https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/issue/feed Techne serien - Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap 2024-06-28T08:08:11+02:00 Mia Porko-Hudd Mia.Porko-Hudd@abo.fi Open Journal Systems <p>Techne serien ägs av <a href="http://nordfo.blogspot.com/p/om-nordfo.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NordFo</a>, Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd. Serien startades 1995 som en tryckt publikation, från och med 2011 görs all publicering som ”open access”. Journalens namn har sitt ursprung i det grekiska ordet Techne som används i betydelsen att göra och kunna någonting hantverksmässigt och konstnärligt, samt att förstå och veta i ordets vidaste betydelse; att klara av och verkställa eller att vara förtrogen med någonting. Techne serien publicerar peer review granskad forskning inom slöjdpedagogik och slöjdvetenskap på nordiska språk och engelska. Journalen öppnar upp för olika teoretiska, metodologiska och empiriska perspektiv på utbildning och lärande inom slöjdfältet. Techne serien publicerar artiklar som diskuterar processer, materialitet och kroppsbaserade aspekter relaterade till slöjdområdet. Artiklarna kan fokusera på bland annat pedagogiska, psykologiska, sociala, kulturella och teknologiska sammanhang i formella och informella fysiska och virtuella lärmiljöer.</p> https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5748 Föreställningsförmåga som kommunikativ resurs 2024-02-08T12:24:57+01:00 Elisabet Jagell elisabet.jagell@konstfack.se Siri Homlong siri.homlong@konstfack.se <p>Multimodal kommunikation kring estetiska aspekter i ett slöjduppdrags idéutvecklingsfas är fokus i den här artikeln. Kommunikativa aspekter vid undervisning i slöjd har tidigare undersökts ur olika perspektiv: hur läraren förmedlar hantverkskunskaper och att elever lär av varandra. Även materialets roll i skapande processer har varit av intresse: hur materialet inspirerar, samarbetar eller ger motstånd i hantverks­processer. Empirin som ligger till grund för artikeln kommer från en videodokumenterad forskningslektion i slöjd med 8 ̶ 9 år gamla elever. Intresset riktas mot hur lärarens inledande undervisning, materialet, rummet och elevernas estetiska erfarenheter bidrar i idéutvecklingen. I analysen används begreppet collaborative imagining, att före­ställ­nings­förmåga är en gemensam resurs för kommunikation vid utveckling av idéer. Vi kunde se att föreställningsförmåga gav eleverna både imagi­nära och konkreta kommunikativa resurser i idéut­veck­lingen. Resultatet visar att eleverna använde föreställningsförmåga kollabo­rativt när de i samarbete utvecklade idéer i handling genom samspel med materialet och med inspiration från egna och gemensamma estetiska erfarenheter.</p> <p>Keywords: slöjd, idéutveckling, embodied learning, kollaborativ föreställningsförmåga, estetiska erfarenheter, multimodal transkription</p> 2024-06-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Elisabet Jagell, Siri Homlong https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5593 Förord 2023-09-22T16:13:26+02:00 Marie Koch mariedebora@gmail.com Juha Hartvik jhartvik@abo.fi <p>I foråret 2022 afholdt NordFo og University College Copenhagen (KP) konferencen Make It Together. Konferencen henvendte sig til nordiske forskere og undervisere indenfor craft, design/sloyd og beslægtede fag og var inddelt i tre overordnede kategorier: Forskning, udvikling og workshop med følgende perspektiver, som deltagerne opfordredes til at følge materialet, læring, didaktik eller bære­dygtighed. Den overordnede tematisering rettede fokus på samarbejde. Gennem udveksling af viden og erfaringer, undersøgte deltagerne sammen til at undersøge, hvorledes samarbejde kan udvikle nye veje frem mod læring og oplevelser indenfor pædagogik/didaktik og uddannelse.</p> <p><em>Ingrid Holmboe Høibo´s</em> artikel <em>Læringssyn i skaparrørslelitteraturen (</em><em>Learning perspective in the maker movement literature)</em> beskriver makerbevægelsens hurtige vækst og påpeger, hvordan de kreative processer sammen med det skabende menneske er nøglespillere i den digitale udvikling. Målet med studiet er at undersøge hvorledes forskere internationalt og nationalt har beskrevet og analyseret læring i makerbevægelsens litteratur med særligt blik på kunst og håndværksfagene. Makerbevægelsen insisterer på at skabe en grundlæggende menneske­lig legende aktivitet og at Maker Space danner rammer for den vigtigste værditilskrivning inden­for læring i 1. mødet imellem mennesker og 2. mødet med materiale og værktøj. Maker Spaces er desuden integreret i det formelle og uformelle læringsmiljø i Norge.</p> <p><em>Lena Kramer Pedersen´s</em> artikel <em>Fra faglig undren til problemstilling i et BA projekt (</em><em>From professional wondering to problem statement in a BA project)</em> fremskriver et eksempel på, hvordan en undervisers tekstilfaglig undren skabte inspiration til et udviklingsprojekt med strikket møbelstof som produktramme. Gennem en redegørelse af og refleksion over egen forskning argumenteres der for, hvorledes det processuelt er muligt at implementere forskningsbaseret under­visning. Artiklen er tiltænkt undervisere og studerende, som et eksempel på, hvordan et forsknings­projekt kan danne grundlag for udvikling af ny viden indenfor et fagområde. Teorier om lærerprocesser, med særligt fokus på kropslig betinget læring, understøtter artiklens vidensdeling. Der argumenteres, i artiklens sidste del med afsæt i teori og case, for hvordan praktiske færdigheder udført med kroppen kan tilegnes og derigennem føre til læring.</p> <p><em>Anne-Mette Liene</em> og <em>Monica Klunglands</em> artikel <em>Visuelle bilder i bevegelse-å skape rom og tid i barnehagbarns lek og bevegelse med nøster </em><em>(Visual images in movement-to create space and time in kindergarten children's play and movement with nests) </em>tager udgangspunkt i forskningsprojektet <em>Å nøste, </em>dels for at udvikle tværfaglige undervisningsmetoder i kunstfag dels for at fremme udviklingskvaliteten i børnehavelæreruddannelsen. Hvordan kan en performativ tilgang til formningsfaget i uddannelsen til børnehavelærer åbne for et tværfagligt potentiale? Den performative tilgang sætter fokus på elevens aktivitet og materialets rolle når der leges med materialet. Forfatterne undersøger muligheder for om tværfaglighed kan opstå, hvis opmærksomheden flyttes fra objekt til handling. Forskningsmetoden er praksis-drevet (Haseman, 2006) og går ud på, at forskerne i samarbejde med børnehavebørn og børnehavens personale udforsker leg og bevægelser med garnnøgler. Projektet forankres teoretisk med begrebet rum-tid-materialisering (Barad, 2007) og Rudolf Labans lære om rummet “choreutics” (Laban &amp; Ullman, 2011). Undersøgelsens fund åbner for et tværfagligt potentiale i mødet mellem fagene formning og drama i børnehavelæreruddannelsen, igennem forståelsen af, at en form skabes med både materialet og kroppens bevægelser.