Uformell tegning og formell tegneundervisning sett i lys av teori om lek

Om professor Liv Merete Nielsens bidrag for å fremme visuell kompetanse

Forfattere

  • Nina Scott Frisch Førsteamanuensis, Dronning Mauds Minne. Høgskole for førskolelærerutdanning

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5174

Emneord (Nøkkelord):

tegning, lek, sosiokulturell teori, visual literacy, visuell kompetanse, visuell kontroll, modellering, imitasjon, mimesis, observasjonstegning, barnehage, skole

Sammendrag

Artikkelen har som mål å belyse tilnærminger til tegning som synliggjør professor Liv Merete Nielsens bidrag til visuell kompetanse i opplæringen ved å belyse barns tegneprosesser ut ifra et sosiokulturelt per­spektiv. Margareta Öhman sosiokulturelle lek-teoretiske bidrag beskriver lekens kjennetegn ut ifra følgende kriterier: Stammen av leken er spontan og frivillig, morsom, krever aktivt engasjement, har ikke tydelige mål, styres av indre motivasjon og gir en følelse av kontroll. Flere av disse karakteristikkene kan kjennes igjen i barnehagebarns og skolebarns uformelle, det vil si selvinitierte og selvstyrte, tegne­pro­sesser i lek med verktøy som blyanter, tusjer, pensler og maling. Problemstillingen er derfor: Hvordan kan uformell tegning forstås som lek og hvordan kan denne forståelsen være med på å støtte barn og el­­ever i visuelt kontrollerte tegneprosesser i formell tegneundervisning? Kasusstudie benyttes som me­to­d­ologisk tilnærming for å utforske to kasus av uformelle tegneprosesser, en fra barnehage og en fra skole. I uformell tegning er det å mestre de samme visuelle uttrykkene ofte en del av leken. Å sammen beherske et univers i leken og å mestre de samme visuelle formuttrykkene ved modellering er en del av funnet. Modellering og mimesis blir en inngang til å kunne knytte trekk ved uformelle tegneprosesser, det Öhman kaller inspirasjon til imitasjon, til den formelle tegneundervisningsarenaen i skole og barn­e­hage. Dette kan være en mulig motivasjon for å lære å tegne, og dermed fremme det professor Liv Nielsen kaller visual literacy, det vil si visuell kompetanse til å skape og forstå bilder og tegninger.

Referanser

Lutnæs, E., Brænne, K. & Omtveit, B. (2023). Kunst og håndverk. Argumenter for et kunnskapsbasert fag med samfunnsrelevans. FormAkademisk, 13(4), 1-7. https://doi.org/10.7577/formakademisk.5089

Brænne, K., & Heggvoll, J. (2018). Begynnaropplæring i teikning. FormAkademisk. 11(3), 10-14. https://doi.org/10.7577/formakademisk.2678

Brænne, K. & Nielsen, L. M. (2012). Design literacy - knowledge and meaning in context. I M. Gulliksen & K. Riis. Book of abstracts. Making. An international conference of materiality and knowledge 24. – 27 September 2012, Notodden. NordFo. https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/bitstream/handle/11250/2438149/BookOfAbstracts.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cole, M. (1996). Cultural psychology: A once and a future discipline. Harvard University press.

Frisch, N. S. (2010). To see the visually controlled: Seeing-drawing in formal and informal contexts: A qualitative comparative case study of teaching and learning drawing processes from Vega in Northern Norway [Doktorgradsavhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU]. NTNU Open. http://hdl.handle.net/11250/270213

Frisch, N. S. (2011). Ways of talking about drawing practices. Sociocultural views: Gombrich and visually controlled drawing. FormAkademisk, 4(2), 26-37. https://doi.org/10.7577/formakademisk.199

Frisch, N. S. (2013) (red.). Tegningen lever!. Akademika Forlag.

Frisch, N. S. (2018). Tegning. I N. S. Frisch, M.-A. Letnes & J. Moe (Red.), Boka om kunst og håndverk i barnehagen (247-272). Universitetsforlaget.

