FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk <p>FormAkademisk – forskningstidsskrift for design og designdidaktikk –&nbsp;er et fagfellevurdert forum åpent for publisering av forskning innen design og designdidaktikk, slik som industridesign, visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign, arkitektur, landskapsarkitektur og urbanisme, og utdanning på alle nivå fra barnehage til doktorgrad. FormAkademisk har som mål å skape et forum for utveksling av forskningsresultater og konsepter på tvers av ulike designkulturer og designpraksiser, innen designteori og designhistorie, praksisbasert forskning og designdidaktikk.&nbsp;</p> OsloMet - Oslo Metropolitan University (prev. Oslo and Akershus University College of Applied Sciences) nb-NO FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 1890-9515 <ul> <li class="show">Forfatteren(e) beholder sin opphavs- og kopieringsrett til eget manuskript, men gir tidsskriftet varig rett til 1) å fremføre manuskriptet for offentligheten i den opprinnelig publiserte digitale form, og 2) å registreres og siteres som første publisering av manuskriptet.</li> <li class="show">Forfatteren må selv forvalte sine økonomiske kopieringsrettigheter overfor eventuell tredjepart.</li> <li class="show">Tidsskriftet gir ingen økonomisk eller annen kompensasjon for innsendte bidrag, medmindre det er gjort særskilt avtale om dette med forfatteren(e).</li> <li class="show">Tidsskriftet plikter å arkivere manuskriptet (inklusive metadata) i den opprinnelig publiserte digitale form, i minst ett dertil egnet åpent tilgjengelig langtidsarkiv for digitalt materiell, som for eksempel i de norske universitetenes institusjonsarkiv innen rammen av <a href="http://www.ub.uio.no/nora/" target="_blank" rel="noopener">NORA</a>-samarbeidet.</li> <li class="show">Lesere av tidsskriftet kan ta utskrift av de fremførte manuskriptene under samme betingelser som gjelder ved kopiering av fysiske eksemplar. Dette innebærer at masseframstilling av fysiske eksemplar, eller framstilling av eksemplar for kommersielle formål, ikke er tillatt uten etter avtale med forfatteren(e).</li> </ul> Exploring richness in design spaces as a multi-level defined construct https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4133 <p>It seems relevant that designers who are dealing with complex societal issues need to be able to assess whether the complexity of the design task has been captured sufficiently. We put forward that assessing the “richness” of intermediate results of a design process can be used for this. We explore the introduction of richness as a multi-level defined construct to create a shared language for this assessment. We created a three-part definition and tested its workability and value for designers. The results demonstrate the workability of considering richness as a multi-level defined construct, and value of using it to assess the richness of an intermediate result of a design process, to inform the decision whether to continue the design process. This exploration can be built upon in various ways.</p> Wouter Kersten Jan Carel Diehl Jo van Engelen Opphavsrett 13 6 Leder. Utdanning for ny praksis I https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4130 <p>Dette temanummeret av FormAkademisk er et resultat av fyrtårnsprosjektet <em>Didaktikk for teknologi, design og innovasjon</em> (2016-2020) som er finansiert av <em>Fakultet for Teknologi, kunst og design</em> (TKD) ved OsloMet–storbyuniversitetet og ledet av Liv Merete Nielsen. Prosjektet er et bidrag til realiseringen av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 (Kunnskapsdepartementet, 2018). Regjeringens opp­trappings­­planer inkluderer et teknologiløft, fornyelse og omstilling av nærings­livet og styrking av kvalitet i høyere utdanning. Fyrtårns­­prosjektet har som mål å bidra til å nå disse målene, fordi nøkkelen til ny praksis ligger i utdanning.</p> Liv Merete Nielsen Arild Berg Peter Haakonsen Marius Lysebo Eva Lutnæs Opphavsrett 2020 Liv Merete Nielsen , Arild Berg , Peter Haakonsen , Marius Lysebo, Eva Lutnæs https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-12-31 2020-12-31 13 6 10.7577/formakademisk.4130 Leder. FormAkademisk med ny grafisk profil https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4126 <p class="FABrdtekst">I løpet av de siste årene har FormAkademisk hatt en prosess der vi har endret vår grafiske profil. Når vi nå også har endret malen for artiklene er det den siste brikken i et puslespill som begynte da Tore André Ringvold begynte å arbeide for FormAkademisk i 2016. Han er utdannet industridesigner fra England og har lang erfaring med grafisk design og markedskommunikasjon fra reklamebransjen. Arbeidet begynte med ny logo og nytt omslagsbilde for hvert nummer. Tanken bak den nye grafiske profilen er at den bedre skulle speile både den rollen og funksjonen som tidsskriftet har. Vi har etterstrebet at logoen formmessig skulle være klassisk, og samtidig tidsriktig. Hvert år vil få en egen farge, og hver utgave vil få et eget design. I den nye malen som nå er på plass, vil alle artiklene nå inneholde et omslagsbilde i venstre hjørne tilsvarende nummeret artikkelen hører til. Det er også med på å skape helhet i ‘systemet’.</p> Janne Beate Reitan Tore André Ringvold Opphavsrett 2020 Janne Beate Reitan, Tore André Ringvold https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-12-24 2020-12-24 13 6 10.7577/formakademisk.4126 Hvilken betydning har hvem som kopierer? https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4124 <p><em>Artikkelen har opphavsrett som tema, med fokus på hva som kan gjøres med andres verk, og hvilken betydning det har hvem som gjør det. Forskjeller i praksis belyses ved å beskrive, analysere</em><em> og</em><em> diskutere konkrete eksempler der eksisterende verk kopieres. I artikkelen drøftes ulike tilnærminger til å bruke visuell kulturarv, og ulike metoder for nyskapelse av visuelle verk. På den ene siden eksisterer myten om at originale verk oppstår i kunstnerens eget hode, og på den andre en påstand om at alle verk kun er bearbeidelser av det som allerede finnes. Mellom disse peker en tilnærming på mottageren som medskaper av kunstverket. Selv om opphavsretten kan begrense skapende prosesser finner denne artikkelen, gjennom </em><em>didaktiske perspektiver, muligheter hvor åndsverkloven åpner dører inn til en verden av nye estetiske erfaringer.</em></p> Silje Bergman Opphavsrett 13 6 Teaching and learning of talented pupils in grades 5-9 in design and technology in general education schools https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4066 <p>In order to study the teaching of talented pupils in design and technology in general education schools, the results of the 16th Open Design and Technology Olympiad are evaluated in this article. Teachers (n = 42) were questioned using a questionnaire made by Sawyer (2018). The results, tasks and learning process are focused on creative activity. Teachers (n = 12) were also interviewed to explore approaches to working with talented pupils. It is concluded that the competence of the teacher in teaching, consistent work, continuous development and pupils’ interest are essential to their education. Teachers use self-made materials and varied sources, pay attention to creating ideas, experiment with materials and techniques, and think about products’ usage, composition and technical quality. Teachers value individual work, both during regular and extracurricular lessons.</p> <p><em>Keywords: <br></em>Olympiads, design and technology education, textile design, talented students, creative process.</p> Māra Urdziņa-Deruma Opphavsrett 13 6 Kritisk design literacy for allmennheten https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4033 <p style="margin: 0px;"><em><span style="font-family: Calibri Light;">Menneskene har med sin kreative kraft erstattet natur med kultur i en slik utstrekning at en ny geologisk epoke er foreslått, antropocen. Design som disiplin bærer i seg en transformativ agenda – alltid på vei mot noe nytt. Vil designkompetanse som en del av allmennutdanningen bare øke belastningen på naturen? Her er det avgjørende hvilken rolle allmennheten tilbys gjennom utdanning, samt hvordan design forstås og praktiseres. Artikkelen setter ansvaret for en overgang mot mer bærekraftige samfunn som et premiss når fire nøkkeltekster granskes for svar på hva designkompetanse er. Fire narrativ peker seg ut og danner utgangspunkt for en definisjon der målet er den kritiske borger som kan nærme seg problemer som komplekse, fremme endring gjennom designprosesser, men viktigst av alt vurdere hvordan nye løsninger støtter opp under mer bærekraftige levesett.<span style="margin: 0px;">&nbsp; </span></span></em></p> Eva Lutnæs Opphavsrett 13 6 No Historisk blikk på sentralt styrte krav til spesialrom for det som i dag er faget Kunst og håndverk fram til 1992 https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4026 <p><em>I dag utformes skolebygg innenfor rammene av byggteknisk forskrift (TEK17) og den enkelte kommune bestemmer rammene for spesialrom og hvordan de offentlige skoleanleggene skal utformes. Slik har det ikke alltid vært. Da Grunnskolerådet ga ut </em>ERFA om skolebygg; Fagarealer i grunnskolen<em> i 1983, markerte det slutten på en periode med nasjonale retningslinjer for utforming av spesialrom i den norske grunnskolen. Jeg har anvendt kritisk diskursanalyse og analysert læreplaner og retningslinjer for utforming av spesialrom i skolebygg i perioden fra 1739 fram til 1992, som markerer det året da Grunnskolerådet ble omorganisert. Retningslinjer for spesialrom i denne perioden skifter fra beordringer om spesialrom for læring av spesifikke håndverk til beordringer som ideologisk understøtter rom for fri utfoldelse av formingsaktiviteter. Det er rimelig å tenke at dette skiftet av fokus også har økonomiske motiver da det gir fleksibilitet med hensyn til lærerkrefter og rimeligere utforming av spesialrom. Lærerens håndverkkompetanse og hvilke materialer, verktøy og utstyr som er tilgengelige blir underordnet. De analyserte tekstene inneholder ikke forskningsbaserte didaktiske begrunnelser for hvordan spesialrom </em>skal<em> eller </em>bør <em>være. Begrunnelsene synes heller å lene seg på tradisjon og erfaring og mot slutten av perioden også på teoretiske utledninger av nye ideer og tanker om faget i læreplanene.</em></p> Harald Eivind Moe Opphavsrett 13 6 Editorial. Relating systems thinking and design VII https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4016 <p>This special issue of <em>FormAkademisk</em> comprises a selection of articles developed from presentations at the seventh Relating Systems Thinking and Design (RSD7) symposium, held at Politecnico di Torino, Turin, October 23-26, 2018 (Barbero, 2018). RSD7 saw the launch of the Systemic Design Association (SDA), a membership organisation for the expanding community that has developed through the RSD conferences. The present issue is the second collection of articles from RSD7 to be published in <em>FormAkademisk</em> following the one released earlier this year (Davidova et al., 2020). These issues are the latest contributions to the ongoing relationship between the journal and the RSD conference series (Forlizzi et al., 2017; Hensel et al., 2019; Jones, 2014; Sevaldson, 2018; Sevaldson &amp; Ryan, 2014).</p> Marie Davidová Ben Sweeting Birger Sevaldson Opphavsrett 2020 Marie Davidová , Ben Sweeting, Birger Sevaldson https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-12-17 2020-12-17 13 6 Editorial Editorial 10.7577/formakademisk.4016 Designing an Interdisciplinary Course in a Makerspace https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/4015 <p class="FAAbstract"><span lang="EN-US">The study explored how to develop an elective, interdisciplinary course in a makerspace. The study highlighted the potentials and pitfalls in the transitional space between institutionalised and research-based higher education in relation to the free maker movement. The identified success criteria to set up an elective, interdisciplinary course in a makerspace were connected to the following central concepts: problem, practice, product, bodies of knowledge, critique, scientific discourse, methods, earlier knowledge, personal experience and organisational processes. The study showed how the makerspace elective course can contribute positively to student life by strengthening inclusion, a feeling of belonging, study enjoyment and interdisciplinarity skills in a professional setting. These qualities form a value-based conceptual framework for student active learning that can enable creativity and collaboration, which are essential twenty-first-century skills for a more sustainable society.</span></p> Arild Berg Tengel Aas Sandtrø Evin Güler Alfredo Carella Mali Norvalls Jenny Helene Haugen Thor Marius Lysebo Opphavsrett 2020 Arild Berg, Tengel Aas  Sandtrø, Evin Güler, Alfredo Carella, Mali Norvalls, Jenny Helene Haugen Thor, Marius Lysebo https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-12-31 2020-12-31 13 6 10.7577/formakademisk.4015 FlexiDig – Flexible Digital Classroom https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3977 <p>This study presents the results of a survey towards blended student-centred learning and teaching in a part-time master’s degree programme. The lectures for the full-time students were recorded, included the dialogue between the students and the lecturers, and made digital available for the part-time students and the full-time students as well. Generally, both the part- and full-time students that answered the questionnaires expressed very satisfactory for the recordings of lectures. In general, the part time students are relatively older than full time students and work as teachers in schools at different levels. The capture of dialogues in the recording is very useful for better understanding and learning. In this phase of the FlexiDig project, a CatchBox microphone was used for audio recording of the students’ contribution to the dialogue for the students. Due to the COVID19 the recording has been done via zoom at the later phase of the semester. The idea was to develop a flexible digital classroom (FlexiDig) that also has transfer value to other education situations.