</p> <p><em>Sissel Isachsen</em> og <em>Janne B. Reitans</em> artikel <em>Studenters bakgrunn for valg av motedesign som utdanning og deres fremtidige karriereplaner, (</em><em>Students' background for choosing fashion design as an education and their future career)</em> er begrundet i en bekymring for kommende studerendes manglende forkundskaber når de påbegynder uddannelsen indenfor mode. Vil de studerende efter endt uddannelse ikke kunne tilfredsstille branchens krav? Der spørges: Hvilken betydning har forkundskaber for valg af modedesign uddannelsen som fremtidig karrievej? Forskningsmetoden er fokusgruppeinterviews med fem studerende om deres baggrund for at vælge modedesignuddannelse, hvor design og produktion er centralt. Empirien diskuteres i forhold til teori om praksisfælleskaber (Wenger) og teori om designudvikling i en karriere sammenhæng (Papanek). Diskussionen berører hvilken måde mode- og designstuderende kan være bedre forberedt på efter endt uddannelse at møde modebranchens virkelighed.</p> <p><em>Peter Haakonsen</em> og <em>Laila Belinda Fauskes</em> artikel <em>Tekstilaktivitet anno 1960 i lys av ansvarlig kreativitet - Mellom skapende krefter og virkelighetsnære oppdrag, (</em><em>Textile activity in 1960 in the light of responsible creativity - Between creative forces and realistic assignments</em><em>)</em> undersøger først baggrunden for tilblivelsen af faget formning i Norge. Formning blev til i 1960 som en sammenlægning af fagene håndarbejde, sløjd og tegning og kaldtes en forsøgsplan. Hovedformålet var at kultivere skabende kræfter og æstetisk følsomhed. Artiklen bygger på ideen om ansvarlig kreativitet, hvor elevens arbejde knyttes an til etiske og samfundsrelevante tematikker. Forskningsspørgsmålet: I hvilken grad svarer tekstilaktivitet i formning fra 1960 til konceptet ansvarlig kreativitet, og hvordan kommer dette eventuelt til udtryk? Metodisk anvendes assamblage til at analysere forsøgsplanen fra 1960 med fokus på tekstilaktivitet. Forsøgsplanen anvender ikke begrebet kreativitet, derimod bruges skabende kræfter og virkelighedsnære opgaver. Det vil sige at hvor faget formning dengang var rettet mod eget liv og egne fremtidsscenarier, er det i dag globale perspektiver og scenarier, der aktualiseres gennem ansvarlig kreativitet. Artiklen løfter det historiske materiale frem som en løftestang for kunst og håndværk i mødet med bæredygtigheds problematikken.</p> 2023-09-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Marie Koch, Juha Hartvik https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5582 Teachers’ Perceptions of the Maker Mindset and its Facilitation 2023-10-16T08:42:45+02:00 Mariam Aljabaly mariam.aljabaly@helsinki.fi Pirita Seitamaa-Hakkarainen pirita.seitamaa-hakkarainen@helsinki.fi Kaiju Kangas kaiju.kangas@helsinki.fi <p>The maker mindset has been identified as one of the focal elements in maker education, and in formal education, teachers have a key role in nurturing it in their students. The maker mindset has been examined mainly theoretically and in relation to students. The present, empirical study explores teachers’ maker mindsets and investigates how teachers perceive this concept and describe its facilitation when implementing maker activities. The concept is approached with four constructs identified in previous maker mindset literature: resilience/growth mindset, creativity, collaboration orientation, and willingness to tinker. Data were collected using an adapted maker mindset instrument administered to 58 pre- and in-service teachers and via semi-structured pair interviews with experienced teachers (N=10). Both data sets were analyzed with qualitative content analysis combining theory-driven and data-driven approaches. The results revealed that the teachers emphasized all four constructs of the maker mindset. They perceived the maker mindset as a complex and multidimensional concept and highlighted the constructs willingness to tinker and resilience/growth mindset. In terms of facilitation, the teachers underlined the constructs collaboration orientation and creativity. In addition to student collaboration, the teachers emphasized collaboration among teachers as a means for the successful implementation of maker-centered activities. The findings highlight the critical role of teachers’ own awareness of maker mindset constructs when promoting students’ maker mindsets.<br />Keywords: Maker mindset, maker education, K-12 formal education, in-service teachers, pre-service teachers</p> 2024-02-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Mariam Aljabaly, Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Kaiju Kangas https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5558 Sammenhengen mellom øving og dybdelæring i kunst og håndverkundervisning 2024-01-16T11:19:29+01:00 Lise-Kari Berg liskab@oslomet.no Øyvind Førland Standal Oyvind.Standal@usn.no <p>I dette prosjektet undersøker vi fra lærerens perspektiv hva som er sammenhengen mellom øving og dybdelæring i kunst og håndverk­undervisning. Tradisjonelt er øving knyttet til repetisjon av tekniske ferdigheter. Men vi plasserer oss teoretisk innenfor øving som en grunnleggende form for læring som involverer hele eleven og kan settes i sammenheng med dybdelæring. Det vil si at øving og dybdelæring involverer ikke bare tenkning, men også kropp, sanser og følelser. Vi ser på øving og dybdelæring som forandringsprosesser som skjer i eleven selv (Aggerholm &amp; Standal, 2021; Bollnow, 1969, 1976; Dahl et al., 2019; Friesen &amp; Koerrenz, 2017; Merleau-Ponty, 1994; Ruud, 1983; Østern et al., 2021). Prosjektet har en feno­menologisk tilnærming da vi gjennom kvalitative intervjuer søker innsikt i grunnskolelæreres personlige undervisningserfaringer (Gill, 2020; Kvale &amp; Brinkmann, 2021). Høsten 2021 ble det gjennomført intervjuer med 9 lærere som underviser i kunst og håndverk ved ulike barne- og ungdomsskoler i Norge. Gjennom det teoretiske perspek­tivet analyserer vi funnene og diskuterer først øving og dybde­læring som forandringsprosesser. Videre diskuterer vi mer spesifikt for­andrings­­prosesser for å utvikle håndlag og utvikling av prosess­ferdig­heter. Vi har også avdekket utfordringer med sammen­hengen mellom øving og dybdelæring. Hovedsakelig er utfordringene knyttet til uklar­heter rundt progresjon, tidspress og elevenes manglende utholden­het.. Undersøkelsen bidrar til å se øving og dybdelæring fra andre perspektiver enn det rent kognitive.</p> <p>Nøkkelord: øving, dybdelæring, kroppslig læring, kunst og håndverk, undervisning</p> 2024-06-28T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Lise-Kari Berg, Øyvind Førland Standal https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5520 Self-employment in craft making – a career change towards personal sustainability. 