Perspectives on aesthetics and vulnerability through the life stories of five young men

Forfattere

  • Marie Møller-Skau Universitet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3738

Emneord (Nøkkelord):

Young men, vulnerable positions, aesthetic experiences, mental health, curriculum

Sammendrag

This article examines what five young men in vulnerable positions tell about their experiences with aesthetics and actualises aesthetics in the context of health and life skills, emphasised in the Norwegian curriculum (2020). For research purposes, an interview with an indirect approach is used to gain insights into these young men’s experiences and lives by allowing them to fully play the roles as storytellers. According to the young men’s stories, their experiences with aesthetics can be presented through three categories of findings: (1) the connection between their life situations and aesthetics, (2) their emotional moments of aesthetic experiences and (3) their experiences of aesthetics as meaningful phenomena. Furthermore, the findings are discussed against aesthetic theory, which highlights how emotions can be experienced, reflected, symbolised, expressed and sorted out through aesthetics. Thus, a picture of aesthetic experiences is drawn as emotional processes.

Referanser

Austring, B. D. & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring - Grundbog om æstetiske læreprocesser. [Aesthetics and learning - a textbook on aesthetic learning processes]. Hans Reizels Forlag.

Austring, B. D. & Sørensen, M. (2010). Mot et læringsorientert estetikkbegrep. [Towards a learning-oriented concept on aesthetics]. (K. M. Thorbjørnsen, Trans.). In J. H. Sætre & G. Salvesen (Eds.), Allmenn musikkundervisning: perspektiver på praksis (pp. 39-53). Gyldendal Akademisk.

Biesta, G., Bloomer, M., & Lawy, R. (2004). 'School's just a catalyst': Knowledge, learning and identity, and the post-16 curriculum. Journal of Vocational Education & Training, 56(2), 205-226. https://doi.org/10.1080/13636820400200254

Bunting, M., & Moshuus, G. H. (2017). Young people's own stories about dropping out in Norway: An indirect qualitative approach. Acta Didactica Norge, 11(2), 1-20. https://doi.org/10.5617/adno.3182

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. SAGE.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience (2nd ed.). Harper Perennial.

Dewey, J. (1934). Art as experience. The Berkley Publishing Group.

Dewey, J. (1958). Experience and nature (2nd ed.). Dover Publication.

Dewey, J. (2001). Erfaring og tenkning. [Experience and thinking]. In E. L. Dale (Ed.), Om utdanning (pp. 53-66). Gyldendal Akademisk.

Dewey, J. (2008). Å gjøre en erfaring: Fra Art as experience. [Having an experience: From Art as experience]. (K. Bale & A. Bø-Rygg, Trans.). In K. Bale & A. Bø-Rygg (Eds.), Estetisk teori- en antologi (pp. 196-213). Universitetsforlaget.

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109. https://doi.org/10.3102/00346543074001059

Green, J., Cross, R., Woodall, J., & Tones, K. (2019). Health promotion - planning and strategies (4th ed.). SAGE.

Hammer, T., & Hyggen, C. (2013). Ung voksen- risiko for marginalisering. [Young adult - risk of marginalisation]. In T. Hammer & C. Hyggen (Eds.), Ung voksen og utenfor- Mestring og marginalitet på vei til voksenliv (pp. 13-27). Gyldendal Norsk Forlag.

Hegna, K., Eriksen, M. E., Sletten, M. A., Strandbu, Å., & Ødegård, G. (2017). Ungdom og psykisk helse - endringer og kontekstuelle forklaringer. [Youth and mental health - changes and contextual explanations]. In M. Bunting & G. H. Moshuus (Eds.), Skolesamfunnet (pp. 75-94). Cappelen Damm.

Hohr, H. (2010). The role of emotion in experience - comment on John Dewey's Arts as experience. In A. Østern & H. Kaihovirta-Rosvik (Eds.), Arts education and beyond (pp. 21-42). Åbo Akademis Förlag.

Hohr, H. (2015). Estetisk oppdragelse og kunst [Aestehtic education and art]. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk, 1, 1-11. https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.113

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju [The qualitative research interview]. (3rd ed.). (T. M. Anderssen & J. Rygge, Trans.). Gyldendal Akademisk.

Langer, S. K. (1942). Philosophy in a new key: A study in the symbolism of reason, rite, and art. New American Library.

Markussen, E. (2016). Forskjell på folk. [Differences between "people"]. In K. Reegård & J. Rogstad (Eds.), De frafalne (pp. 22-61). Gyldendal Akademisk.

Ministry of Education and Research. (2020). Health and life skills. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/tverrfaglige-temaer/folkehelse-og-livsmestring/?lang=eng

Moshuus, G. H. (2012). Skulle jeg latt være å intervjue Sandra? Om etnografi på barnefattigdom og snøballen som stoppet. [Should I not have interviewed Sandra? About ethnography on child poverty and the snowball that stopped]. In E. Backe-Hansen & I. Frønes (Eds.), Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Gyldendal Akademisk.

