"Det ekstra laget"- for en helhetlig undervisning

Observasjonstegning og forestillingstegning i skolen-hva står på spill

Forfattere

  • Bente Helen Skjelbred Høgskulen på Vestlandet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3823

Emneord (Nøkkelord):

Kunst og håndverk, tegning, tegnedidaktikk, læringsutbytte, læreplan

Sammendrag

Artikkelen belyser hvordan lærere i ungdomsskolen underviser for å gi elevene erfaring med observasjonstegning og forestillingstegning i Kunst og håndverk. Studien er en kvalitativ casestudie som bygger på observasjoner, intervjuer med lærere og studie av elevoppgaver. Studien bygger på Tyler (1949) sin teori om læringserfaring, og Eisner (1979) sin teori om læringsutbytte ligger til grunn for analyse av tegneundervisningen. Resultatene viser at lærerne planla for at elevene skulle få oppleve en kombinasjon av observasjonstegning og forestillingstegning, med læringserfaringer preget av kontinuitet, rekkefølge og integrasjon (Tyler, 1949). Selv om lærerne ikke oppfatter at læreplanen i Kunst og håndverk i LK06 vektlegger forestillingstegning i kompetansemål på ungdomstrinnet, legger de til rette for et åpent læringsutbytte. Dette gjør de med bakgrunn i at de ser verdien av elevenes forestillingsevne, fantasi og kreativitet, der elevene kan erfare det uforutsette i arbeid med tegning i tillegg til forhåndsdefinerte mål.

Referanser

Andreassen, S.-E. (2016). Forstår vi læreplanen? [Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet]. https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/9671/thesis_entire.pdf?sequence=3

Brænne, K. (2011). Vedlikehald av ein konstruert kontrovers - kunstpedagogikk og handverkstradisjon i kunst- og handverksfaget. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 4(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.203

Bull-Hansen, R. (1959). Formingsfagene i dagens skole. Forming, Tidsskrift for formingsarbeid og kunst i skolen (3), 3-6.

Eisner, E. W. (1979). The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School Programs. Macmillan Publishing.

Eisner, E. W. (1984). The Art and Craft of Teaching. I J. Reinhartz (Ed.), Perspectives on Effective Teaching and the Cooperative Classroom (ss. 19-31). National Education Association of the United States. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED250279.pdf.

Eisner, E. W. (1991). The Enlightened Eye: Qualitative Inquiry and the Enhancement of Educational Practice. Macmillan Publishing Company.

Engelsen, B. U. (2015). Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor? (7. utg.). Gyldendal Akademisk.

Fauskanger, J. & Mosvold, R. (2014). Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning. Norsk pedagogisk tidsskrift, 98(2). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2014-02-07

Framgard, E. (2020). Bilde og betydningsprodukasjon i Undersøkende praksis - en pedagogisk bildepraksis. [Doktoravhandling, Universitetet i Oslo]. https://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/var-2020/iped/bilde-og-bet.prod-2020-erlingframgard.pdf

Frisch, N. S. (2003). «Se tennene!»: Barnetegning - en skatt og et slags spor: En sosiokulturell analyse av barns tegneprosesser i barnehagen. Høgskolen i Nesna. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013022606007

Frisch, N. S. (2010). To see the visually controlled: Seeing-drawing in formal and informal contexts [Doktoravhandling,. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet]. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/270213

Frisch, N. S. (2011). Ways of talking about drawing practices. Sociocultural views: Gombrich and visually controlled drawing. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 4(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.199

Frisch, N. S. (2013). Hekta på tegning: Løpeildeffekten som læring. I N. S. Frisch (Red.), Tegningen lever! Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Akademika forlag.

Goodlad, J. I., Klein, M. F. & Tye, K. A. (1979). The Domains of Curriculum and Their Study. In J. I. Goodlad (Ed.), Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice (pp. 43-76). McGraw-Hill.

Gundem, B. B. (2011). Europeisk didaktikk: Tenkning og viten. Universitetsforlaget.

Illeris, H. (2002). Billede, pædagogik og magt: postmoderne optikker i det billedpædagogiske felt. Samfundslitteratur.

Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Høyskoleforlaget.

Kjosavik, S. (2001). Fra tegning, sløyd og håndarbeid til Kunst og håndverk: en faghistorie gjennom 150 år. Tell Forlag.

Kvale, S., Brinkmann, S., Anderssen, T.M. & Rygge, J. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3. utg.). Gyldendal Akademisk.

Lutnæs, E. (2011). Standpunktvurdering i grunnskolefaget Kunst og håndverk. Læreres forhandlingsrepertoar. [Doktoravhandling, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo]. https://core.ac.uk/download/pdf/52039953.pdf

Nielsen, L. M. (2009). Fagdidaktikk for Kunst og håndverk. I går, i dag, i morgen. Universitetsforlaget.

Nielsen, L. M. (2014). Debunking teacher's resistant to teaching children to draw - a companion to citizenship for the future. Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 21(2), 34-42. https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/1264/1131

Oltedal, E., Gamlem, S. M., Kleivenes, O. M., Ryslett, K. & Vasset, T. (2016). Teachers' assessment experiences and perceptions in the practical-aesthetic subjects. Scandinavian Journal of Educational Research, 60(6), 649-662. https://doi.org/10.1080/00313831.2015.1066431

Omtveit, B. (2011). Teikning: hand og tanke. Ei undersøking av teikneundervisninga på faglærerutdanninga. [Masteravhandling, Høgskolen i Oslo]. https://core.ac.uk/download/pdf/35073457.pdf

Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (2. utg.). Universitetsforlaget.

Prøitz, T. S. (2015). Læringsutbytte. Universitetsforlaget.

Prøitz, T. S. (2013). Variations in grading practice - subjects matter. Education Inquiry, 4(3). https://doi.org/10.3402/edui.v4i3.22629

Skjelbred, B. H. & Borgen, J. S. (2019). Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten «å skrive» i Kunst og håndverk. Acta Didactica Norge, 13(1). https://doi.org/10.5617/adno.6438

Skjelbred, B. H. & Borgen, J. S. (2020). Tegning og didaktiske praksiser i Kunst og håndverk. Techne Serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 27(1), 20-35. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3461

Stavnås, C. C. M. & Nielsen, L. M. (2015). Tegning og fagspråk - et kritisk blikk på lærebøker i tegning som benyttes i faglærerutdanning. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1561

Tjora, A. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. (3. utgave). Gyldendal Norsk Forlag.

Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Gyldendal Akademisk.

Utdanningsdirektoratet. (2020). Innføring av nye læreplaner. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/innforing-av-nye-lareplaner/

Utdanningsdirektoratet. (2006). Læreplan i Kunst og håndverk (KL06). https://www.udir.no/kl06/KHV1-01

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i Kunst og håndverk (KHV01-02). https://www.udir.no/lk20/khv01-02.

Yin, R. K. (2017). Case study research and applications: Design and methods. SAGE Publications.

Nedlastinger

Publisert

2021-10-19

Hvordan referere

Skjelbred, B. H. (2021). "Det ekstra laget"- for en helhetlig undervisning: Observasjonstegning og forestillingstegning i skolen-hva står på spill. FormAkademisk , 14(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3823

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by