2023-11-02T10:43:34+01:00 Soffía Valdimarsdóttir soffiav@hi.is <p>Contemporary crafts are experiencing a vigorous revival not only as bearers of cultural heritage and meaningful leisure activity, but increasingly as a career choice. According to UNESCO, the creative economy is now one of the world’s most rapidly growing sectors. Recent statistics show that this is apparent in the Icelandic economy. With the rise in precarity of work and challenges in career development, people are seeking meaningful and sustainable careers, as is evidenced by an increase in self-employment and micro-entrepreneurship. The main research question of this study was: How do contemporary craft makers in Iceland make sense of taking up and maintaining financially risky self-employment? Data collection and analysis was therefore focused on motives and shared meaning. The primary empirical data consists of fifteen semi-standardized interviews. Reflexive thematic analysis was conducted. The constant comparison method was also applied. Needs for authenticity, autonomy, and self-determination, along with passion for creating, were important motives. Negative career shocks were an unexpectedly common motive. Three main themes were developed to describe how participants reasoned their career choice: a second chance, a natural choice, and an act of agency. The analysis revealed craft knowledge as a valuable resource for participants seeking personal sustainability through self-employment. The study adds to an understanding of the value of crafts and craft knowledge in contemporary society.<br />Keywords: craft knowledge, self-employment, personal sustainability, career sustainability, career shocks</p> 2024-02-14T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Soffía Valdimarsdóttir https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5488 A Friend to Milli Mörriäinen 2023-08-21T09:27:36+02:00 Marja-Leena Rönkkö malepe@utu.fi Juli-Anna Aerila julaer@utu.fi <p>Arts-based and creative learning processes should be utilised more in craft education. With the NaCra approach, craft processes are connected to other creative content, mainly narratives. This NaCra study explored pupils' holistic craft processes that incorporated stori-fied elements and the aim was to clarify the key elements of individual craft processes supported by storification. The study involved 12 pupils from the second grade (7–8 years old) in Finnish primary education. Despite the novelty of the holistic approach, all pupils successfully planned, created and evaluated their soft toys. The storification method permeated every stage of the holistic craft process, aiding not only the ideation and design phases but also motivation and increased concentration in the making and evaluation phases. The findings suggest that pupils' holistic craft processes incorporating storified elements work well together as a means for pupils to express their thoughts and imagination into assignments. Furthermore, storified elements make pupils' experiences come to life in the creative crafting process. Pupils should have more opportunities with holistic craft processes where the outcome is uncertain at the beginning of the process.<br />Keywords: pupil, holistic craft process, crafting, storification, storified elements, soft toy<br /><br /></p> 2024-02-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Marja-Leena Rönkkö, Juli-Anna Aerila https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5361 Creating inspiration by developing digital mood boards in student teams 2023-11-24T11:27:11+01:00 Anniliina Omwami anniliina.omwami@helsinki.fi Henna Lahti henna.lahti@helsinki.fi Pirita Seitamaa-Hakkarainen pirita.seitamaa-hakkarainen@helsinki.fi <p>Mood boards have notable potential to serve as inspirational tools in design. However, we still do not fully understand how mood boards are created utilizing material found online in collaborative educational settings. The purpose of our study is to deepen our understanding of both team design and the creation of shared digital mood boards through a qualitative analysis on how three student teams created shared mood boards using computers, and how they gathered inspirational material from the Web. We discuss how the creation of a shared mood board is a complex process, including deepening and broadening cycles, where a key idea is either explained more thoroughly, or then expanded with additional, related ideas. In relation to mood board ideas, the teams decided the specific keywords to be used to gather images online, balancing the design constraints, with an intuitive yet systematic way of working. We encourage to acknowledge a digitally created mood board as a collaborative method for creating meaningful starting points for designing, and for finding inspiration outside the direct design problem. Our study provides information which is beneficial for developing pedagogies that include collaboration and the use of online inspirational material.<br />Keywords: team ideation; mood board; sources of inspiration; online material; metaphor; design education</p> 2024-02-15T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Anniliina Omwami, Henna Lahti, Pirita Seitamaa-Hakkarainen https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5342 Student teachers' attitudes to materials in the contexts of crafting and consuming 2023-08-21T09:30:39+02:00 Tarja Kröger tarja.kroger@uef.fi Virpi Turunen virpi.turunen@uef.fi Minna Kaipainen minna.kaipainen@uef.fi <p>The purpose of this study was to explore the kinds of attitudes student teachers have towards materials in the contexts of crafting and consumption. The practical aim of the study was to encourage students to explore the materials of the crafts they make and the products they buy. The data were collected via semi-structured inquiries conducted as part of the course Experimental Textile Crafts. In addition to the questions, the elicitation method was used, that is, the students were asked to choose one of their own craft objects and one purchased object and take photographs of them. The final sample consisted of 39 students. Data were analysed using thematic analysis focusing on affective, conative and cognitive components. The findings of the study highlighted three different ideal types of students: (1) Superficially Oriented, (2) Safely Mediocre and (3) Conscious. Superficially Oriented Students have little interest in materials. Safely Mediocre students did express interest in materials but ended up using familiar materials in both crafting and consumption. Conscious students expressed sustainability concerns, which crossed a wide range of topics from valorising waste to naturalness in materials. The results can be valuable for developing craft teacher education and for future research.