</p> Janne Beate Reitan Arnab Chaudhuri Opphavsrett 13 6 Assumptions of wood as a design material https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3971 <p><em>In a world aiming for sustainability, more knowledge is needed on how designers and engineers behave when designing a product. In this paper, the authors have investigated how Industrial Design Engineering students approach material and material selection when working with wood-based materials in a multiple case study. The study shows that these students have some kind of preconceived notion or common understanding of how to approach these materials, and their material characteristics. This affects both their decision-making and their design process, and shows both under- and oversimplification of material behavior. The findings from this study can be used to understand and prepare introduction of wood-based materials in new industries, as well as understand and further develop engineering design education with regards to understanding and use of materials in design. </em>&nbsp;</p> Fredrik Henriksson Opphavsrett 13 6 Didaktiske utfordringer knyttet til bærekraft https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3955 <p><em>Stadig flere utdanninger blir kritisert for ikke å forberede studentene godt nok på bærekraft i sine profesjoner. I slike endringsprosesser finnes didaktiske utfordringer som i denne studien blir identifisert ved utdanning av for eksempel produktdesignere, lærere og ingeniører. Valgene som gjøres i endring av studieplaner, pensumlitteratur og gjennomføring har innvirkning på den &nbsp;profesjonsutdanningen studentene møter. Studien inkluderer analyser basert på Goodlads teori om fortolkning av studieplaner. I denne studien er fortolkning knyttet til valg av pensumlitteratur i lys av læringsutbyttebeskrivelser ved fire bachelorutdanninger på OsloMet: 1) Produktdesign, 2) Faglærer i design, kunst og håndverk, 3) Byggingeniør og 4) Maskin-, elektro-, bioteknologi- og kjemiingeniør. Litteraturlistene er en indikator på hvordan planene er tolket.&nbsp; Funnene peker på likheter og forskjeller i fenomener knyttet til ‘techne’ og ‘episteme’: praksis og ideologi knyttet til profesjonsyrker, og ustrukturerte og strukturerte læringstradisjoner. Wicked problems’ er sammensatte, unike, har ingen fasit og involverer politiske og sosiale spørsmål i tillegg til de ulike profesjonenes basiskomponenter (teknikk, kalkulasjon, farge m.m.). ‘Story problems’ er velstrukturerte uten usikkerhet, med et fasitsvar. Med ønske om å inkludere bærekraft i utdanningene, vil ‘wicked problems’&nbsp; få en større plass &nbsp;i flere utdanninger. Økt fokus på bærekraft kan stimulere til å endre arbeids- og undervisningsformene i utdanninger og vurdering av litteraturlister og planverk er av stor betydning for økt tverrfaglig samarbeid for velferd og for en bærekraftig samfunnsutvikling.&nbsp; </em></p> Liv Merete Nielsen Arild Berg Marius Lysebo Alfredo Carello Opphavsrett 13 6 «Vi vet for lite om de fagene vi ikke har undervisning i» https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3948 <p>Tverrfaglig undervisning fremheves som et pedagogisk prinsipp i det nye læreplanverket for grunnopplæringen (LK20). Denne artikkelen belyser i hvilken grad et utvalg ungdomsskolelærere har erfaring med samarbeid på tvers av naturfag og faget kunst og håndverk, og hvilke utfordringer som eventuelt kan hindre et slikt tverrfaglig samarbeid sett fra et lærerståsted. Undersøkelsen bygger på intervjuer med tolv lærere som underviser i kunst og håndverk og naturfag. Ingen av lærerne i fagene kunst og håndverk og naturfag sier de har erfaring med et tverrfaglig samarbeid seg imellom. Resultatene viser at det er utfordringer som står i veien for et samarbeid mellom disse fagene, knyttet til alle faktorene i den didaktiske relasjonsmodellen. De viktigste utfordringene lærerne forteller om, er tid til felles planlegging, lærernes manglende kjennskap til fag de selv ikke underviser i, begrepet tverrfaglighet, faget kunst og håndverks rolle som pynte- og illustrasjonsfag, kunst, estetiske og kreative læreprosesser og for få timer til praktisk arbeid.</p> Torunn Paulsen Dagsland Opphavsrett 13 6 Å støtte kreativitet https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3947 <p>Denne artikkelen fokuserer på hva som kan støtte eller hindre lærere i kunst og håndverk i å fokusere på kreativitet i undervisningen. De siste årene har det vært rettet mer oppmerksomhet mot utvikling av barns kreative egenskaper i grunnskolen. Læreplanen i kunst og håndverksfaget legger større vekt på kreativitet enn andre fag. Resultatene fra åtte intervjuer viser at respondentene mener at faktorer som fagkunnskap, økonomi, ledelse og tid kan hemme lærere i å legge vekt på kreativitet i kunst og håndverk. Respondentene mente imidlertid at læreplanen var støttende ettersom den var åpen og fleksibel. De var også bevisste på at deres egen kreativitet påvirket elevenes arbeid. De fleste respondenter fant videre utfordringer i definisjonen av og arbeidet med å vurdere kreativitet. Resultatene viser at det er nødvendig å støtte både indre og ytre faktorer for undervisningen for å kunne oppfylle læreplanens mål om å utvikle elevers kreativi<em>tet. </em></p> Brynjar Olafsson Opphavsrett 2020 Brynjar Olafsson https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-12-13 2020-12-13 13 6 10.7577/formakademisk.3947 Design a framework for evaluating transit oriented development using Meta-synthesis https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3939 <p>Owing to precious worldwide experiences related to Transit-Oriented Development (TOD) as a context-sensitive strategy, updating the evaluating framework is unavoidable. Therefore, the present study aimed to highlight the most significant factors of transit-oriented urban planning and design in developing countries. For this purpose, relevant qualitative studies were systematically reviewed through a Qualitative Meta-synthesis study. A total of 80 articles and complementary databases searched during January-May 2019 which 18 cases met the eligibility criteria for inclusion in the final list. Then, the results were interpreted by using qualitative content analysis, and a development-driven model was drawn by classification as general TOD evaluating built environment themes. Based on the results of the study, a framework with 51 evaluating factors were listed. The results provided up-to-date factors that helped experts to conduct integrated urban development and public transportation as well as possible</p> Mahta Mirmoghtadaee Farnaz Ghazi Opphavsrett 13 6 Investigating the Energy consumption pattern in travel behavior based on Socioeconomic Characteristics (Case study: Sanandaj city) https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3938 <p><em>This study aims to identify the energy consumption pattern in daily travel behavior based on Socioeconomic Characteristics. Data employed from 358 respondents of two urban areas in Sanandaj city, Iran. Linear Regression Model indicates a strong relationship between an individual’s income and home location. In buffer10, despite its proximity to city center, more energy consumed compared to buffer 6 which is located farther from city center and lower-income groups with lower education levels reside in. It shows increasing distance from city center is not necessarily is a reason for more energy-consuming. Finally, study reveals that better economic status and a higher level of education may lead to greater willingness to work, move and increase energy consumption. Planners should conduct pricing policies to encourage people to use public transportation</em></p> Farnaz Ghazi Mahta Mirmoghtadaee Salah Vaisi Opphavsrett 13 6 E-textiles https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3935 <p><em>This article aims to shed light on e-textiles as a mashup of different skills. Using anonymous reflection notes from an e-textiles workshop for art and design teachers, we discuss e-textiles as a cross-disciplinary subject that contains key approaches relevant to computational thinking, in line with the renewal of the school curricula in Norway. Focusing on two categories, material knowledge and sustainability and electronics knowledge, we found that time is an important factor for an e-textiles project, where approaches involving problem finding and problem solving complement the creative process. E-textiles projects invites to sustainability and societal perspectives, despite not being emphasised in the reflection notes. Crafting, circuitry and programming can be combined in a productive mashup that encourages tinkering and perseverance as necessary skills for the future.</em><br><br></p> Kari Saasen Strand Peter Haakonsen Laila Belinda Fauske Opphavsrett 13 6 Editorial https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3934 <p>This special issue on embodied making and learning is dedicated to aspects of embodied cognition that goes on in the field of art, craft and design. The contributors to this issue were invited from the Embodied Making and Learning (EMAL) research group at the University of South-Eastern Norway, where aspects of learning in creative practices have been studied from many different angles throughout the institutions nearly 80 years existence, and amplified since the formation of the group in 2014. With its 50 members, divided into five thematic clusters related to embodied making and learning, this research group is one of the largest in the field. It involves both experienced and early career researchers, as well as experienced university teachers, from several disciplines.</p> Camilla Groth Kirstine Riis Marte Sørebø Gulliksen Opphavsrett 2020 Camilla Groth, Kirstine Riis, Marte Sørebø Gulliksen https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-09-25 2020-09-25 13 6 10.7577/formakademisk.3934 E-textiles-A productive and creative mashup https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3928 <p><em>This article aims to shed light on e-textiles as a mashup of different skills. Using anonymous reflection notes from an e-textiles workshop for art and design teachers, we discuss e-textiles as a cross-disciplinary subject that contains key approaches relevant to computational thinking, in line with the renewal of the school curricula in Norway. Focusing on two categories, material knowledge and sustainability and electronics knowledge, we found that time is an important factor for an e-textiles project, where approaches involving problem finding and problem solving complement the creative process. E-textiles projects invites to sustainability and societal perspectives, despite not being emphasised in the reflection notes. Crafting, circuitry and programming can be combined in a productive mashup that encourages tinkering and perseverance as necessary skills for the future.</em></p> Kari Saasen Strand Peter Haakonsen Laila Belinda Fauske Opphavsrett 13 6 Makerspace i faglærerutdanning design, kunst og håndverk https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3919 <p>Som del av et prosjekt finansiert av DIKU 2019-2021, skal faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk ved&nbsp;OsloMet&nbsp;implementere&nbsp;makerspace&nbsp;i undervisningen. Sentrale premisser er at undervisningen er studentaktiv, og at programplanens læringsutbyttebeskrivelser ivaretas.&nbsp;Makerspace&nbsp;skal være en faglig relevant arena&nbsp;som skal bygges opp som del av undervisningen fra første til tredje&nbsp;studieår&nbsp;på faglærerutdanningen. I denne artikkelen er makerspace prøvd&nbsp;ut på&nbsp;studenter&nbsp;fra&nbsp;tredje studieår. De har&nbsp;liten&nbsp;erfaring med makerspace fra før, men er forberedt med informasjon i forkant.&nbsp;Makerspace&nbsp;kobles til eksisterende kurs. I denne artikkelen sorteres aktuelle læringsutbyttebeskrivelser under skaperglede og bærekraft og diskuteres ut fra operasjonalisert og erfart nivå, jamfør Goodlad (1979). Basert på anonyme evalueringer, observasjon og muntlige samtaler med studentene&nbsp;er&nbsp;et foreløpig funn at gjennomføringen går raskt og produktene blir presise, noe som igjen gir et profesjonelt uttrykk.&nbsp; Samtidig åpner&nbsp;makerspace&nbsp;opp for&nbsp;nye måter&nbsp;å ivareta læringsutbyttebeskrivelsene, som progresjon og bredde&nbsp;gjennom 13 ulike moduler studentene skal gjennomføre på egenhånd.&nbsp;</p> Peter Haakonsen Gitte Skjønneberg Laila Belinda Fauske Opphavsrett 13 6 Den Bilder i hjemmet – hvordan visuelle uttrykk definerer muslimske rom i Norge https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3916 <p>Artikkelen handler om hvordan muslimske familier i Norge bruker visuelle uttrykk for å definere, og stadig redefinere, hva muslimsk identitet betyr i et moderne sekularisert samfunn. &nbsp;</p> Birte Brekketo Opphavsrett 13 6 Makerspace – Flipped classroom og skapende prosesser https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3875 <p>OsloMet Makerspace ble i 2019 introdusert i Faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk ved Institutt for estetiske fag (EST) ved OsloMet som del av et utviklingsprosjekt. Makerspace ble her prøvd ut i undervisning på tredje studieår, og den teoretiske opplæringen tilbudt som flipped classroom. Sentrale premisser var studentaktiv undervisning og at emneplanens læringsutbyttebeskrivelser ble ivaretatt. Aktuelle læringsutbyttebeskrivelser sorteres i artikkelen under skapende prosesser, og diskuteres ut fra gjennomført- og erfart læreplannivå. Basert på observasjon, studentevalueringer og evaluerende samtale, framkommer det at gjennomføringen på et makerspace går raskt og produktene blir presise, noe som igjen gir produktene et profesjonelt uttrykk. Studien indikerer at makerspaces åpner opp for nye måter å ivareta læringsutbyttebeskrivelsene på. Det er samtidig relevant med kritisk refleksjon over kjennetegn på kvalitet på produktene når en ser forbi fascinasjonen studentene uttrykker over produktenes profesjonelle preg.