Nyanlända yrkeselevers livs- och studiesituation

Förståelse av lärarberättelser genom Foucault’s makt och motmakt

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.4593

Emneord (Nøkkelord):

Makt, motmakt , nyanlända invandrarelever, yrkesgymnasium, Foucault, narrativ forskning

Sammendrag

Denna studie handlar om framträdande teman om nyanlända invandrarelevers livs- och studiesituation utifrån fyra lärares beskrivningar av sin undervisning. Studien bygger på intervjuer med lärarna på ett yrkesgymnasium i en förort till en svensk större stad där boende domineras av invånare med invandrarbakgrund. Foucault’s begrepp om makt och motmakt samt Riessmans narrativa analys används för att diskutera och analysera lärarnas beskrivningar. Resultatet visar på förekomsten av makt och motmakt mellan skötsamma och ambitiösa invandrarelever och media som visar bostadsområdet som eleverna bor på som ett problemområde med kriminalitet. Studien visar också att det existerar maktoch motmakt mellan vissa grupper av invandrarelever som är i solidaritet med sina gruppmedlemmar, och de andra eleverna som inte tillhör gruppen. Det finns även makt och motmaktsutövning mellan myndigheter som fattar beslut om invandrarelevernas livs- och studiesituation och invandrarelever som sätter sig upp mot myndighetsbesluten. Studien kan bidra till ökad kunskap om nyanlända invandrarelevers livs- och studiesituation i Norden och i övriga Europa.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Referanser

Arendt, H. (1972). Crises of the Republic: Lying in Politics; Civil Disobedience; On Violence; Thoughts on Politics and Revolution. Houghton Mifflin Harcourt.

Atanasoska, T., & Proyer, M. (2018). On the brink of education: Experiences of Refugees be-yond the age of compulsory education in Austria. European Educational Research Jour-nal, 17(2), 271-289. https://doi.org/10.1177/1474904118760922

Behtoui, A. (2017). Social capital and the educational expectations of young people. Euro-pean Educational Research Journal, 16(4), 487-503. https://doi.org/10.1177/1474904116682248

Berger, P. L., & Luckmann, T. (2003). Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet [Sociology of knowledge: How the individual perceives and shapes his social reality]. Wahlström & Widstrand.

Bloodworth, A. (2020). Educational (de)segregation in North Macedonia: The intersection of policies, schools, and individuals. European Educational Research Journal, 19(4), 310-328. https://doi.org/10.1177/1474904120907723

Boterman, W. R. (2020). Intersections of class, ethnicity and age: social segregation of chil-dren in the metropolitan region of Amsterdam. In S. Musterd (Ed.), Handbook of urban segregation (pp. 200–218). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788115605.00020

Bruner, E. M. (1986). Experience and its expressions. In V. W. Turner & E. M. Brunder (Eds.), The anthropology of experience (pp. 3-30). Unversity of Illinois Press.

Brunnberg, E., & Darvishpour, M. (2016). Etnicitet, kultur och genus: Om ensamkommande barn och mötet med den svenska skolan [Ethnicity, culture, and gender: About unac-companied children and the meeting with the Swedish school]. In P. Lahdenperä & E. Sundgren (Eds.), Skolans möte med nyanlända [The school's meeting with newly arrived] (pp. 111-132). Liber.

Bråmå, Å., & Andersson, R. (2020). Change and persistence in the third dimension: residen-tial segregation by age and family type in Stockholm, 1990 and 2014. In S. Musterd (Ed.), Handbook of urban segregation (pp. 219-238). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788115605.00021

Bunar, N. (2015). Nyanlända och lärande: mottagande och inkludering [Newly arrived and learning: Reception and inclusion]. Natur & kultur.

Clycq, N. (2017). ‘We value your food but not your language’: Education systems and nation-building processes in Flanders. European Educational Research Journal, 16(4), 407-424. https://doi.org/10.1177/1474904116668885

Cutler, D. M., Glaeser, E. L., & Vigdor, J. L. (2008). When are ghettos bad? Lessons from im-migrant segregation in the United States. Journal of Urban Economics, 63(3), 759-774. https://doi.org/10.1016/j.jue.2007.08.003

Dahlstedt, M., & Frempong, J. (2018). Stå upp för orten. Ungdomar, utanförskap och förorts-drömmar [Stand up for the place. Youth, exclusion and suburban dreams]. Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, (9), 27-51. https://doi.org/10.13068/2000-6217.9.1

Delgado, R., & Stefancic, J. (2017). Critical race theory: An introduction (3rd ed.). New York University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt1ggjjn3

Drossel, K., Eickelmann, B. & Schulz-Zander, R. (2017). Determinants of teachers’ collabora-tive use of information and communications technology for teaching and learning: A European perspective. European Educational Research Journal, 16(6), 781–799. https://doi.org/10.1177/1474904116655811

Faas, D. (2008). From foreigner pedagogy to intercultural education: An analysis of the Ger-man responses to diversity and its impact on schools and students. European Educa-tional Research Journal, 7(1), 108-123. https://doi.org/10.2304/eerj.2008.7.1.108

Foucault, M. (1971). Orders of discourse. Social Science Information, 10(2), 7-30. https://doi.org/10.1177/053901847101000201

Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. Random House.