<br />Keywords: attitudes, crafting, consuming, ideal types, materiality, materials</p> 2024-02-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Tarja Kröger, Virpi Turunen, Minna Kaipainen https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5334 Sy ihop 2023-10-26T09:33:46+02:00 Camilla Gåfvels camillagafvels@hotmail.com Viveca Lindberg viveca.lindberg@su.se Hanna Skarelius hannaska@kth.se <p>This article explores assessment actions – as an aspect of classroom communication – and how they are expressed in sloyd teaching; with a formative aim centering on pupils’ learning and (the teacher’s) own teaching practice, respectively. In this context, the teacher holds a central role, mediating sloyd knowing through (communicative) verbal and physical actions, acting as an authoritative guide for pupils’ learning, by making perceptually tacit knowing discernable thanks to pre-established confidence for the teacher in question. Besides authoritative guiding, another theoretical starting point of the article is sociomateriality; a perspective considering physical objects as resulting from connections and activity, hence influencing on the (more) social sphere of actions and activity. The method used is multimodal interaction analysis of three video-recorded sequences of teacher/pupil interaction in a sloyd-classroom setting. To sum up, the findings of the article display how formative assessment in the sloyd context consists of the teacher adapting questions posed to ascertain the knowing of the pupil, then waiting to see how/what/if the pupil performs, whilst being provided – gentle but ample – authoritative guiding to help in the process. The main contribution of the study is establishing the role of formative assessment within sloyd education. The research project has been conducted within the framework of Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS), entailing the active involvement of the teacher in question as co-author of the article.<br />Key words: assessment actions, formative assessment, sloyd teaching, authoritative guiding, sociomateriality, communicative resources</p> 2024-02-07T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Camilla Gåfvels, Viveca Lindberg, Hanna  Skarelius   https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5259 The role of aesthetics in design education 2023-03-02T09:23:07+01:00 Astrid Heimer aheimer@oslomet.no <p>Design education has undergone transformations over time, although less emphasis has been placed on developing core areas such as form and aesthetics. Learning processes in design education are creative and comprehensive, but to an extent, learning has become a mission with a large focus on relevance and societal benefits. The designer’s role has become somewhat more instrumental, and designers’ function more often as facilitators than creators. Nevertheless, form and aesthetics are important competences that enable students to work creatively with both processes and results. As creators, design students need to develop their personal comprehension of forms and aesthetic expressions. This article demonstrates how aesthetics are activated through assignments and exercises that leverage awareness and experiences of concrete forms and abstractions. The assignments and exercises were given to bachelor’s degree and master’s degree students in Product Design at Oslo Metropolitan University, Norway, and to students from all levels (bachelor’s, master’s and PhD) at UNESP, Bauru in Brazil. Aesthetic awareness relates to perception and abstract form principles demonstrated through assignments and exercises, including various dramaturgies, results, and reflections. Examples demonstrate how haptic experiences change the way students perceive forms and spaces, particularly when the visual senses are muted or removed. Based on the students’ reflections and the results of the exercises, knowledge achieved through their explorations is equally valuable beyond the actual properties of forms and the engagement of personal affect from the creative processes.<br />Keywords: aesthetic awareness, abstraction, comprehension of form, creativity, design education</p> 2023-03-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Astrid Heimer https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5177 Visuelle bilder i bevegelse 2023-01-12T14:37:35+01:00 Anne-Mette Liene anne.m.liene@uia.no Monica Klungland monica.klungland@uia.no <p>Denne artikkelen tar utgangspunkt i forskningsprosjektet Å nøste hvor målet er å bidra til å utvikle tverrfaglige undervisningsmetoder innenfor kunstfag, for å fremme utdanningskvalitet i barnehage- lærerutdanningen. Spørsmålet som stilles i artikkelen er hvordan en performativ tilnærming til formingsfaget i barnehagen kan åpne for tverrfaglige potensialer. Den performative tilnærmingen innebærer å rette oppmerksomheten mot selve aktiviteten og det materielles rolle i lek med materialer. Forskningsmetoden er praksis-drevet (Haseman, 2006) og går ut på at forskerne i samarbeid med en gruppe barnehage-barn og barnehagens personale utforsker lek og bevegelser med nøster. Filmer og fotografier fra denne leken analyseres med blikk for møter mellom mennesker og materialer. Prosjektet forankres teoretisk med begrepet romtidmaterialisering (Barad, 2007) og Rudolf Labans romlære “choreutics” (Laban &amp; Ullman, 2011). Undersøkelsen viser hvordan sted kan forstås som en lokasjon for endring og at det finnes skapende potensialer i opplevd stillhet. Rommet beskrives som et bilde i bevegelse der tid skapes i en kjede av evige hendelser. Disse opp-dagelsene, av hvordan det i en performativ tilnærming skapes med både materiale og bevegelser, åpner nye tverrfaglige undervisningsmulig-heter i møtet mellom fagene forming og drama i barnehagelærerut-danningen. Slike tverrfaglige, skapende potensialer kan ha relevans for bærekraft fordi det handler om hvordan vi blir til som mennesker i møte med materialer og omgivelser.<br />Keywords: performativitet, tverrfaglighet, forming i barnehagen, romtidmaterialisering</p> 2023-09-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Monica Klungland, Anne-Mette Liene https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5176 Studenters bakgrunn for valg av motedesign som utdanning og deres fremtidige karriereplaner 2022-12-16T14:13:42+01:00 Sissel Isachsen sis@oslomet.no Janne Beate Reitan janne.reitan@oslomet.no <p>Utgangspunktet for artikkelen er vår bekymring for at studenter som starter moteutdanning uten nødvendige forkunnskaper, etter endt utdanning vil ha problemer med å tilfredsstille kravene bransjen stiller. Problem­stillingen er: Hvilken betydning har for­kunnskaper for valg av motedesignutdanning som fremtidig karrierevei? Forskningsmetoden er et fokus­gruppeintervju med fem studenter i et mote­designprogram om ­deres­ bakgrunn for å velge en mote­design­utdanning hvor design og produksjon står ­sentral. Studentene har ulike erfar­inger som bakgrunn for sine valg. Noen har erfaring fra håndverk eller tegning i hjemmet eller fra videoer på YouTube, andre gjennom skoleoppgaver som innebærer utforming i ulike teknikker. Noen har alltid vært interessert i design og mote så lenge de kan huske, mens noen forteller om en bestemt anledning som påvirker deres valg. Studentene har også ulike planer for design- og hånd­verks­­ferdig­heter i sine fremtidige karrierer. Mange ønsker å bli ­m­ote­designere­. De er glade for å få en bredde­kompetanse som dekker design av klær, å lage mønstre og realisere design i egnede teknikker og materialer, som de tror er avgjørende ferdigheter i en fremtidig karrierevei innenfor motefeltet. Dette samsvarer med informasjonen fra bedriftene vi samarbeider med. Det er stor etterspørsel etter design­ere, produkt­utviklere og mønsterkonstruktører innenfor mote- og sports­bransjen, som er jobber student­ene ofte får når de er ferdige med sin bachelorgrad. Empirien diskuteres i forhold­ ti­l Wengers teori om læring i praksisfellesskap og Papanes teori om designutvikling i en karriere­sammenheng. Avslutningsvis disku­teres det på hvilken måte motestudenter kan være mer forberedt til å starte en moteutdanning, for senere å bli klare til å møte motebransjens virkelighet.