</p> Peter Haakonsen Gitte Skjønneberg Opphavsrett 2020 Peter Haakonsen, Gitte Skjønneberg, Laila Belinda Fauske https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-12-31 2020-12-31 13 6 Virtual Reality in Design Processes https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3874 <p>Virtual Reality (VR) opens new possibilities in the fields of architecture, design and engineering. If combined with Building Information Modelling (BIM) or simpler 3D models, it could be possible to walk into buildings not yet built or to examine designed objects in three dimensions before they are made. This literature review examines studies in which VR was used in architecture, design and engineering as part of design processes. The review highlights promising benefits, such as increased understanding of complex issues concerning design tasks, size and dimensions. At the same time, several challenges are revealed, such as the inability of VR-systems to offer satisfactory functionalities for sketching and designing. Finally, the author discusses how VR can be implemented in relevant subjects in lower and upper secondary school.</p> Ingri Strand Opphavsrett 2020 Ingri Strand https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-12-31 2020-12-31 13 6 10.7577/formakademisk.3874 E-textiles: An interdisciplinary approach https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3872 <p>This article aims to shed light on e-textiles as a fusion of different skills. The empirical starting point is a workshop on e-textiles offered to a group of teachers attending a continuing education course in art and design. The study adopts self-ethnography. Using anonymous reflection notes from the workshop, the article discusses e-textiles as an arena to enhance problem solving through practical explorational work. This involves interdisciplinarity, crafting skills and computational thinking. Focusing on two categories, namely I) material knowledge and sustainability and II) electronics knowledge and interdisciplinarity, this study shows that time is an important factor when exploring e-textiles in an educational context. In e-textiles, crafting, circuitry, programming and sustainable thinking can be combined in an interdisciplinary and productive mash-up encouraging problem solving.</p> Kari Saasen Strand Peter Haakonsen Laila Belinda Fauske Opphavsrett 2020 Kari Saasen Strand, Peter Haakonsen, Laila Belinda Fauske https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-12-31 2020-12-31 13 6 10.7577/formakademisk.3872 Digitale ferdigheter som ferdigrett eller råvare? https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3871 <p><em>I det digitaliserte samfunnet i dag skjer ei betydelig endring i læringas materielle føresetnader, frå konkrete og analoge læringsmiljø til digitale og virtuelle. Parallelt med den massive digitale satsinga i nordiske utdanningssystem, har det vekse fram ei globalrørsle kalla the maker movement. Denne artikkelen undersøker korleis rørsla kan bidra til ei breiare og fleirfasetert tilnærming til digital kompetanse i K&amp;H, enn den skjermtunge praksisen som til no har dominert. Gjennom studie av læreplanar, læringsteoriar, eigen praksis i feltet, praktiske dømer og den stadig veksande makerrørsla, undersøkas om utdanningssystemet i større grad burde støtte seg til den faglege og forskingsmessige kunnskapen om kropp og materialet si rolle i barns læring når viktige avgjersler om skuleutvikling og digitalisering av K&amp;Hfaget skal takast. </em></p> Ingrid Holmboe Høibo Morten Henrik Lerpold Opphavsrett 13 6 "Det ekstra laget"- for en helhetlig undervisning https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3823 <p><em>Artikkelen belyser hvordan tegneundervisning i kunst og håndverk knyttet til observasjonstegning og forestillingstegning gjennomføres, og hvordan undervisningen begrunnes av lærere i ungdomsskolen.</em><em> Studien er en kvalitativ case studie som bygger på observasjoner, intervjuer med lærere og studie av elevoppgaver. </em><em>Tyler (1949)</em><em> sin teori om læringserfaring og Eisner sin teori om læringsutbytte ligger til grunn for analyse av tegneundervisningen. </em><em>Resultatene viser at det for lærerne knytter seg ulike utfordringer til hvordan undervise i observasjonstegning og forestillingstegning etter læreplanen LK06. Resultatene viser også at lærerne arbeider med å gi elevene læringserfaringer i tegning som går ut over læringsutbytter som de har planlagt for i elevoppgavene.</em><em> Dette «ekstra laget» er det som står på spill i tegneundervisningen, ifølge lærerne. </em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>Nøkkelord: </em>kunst og håndverk, tegning, tegnedidaktikk, læringsutbytte og læreplan</p> Bente Helen Skjelbred Opphavsrett 13 6 "Det ekstra laget"- for en helhetlig undervisning https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3802 <p><em>Artikkelen belyser hvordan tegneundervisning i kunst og håndverk knyttet til observasjonstegning og forestillingstegning gjennomføres, og hvordan undervisningen begrunnes av lærere i ungdomsskolen.</em><em> Studien er en kvalitativ case studie som bygger på observasjoner, intervjuer med lærere og studie av elevoppgaver. </em><em>Tyler (1949)</em><em> sin teori om læringserfaring og Eisner sin teori om læringsutbytte ligger til grunn for analyse av tegneundervisningen. </em><em>Resultatene viser at det for lærerne knytter seg ulike utfordringer til hvordan undervise i observasjonstegning og forestillingstegning etter læreplanen LK06. Resultatene viser også at lærerne arbeider med å gi elevene læringserfaringer i tegning som går ut over læringsutbytter som de har planlagt for i elevoppgavene.</em><em> Dette «ekstra laget» er det som står på spill i tegneundervisningen, ifølge lærerne. </em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>Nøkkelord: </em>kunst og håndverk, tegning, tegnedidaktikk, læringsutbytte og læreplan</p> Bente Helen Skjelbred Opphavsrett 13 6 Comparison of the Strength Based Design and Performance Based Design Methods at Various Height Variations and Building Area Width https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3799 <p>Performance Based Design (PBD) planning can estimate the ability of a structure to withstand earthquakes according to desired performance. The purpose of this study is to examine more efficient methods between Strength Based Design (SBD) and PBD based on the value of the Budget Plan. An analysis was carried out on 3 building models with heights of 4 floors (16 m), 8 floors (32 m), and 12 floors (48 m) with a height and width ratio of the building being 2:1. The&nbsp; Dimensions&nbsp; of each building are 8 m x 8 m, 12 m x 12 m, 16 m x 16 m. All models are planned to achieve safety performance limits so that different PBD Dimensions are obtained. Adjustments are done by increasing or reducing 5 cm Dimensions in each column to meet the displacement requirements. The results show that all three models reached the maximum allowable displacement of 80 mm. The obtained budget plan shows a difference of -10% of SBD meaning that PBD is not efficient in a 4 story building (low rise building). While in the 8-story building (middle rise building) and the 12 story (high rise building) the difference in the budget plan is 3% and 18% respectively, explaining the efficiency of Performance Based Design.</p> Siti Opphavsrett 13 6 Integrative Systems of Production https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3791 <p>Different branches of design are shifting from a primary focus on artefacts as ends to concentrating on means (e.g. forms of production), with ends encompassing larger societal goals. Concurrently, humanity is facing an increasingly carbon-and-freshwater-constrained world, combined with escalating realities of climate change and ecosystem degradation; thus, our means of production must evolve. An integrative framework and model has been developed to support designers (and other stakeholders) working on regenerative systems of production. The model integrates synergistic, circular, cascading and aggregate efficiency design systems based on ecosystem concepts, as well as regenerative agriculture, the bioeconomy and the (technical) circular economy. With this integrative approach, stakeholders may develop more productive, regenerative synergies and hybrid activities that produce zero waste. The model can be applied at the micro-, meso- and macro-scales.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Keywords: <br>Systemic design, ecological design, biomimetics, circular economy, regenerative agriculture.</p> Tom Snow Opphavsrett 2020 Tom Snow https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-12-17 2020-12-17 13 6 5 5 10.7577/formakademisk.3791 Multicentred Systemic Design Pedagogy Through Real-Life Empathy https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3755 <p>This article reflects on my integral design studio teaching and inclusiveness in its design processes. This is exemplified in two different systemic design case studies focusing on social and environmental justice via the lens of empathy. The design studio and/or design practice tend to be fused in this article because my design studios have always focused on practice-based, real-life built projects, while my commercial and not-for-profit practices have always implemented design education in real-life built projects through internships and/or other student participation. Therefore, my approach fully follows the pathway of ‘learning by doing’(Dewey, 1997), focusing on systemic feedback looping of integral real-life experience and reflection through research and practice, targeting brighter post-Anthropocene futures.</p> Marie Davidova Opphavsrett 2020 Marie Davidova https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-12-24 2020-12-24 13 6 10.7577/formakademisk.3755 Applying a Systemic Approach to Gender Transport Poverty https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3750 <p>Transport poverty and associated levels of deprivation experienced by women is a ‘wicked problem.' A systemic approach is needed to address entrenched societal and cultural norms that deprive women of equality and agency. The conceptual shift from ‘transport’ to ‘mobility’ emphasising mobility as a service, provides opportunities for systems approaches leading to greater accessibility and inclusivity.</p> <p>&nbsp;</p> <p>The ‘WEMOBILE project’ addressed gender transport poverty in Low-Middle-Income Countries using ethnographic and empathic design approaches to understand and re(present) the effects of gender transport poverty. This paper focusses on insights provided by employing systemic design to data gathered in Pakistan. In representing data as system maps, gaps that hinder the effectiveness of existing solutions are emphasised as well as the usefulness of this approach in highlighting opportunities for policy and operational changes.</p> Deana McDonagh Andree Woodcock Komal Faiz Sana Iqbal Opphavsrett 13 6 Children’s Sense-Making through Explorative Touch Interactions Grasping Physical and Virtual Materialities https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3744 <p>kj lkyu&nbsp;</p> janne test Opphavsrett 13 6 Perspectives on aesthetics through five vulnerable boys' personal experiences https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3738 <p><em>The article examines what five boys in vulnerable positions tell about personal experiences with aesthetics. A research interview with an indirect approach is used to gain insight into these boys’ personal experiences and lives, by allowing them to fully occupy the roles as storytellers. Data is collected through an (x) project and a (x) study, focusing on vulnerable youth and marginalization in the educational system. According to these boys` stories, personal experiences with aesthetics can be presented through three categories of findings; (1) </em><em>the connection between their life situations and aesthetics, (2) the boys` emotional moments of aesthetic experiences, and (3) the experiences of aesthetics as a meaningful phenomenon. Further, the article discusses whether these categories draw a picture of aesthetic experiences as emotional processes. </em></p> Marie Møller-Skau Opphavsrett 13 6 Navigating methodological perspectives in Doctoral research through creative practice https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3704 <p>Academic research in crafts, conducted by crafts persons from an insider perspective and through practice-led approaches, is still just emerging and ways of conducting research is developing with each research project. Through this article, we try to navigate the field from a doctoral candidate’s perspective, presenting the research field and some central issues commonly confronted with in regards to epistemology, methodology and methods. We exemplify the arguments made through our own doctoral projects to make our points more concrete. The article discusses the methodological perspectives of these research projects, how and why they developed and changed over time and influences posed by outer circumstances. We especially point to the challenges and opportunities of practice-led research in crafts and highlight the relevance and type of contribution to be had and its meaningfulness for the practice field and related education.</p> Kirstine Riis Camilla Groth Opphavsrett 2020 Kirstine Riis, Camilla Groth https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-10-02 2020-10-02 13 6 10.7577/formakademisk.3704 Digitale ferdigheiter som ferdigrett eller råvare? https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3696 <p>I det digitaliserte samfunnet i dag skjer ei betydeleg endring i læringa sine materielle føresetnader, frå konkrete og analoge læringsmiljø til digitale og virtuelle. Parallelt med den massive digitale satsinga i nordiske utdanningssystem har det vekse fram ei global rørsle kalla the maker movement. Denne artikkelen undersøker korleis rørsla kan bidra til ei breiare og fleirfasettert tilnærming til digital kompetanse i Kunst og handverk (KogH), enn den skjerm­tunge praksisen som til no har dominert. Gjennom studie av læreplanar, læringsteoriar, eigen praksis i feltet, praktiske døme og den stadig veksande ‘makerrørsla’, vert det undersøkt om utdanningssystemet i større grad burde støtte seg til den faglege og forskingsmessige kunn­skapen om kropp og materialet si rolle i barn si læring når viktige avgjersler om skuleutvikling og digitalisering av KogH-faget skal takast.</p> <p><em>Nøkkelord: <br></em>Digitale ferdigheiter, handverk, kroppsleg erkjenning, maker movement, demokrati.