Gudmundsdottir, S. (1998). Kasusstudier i lærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift, 3, s. 150-157.

Kristiansen, Ø. (2023). Øisteins blyant. https://www.nasjonalmuseet.no/oisteins-blyant

Lillemyr, O. F. (2020). Lek på alvor. Universitetsforlaget. (Opprinnelig utgitt 1990)

Lowenfeld, V. & Brittain, L. (1979). Kreativitet og vækst. Gjellerup Forlag. (Opprinnelig publisert 1947)

Nielsen, L. M. (2000). Drawing and spatial representation. Reflection on purposes for art education [Doktorgradsavhandling, Arkitekthøgskolen i Oslo]. ADORA. http://hdl.handle.net/11250/2623403

Nielsen, L. M. (2014). Debunking teacher’s resistant to teaching children to draw – a companion to citizenship for the future. Techne Serien - Forskning I slöjdpedagogik Och slöjdvetenskap, 21(2), 34–42. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/1264

Nielsen, L. M. (2015). LMN har ordet – bærekraftige søyler i kunst og håndverk, FORM 49(1). https://www.kunstogdesign.no/nyhetssaker/lmn-1-2015

Nielsen, L. M. (2019). Fagdidaktikk for kunst og håndverk (2. utg.). Universitetsforlaget.

Nielsen, L. M. (2022). LMN har ordet – praksissjokk eller systemsvikt? FORM, 56(4), 9. https://www.kunstogdesign.no/nyhetssaker/form42022-lmn-praksissjokk-eller-systemsvikt

Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode. Universitetsforlaget.

Reitan, J. B. (2007). Improvisation in tradition. A study of contemporary vernacular clothing design practices by Inuqioq women in Kaktovik, North Alaska (CONTEXT, Nr. 28). [Doktorgradsavhandling, Arkitekthøgskolen i Oslo]. ADORA. http://hdl.handle.net/11250/298633

Selander, S. (2017). Didaktiken etter Vygotskij: design för lärande. Liber.

Skjelbred, B. H. (2021). Lærerens oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk i ungdomsskolen [Doktorgradsavhandling, Høgskulen på Vestlandet]. HVL Open. https://hdl.handle.net/11250/2760505

Shulman, L. (1981). Disciplines of inquiry in education. An overview. Educational researcher 15(2), 5-23. https://doi.org/10.3102/0013189X010006005

Språkrådet. (2022). Literacy. https://www.sprakradet.no/svardatabase/?CurrentForm.SearchText=literacy&CurrentForm.KategoriFilter=

Stake, R.E. (1995). The art of case study research. Sage publications.

Tharp, R. & Gallimore, R. (1988). Rousing minds to life. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139173698

Vygotsky L. (1978). Mind in society. Harvard University Press.

Vygotskij L. (1995). Fantasi og kreativitet i barndomen. Dailidos Förlag.

Wertsch, J. (1985). Vygotsky and the social formation of mind. Harvard University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195117530.001.0001

Wertsch, J. (1998). Mind as action. Oxford University Press.

Wilson, S. M. & Gudmundsdottir, S. (1987). What is this a case of? Education and urban society 22(1), 42–54. https://doi.org/10.1177/0013124587020001006

Wilson, B. & Wilson, M. (1977). An Iconoclastic view of the imagery sources in the drawings of young people. Art Education, 30, 4-11. https://doi.org/10.2307/3192209

Wilson, M. & Wilson, B. (2009). Teaching children to draw. Davis Publications.

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke. Pedagogisk forum.

Öhman, M. (2020). Vern om barns lekestyrke. Pedagogisk forum.

Barnetegning av bil

Nedlastinger

Publisert

2023-03-23

Hvordan referere

Frisch, N. S. (2023). Uformell tegning og formell tegneundervisning sett i lys av teori om lek : Om professor Liv Merete Nielsens bidrag for å fremme visuell kompetanse. FormAkademisk , 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5174

Cited by