</p> <p>Keywords: designstudenter, fokusgruppeintervju, motedesign, forkunnskaper, karrierevalg</p> 2023-09-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Janne Beate Reitan, Sissel Isachsen https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/5021 Förord 2022-09-06T08:53:23+02:00 Kari Carlsen Kari.Carlsen@usn.no Marléne Johansson amarlene.johansson@gmail.com Marie Koch mariedebora@gmail.com <p>Techneseriens första nummer publicerades 1995 (se under fliken ”Arkiv” på Techneseriens ingångssida). Rapporterna publicerades i tryckt pappersformat fram till år 2011 då temanumret <em>Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet</em> blev det första numret som publicerades digitalt (Volym 18, Nr 1, 2011). I temanumret användes begreppet ”slöjdfältet” – i linje med Techneseriens ämnesfokus – som ett paraplybegrepp för att innefatta olika nordiska benämningar för området. Vid det första temanumret om vetenskapliga perspektiv och metoder var Marléne Johansson, Sverige, och Mia Porko Hudd, Finland, temaredaktörer. Temanumrets syfte var då – som ett komplement till allmänna forskningsmetodböcker – att publicera artiklar med ett mer uttalat fokus på hur perspektiv och metoder har använts inom det nordiska slöjdfältet.</p> <p>I detta nya temanummer, <em>Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet, II</em>, är avsikten densamma, det vill säga att med artiklarnas exempel lyfta fram hur olika perspektiv och metoder har använts och dokumenterats inom slöjdrelaterad forskning. Redaktörer för temanumret denna gång är Kari Carlsen, Norge, Marléne Johansson, Sverige, och Marie Koch, Danmark. Likt vid det första temanumret finns det även idag ett stort antal ”allmänna” metodböcker att tillgå. Vetenskapliga artiklar brukar, mer eller mindre, innehålla något om de vetenskapliga grunder och använda metoder som har använts i artikelns forskning, men det som temanumret vill fokusera är att lyfta fram hur perspektiv och metoder har nyttjats och utvecklats i relation till slöjdområdet.</p> <p>Inför planeringen av temanumret var det tänkt att det nya temanumret skulle publiceras tio år efter det första, men på grund av Coronapandemin, med dess olika konsekvenser och tunga merarbeten, blir nu temanumret istället publicerat under 2022. Temanumret består av sju artiklar som med intressanta exempel speglar hur perspektiv och metoder har medverkat för att generera intressant slöjdrelaterad forskning:</p> <p>I den första artikeln, <strong><em>Hjemmeverkstedet og endrede vilkår for kunnskapsutvikling i kunst- og håndverksfaget</em>,</strong> beskriver <strong>Karen Brænne </strong>och <strong>Ketil Sømoe</strong>, Norge, hur undervisnings- och lärande­situationer i lärarutbildningen förändrades under Coronaepidemien med studenters arbete i hemma­verkstäder. Undersökningen genomfördes digitalt med fokusgruppsintervjuer med respektive lärare och studenter via Zoom. Datamaterialet är bland annat analyserat med utgångspunkt i Basil Bernsteins begrepp rekontextualisering, kompetensmodeller (competence models) och prestations­modeller (performance models), och visar hur fysiska villkor ändrade ämnets innehåll. Artikeln åskådliggör intressanta resultat om hur fysiska möjligheter och begränsningar får stor betydelse för kunskaps­utveckling, handledning och värdering i kunst- og håndverksfaget.</p> <p>I temanumrets andra artikel, <strong><em>Approaching the concept of research in the 5-year teacher education programme in design, art, and crafts. </em></strong><strong><em>An analysis of the Norwegian national curriculum regulations</em></strong>, skriver <strong>Laila Belinda Fauske</strong>, Norge, om vad som karaktäriserar begreppet forskning i den nya läroplanen. Utgångspunkten för analysen är en teoretisk genomgång av olika forskningsperspektiv i det transdisciplinära mastersprogrammet i Forming/Design, kunst og håndverk som etablerades i Norge under 1976. Med hjälp av summativ innehållsanalys diskuteras forskningsbegreppet i de norska nationella läroplansbestämmelserna för det nya programmet, och hur forskningsbegreppet stämmer överens med det tidigare mastersprogrammet från 1976. Fauske visar hur det tidigare masters­programmet var före sin tid med att inkludera kreativt arbete i kunskapsproduktionen genom skapande processer, och därmed implementera ett mer praktiskt synsätt till forskningen.</p> <p>Temanumrets tredje artikel, <strong><em>Fra sløjd og håndarbejde til håndværk og design i den danske folkeskole og læreruddannelse</em></strong>, av <strong>Lisa Fälling Andersen</strong>, Danmark, redogör för hur olika tvärvetenskapliga metoder och ämnesdidaktiska analyser har använts för att kunna visa hur olika förändringsprocesser medverkade när de två skolämnena sløjd och håndarbejde blev till det danska skolämnet håndværk og design. Med utgångspunkter i författarens doktorsavhandling presenterar artikeln hur användningen av kulturteori, didaktisk teori och materiell kulturteori kan användas för att undersöka förändringsprocesser i ämnesområdet. I artikeln beskrivs hur författarens fältarbete över tid gjorde det möjligt att följa och analysera processerna i övergången när två skolämnen skulle bli till ett skolämne. Resultaten från fältarbetet synliggjorde hur det nya skolämnet formades av lärare och elever i skolans och lärar­utbildningens verksamheter, men också hur ämnesområdet blev format av tidigare ämnesuppdelningar, samhällets behov, politiska beslut och internationella tendenser.</p> <p>Artikel fyra, <strong><em>Fagdidaktisk modell; – bidrag til «den gode oppgaven»? </em></strong>av <strong>Anne Guro Schmidt Antun</strong>, Norge, lyfter hur arbetsuppgifter i <em>kunst og håndverk</em> är av praktisk och estetisk karaktär och relaterade till arbetet i verkstaden. Oftast används inga läroböcker i undervisningen vilket innebär att läraren använder mycket tid för didaktiska förberedelser och genomförande. Författaren diskuterar olika ämnesdidaktiska modeller och vad som kan innefattas i en ”god oppgave”. I artikeln skrivs en ämnes­didaktisk modell fram med idéer för läraren inför planering och genomförande av undervisning med arbetsuppgiften som grund för lärande. ”Tegneblyanten” presenteras som en ämnesdidaktisk modell för den praktiska och estetiska arbetsuppgiften. I modellens kategorier har kategorien ”verdigrunn” en central plats då den alltid ska ingå som en del i undervisnings- och bildningsprocessen och öppna upp för reflektion.