</p> Ingrid Holmboe Høibo Morten Henrik Lerpold Opphavsrett 2020 Ingrid Holmboe Høibo, Morten Henrik Lerpold 2020-09-25 2020-09-25 13 6 10.7577/formakademisk.3696 Relating systems thinking and design (VI) https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3691 <p>This special issue of <em>FormAkademisk</em> comprises a selection of articles developed from presentations at the seventh Relating Systems Thinking and Design (RSD7) symposium, held at Politecnico di Torino, Turin,&nbsp;23th-26th October 2018 (Barbero, 2018). A second collection from RSD7 is also planned to be published in <em>FormAkademisk</em> during 2020, continuing the close relationship between the journal and the RSD conference series (Forlizzi, Sevaldson, &amp; Ryan, 2017; Hensel, Hensel, &amp; Sevaldson, 2019; Jones, 2014; Sevaldson, 2018; Sevaldson &amp; Ryan, 2014). The occasion of the RSD7 conference was especially important in the development of systemic design, being the occasion of the launch and founding meeting of the Systemic Design Association (SDA). The SDA will act as a membership organisation for the expanding community of practitioners and researchers that has developed through the RSD conferences.</p> Marie Davidova Ben Sweeting Birger Sevaldson Opphavsrett 2020 Marie Davidova https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-01-24 2020-01-24 13 6 10.7577/formakademisk.3691 Didaktikk for studentmedvirkning og bærekraftig design https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3657 <p>Studentmedvirkning i form av deltakelse på forskningskonferanser og samskriving med lærere står helt sentralt i arbeidet med å fremme studenters interesse for forskning. Forskergruppen Design Literacy har gjennom mange år strategisk arbeidet for å fremme forskningsbasert designutdanning fra Kindergarten til PhD. I denne artikkelen legges det vekt på å synliggjøre forskning og forskningsbasert utdanning i masterutdanningen: Fagdidaktikk: kunst og design, og deretter drøfte hvilken betydning dette har hatt for utvikling av bærekraftig design i et konsumentperspektiv. Det særnorske perspektivet på designutdanning i grunnskolen vil også bli drøftet i et internasjonalt perspektiv med vekt på Norden.</p> Liv Merete Nielsen Opphavsrett 13 6 FlexiDig – Flexible Digital Classroom https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3640 <p><em>This study presents the results of a survey towards blended student-centred learning and teaching in a part-time master’s degree programme. The lectures for the full-time students were recorded, included the dialogue between the students and the lecturers, and made digital available for the part-time students and the full-time students as well. Generally, both the part- and full-time students that answered the questionnaires expressed very satisfactory for the recordings of lectures. In general, the part time students are relatively older than full time students and work as teachers in schools at different levels. The capture of dialogues in the recording is very useful for better understanding and learning. In this phase of the FlexiDig project, a CatchBox microphone was used for audio recording of the students’ contribution to the dialogue for the students. Due to the COVID19 the recording has been done via zoom at the later phase of the semester. The idea was to develop a flexible digital classroom (FlexiDig) that also has transfer value to other education situations. </em></p> Janne Beate Reitan Arnab Chaudhuri Opphavsrett 13 6 Educating the maker-teacher https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3639 <p><em>The Maker Movement, with roots from the Do-it-yourself (DIY) movement in the 1970s, is growing fast internationally, including in Norway. The number of makerspaces in Norway has increased from 2 in 2010 to 69 in 2018 (Norway Makers, 2019). Makerspaces are now also increasing inside the education system.&nbsp; This has increased the need for educating teachers and others to manage makerspaces. Norwegian Museum of Science and Technology (NMST) has therefore initiated non-credit courses in the makerspace for teachers and others. Based on these courses, they are now collaborating with Oslo Metropolitan University to develop competency-based continuing education in the management of makerspace, for teachers and others, such as librarians and engineers. Topics on the courses are a combination of the traditional and digital craft, the teacher and learner role in a makerspace and basic programming principles. Different activities are used as inspiration, and as the starting point for discussions around the makerspace as a teaching method. The course concludes with a MakerCamp for children and young people at the makerspaces at the Science Centre at NMST during the summer holidays in week 26 or 27. The participating teachers are split into teams and need to plan and manage the MakerCamp and practice as teachers in makerspace. The research question in this ongoing project is: How to develop qualifying education for teachers and leaders in makerspace based on curriculum action research in a post-secondary education? The participating teachers are asked questions in a questionnaire about what works and not to become competent facilitators in makerspace.&nbsp; Based on the results from the questionnaires and experience with the noncredit courses, a curriculum for a competency-giving credit course with planned start-up in autumn 2020 is being developed. The results are discussed according to Schön (1987), Sennet (2008), and Peppler, Halverson &amp; Kafai (2016).</em></p> Janne Beate Reitan Rannei Solbak Simonsen Opphavsrett 13 6 Hvorfor elever mangler kompetente lærere i Kunst og håndverk https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3629 <p>Hele 50% av de lærerne som underviser i faget Kunst og håndverk i grunnskolen har ingen studiepoeng i faget. Det er et svakere resultat enn for 20 år siden, og da er det nærliggende å tro at det svake resultatet skyldes mangel på utdannede lærere i faget. Men slik er det ikke. &nbsp;I spørreundersøkelsen som blir presentert i denne artikkelen oppgir de som utdannet seg til faglærere i design, kunst og håndverk i perioden 2008-2018, at det er vanskelig å få ansettelse i skolen. Og dersom de får jobb i grunnskolen, så viser under­søkelsen at de ofte settes til andre oppgaver enn å undervise i Kunst og håndverk. Når lokale skoleledere unnlater å ansette og bruke kvalifiserte lærere, så får ikke elevene nyte godt av den lærerkompetansen som staten allerede har finansiert utdanningen til. &nbsp;</p> <p><em>Nøkkelord: </em>Kunst og håndverk, lærerutdanning, lærerkompetanse, skoleledere, ansettelse, grunnskolen</p> Liv Merete Nielsen Janne Lepperød Opphavsrett 2019 Liv Merete Nielsen, Janne Lepperød 2019-12-31 2019-12-31 13 6 10.7577/formakademisk.3629 FORM AND PERCEPTION https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3624 <p>Multiple perspectives on form and perception have been used in this article to frame a discussion about creativity and innovation in design. Didactic approaches on form theories and insights from qualitative and quantitative research on perception are presented. In addition, the value of competence in form and perception in design is point up from multiple professional backgrounds and in relation to various experiences of art, design, ergonomics, biomechanics, motor behaviour and intellectual property. The authors raise questions about the role of: (i) abstraction; (ii) haptic perception and (iii) analogue-, compared with digital experiences in design education. To highlight innovation of design, basic principles of intellectual property are introduced, to explain distinctions between inspiration and imitation and to stimulate consciousness about originality and novelty in design products.</p> Astrid Maria Heimer Fausto Orsi Medola Fausto Orsi Medola Sérgio Tosi Rodrigues Ole-Andreas Rognstad Kari-Oline Rognstad Opphavsrett 13 6 Englsh https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3623 <p><em>Virtual Reality (VR) makes it possible to walk into buildings not yet built or examine designed objects in three dimensions before they are made, if combined with BIM (Building Information Modeling)-models or simpler 3D-models. This opens new possibilities both for those working with architecture and design, for education on these fields, and for improved user participation in planning processes.</em></p> <p><em>This literature review examines studies on the use of VR in architecture and design education as part of the students’ designing processes. Although less research is done on that area, a few studies on primary or secondary school pupils’ use of VR in learning activities is also included. Finally, the author discusses how the methods from architecture and design education can be implemented in Art and crafts education in secondary school.</em></p> Ingri Strand Opphavsrett 13 6 Makerspace i faglærerutdanning https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3622 <p>Som del av et prosjekt finansiert av DIKU 2019-2021, skal faglærerutdanninga i design, kunst og håndverk ved OsloMet implementere makerspace i undervisningen. Sentrale premisser er at undervisningen er studentaktiv, og at programplanenes læringsutbyttebeskrivelser ivaretas. Makerspace skal være en faglig relevant arena gjennom studieløpet.</p> <p>En tettpakket timeplan gjør det vanskelig å introdusere mer fagstoff. Makerspace kobles derfor til eksisterende kurs, og digital bildebehandling ble et naturlig startpunkt da dette kunne knyttes til vinylkutting og tekstiltrykk. I tillegg ble det utviklet en video/<em>flip</em> i 3D-modellering før opplæring i 3D-print, men denne ble sett av få studenter. En anonym spørreundersøkelse sendes ut til studentene for evaluering, men et foreløpig funn er at graden av studentaktivitet forblir lik i et allerede praktisk fag. Samtidig åpner makerspace opp for nye måter å ivareta læringsutbyttebeskrivelsene.</p> Peter Haakonsen Evin Güler Opphavsrett 13 6 E-tekstil i et skaperlærerkurs https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3621 <p>Som del av et etterutdanningskurs i programmering for skaperlærere i regi av Teknisk museum og OsloMet i 2019, holdt artikkelforfatterne en dagsworkshop i e-tekstil. Deltakerne skal kunne holde lignende kurs for elever. Hvilke forkunnskaper kreves for å holde kurs i e-tekstil? Artikkelen baserer seg på erfaringer fra dagsworkshopen samt anonym respons fra deltakerne via et elektronisk spørreskjema.</p> <p>Deltakerne har tidligere prøvd ulike programmeringsverktøy i skapende arbeid. Nå ble AdaFruit introdusert, en mikrokontroller som programmeres for å interagere med omgivelsene. Etter en startoppgave med håndsøm og elektronikk jobbet deltakerne gruppevis med en kreativ oppgave i problemløsning. Det kreative aspektet ble ivaretatt, men mer tid til opplæring i søm og elektronikk hadde vært en fordel. &nbsp;</p> Peter Haakonsen Kari Saasen Strand Opphavsrett 13 6 Designing and Learning through Technological Mediation: https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3620 <p>Lately design discipline has been expending, solving evermore-complex problems. The philosophical paradigms of technical rationality, constructivism, or hermeneutics are providing only partial explanations about design in this new context. Findeli claims that the current understanding about what designing is should be rethought through systems theory and encompass wider perspective on participants and outcomes of design process. Hence, relationalist ontology and postphenomenological perspectives are proposed to cast a entirely different light on this issue. Three case studies are deployed to reveal how learners become designers through different technological mediations. In the world where assemblages of humans and multistable technologies are evolving rapidly, this view opens new ways of understanding design activity. The article concludes with implications of the approach for sustainable design pedagogy and critique of authentic pedagogics.</p> <p><em>Keywords: multistability, technological mediation, adoption, adaptation, augmentation</em></p> Nenad Pavel Opphavsrett 13 6 Comparing spatial experience with use of drawing, building information models (BIM), virtual reality (VR) and mixed reality (MR) https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3619 <p>The user’s experiences of the spatial constraints are essential for making design decisions. Static drawings in scale has been the dominating way. New digital representation as BIM as BIM, VR and MR is offering new types of dynamic representation of the built environment. This study presents an overview of different spatial representations by test of soft- and hardware. The design assessment is done by use of a real refurbishment project of an existing residential. The findings show that VR is the easiest to get general overview, but is rated worst when it comes assess specific solutions like free space in a bathroom. Drawing scores high on detail, but worst in getting an overview. BIM based on 3-D geometry enables a very good combination of detail and overview based of zooming and viewing functionality. The findings indicate that use of MR offer the preferred environment for assessment of the designed solutions. The virtual solution in scale 1:1 has to be explored physical movements. MR turn facts into feelings experienced by the entire body, not as an intellectual understanding based om presentation of metrics, or as a manipulation of the brains projection of 3-D-images. – representation of space. In MR, you must understand the spatial dimensions intuitively by your entire body. However, MR is an emerging technology and procedures for design decisions has to be improved to enable applicable solutions for everyday use. The has the potential to be a game-changer in both design processes by and in design assessment.