Moshuus, G. H., & Eide, K. (2016). The indirect approach: How to discover context when studying marginal youth. International Journal of Qualitative Methods, 15(1), pp. 1-10. https://doi.org/10.1177/1609406916656193

Norwegian Institute of Public Health. (2014). Folkehelserapporten 2014 - Helsetilstanden i Norge. [Report - Public Health in Norway 2014]. (Rapport 4/2014). https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2014/folkehelserapporten-2014-pdf.pdf?fbclid=IwAR0phRMSwCnPxe91WxKQzp4OmkIvUBPJBvrjoLVw6NJvktkHg_2ukXUuptA

Norwegian Institute of Public Health. (2016, 12 April). Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. [Mental health in Norway: A public health perspective]. https://www.fhi.no/publ/eldre/psykiske-lidelser-i-norge-et-folkeh/

Norwegian Institute of Public Health. (2018, 5 October). Barn og unges helse: Oppvekst og levekår. [Children and youth's health: Adolescence and living conditions]. https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/barn-oppvekst/?term=&h=1#100000-barn-i-familier-med-lav-inntekt

Norwegian Institute of Public Health. (2018). Folkehelserapporten- Kortversjon: Helsetilstanden i Norge 2018. [Report - Public Health in Norway 2018]. (Rapport 2018). https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/helsetilstanden-i-norge-20182.pdf

Norwegian Institute of Public Health. (2019, 8 August). Quality of life and mental health among children and adolescents. https://www.fhi.no/en/op/hin/groups/mental-health-children-adolescents/

Norwegian Institute of Public Health. (2020, 21 January). Suicide in Norway. https://www.fhi.no/en/op/hin/mental-health/suicide/

NOU 2019: 3. (2019). Nye sjanser- bedre læring: Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. [New opportunities - improved learning: Gender differences in school achievement and education]. Ministry of Education and Research. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-3/id2627718/

Rasmussen, M., & Dieserud, G. (2018). Etterlattes erfaringer ved selvmord for unge menn. [Survivors' experiences of suicide for young men]. Tidsskriftet den norske legeforening. https://doi.org/10.4045/tidsskr.17.0571

Regjeringen. (2020). Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025. [The Government's strategy for suicide prevention 2020-2025]. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-handlingsplan-for-forebygging-av-selvmord-2020-2025/id2740946/

Ross, M. (1978). The creative arts. Heinemann Educational Books.

Ruud, E. (2011). Musikk, identitet og helse. Hva er sammenhengen? [Music, identity, and health. What is the connection?] In K. Stensæth & L. O. Bonde (Eds.), Musikk, helse og identitet (pp. 13-23). (NMH Publications 2011: 3). Centre for Music and Health Publication Series. https://nmh.brage.unit.no/nmhxmlui/bitstream/handle/11250/172301/Ruud_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Stavrum, H. (2013). Begeistringsforskning eller evalueringstyranni? Om kunnskap om kunst for barn og unge. [Enthusiasm research or evaluation tyranny? About knowledge on art for children and young people]. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 16(1), 54-170. https://doi.org/10.18261/ISSN2000-8325-2013-01-11

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode. [Systematic and immersion: An introduction to qualitative method] (4th ed.). Fagbokforlaget.

The Norwegian Directorate for Education and Training. (2020a). Musikk- Tverrfaglige temaer (MUS01‑02). [Music curriculum- Interdisciplinary topics]. https://www.udir.no/lk20/mus01-02/om-faget/tverrfaglige-temaer

The Norwegian Directorate for Education and Training. (2020b). Kunst & Håndverk- Tverrfaglige temaer (KHV01‑02). [Art and Crafts curriculum - Interdisciplinary topics]. https://www.udir.no/lk20/khv01-02/om-faget/tverrfaglige-temaer

University of South-Eastern Norway. (n.d.a). Marginalisation and Co-created Education. Retrieved February 8, 2020, from https://www.usn.no/english/research/projects/marginalisation-and-co-created-education-mace/

University of South-Eastern Norway. (n.d.b). Young people, education and early school leaving in Telemark. Retrieved February 9, 2020, from https://www.usn.no/english/research/our-research/kindergarden-schools-and-higher-education/childhood-and-education/young-people-education-and-early-school-leaving-in-telemark-ungsa

Winnicott, D. W. (1971). Lek och verklighet. [Playing and reality]. (I. Lòfgren & A. Jemstedt, Trans.). Natur och Kultur.

Nedlastinger

Publisert

2021-10-19

Hvordan referere

Møller-Skau, M. (2021). Perspectives on aesthetics and vulnerability through the life stories of five young men. FormAkademisk, 14(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3738

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by