</p> <p><strong>Randi Veiteberg Kvellestad</strong> och <strong>Gunhild Vatn</strong>, Norge, skriver i den femte artikeln, <strong><em>The three-headed teacher in Design, Art and Craft education</em></strong>, om lärarstudenters övningar inom lera och broderi och hur användning av samarbetsmetoder bidrog till deras lärande. Ändrade ramar för utbildning av ämneslärare i Design, kunst og håndverk kräver mer effektiva lärandemiljöer, och författarna beskriver hur studenternas lärprocesser styrs av undervisarens tre olika roller, konstnären, läraren och forskaren med a/r/tografi som metodologisk ingång. Utifrån studenternas enkätsvar diskuteras fyra olika aspekter om undervisningsupplägget: strama ramar för uppgifter, bestämda samarbetsmetoder, lärarens handledning och fördelar och nackdelar med samarbete i estetiskt skapande processer. Författarnas konklusion är att om studenterna involveras direkt i praktiknära utbildningsforskning blir det till hjälp för att mer effektivt reflektera över läranderesultatens värde inför kommande läraryrke.</p> <p>I den sjätte artikeln, <strong><em>Praktiknära slöjdforskning</em></strong>, beskriver <strong>Marléne Johanson</strong>, Sverige, likheter och skillnader i utgångspunkter, metoder, insamling, analysförfarande, dokumentationsformer och användning av resultat vid praktiknära slöjdforskning. Utifrån exempel diskuteras om forskningen handlar <em>om</em> slöjdrelaterad verksamhet, slöjdlärarutbildning eller skolslöjd, och om forskningen handlar <em>om</em> eller är genomförd <em>i</em> en verksamhet. Den praktiknära forskningen <em>om</em> slöjdämnet och den praktiknära forskning <em>i</em> skolans slöjdundervisning har ett större utrymme i artikeln, likaså behandlas videometod, analysförfarande och dokumentation av mikroanalyserad praktiknära slöjdforskning mer ingående. Johansson konstaterar att slöjdforskningen som presenterats och diskuterats i artikeln är ”praktiknära” på olika vis, samtidigt som exemplen speglar forskningens förutsättningar, begränsningar och möjligheter, vad som har varit tänkt att undersökas och hur det har blivit möjligt att utforskas.</p> <p>Temanumrets sjunde och sista artikel, <strong>Slöjdpedagogiska grunder. Några av Linnéa Lindfors slöjdpedagogiska modeller</strong>, är skriven av <strong>Marléne Johansson</strong>, Sverige. Lindfors slöjdpedagogiska modeller är främst publicerade i pappersformat medan de saknas mer samlat digitalt. I artikeln publiceras därför, med professor emerita Lindfors tillåtelse, några av de slöjdpedagogiska modellerna med syfte att de därmed ska bli än mer tillgängliga. Val av modeller är gjorda utifrån artikelförfattarens erfarenheter och intresseområde, men de slöjdpedagogiska grunderna och modellerna är värdefulla både för nationella och nordiska utbildningar och slöjdsammanhang. Trots sin ålder menar Johansson att grundforskningens modeller är mycket användbara för nutida slöjdforskning, slöjdlärarutbildning och lärares utvecklingsarbete. Modellerna öppnar upp för att upptäcka och beskriva grunder som inte behöver utforskas på nytt, i stället kan de användas som underlag för vidare utveckling.</p> 2022-09-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Kari Carlsen, Marléne Johansson, Marie Koch https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4998 Non-linear maker pedagogy in Finnish craft education 2022-08-31T10:10:17+02:00 Tellervo Härkki tellervo.harkki@helsinki.fi Pirita Seitamaa-Hakkarainen pirita.seitamaa-hakkarainen@helsinki.fi Henriikka Vartiainen henriikka.vartiainen@uef.fi Auli Saarinen auli.saarinen@utu.fi Kai Hakkarainen kai.hakkarainen@helsinki.fi <p>This research explores the use of a non-linear maker pedagogy for implementing a major change in the Finnish national core curriculum. The latest curriculum change (2014) introduced so-called transversal competences, but also a major change for the subject of crafts: ‘multi-material’ crafts that involve former separately taught textile and technical crafts both now introduced to all pupils. These changes set the stage for in-service teacher training, as well as for pedagogical solutions, such as a non-linear maker pedagogy and closer collaboration between technical and textile craft teachers. A non-linear maker pedagogy refers to an approach combining several features: a shift from individual learning and solo teaching to collaborative knowledge-creating learning, opportunities for collective invention and improvisation, pupil-centred situated inquiry and the creation of artefacts that combine material and digital realms. In this collective case study, we interviewed six teachers who co-taught non-linear maker projects in six different schools. Through a qualitative content analysis, we identified successes and challenges regarding the use of a non-linear maker pedagogy, pupil collaboration and teaching digital skills through robotics and e-textiles. In the interviews, teachers reflected on their work mainly by describing their pupils’ accomplishments, reactions and learning. These reflections indicated similar challenges and successes, suggesting that the variation between pupils and pupil groups was larger than that between schools. Furthermore, we discuss whether the selected pedagogical approach was unduly ambitious. Despite all the challenges, most of the teachers expressed their commitment to developing their teaching practices along the lines of a non-linear maker pedagogy.<br />Keywords: Co-teaching, Curriculum change, Digital skills, Non-linear maker pedagogy, Pupil-directed situated inquiry</p> 2023-03-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Tellervo Härkki, Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Henriikka Vartiainen, Auli Saarinen, Kai Hakkarainen https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4950 Förord 2022-06-15T11:36:25+02:00 Mia Porko-Hudd mporko@abo.fi <p>Bästa läsare!</p> <p>Tänk så tiden går, detta är Techne Seriens 27 verksamhetsår!</p> <p>Den första publikationen i Techne Serien utkom år 1995 och därefter har utgivningen varit konstant för att accelerera betydligt sedan 2011 i och med övergången till digital öppen publikation. Denna omfattande publikationsverksamhet är möjlig tack vare många människors välvilliga inställning till ”extra” arbete i form av läsning, granskning, kommentering och revidering. Det tekniska arbetet med publiceringen har också blivit mer omfattande, men ändå lättare än när de första publikationerna trycktes upp och sidnummer klistrades in för hand. Techne Seriens har stor betydelse för den nordiska forskargemenskapen inom slöjdutbildning och vi har all anledning att vara stolta över att vi har en egen vetenskaplig journal på nivå 1 som helt fokuserar på slöjdutbildning. Tack till alla som på olika sätt medverkar till Techne Seriens existens och blomstring! &nbsp;</p> <p>Välkommen att ta del av ny nordisk slöjdforskning. Detta nummer inkluderar fyra artiklar som fokuserar på förutsättningar och möjligheter för kreativitet, innovation och samverkan i slöjd, samt hur estetiska dimensioner av slöjdprodukter kan kommuniceras. &nbsp;</p> <p>Artikeln <em>Challenging creativity constraints. </em><em>Three design studios in craft teacher education </em>av Henna Lahti, Kaiju Kangas, Tellervo Härkki och Pirita Seitamaa-Hakkarainen, undersöker slöjdlärarstuderandes samarbete kring designuppgifter. En grupp studerande fick som uppgift att under workshops planera och tillverka leksaker utgående från barns teckningar. En annan grupp skulle formge funktionella tredimensionella textilpussel för synskadade barn, medan den tredje studerandegruppen skulle tillverka bärbara accessoarer med havsdjurstema för grupper som besökte SEA LIFE-akvariet. Forskarna intresserade sig speciellt för hur uppgiftens begräsningar och användningen av olika inspirationskällor påverkar utvecklandet av idéer. Studien visar hur begränsningar och inspirationskällor påverkade studerandes progressiva designprocesser, och hur resultaten av uppgifterna varierade från att enbart återskapa elementen i inspirationskällorna till mer komplexa och vidareutvecklade idéer. Slutsatsen är att balansen mellan öppenhet och begränsningar i designuppgifter behöver noggrant övervägas.