</p> Eilif Hjelseth Ernst Erik Hempel Opphavsrett 13 6 Exploring digital literacy for enabling re-use of information for multiple purposes https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3603 <p>Building information modelling (BIM) is an emerging technology for digitalization of the construction industry. The I- in the BIM indicate that the model objects contains information about building parts, or aggregated information about the entire building project. However, use of BIM in design and construction process is dominated by visualization of the physical building or building parts, where information is only a property to the building objects. Reuse of information for new purposes is therefore limited to continuation or expansion for initial task with same or more information of, despite content of data / information. The research methodology is based on exploring following three perspectives: 1) most used BIM software for design to identifying technological capacities<br>2) solutions for specification of BIM deliverables based on literature review, and 3) semi-structured interviews with practitioner in the construction industry. The findings are analysed, and discusses, with reference to principles for integrated design and delivery solutions focusing on the relation between people, process and technology. The findings indicate that the root problem is limited maturity in understanding of digital technology. The limited digital literacy results in a</p> <p>self-reinforcing priority of demanding more detailed information, instead of asking for most relevant information to solve new tasks in following steps in project development. &nbsp;&nbsp;</p> Eilif Hjelseth Opphavsrett 13 6 Exploring relevant competency for enabling new digital practice the for architect, engineers, contractor and facility managers https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3601 <p>Implementation of new digital practices in the construction industry has a relative slow speed. Todays practice focuses on utilization of software technology. This study uses semi-structured interview of professionals in the AEC-industry, engineering students and teachers to explore a multi-disciplinary approach for enabling new digital practises. The explored approach is a combination of profession knowledge, program (software) and processes for information exchange related to practical task. The findings are discussed in relation to pedagogical theories and todays practice. The results indicate that this multi-disciplinary approach has the capacity to change todays practice. However, the practitioners have high skills in use of software for visualisation, but limited competency in process modelling for specification of relevant information. Education within software is comprehensive, but limited within last part. It is needed to develop applicable recourses competence development to enable the multi-disciplinary approach.</p> Eilif Hjelseth Opphavsrett 13 6 Designkompetanse for allmennheten https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3600 <p><em>Menneskene har med sin kreative kraft erstattet natur med kultur i en slik utstrekning at en ny geologisk epoke er foreslått, antropocen. Design som disiplin bærer i seg en transformativ agenda – alltid på vei mot noe nytt. Vil designkompetanse som en del allmennutdanningen bare øke belastningen på naturen? Her er det avgjørende hvilken rolle allmennheten tilbys gjennom utdanning og hvordan design forstås og praktiseres. I denne artikkelen settes etisk refleksjon og ansvar for en overgang mot mer bærekraftige samfunn som premiss når tre nøkkeltekster granskes for svar på hva design literacy er. Fire narrativ peker seg ut og danner utgangspunkt for en definisjon der målet er den kritiske borger som kan nærme seg problemer som komplekse, fremme endring gjennom designprosesser, men viktigst av alt vurdere hvordan nye løsninger støtter opp under mer bærekraftige levesett.&nbsp; </em></p> Eva Lutnæs Opphavsrett 13 6 Eit historisk blikk på og analyse av tekstilopplæringa https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3597 <p>Artikkelen har fokus på tekstilopplæring ved avdeling for estetiske fag, i dag institutt ved OsloMet – Storbyuniversitetet, i åra 1994 til 2017. Opplæringa var knytt til solide fagstudium innan broderi, vev, biletvev og saum. Når desse spesialstudia forsvann på 1990-2000-talet, blir det nytt innhald i faglærarutdanninga og nytt studium i tekstil og mote etablerer seg. Dei to utdanningane har ulike samfunnsoppdrag og danningsomgrepet endrar seg. Studentane utviklar kompetanse innan fagfelta. Kva inneber det? Artikkelen viser endringar i tekstilopplæringa og drøftar kompetanseperspektivet. Kreativitet, estetikk og nyutvikling er framleis sentrale kjenneteikn på utdanningane, men praksis og bransjeerfaring er blitt ein viktigare del i læring- og danningsprosessen. Samfunnsoppdraget har dermed fått ein tydeleg påverknad på innhald og organsiering av studia.</p> Randi Veiteberg Kvellestad Opphavsrett 13 6 Underlying the carver’s experience https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3581 <p>Woodcarvers often report their experiences as having an intense internal focus, and feeling of a close connection to the material. This article explore key processes in cells and organs that underlies these experiences, emphasizing the sensorymotor modulation in cerebellum. The article has two aims: To bring neurobiological knowledge into the making disciplines to better understand the making process; To mediate terminological differences between disciplines and open up new research-based hypotheses and theoretical foundations for future interdisciplinary studies. Findings include three topics for further exploration: 1) The overflow of information in cerebellum and the maker’s experience of intense internal focus. 2) Cerebellum’s function as generator of deliberate actions without involving the conscious self and the so-called preconscious element of the maker’s negotiation. 3) The priority of neural circuits between sensory input and muscle output in Cerebellum at the cost of neural circuits to cerebral cortex’ monitoring and self-reflection and the maker’s experience as being close to the material. These findings expand upon previous knowledge developed in studies of making processes from sociocultural and philosophical point of view, and are useful for researchers and teachers interested in understanding and advancing the making disciplines and arts and craft education.</p> Marte Sørebø Gulliksen Opphavsrett 2020 Marte Sørebø Gulliksen 2020-09-25 2020-09-25 13 6 10.7577/formakademisk.3581 TestMed Erik https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3580 <p>hefiohweig</p> Tore Andre Ringvold Opphavsrett 2019 Tore Andre Ringvold 13 6 10.7577/formakademisk.3580 Narrativ strategi https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3568 <p><strong><em>Abstrakt </em></strong></p> <p><em>Faget kunst og håndverk har en lang tradisjon i norsk lærerutdanning og bygger på ulike målformuleringer, teoretiske forankringer og metodiske tilnærminger. I denne artikkelen vil jeg både rette oppmerksomheten på faget og på undervisningen i en nett- og samlingsbasert studieform. Jeg analyserer et empirisk materiale fra to gjennomførte undervisningsforløp med lærerstudenter i valgfaget kunst og håndverk innenfor en nett- og samlingsbasert studiemodell i lærerutdanningen. Det empiriske materialet bygger på observasjonsnotater fra et undervisningsforløp hvor narrativ strategi danner grunnlaget for aksjonsforskning. I analyse av datamaterialet anvender jeg, Jerome Bruner sitt prinsipp om spirallæring og Albert Bandura sin teori om modellæring som stedfortredende forsterkning. </em></p> <p><strong><em>Nøkkel ord:</em></strong> Profesjonsutdanning, faget kunst og håndverk, nettundervisning, narrativ strategi. <a name="_Toc17469516"></a><strong>&nbsp;</strong></p> ellen kathrine baskår Opphavsrett 13 6 Tanatologiens poetikk https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3539 <p class="FASammendragBrdtekst">Essayet har vært en måte å tolke mitt skapende arbeid på. Jeg tar utgangspunkt i egen kunstnerisk praksis, dvs. kunstnerisk utviklingsarbeid, og en fotografiserie med tittelen The Poetics of Thanatology. Teksten reflekterer over, og undersøker temaer som potensielt berøres gjennom fotografienes visuelle språk og den skapende prosessen. Jeg utforsker hvilke forbindelser som finnes mellom en hendelse i barndommen min, døden og fotografiet. Den antroposentriske tilnærmingen til virkeligheten sitter dypt i vår kultur og har skapt hierarkiske relasjoner - Vi og De andre. Gjennom stilleben-fotografi av døde planter og insekter undersøker jeg menneskets opplevelse av empati i forhold til ikke-menneskelige organismer. Jeg ser på mitt praktiske arbeid i fotostudio som et rom for kritisk refleksjon og som uerstattelige, meningsfulle og langsomme, sansende erfaringer. Disse erfaringene har utfordret min og mine kunststudenters antroposentriske tilnærming til verden.</p> Jadwiga Blaszczyk-Podowska Opphavsrett 2020 Jadwiga Blaszczyk-Podowska 2020-09-25 2020-09-25 13 6 10.7577/formakademisk.3539 More-than-human perspectives in understanding embodied learning https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3549 <p>Evner til å lære gjennom kroppslig samhandling med miljøer er iboende hos mennesker og andre arter, og sikrer artenes overlevelse. Ved å kombinere data fra studier fra erfaringslæring hos små barns og hos et føll (en nyfødt hest), viser forfatteren hvordan både mennesker og andre arter lærer gjennom kroppslige samhandling med sine omgivelser. Slike samhandlinger er avhengige av eget initiativ og utfordrer en rekke valg. Artikkelen argumenterer for kroppslig læring som avgjørende for overlevelse på tvers av arter. Den viser videre hvordan en slik forståelse av kroppslig læring kan motivere dekonstruksjon av dualismer mellom kroppslige og verbale læringsformer, og mellom menneske og andre arter, på denne måten kan bidra til en mer helhetlig forståelse av læring. I verden med mange økologiske utfordringer, kan kroppslige former for læring føre til økt økologisk bevissthet og kan bidra til utdanning for økologisk bærekraft.</p> Biljana Culibrk Fredriksen Opphavsrett 2020 Biljana Culibrk Fredriksen 2020-09-25 2020-09-25 13 6 10.7577/formakademisk.3549 Narrativ strategi https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3545 <p>Faget kunst og håndverk har en lang tradisjon i norsk lærerutdanning og bygger på ulike målformuleringer, teoretiske forankringer og metodiske tilnærminger. I denne artikkelen vil jeg både rette oppmerksomheten på faget og på undervisningen i en nett- og samlingsbasert studieform. Jeg analyserer et empirisk materiale fra to gjennomførte undervisningsforløp med lærerstudenter i valgfaget kunst og håndverk innenfor en nett- og samlingsbasert studiemodell i lærerutdanningen. Det empiriske materialet bygger på observasjonsnotater fra et undervisningsforløp hvor narrativ strategi danner grunnlaget for aksjonsforskning. I analyse av datamaterialet anvender jeg, Jerome Bruner sitt prinsipp om spirallæring og Albert Bandura sin teori om modellæring som stedfortredende forsterkning.</p> Ellen Kathrine Baskår Opphavsrett 2020 ellen kathrine baskår 2020-09-25 2020-09-25 13 6 10.7577/formakademisk.3545 Enigmatic epistemic things https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3543 <p>The aim of this article is to discuss epistemology, focusing on the epistemic role of artwork in research projects. Porcelaneous is the initial phase of a three-year artistic research project with an artistic component comprising the making of porcelain boards. The &nbsp;porcelain boards and the making process in this initial phase are used as examples from practice. At the core of the epistemological discussion is Hans-Jörg Rheinberger’s theory on experimental systems and epistemic things. Rheinberger advocates for an objective and practice-oriented approach rather than a theoretical approach to experimental research. In his setting, epistemic things are material. This article has concluded that Rheinberger’s theory is about attitudes rather than research methods and that this attitude to epistemological questions is relevant for artistic research.</p> Anne Solberg Opphavsrett 2020 Anne Solberg 2020-09-25 2020-09-25 13 6 10.7577/formakademisk.3543 Å fange med blikket og kjenne med hendene https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3536 <p>Ei utstilling med konkrete produkt, kan gi studentar større nærleik til materiale og kunnskap om teknisk utføring enn ved å møte produkt gjennom visuelle og digitale presentasjonar. Å presentere konkrete produkt og materiale gjennom undervisningsbasserte utstillingar er eit kreativt grep og ei viktig støtte for undervisning og veiledning. Etter bruk av utstilling som didaktisk grep eit bestemt semester, vart det gjennomført ei undersøking der ti studentar svara på spørjeskjema om kva utbyte dei hadde hatt av utstillinga. Fleirtalet svar at dei hadde blitt inspirerte til eige arbeid og tileigna seg kunnskap både om materiale og teknikkar. Studien viser at å hente fram aktuelle produkt og presentere dei på ein god visuell måte, gir motivasjon til å være kreativ.</p> Astrid Hus Kirstine Riis Opphavsrett 2020 Astrid Hus 2020-09-25 2020-09-25 13 6 10.7577/formakademisk.3536 Children’s sense-making through exploration https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3534 <p>A child’s sense-making is grounded in his or her bodily interactions with the environment and tied to the body’s sensory experience. Digital technologies are being introduced into children’s learning environments and they experience virtual materialities to a greater extent now ever before. This study aimed to uncover how young children make sense of the world through explorative touch interactions with physical and virtual materialities. Children’s sense-making was studied through an explorative inquiry that was supported by video documentation. This article discusses how the combination of materials, digital technologies and experiences of different materialities offers new opportunities for explorative interaction, transforming and shaping children’s experience of the world through joint sensemaking. It also identifies how children’s past experience of material touch is important for them in their process of grasping virtual materiality.