</p> <p>Den andra artikeln i numret <em>Discovering the effect metrics for innovation projects</em> av Laura-Maija Hero, Marianne Pitkäjärvi och Kaija Matinheikki för läsaren till en i NordFo-sammanhang mer obeforskad miljö för slöjdrelaterad verksamhet, nämligen yrkeshögskole­utbildning och kontakten till aktörer i samhället. I artikeln fokuseras yrkeshögskolestuderandes arbetslivsrelaterade innovationsprojekt. Forskarna konstaterar att ett samarbete med ett företag eller organisation vanligen resulterar i en konkret, ny och innovativ produkt, tjänst eller verksamhetsmodell för att utveckla och förbättra verksamheten eller samhället. Fokus i tidigare studier inom området har varit på projektens lärandeeffekter för studerande. I denna studie har forskarna istället identifierat ett behov av att tydligare mäta effekterna av dylika projekt för de deltagande företagen och organisationerna samt för närsamhället. Syftet med studien är således att identifiera variabler för att mäta effekter av innovationsprojekt., och resultatet utgörs av en preliminär modell för dylik konsekvensbedömning.</p> <p>I den tredje artikeln analyserar Janne Heggvoll och Eva Lutnæs kompetensmålen i den norska läroplanen LK20 för ämnet Kunst og håndverk. Artikeln <em>Virkelighetsnære oppdrag i Kunst og håndverk – en analyse av kompetansemålene i LK20 </em>fokuserar på läroämnets förväntade samarbete med lokalt kultur- och näringsliv och lyfter fram behovet av entreprenöriell didaktik. I studien analyseras läroämnets 41 kompetensmål. Genom systematisk textkondensering: helhetsintryck, meningsbärande enheter, kondensering, och sammanfattning visar studien att 12 av kompetensmålen berör samhällsaktuella problemställningar och ger således grund för verklighetsnära eller samhällsrelaterade uppgifter. De andra målen kan sägas ge eleverna ämnesspecifika verktyg och kunskaper för uppgifterna, och kan uppfattas som entreprenöriella kompetenser inom ämnet. För att konkretisera det handlingsutrymme som kompetensmålen ger, avslutas artikeln med exempel på verklighetsnära uppgifter och uppdrag för olika årskurser. Forskarna uppfattar att kopplingen mellan ämnesspecifikt innehåll och verkliga uppgifter kan bidra till att eleverna ser värdet i ämnet för både samhället och sitt eget liv.</p> <p>Numrets sista artikel <em>Kommunicera estetiska dimensioner. Didaktiska ledtrådar i digital visning av slöjdutställning</em> av Elisabet Jagell, tar avstamp i utmaningen för lärare och elever att kommunicera kring slöjdföremålens estetiska dimensioner. Jagell är orolig över att bristen på denna kommunikation kan påverka lärarnas möjligheter att inspirera, handleda och bedöma elever i slöjdprocessen. Studiens syfte är således att undersöka hur estetiska dimensioner i slöjdföremål kan kommuniceras och hur det kan komma till nytta i slöjdundervisningen. I studien analyseras ett klipp från en filmad, digital visning av en slöjdutställning och specifikt hur utställningsguiden verbalt och icke-verbalt presenterar utställningsföremålen. Utifrån detta har fem områden identifierats som kan vara till hjälp vid presentationer. Dessa är 1) Rummet, 2) Beröra och hantera, 3) Icke-verbala medspelare, 4) Urvalet och 5) Egna erfarenheter. Jagell anser att områdena kan betraktas som didaktiska ledtrådar för att synliggöra estetiska dimensioner och de kan ha potential att underlätta kommunikationen kring estetiska dimensioner i slöjdundervisningen. Jagell anser att ledtrådarna pekar på att det är även andra aspekter än enbart det verbala som samspelar för att stärka kommunikationen kring estetiska dimensioner.</p> <p>Med dessa artiklar önskar jag givande och tankeväckande lässtunder, och uppmanar er att fortsättningsvis aktivt använda Techne Seriens artiklar i utbildning och forskning. Tillsammans bidrar vi till utvecklingen av utbildning i slöjd och att slöjdforskningen stärks och sprids!</p> 2022-06-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Mia Porko-Hudd https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4949 Student craft teachers’ garment-fitting process analysed using qualitative video analysis 2022-08-22T17:02:07+02:00 Tellervo Härkki tellervo.harkki@helsinki.fi Marja-Leena Rönkkö malepe@utu.fi <p>We studied student craft teachers’ garment-fitting activity as a demanding learning task that is indicative of students’ understanding of garment fit. Studying fit is essential in garment making. Simultaneously, fit is a complicated issue. As part of this clothing course, the students were given a form that listed areas to examine (bust, seams, darts etc.). They were instructed to think aloud, mark problematic areas and the placement of darts on a picture, and make written notes. While appreciating the potentially challenging social character of this peer-evaluation situation, this research aimed to understand how student craft teachers assess garment fit on a master’s-level clothing course. Two research questions were set: 1) What roles did the students take on during the fitting sessions? 2) How did the students assess garment fit? Eleven students provided their informed consent to participate and their video recordings of their fitting sessions. The study results are based on a qualitative content analysis of these participants’ videos. The results show that the students’ understanding of fit and the fitting activity was underdeveloped. Students missed or explained away even obvious fit issues (e.g., horizontal or vertical folds of fabric, horizontal or diagonal drag lines, bagging, overly long/short sleeves or bodices), and their discussions showed that a basic understanding of fitting-related vocabulary and technical structures was underdeveloped. Three different ways to handle fit issues were identified: through peer dialogue, independently and through confirmatory questions. We conclude with some future directions for refreshing the teaching of garment fitting in teacher education.<br />Keywords: student craft teacher, garment fitting, history of teaching clothing, teacher education, video-based qualitative content analysis</p> 2023-03-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Tellervo Härkki, Marja-Leena Rönkkö https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4946 Læringssyn i skaparrørslelitteraturen 2023-01-19T09:17:27+01:00 Ingrid Holmboe Høibo ingrid.h.hoibo@usn.no <p>Skaparrørsla (på engelsk Maker movement) veks raskt verda over og løftar fabrikasjon- og kommunikasjonsteknologi som nye verktøy inn i kreative prosessar, saman med det skapande menneskje som nøkkelspelar i den digitale utviklinga av samfunnet. Skaparrørsla insisterer på at å skape er ein grunnleggande menneskeleg aktivitet og i ein skaparverkstad (på engelsk Makerspace) er læringa som skjer i- og mellom menneskjer, og i møte med material og verktøy, den viktigaste verdiskapinga. Rørsla let seg vanskeleg knytte til ein enkelt kultur, trend eller hending. Snarare er det eit samanfall av fleire samtidige, som haker-, restarter- og gjer-det-sjølv-rørslene (DIY), samt ideear og tankesett frå entreprenørskap- og STE(A)M-pedagogikken m.fl. Skaparverkstader er no etablert både i- og utanfor formelle læringsmiljø i Noreg, i folkebibliotek, museum, vitskapssenter, skular og universitet. Rørsla er slik også iferd med å påverke det pedagogiske arbeidet i skulen, særleg i øving av digitale kompetansar og arbeid med teknologi. Samtidig er det vanskeleg å identifisere ei stringent retning på kva læringssyn dette styrer etter. Målet med studia er å undersøke korleis forskarar har skildra og analysert tankesettet knytt til læring i skaparrørslelitteraturen frå tidlegare studiar, internasjonalt og nasjonalt, med eit særleg søkelys på kunst- og handverksfaget. Gjennom litteraturgjennomgangar kjem det fram at den skaparsentrerte undervisninga og læringa både har fått form og fotfeste som er tilpassa og integrert i dei skulekulturane der både rørsla og forskinga har fått halde på ei stund, som i USA. I norsk samanheng er både skaparrørsla og skaparrørsleforsking kome kortare. Førebels er det fyrst og fremst STEM-fag og uformelle læringssituasjonar som har tatt eigarskap og gitt form til den skaparsentrerte pedagogikken. I kunst- og handverksfag-samanheng dreier forskinga seg i stor grad om prosjekt utført i- og av høgare utdanning.<br />Nøkkelord: læringssyn, læring, skaparverkstad, skaparrørsle, kunst- og handverksfag</p> 2023-09-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ingrid Holmboe Høibo https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4926 Teachers’ experiences of using ICT in teaching practical skills in adult education 2022-09-19T08:06:55+02:00 Pirjo Lehtiniemi pirjo.lehtiniemi@helsinki.fi Sirpa Kokko sirpa.kokko@uef.fi Erja Syrjäläinen erja.syrjalainen@helsinki.fi Päivi Palojoki paivi.palojoki@helsinki.fi <p>The aim of this research was to explore teachers’ experiences in using ICT (information and communication technology) as a pedagogical tool in the subject areas of craft education and home economics education in Finnish AECs (Adult Education Centres). We focused on teachers’ experiences of using ICT in teaching practical skills in these two subjects. Based on a sociocultural approach, teachers’ experiences were examined from the perspective of embodied, material and social mediation. The data were gathered just before the COVID-19 pandemic via an open online survey. There were 34 respondents from several parts of the country. The data were analysed according to the three categories of mediation revealing the benefits and restrictions of using ICT. Some teachers had experienced that utilising ICT supported learning practical skills while the others did not find it very useful. All the teachers stressed the importance of using the senses (touch, taste, smell) in learning practical skills which the ICT did not allow. The results provide a starting point for reflecting on the situation that arose in March 2020 when the pandemic started.<br />Keywords: craft pedagogy, home economics pedagogy, adult education, ICT in teaching, learning of practical skills</p> 2023-03-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Pirjo Lehtiniemi, Sirpa Kokko, Erja Syrjäläinen, Päivi Palojoki https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4920 Æstetiske læreprocesser 2023-02-02T10:23:32+01:00 Katrine Røjel kfr2@kp.dk <p>Denne artikel behandler begrebet æstetiske læreprocesser i relation til voksnes æstetiske arbejde i en række tekstile håndværksfag og tager sit udgangspunkt dels i teorien om de æstetiske grundregler og læreprocesser og dels i eksempler fra praksis, som er hentet fra mit arbejde som lektor på professionsbacheloruddannelsen i tekstildesign, -håndværk og formidling på Københavns Professionshøjskole. Begrebet æstetiske læreprocesser er en bred betegnelse for den proces, der foregår, når et æstetisk indtryk opleves og bearbejdes sanseligt og analytisk enten i form af en æstetisk erkendelse eller et æstetiske udtryk. For at understøtte dette begreb yderligere inddrages teorier om kreativitet og læring, idet det sanselige, æstetiske arbejde er tæt forbundet med såvel det legende og eksperimenterende som de grundlæggende faglige kompetencer inden for et håndværksfag. I mine eksempler arbejder de studerende med tekstile fag som beklædning, strik, broderi og tekstiltryk, men de generelle didaktiske og æstetiske overvejelser har en sådan karakter, at de lader sig udbrede til andre dele af det håndværksfaglige felt. <br /><br />Keywords: æstetik, æstetiske læreprocesser, æstetiske grundregler, æstetisk virksomhed, kreativitet, leg, sanselighed.</p> 2024-02-15T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2024 Katrine Røjel https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4883 Tekstilaktivitet anno 1960 i lys av ansvarlig kreativitet 2023-04-14T07:41:45+02:00 Laila Belinda Fauske lailaf@oslomet.no Peter Haakonsen peterh@oslomet.no <p> I 1960 ble håndarbeid, sløyd og tegning slått sammen til faget forming i Norge. Hovedmålet for faget var å kultivere skapende krefter og estetisk følsomhet. Mens forming har blitt beskrevet som et individfrigjøringsprosjekt, er dagens kunst- og håndverksfag mer orientert mot samfunn og framtid, inkludert bærekraft. Denne artikkelen bygger på konseptet ansvarlig kreativitet, der elevenes kreative arbeider blant annet kobles til etiske og samfunnsrelevante tematikker. Artikkelen søker svar på forskningsspørsmålet: I hvilken grad svarer tekstilaktivitet i forming fra 1960 til konseptet ansvarlig kreativitet, og hvordan kommer dette eventuelt til uttrykk? Med assemblage som metodisk tilnærming analyserer artikkelen forsøks­planen fra 1960 med særlig vekt på tekstilaktivitet. Analysen identifiserer nøkkelbegreper i tekstmaterialet, etablerer lenker og drøfter relasjoner mellom disse. Gjennom fleksible, visuelle forma­sjoner fremtrer ulike sider ved faget. Forsøksplanen fra 1960 bruker ikke spesifikt begrepet kreativitet, men rommer et spenn mellom skapende krefter og virkelighetsnære oppdrag. Tekstilaktivitet anno 1960 vektlegger det nære for å kunne strekke seg inn i framtiden. Der forming var rettet mot eget liv og egne framtidsscenarier, er det globale perspektiver og scenarier som i dag aktualiseres gjennom ansvarlig kreativitet. Analysen løfter frem det brede spekteret som kan ligge til virkelighetsnære oppdrag, også med relevans for undervisning i dag. Artikkelen argumenterer for at historisk materiale kan gi perspektiver som aktualiserer skolefagene slöjd og kunst og håndverk i møte med bærekraftstematikk.</p> <p>Keywords: Ansvarlig kreativitet, assemblage, forming, tekstil, læreplan, virkelighetsnær </p> 2023-09-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Peter Haakonsen, Laila Belinda Fauske