</p> <p>Keywords:<br>sense-making, touch interaction, virtual materiality, arts and crafts education, embodied cognition</p> Lovise Søyland Opphavsrett 2020 lovise søyland 2020-09-25 2020-09-25 13 6 10.7577/formakademisk.3534 Barns møte med kunstinstallasjonen i det offentlige rom https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3522 <p><em>Denne artikkelen undersøker selve møtet mellom </em><em>kunstinstallasjonen og barn i det offentlige rom. </em><em>Den tar utgangspunkt i tre kunstmøter hvor installasjonen på ulikt vis spiller en sentral rolle. Disse tre kunstmøtene danner en teoretisk forståelsesramme for det fjerde kunstmøtet, hvor barn møter Be Extended:Oslo, en kunstinstallasjon i det offentlige rom. Kunstinstallasjoner kan både være resultat av en kunstnerisk produktion og et bidrag til en forståelse av møter med kunst, noe denne artikkelen løfter fram gjennom kunstbasert forskning. Den består av både beskrivelser av egne møter med kunstproduksjoner og observasjoner av barns møter med egne kunstinstallasjoner. Målet er at det gjennom bl.a. teorier om lek kan sette fokus på den mening og betydning, og de muligheter for deltagelse, aktivitet, nærvær og intensitet som møter med kunstinstallasjoner kan åpne opp for. </em></p> Tona Gulpinar Opphavsrett 13 6 Lage for å lage eller lage for å lære? https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3519 <p><em>En av utfordringene lærere som underviser i grunnskolefaget Kunst og håndverk står ovenfor er å planlegge undervisning som er engasjerende og samfunnsrelevant for elevene, samtidig som den er faglig i tråd med den gjeldende læreplanens mål og intensjon. En av nøklene til denne utfordringen er å mestre balansen mellom en teoretisk og praktisk tilnærming av læring i undervisningen. Spørsmålet er om denne balansen kan vektlegges når halvparten av lærerne som underviser i Kunst og håndverk fremdeles mangler formell fagkompetanse. Denne artikkelen bygger på empirien fra en kvalitativ undersøkelse med intervjuer av fem lærere med variert kompetanseprofil ved utvalgte ungdomsskoler i Oslo og Akershus (Forfatter, år) og drøfter undervisningens mål og evalueringer i lys av en oppdatert oversikt over lærernes formelle kompetanse (Perlic, 2019). Til tross for ambisjoner om å styrke lærernes formelle kompetanse i faget Kunst og håndverk viser oversikten fra 2019 at lærerkompetansen ikke er vesentlig styrket og at lærernes forutsetning for å gjennomføre læreplanenes mål derfor heller ikke er forbedret. </em></p> June Oline Kunnikoff Opphavsrett 13 6 Perspectives on aesthetic experiences through the personal lives of five vulnerable boys https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3502 <p><em>The article illuminates five boys in vulnerable positions and their experiences with aesthetics. The aim is to gain knowledge on how aesthetics interacts in young boys` vulnerable lives, and to highlight aesthetics as an important phenomenon in school.</em><em>The article is written within an (x) project and a (x) study, focusing on youths´ stories and experiences from school and life. A research interview with an indirect approach is used to get insight into these boys’ experiences and lives. The method facilitates the informants to occupy the role as storytellers and lead the conversations based on their own perspectives. The finding shows that the boys become emotionally touched by aesthetics in their personal lives, since the aesthetics help them to process feelings and life experiences.</em></p> Marie Møller-Skau Opphavsrett 13 6 Kvalitet og kunstnerisk kvalitet i kulturskolens fagplan for visuell kunst https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3484 <p>I denne artikkelen gjøres en kritisk diskursorientert lesning av kulturskolen rammeplan for å belyse hvordan begrepene <em>kvalitet</em> og <em>kunstnerisk kvalitet</em> opptrer i kulturskolens fagplan for visuell kunst. Hensikten med artikkelen er å bidra med kunnskap om hvordan sentrale tekster i kulturskolens kontekst i og gjennom språket former forståelser om kvalitetsbegrepet og kunstnerisk kvalitet. Når kvalitetsbegrepet bringes inn i kulturskolens kontekst er det interessant å undersøke ulike forståelser som deles og forhandles mellom kulturskolens aktører. Gjennom å analysere fagplanen for visuell kunst i lys av fagplanens høringsutkast, Norsk kulturskoleråds strategi 2020, generell del i <em>Rammeplan for kulturskolen :</em> <em>Mangfold og fordypning</em>, veiledning for lokalt rammeplanarbeid og hjemmesiden www.kulturskoleradet.no forsøker jeg å vise hvordan kvalitetsbegrepet og forståelse for <em>kvalitet</em> og <em>kunstnerisk kvalitet </em>løftes frem som et strategisk grep for å sikre god undervisning i kulturskolens mange klasserom.</p> Mari-Ann Letnes Opphavsrett 2020 Mari-Ann Letnes 2020-04-20 2020-04-20 13 6 10.7577/formakademisk.3484 UTILITAS-AN OBSTACLE TO AN AESTHETIC CONCEPTION OF ARCHITECTURE? https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3413 <p><em>In order to answer this question, the article &nbsp;starts with what historically perhaps is the greatest challenge to an aesthetic conception of architecture. The functionalist view, as it is &nbsp;represented by the young Hannes Meyer, argues in favour of what may be called a naturalist conception of man. However, this architectural naturalism is unable to stand up against the naturalist conception represented by biology and anthropology where human behaviour is best conceived as culture. The essay discusses how culture in a fundamental way participates in the satisfaction of human drives and needs. This gives form, including aesthetic form, a crucial role in architecture that is created to serve these drives and needs. The essay finally indicates how aesthetic reflection on form in architecture turns architecture into an important form of cultural reflection</em>.&nbsp;</p> Eivind Kasa Opphavsrett 13 6 10.7577/formakademisk.3413 Design of an ecosystem to foster systemic eco-innovation https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3408 <p class="Abstract"><span lang="EN-GB">The current global environmental situation, with its interconnected problems, requires holistic approaches to provide a cultural paradigm shift and a different economy to overcome the linear one. Systemic Design (SD) can represent a solution creating opportunities for eco- and system innovation, especially in the manufacturing sector, which will soon face a revolution in the production model. Thus, SD can help achieve environmental and economic sustainability at the local level. A multiple case study analysis on SD projects was developed to understand the significant eco-entrepreneurial opportunities that have emerged and the barriers for their implementation. Finally, an ecosystem is designed to foster systemic innovation based on helix innovation models and identify the facilitator for its creation, namely, the ‘local systemic network booster’.</span></p> <p class="Abstract"><span lang="EN-GB">&nbsp;</span></p> Chiara Battistoni Silvia Barbero Opphavsrett 2020 Chiara Battistoni, Silvia Barbero 2020-01-28 2020-01-28 13 6 10.7577/formakademisk.3408 Editorial RSD6 https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3406 <p>The sixth Relating Systems Thinking and Design Symposium (RSD6 2017) was held at the Oslo School of Architecture and Design in Norway in October 2017. The central theme of the symposium was “Environment, Economy, Democracy: Flourishing Together”, and called for contributions on democratic participation and policy innovation, sustainable business innovation, flourishing communities, and related systems-thinking-oriented approaches to architecture, settlements and the built environment. A wide range of contributions addressed themes, such as social impact in flourishing and change programs, health and population wellness, ecological design and bioregion development, human-scaled and regional economies, related sociotechnical and technological systems, etc. Yet, while the five earlier symposia did receive a number of papers that were focused on architecture and urban design, RSD6 was the first RSD symposium with a dedicated paper session on architecture and urban design. This special issue of Formakademisk collects together five of the papers that focus on architecture and urban design from a linked systems-thinking and design-thinking perspective. Each article pursues a distinct theme concerning the development of the profession, performance-oriented architecture and urban design, the role of exterior space in rethinking the architectural envelope, and questions of participation and community building. This breadth of themes in the selected articles indicates the increasingly deep impact of systems-thinking in the fields of architecture and urban design.</p> Michael Ulrich Hensel Defne Sunguroğlu Hensel Birger Sevaldson Opphavsrett 2019 Michael Ulrich Hensel, Defne Sunguroğlu Hensel , Birger Sevaldson 2019-07-17 2019-07-17 13 6 10.7577/formakademisk.3406 En for alle - alle for en https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3395 <p>Denne artikkelen har en fagdidaktisk vinkling og omhandler en metodisk undersøkelse av to samhandlingsprosjekter, knyttet til undervisning av faglærerstudenter i den grafiske teknikken høytrykk. Dette foregår på OsloMet – storbyuniversitetet, på linjen Design, kunst og håndverk. Prosjektet har foregått over en treårsperiode og har involvert 135 studenter fordelt på 9 grupper på 15 studenter. I tillegg deltok en av gruppen i et prosjekt som gikk over lengre tid. Studentene jobber fysisk på samme verk for å utvikle håndverksmessige ferdigheter. Samarbeid i grupper kan foregå på mange måter. Gjensidig interaksjon gir deltagerne fellesskapsfølelse og styrker klassemiljøet. De lærer om samarbeid, kreativitet og planlegging, og om viktigheten av kontinuerlig dialog, og de utvikler enhetlige komposisjoner som ivaretar teknikkens særegenheter. Studentene inntar forskjellige roller ut fra ulik kunnskap og erfaring. Skulder ved skulder lærer de å arbeide sammen og av å se på hvordan andre løser oppgaven. Samhandlingen styrker også den enkelte students selvbilde. De erfarer at deres bidrag er viktig for helheten og de utvikler forståelse for at ting tar tid. St. melding 28 understreker nettopp viktigheten av flerdimensjonal tilnærming til Fag – Fordypning – Forståelse, og at læring foregår i samspill mellom kognitive og sosiale, emosjonelle ferdigheter, som for eksempel utholdenhet, evne til å arbeide målrettet og håndtere motgang, nysgjerrighet, kreativitet og samarbeid. Emperien drøftes i forhold til sosiale læingsteorier.</p> <p>Nøkkelord: Samhandling, kreativitet, læringsfellesskap, håndverksmessige ferdigheter, sosiale roller, høytrykk. </p> Anne Jensen Opphavsrett 13 6 Synergy in the systemic approach to architectural performance https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3387 <p>This article integrates a series of diverse projects that together exemplify and interpret the Systemic Approach to Architectural Performance (SAAP) that has been developed by the author. SAAP is a fusion of several process-based fields and their media and agency, namely: a) Systems oriented design; b) Performance oriented architecture; 3) Prototypical urban interventions; d) Time-based design; e) Service design; and f) Co-design, co-creation and DIY. The article presents SAAP’s relations to these fields and concludes with their integration and synergy in a ‘Real Life Co-Design Laboratory’, where collaborative and collective processes are seen as the resulting design objects or rather, objectives.</p> Marie Davidova Opphavsrett 2020 Marie Davidova 2020-01-28 2020-01-28 13 6 10.7577/formakademisk.3387 Leverage analysis https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3384 <p>Many systemic design processes include the development and analysis of systems models that represent the issue(s) at hand. In causal loop diagram models, phenomena are graphed as nodes, with connections between them indicating a control relationship. Such models provide mechanisms for stakeholder collaboration, problem finding and generative insight and are powerful . These functions are valued in design thinking, but the potential of these models may yet be unfulfilled. We introduce the notion of “leverage measures” to systemic design, adapting techniques from social network analysis and systems dynamics to uncover key structures, relationships and latent leverage positions of modelled phenomena. We demonstrate their utility in a pilot study. By rethinking the logics of leverage, we make better arguments for change and find the place from which to move the world.</p> Ryan Murphy Peter Jones Opphavsrett 2020 Ryan Murphy, Peter Jones 2020-01-28 2020-01-28 13 6 10.7577/formakademisk.3384 The Use of Holons to Capture and Understand Food Security Problem Spaces and the Role of Resilience https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3373 <p><em>This paper concerns Food Security and the capturing of a Holon of that complex problem space in order to learn about it and understand it. This was achieved with shared representations from researcher-stakeholders about the important elements and interrelationships within the Holon. Using the notion of resilience in that context, offers important insights about ways to understand how resilience ‘flows’ through the Holon. Additionally, understanding nodes and opening them out, but without losing sight of their properties and interconnectedness in the Holon, offers a non-reductionist way of thinking about design interventions. </em></p> <p>The approach is based on Systems Thinking and the capturing and building of a Holon of the problem space in order to discover, understand and evaluate the far-reaching effects of the role of resilience in Food Security. This approach also underscores the need for grounding the ‘acknowledging’ and use of holistic views of the problem space of such complex problems. By doing this, it moves forward from simply adopting a holistic stance, - that of introducing and including more people, components and issues- to offering ways to examine the resulting interrelationships as well as ways to move towards design interventions</p> Jenny Siobhane Darzentas Opphavsrett 13 6 The Art of Hosting Participatory Practices in Social Labs: Moving Beyond Participation to Deep Engagement https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3383 <p>Working with diverse groups to address complex issues is the primary aim of the burgeoning field of social labs. This paper investigates how the Art of Hosting (AoH) helped the facilitation team at New Brunswick’s Social and Public Innovation Lab (NouLAB) to build trust and integrate the wisdom of the participants into the lab process. We argue that AoH provided a container for the deep understanding and changes in perspective experienced by participants in the first two cycles of the lab. This study may be of use to those planning multi-stakeholder engagements and working in complex problem spaces.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Keywords:</p> <p>Social innovation labs, Art of Hosting, participatory practices, public sector innovation, dialogic organizational development.</p> Rosamund Mosse Lewis Muirhead Opphavsrett 2020 Rosamund Mosse 2020-12-17 2020-12-17 13 6 3 3 10.7577/formakademisk.3383 Design for Relations https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3379 <p>The city, composed of heterogeneous relations, is an open complex system, beyond its physicality. Questioning analysis and design, a work-in-progress methodology of a generative mapping negotiating different kinds of design logics is presented. The methodology is composed of (1) data gathering; (2) investigating relations among data; and (3) testing with two cases elicited from Athens Center public space. The focus is on how such a relational-thinking methodology cultivates design logics through design­ing by analyzing; designing by defining frame(s); designing the program; designing as an interventional strategy in/through interdependencies; designing by intervening with territorial forces; and employing intra-parametric strategies. By enforcing emergence and management of complexities in diverse fields of potential application, the methodology negotiates the limits and the ways of design.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Keywords:</p> <p>Systemic urban design, relational design, relational territorialities, relationally generated complexity; design methodology; open method; diagrammatic mapping</p> Athina Stamatopoulou Opphavsrett 2020 Athina Stylianos Stamatopoulou https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-12-17 2020-12-17 13 6 2 2 10.7577/formakademisk.3379 Wicked problems, wicked play https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3378 <p>Design methods need to reconsider ways to avoid othering messiness (or what appears to be contradictory or nonsensical) within wicked problem situations, particularly crisis sites. As such, this paper suggests that play frames (defined as Fun Machines) can be utilised as situated strategies that designers can apply to address paradoxes and contradictions. The paper presents the theoretical framework for a Fun Machine by focusing on second-generation design methods and how they facilitate conversation, while simultaneously exploring an often-neglected playful aspect of conversation that is usually found in fun-making. The applications of a Fun Machine are discussed in the historical context (Cedric Price’s Fun Palace) and with a pilot project conducted at a contemporary crisis site (Dessau).</p> <p>&nbsp;</p> Dulmini Perera Opphavsrett 2020 Dulmini Perera 2020-01-24 2020-01-24 13 6 10.7577/formakademisk.3378 Applying a Systemic Approach to Gender Transport Poverty https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3377 <p>Transport poverty and the associated levels of deprivation experienced by women is a ‘wicked problem'. A systemic approach is needed to address entrenched societal and cultural norms that deprive women of equality and agency. The conceptual shift from ‘transport’ to ‘mobility’, emphasising access to life opportunities, provides an opportunity for more systems approaches to be tried. The ‘WEMOBILE project’ addressed gender transport poverty in Low-Middle-Income Countries using ethnographic and empathic design approaches to understand and re(present) the effects of gender transport poverty. This article focusses on insights provided by employing a systemic design to data gathered in Pakistan. In represent­ting data as system maps, gaps that hinder the effectiveness of existing solutions are emphasised as well as the usefulness of this approach in highlighting opportunities for policy and opera­tional changes.</p> <p> </p> <p><em>Keywords: <br /></em>Empathy, gender-sensitive transport, systems-thinking, Low-Middle-Income Countries, Pakistan.</p> Komal Faiz Andree Woodcock Deana McDonagh Sana Iqbal Opphavsrett 2020 Andree Woodcock, Komal Faiz, Deana McDonagh, Punnal Faiz, Sana Iqbal https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-12-17 2020-12-17 13 6 1 1 10.7577/formakademisk.3377 Ecosystem Metabolisms and Functions https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3370 <p>The framework and model describe ecosystem functions. Working within and towards systems of production that intend to be truly circular and regenerative necessitates that designers (and other stakeholders) have an increased understanding and intuition of how ecosystems function—an eco-literacy. To this end, the framework is based on foundational metabolisms (producers, consumers and decomposers), and their interactions with each other and ‘nutrient pools’ within their collective environment. The model proposes that ecosystems are fractals of plants and are one collective metabolism. Some ‘ecosystem concepts’ are also developed that can be worked with as they are or used as a base for analogies for those working directly with, or developing frameworks for, integrative systems of production.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Keywords:</em> <br>Systemic design, ecological design, biomimetics, circular economy, systems ecology.</p> Tom Snow Opphavsrett 2020 Tom Snow 2020-12-17 2020-12-17 13 6 4 4 10.7577/formakademisk.3370 In proportion https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3367 <p>Avoiding the worst impacts of global warming is a matter of systemic change and political will. An easily adaptable political system would be resilient to the effects of climate change, since a government could maintain effective control by implementing incremental changes. However, except for the United Kingdom (UK), Israel and New Zealand, all other states have rigid codified constitutions. Drawing on cybernetics and variety engineering, the study of New Zealand’s constitutional system presented in this article suggests that a rigid codified constitution has merits for addressing long-term problems, such as climate change and sustainable development.</p> <p>Cover image photo: <span style="font-size: 11.0pt;" lang="EN-US">Christoph Strässler</span></p> Luke Feast Opphavsrett 2020 Luke Feast 2020-01-28 2020-01-28 13 6 10.7577/formakademisk.3367 Hvor var det det butta, hvor er det blitt av alle gutta? https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3239 <p>I denne artikkelen søker vi svar på hvilke kjønns- og likestillingsrelaterte utfordringer kunst og håndverk står overfor i dag. Vi ser på faget, lærerne og elevene som historiske aktører, som på ulike måter kan bidra til å vedlikeholde eller endre kjente historiske trekk ved faget. Dette gjør vi i lys av sosiologen Pierre Bourdieu, som påpeker at skolen som samfunnsinstitusjon gjerne reproduserer historiske oppfatninger og inndelinger i samfunnet. Ved hjelp av den didaktiske trekant som analyseverktøy undersøker vi hvordan læreplaner, institusjonelle praksiser og debatter har preget faget fram mot i dag. Gjennom artikkelen reiser vi en del spørsmål og peker på kunnskapsbehov i faget.</p> Ingvard Bråten Jorunn Spord Borgen Opphavsrett 2019 Ingvard Bråten, Jorunn Spord Borgen 2019-09-23 2019-09-23 13 6 10.7577/formakademisk.3239 Leder. Finansiell støtte til FormAkademisk https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3236 <p><em>FormAkademisk sender i disse dager ut brev om finansiell støtte for de kommende årene til institusjoner som i stor grad bruker tidsskriftet som publiseringskanal.</em></p> <p>FormAkademisk er det eneste vitenskapelige tidsskriftet i Norden som publiserer artikler innen alle de fagområder som Profesjonsråd for designutdanning og Profesjonsråd for arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning i Universitets- og høgskolerådet (UHR) dekker. I tillegg publiserer FormAkademisk artikler innen designdidaktikk fra barnehage til doktorgrad. Profesjonsråd for designutdanning sin støtte, som ble vedtatt på deres møte 13.oktober 2008 var svært viktig under etableringen av tidsskriftet og i prosessen mot vitenskapelig godkjenning på nivå 1 i 2008 og når tidsskriftet nå feirer sitt 10-års jubileum er støtten minst like viktig. FormAkademisk er også blitt nominert av Profesjonsråd for designutdanning til nivå 2 i Norsk vitenskapsindeks (NVI).</p> Janne Beate Reitan Opphavsrett 2019 Janne Beate Reitan 2019-03-04 2019-03-04 13 6 10.7577/formakademisk.3236 Hvor var det det butta, hvor er det blitt av alle gutta? https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3223 <p><em>I denne artikkelen søker vi svar på hvilke kjønns- og likestillingsrelaterte utfordringer kunst og håndverk står ovenfor i dag. Vi ser på faget, lærerne og elevene som historiske aktører, som på ulike måter kan bidra til å vedlikeholde eller endre kjente historiske trekk ved faget. Dette gjør vi i lys av sosiologen Pierre Bourdieu, som påpeker at skolen som samfunnsinstitusjon gjerne reproduserer historiske oppfatninger og inndelinger i samfunnet. Ved hjelp av den didaktiske trekant som analyseverktøy undersøker vi hvordan læreplaner, institusjonelle praksiser og debatter har preget faget fram mot i dag. Gjennom artikkelen reiser vi en del spørsmål og peker på kunnskapsbehov i faget. </em></p> Ingvard Bråten Jorunn Spord Borgen Opphavsrett 13 6 En for alle – alle for en https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3222 <p><em>Denne artikkelen fokuserer på to samhandlingsprosjekter, med ulik grad av lærerstyrt ledelse, knyttet til undervisning av faglærerstudenter i den grafiske teknikken høytrykk. Dette foregår på OsloMet – storbyuniversitetet, på linjen Design, kunst og håndverk. Prosjektet har foregått over en treårsperiode og har involvert ca. 150 studenter fordelt på ti grupper. Studentene jobber fysisk på samme verk for å utvikle håndverksmessige ferdigheter. Fokus i prosjektet har i stor grad blitt lagt på «merverdien» av denne måten å jobbe på. Samarbeid i grupper kan foregå på mange måter. Gjensidig interaksjon gir deltagerne fellesskapsfølelse og styrker klassemiljøet. De lærer om samarbeid, kreativitet og planlegging, og om viktigheten av kontinuerlig dialog, og de utvikler enhetlige komposisjoner som ivaretar teknikkens særegenheter. Studentene inntar forskjellige roller ut fra ulik kunnskap og erfaring. Skulder ved skulder lærer de å arbeide sammen og av å se på hvordan andre løser oppgaven. Samhandlingen styrker også den enkelte students selvbilde. De erfarer at deres bidrag er viktig for helheten og de utvikler forståelse for at ting tar tid. St. melding 28 understreker nettopp viktigheten av flerdimensjonal tilnærming til Fag – Fordypning – Forståelse, og at læring foregår i samspill mellom kognitive og sosiale, emosjonelle ferdigheter, som for eksempel utholdenhet, evne til å arbeide målrettet og takle motgang, nysgjerrighet, kreativitet og samarbeid. </em></p> <p><em>Nøkkelord: Samhandling, kreativitet, læringsfellesskap, håndverksmessige ferdigheter, sosiale roller, høytrykk</em></p> Anne Jensen Opphavsrett 13 6 Dansk Når det digitale billedarbejde bliver analogt, og man får fingrene i det på en anden måde https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3198 <p>I denne artikel fokuserer jeg på delresultater af mit Ph.d.-projekt fra 2017, der har hovedtitlen: ‘Kompleks betydningsfremstilling i digitalt billedarbejde og billedæstetisk kompetenceudvikling i skolen.’ Dette projekt har bl.a. vist, at iPad i kraft af ’touch screen’ og i samspil med udformningen af det digitale interface i visse Apps, kan bidrage til at fremme læringsudbyttet af digitalt billedarbejde i skolen. Med disse medier kan man lette håndteringen af den udprægede kompleksitet, der karakteriserer betydningsfremstilling i digitalt billedarbejde, når betydning dannes gennem relationelle samspil mellem billedtegn og andre former for tegn. Potentialet udspringer af det, jeg kalder’analoge touch’ i det digitale billedarbejde på iPad, som handler om visse ligheder med analogt billedarbejde, og som giver anledning til at diskutere, hvorvidt den håndværksmæssige dimension adskiller det analoge billedarbejde fra det digitale.</p> Helle Rasmussen Opphavsrett 13 6 Exploring a Co-creative Aesthetic Gestalt Process https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3189 <p><em>Keywords: food design, haptic, design, performance, meal experience.</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Cheryl Akner-Koler Opphavsrett 13 6 Timeplan https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3155 <p>bladjijnfiepnfæwipgfnirpeg</p> Tore Andre Ringvold Opphavsrett 13 6 Bokanmeldelse: Boka om kunst og håndverk i barnehagen https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3107 <p><em>Boka om kunst og håndverk i barnehagen</em> har vokst fram ved kunst og håndverksmiljøet ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Dette er en grunnbok som skal gi en kunst og håndverksfaglig kunnskapsbase til studenter i kunnskaps­området Kunst, kultur og kreativitet i barnehagelærerutdanningen. Videre henvender boka seg til ansatte i barnehagen. Ved siden av de tre redaktørene, Frisch, Letnes og Moe, har Vigdis Dagsdatter Øien skrevet ett kapittel.</p> Ingvard Bråten Opphavsrett 2018 Ingvard Bråten 2018-12-31 2018-12-31 13 6 10.7577/formakademisk.3107 Editorial. Design and Cultural Diversity https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3102 <p>By raising the theme of&nbsp; Design and Cultural Diversity in this special issue of <em>FormAkademisk</em> we hope to stimulate a broad cross disciplinary discussion on the interplay of cultures within the field of design and design education. The main dimensions of the topic might be summarized as:</p> <p>- The dimensions and meanings of cultural diversity<br>- Politics and power<br>- Transmission and transition of cultures<br>- Heritage and innovation<br>- Indigenous and vernacular traditions versus fashion and euro-centered attitudes<br>- Design and learning approaches</p> <p>These matters are complex, deeply interwoven and interdependent. This series of articles discusses how design might support an innovative development that takes care of diverse traditions and attitudes, supports equality and peaceful co-existence.</p> Astrid Skjerven Opphavsrett 2019 Astrid Skjerven 2019-01-07 2019-01-07 13 6 10.7577/formakademisk.3102 Building making scholarship https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3099 <p>Artikkelen beskriver hvordan forskning innen skapende profesjonsfag har blitt drevet fram av professor Halina Dunin-Woyseth. Med bakgrunn som arkitekt har hun hatt et innsideperspektiv på de utfordringene de skapende profesjonsfagene sto overfor. Som en av de få arkitekter som også hadde doktorgrad fikk hun ansvar for utviklingen av doktorgradsprogrammet på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hun utviklet kunnskapskonseptene ‘the making professions’ og ‘the making disciplines’ for å synliggjøre og håndtere de skapende profesjonenes utfordringer som selvstendige forskbare (researchable) fagfelt i møte med etablerte akademiske disipliner. I 1995 sto hun sentralt i avgjørelsen om å åpne doktorprogrammet på AHO for designere og designdidaktikere, noe som har spilt en avgjørende rolle for framveksten av et designdidaktisk forskningsfelt i Norge. Innsatsen til Dunin-Woyseth går langt ut over det å være én persons innsats, den eksemplifiserer hvordan utdanning og forskning med et innsideperspektiv på kunnskapsutvikling har avgjørende betydning for et demokrati der også representanter for praktiske profesjoner må kunne artikulere sin innsidekunnskap med akademisk troverdighet. Framhevingen av et innsideperspektiv (Ryle, 1945) og viktigheten av aktive fagmiljøer (Becher &amp; Trowler, 2001) setter også Halina Dunin-Woyseths innsats inn i et større perspektiv. Hun har høstet internasjonal anerkjennelse både som teoretiker og feltbygger.</p> Liv Merete Nielsen Opphavsrett 2018 Liv Merete Nielsen 2018-12-31 2018-12-31 13 6 10.7577/formakademisk.3099 FormAkademisk 10 år – fra Chelsea til Cincinnati https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3096 <p><em>I denne artikkelen blir opprettelsen av tidsskriftet FormAkademisk kontekstualisert. Fra ideen om opprettelse av et design- og designdidaktisk forskningsfelt ble utformet som en strategi på et forskningsopphold i Chelsea i 1997 – senere omtalt som The Chelsea-1997-Strategy – til opprettelsen av tidsskriftet FORMakademisk i 2007. Fra stor redaksjonell innsats uten økonomisk støtte til annerkjennelse av tidsskriftet som nordens mest innflytelsesrike designtidsskrift gjennom invitasjon til Design Journal Editors’ Meeting på College of Design, Architecture, Art, and Planning (DAAP) på University of Cincinnati i 2017. Ansvarlig redaktør i FormAkademisk, Janne Beate Reitan, har helt siden oppstarten styrt utviklingen med sikker hånd og stor arbeidskapasitet. For å kunne ivareta tidsskriftets integritet bestemte ansvarlig redaktør, Janne Beate Reitan, at hun aldri skulle publisere sine egne artikler i tidsskriftet. Utviklingen av profilen og strategien til et forskningstidsskrifts er et utviklingsprosjekt i seg selv. I denne artikkelen legger deler av redaksjonen – med et innsideperspektiv – fram historiske fakta som grunnlag for en slik refleksjon etter 10 års virke.</em></p> Halina Dunin-Woyseth Liv Merete Nielsen Opphavsrett 13 6 Architecture as a system and innovation design discipline https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3077 <p>Talking about architecture means talking not only about buildings but also about processes or systems. In the latter context, architecture is a way of thinking and looking at people, spaces, interrelations and interactions. Proclaimed by IDEO’s Tim Brown as one of the best system design forms of education available, architecture has potential in fields beyond the physical. In keeping with the views of renowned systems thinker Russell Ackoff, who graduated in architecture before focusing on operations research, the question arises whether the skills of architects can be applied more broadly in system and innovation design. This paper describes how architects deal with context and complexity from the perspective of the practice-oriented architectural programming method. From its early days in the 1960s, it offered architects a viable basis for an applied architectural design thinking method, but did not receive widespread attention from practitioners and academics. The method is critically assessed and compared to the known forms of design thinking from the viewpoint of industrial design. By describing a real-life project and students’ work from a newly created seminar in a department of architecture, the paper investigates the current and future relevance of an advanced version of architectural programming for architectural practice and education. It stresses the desirability of reinforcing the core skills of architects by developing a design thinking method rooted in architecture, which needs to be taught, developed and disseminated. In the long term, it is argued, architecture should be considered and integrated as a ‘systems and innovation design discipline’ in the fields of systems thinking and innovation research.</p> Christos Chantzaras Opphavsrett 2019 Christos Chantzaras 2019-08-05 2019-08-05 13 6 10.7577/formakademisk.3077 Two Design-Developer Competitions https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3040 <p>The paper describes and discusses two developer competitions in Sweden which concentrated on design of affordable housing. Both competitions were given sites in a built environment with well operating<br>infrastructure in Gothenburg and Stockholm respectively. But did the competitions benefit from their physical preconditions, and were the competitions carried out as a professional laboratory, supporting<br>innovative solutions and affordable housing? The developer competition is a new tool in Sweden; it evolved after deregulation of the building sector in the 1980s. In 2013, 19 of the 35 largest municipalities in Sweden had accepted policies for land<br>allocation (Persson, 2013). A closer study of the local land allocation guidelines reveals that the competition form is undeveloped. There are no national rules for developer competitions.<br>The overall aim of this paper is to present research findings on the production of architecture values, design qualities, and innovations by developer competitions. Three questions will be explored: what kind of values and qualities are identified and developed by the key actors in the winning proposals? How have the sites and surrounding infrastructure been used in the competitions? In what manner did<br>the competitions contribute to cheap apartments? The methods used for data collection and analysis are as follows: the organizers’ archives in Gothenburg and Stockholm were examined; the fundamental documents were analyzed through close<br>reading; questionnaires were used to collect individual statements from key actors; and a model was constructed to find answers to the research questions. The model has crossing axes. One that represents<br>physical dimensions and one that shows design dimensions in competitions. The results is summerized in five conclusions. The first conclusion is that the teambuilding in the<br>developer competitions in Gothenburg and Stockholm revolve around a core of people, with appropriate competence, who have known each other for a long time. The second conclusion is that there is a<br>variation of motives for participating in the two developer competitions. The third conclusion is that the sites performs as attractors for the key actors in the competitions. The fourth conclusion is that juries connect architecture values and design qualities to the projects in the competitions, not to the physical dimensions. The fifth conclusion is that the competition can be an effective tool for generating innovative design proposals that combine good housing and low rent.</p> Magnus Rönn Opphavsrett 13 6 Testinnsending_06 https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3048 <p>Dette er abstractet til testinnsendig 06.</p> Tore Andre Ringvold Opphavsrett 13 6 Testinnsending_05 https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3047 <p>Dette er abstractet til testinnsendig 05.</p> Tore Andre Ringvold Opphavsrett 13 6 Testinnsending_04 https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3046 <p>Dette er abstractet til testinnsendig 04.</p> Tore Andre Ringvold Opphavsrett 13 6 Testinnsending_03 https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/3045 <p>Dette er abstractet til testinnsendig 03.</p> Tore Andre Ringvold Opphavsrett 13 6 Performance-oriented architecture and urban design https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2963 <p class="Abstract"><span lang="EN-GB">This article discusses a performance-oriented approach to architectural and urban design that seeks to intensify the interaction between architectures and their specific settings and environments. The overarching aim is to expand performance-oriented design in architecture to urban design and to integrate architectural, urban design and landscape design into a multi-scalar and multi-domain approach. This effort is currently comprised of three distinct research by design efforts: [i] designs for urban areas with a focus on demographic and environmental aspects, [ii] designs for peripheral areas with a focus on preserving or restoring vital local bio-physical conditions and interrelations, and [iii] designs for rural areas that elaborate an integrative approach towards constructions and correlating land uses. In order to facilitate this approach, computational information-based design is linked with systems-thinking. The portrayed research was undertaken at the Research Centre for Architecture and Tectonics and the Advanced Computational Design Laboratory at the Oslo School of Architecture and Design over a period of five years from 2014 to 2018.</span></p> Michael Ulrich Hensel Søren S. Sørensen Opphavsrett 2019 Michael Ulrich Hensel, Søren S. Sørensen 2019-07-17 2019-07-17 13 6 10.7577/formakademisk.2963 Samskaping til glede og besvær https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2959 <p>Samskaping er ikke et nytt fenomen, men utfordringer rundt eierskapet virker å tilspisses. Hvordan kan forskjellige samskapingsprosesser vurderes utfra et designfaglig perspektiv? Bakteppet er rettsakene rundt et av de mest kjente artefaktene i Norge: Il Tempo Gigante, først brukt i filmen Flåklypa Grand Prix, siden i mange flere sammenhenger før Hunderfossen Familiepark introduserte berg- og dalbanen Il Tempo Extra Gigante. Artikkelen presenterer forslag til hvordan en samskapingsprosess kan vurderes, gjennom fire linser; opprinnelse, prosess, gjenkjennelse og eierskap.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Monika Hestad Steinar Killi Opphavsrett 2020 Steinar Killi, Monika Hestad 2020-04-07 2020-04-07 13 6 10.7577/formakademisk.2959 Relating Systems Thinking and Design IV https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2973 <p>The fourth special issue of FormAkademisk on the theme of Systemic Design features articles from RSD5 2016 held at OCADU, Toronto October 13 to 15. The themes of these five full papers are covering development of the design field at large, methodology development and practice of learning and education. The other main thread in this issue is sustainability, circular economy and urban co living strategies.</p> <p>The special issue follows after the publication of the RSD5 proceedings , containing videos, abstracts and working papers from the conference. In these full papers the themes form the presentations and working papers are developed further. The proceedings are found at:</p> <p><a href="https://systemic-design.net/rsd-symposia/rsd5-2016/"><em>https://systemic-design.net/rsd-symposia/rsd5-2016/</em></a></p> <p>Parallel to this special issue a Springer Book is published with Peter Jones as editor presenting an additional set of selected papers.</p> <p>Following the three former special issues it is fair to state that systemic design has developed beyond the initial point where it was still unclear what the notion of Systemic Design was covering and how it should be developed. The current issue demonstrates that systemic design has a wide reach and depth in its explorations.</p> <p>Cover image by <span lang="NO-BOK" style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif; color: #1f497d;">Elisabeth Bjørndal Skjelten.</span></p> Birger Sevaldson Opphavsrett 2018 Birger Sevaldson 2018-10-18 2018-10-18 13 6 10.7577/formakademisk.2973 FormAkademisk 10 år – med forskning på design og designdidaktikk https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2966 <p><em>FormAkademisk</em> – <em>forskningstidsskrift for design og designdidaktikk</em> fyller 10 år omtrent på denne tida. I 2017 feira vi 10. årgang og i år er det 10 år siden den første redaksjonen starta sitt arbeid.</p> Janne Beate Reitan Opphavsrett 2018 Janne Beate Reitan 2018-10-08 2018-10-08 13 6 10.7577/formakademisk.2966 Dette er en test av Tore Andre's email-signatur. https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2947 <p>Dette er en test av Tore Andre's email-signatur.</p> Eirik Hanssen Opphavsrett 13 6 Editorial. Drawing in Artistic Research – Whence and Wherefore? https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2945 <p>The topic of this special issue of FormAkademisk is <em>drawing</em>. While the issue is hosted by the Oslo National Academy of the Arts (KHiO), the contributors have come in from different urban locations in Norway, including Volda, Trondheim, Bergen and Oslo. <em>We would like to use this occasion to extend our thanks to the external peer-reviewers</em>. They have helped in bringing the issue to its present level of quality</p> Theodor Barth Opphavsrett 2018 Theodor Barth 2018-10-08 2018-10-08 13 6 10.7577/formakademisk.2945 Tegneundervisning og (poly)tekniske idealer https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2944 <p><em>Tegneskolen i Christiania ble opprettet i 1818. I undervisningen stod tegneopplæring sentralt. Fra oppstarten i 1818 var dette etter modell fra de europeiske kunstakademiene. Dette endret seg mot slutten av 1800-tallet, i takt med den teknologiske utviklingen i Europa som satte nye krav til tegnefaget. Idealene ble hentet fra École Polytechnique i Paris. </em></p> Mathilde Sprovin Opphavsrett 2018 Mathilde Sprovin 2018-10-08 2018-10-08 13 6 10.7577/formakademisk.2944