Foucault, M. (1978). The history of sexuality: An introduction. Pantheon.

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977. Pantheon.

Foucault, M. (1982). The subject and power. Critical inquiry, 8(4), 777-795. https://doi.org/10.1086/448181

Foucault, M. (2002a). Archaeology of knowledge. Routledge Classics.

Foucault, M. (2002b). Power: Essential works of Foucault 1954-1984 (J. D. Faubion, Ed.). Penguin Books.

Foucault, M. (2009). Security, territory, population. Lecture at College De france. Palgrave Macmillan.

Freeman, M. (2010). Hindsight: the promise and peril of looking backward. Oxford Universi-ty Press.

Gonzalez, G. G. (2013). Chicano education in the era of segregation. University of North Tex-as Press.

Goodson, I. F. (1991). Sponsoring the teacher's voice: Teachers' lives and teacher develop-ment. Cambridge Journal of Education, 21(1), 35-45. https://doi.org/10.1080/0305764910210104

Goodson, I. F., Biesta, G., Tedder, M., & Adair, N. (2010). Narrative learning. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203856888

Hertzberg, F. (2003). Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet: Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad [Grassroots Bureaucracy and Normative Swedish Culture: How employment agents comprehend an ethnically segregated labour market]. Arbetslivsinstitutet.

Jepson Wigg, U. (2016). Betydelsefulla skeden- från introducerande till ordinarie undervis-ning [Meaningful periods: From introductory to mainstream eduation]. In P. Lahden-perä & E. Sundgren (Eds.), Skolans möte med nyanlända [School's meeting with recently arrived students] (pp. 65-91). Liber.

Johansson, T., & Hammarén, N. (2010). Konsten att välja rätt spårvagn: En studie av segrega-tion, skolval och unga människors studieplaner [The art of choosing the right tram: A study of urban segregation, choice of school and young people's life plans]. Sociologisk Forskning, 47(1), 51-71. https://doi.org/10.37062/sf.47.18448

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative research inter-viewing. Sage Publications.

Lieblich, A. (1993). Looking at change: Natasha, 21: New immigrant from Russia to Israel. In R. Josselson & A. Lieblich (Eds.), The narrative study of lives (pp. 92-129). Sage Publica-tions.

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). Narrative research: Reading, analysis and interpretation. Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781412985253

Madanipour, A. (2020). Can the public space be a counterweight to social segregation? In S. Musterd (Ed.), Handbook of Urban Segregation (pp. 170–184 ). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788115605.00018

Messing, V. (2017). Differentiation in the making: Consequences of school segregation of Roma in the Czech Republic, Hungary, and Slovakia. European Education, 49(1), 89-103. https://doi.org/10.1080/10564934.2017.1280336

Meuli, N. (2011). How do pupils with special educational needs perceive their inclusive school environment? A case study in Finland. [Doctoral dissertation].University of Ge-neva.

Miranda, D., Castillo, J. C., & Cumsille, P. (2018). The Political Socialization of Attitudes To-ward Equal Rights from a Comparative Perspective. In A. Sandoval-Hernández, M. M. Isac, & D. Miranda (Eds.), Teaching Tolerance in a Globalized World (pp. 103-123). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78692-6_7

Mishler, E. G. (1999). Storylines: craftartists' narratives of identity. Harvard University Press.

Oberti, M. (2020). Urban and school segregation in the larger Paris metropolitan area: A complex interweaving with a strong qualitative impact on social cohesion. In S. Mus-terd (Ed.), Handbook of Urban Segregation (pp. 134–150 ). Edward Elgar Publishing.

Owens, A. (2018). Income segregation between school districts and inequality in students’ achievement. Sociology of education, 91(1), 1-27. https://doi.org/10.1177/0038040717741180

Plenty, S., & Jonsson, J. O. (2017). Social exclusion among peers: The role of immigrant sta-tus and classroom immigrant density. Journal of youth and adolescence, 46(6), 1275-1288. https://doi.org/10.1007/s10964-016-0564-5

Reardon, S. F. (2016). School segregation and racial academic achievement gaps. RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 2(5), 34-57. https://doi.org/10.7758/RSF.2016.2.5.03

Regeringens proposition [Government Bill]. (2015). Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet [Special measures in case of serious danger to public order or internal security in the country]. https://www.regeringen.se/contentassets/23c37b142cd54d658d660dc5ca27afe5/sarskilda-atgarder-vid-allvarlig-fara-for-den-allmanna-ordningen-eller-den-inre-sakerheten-i-landet-prop.-20151667

Regeringskansliet [Government Office of Sweden]. (2005:716). Swedish Aliens act. https://www.government.se/government-policy/migration-and-asylum/aliens-act/

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. Sage Publications.

Sandell, A. (2007). Utbildningssegregation och självsortering: om gymnasieval, genus och lokala praktiker [Educational Segregation and self-sorting: Upper secondary school choices, gender and local practices]. [Doctoral dissertation]. Malmö högskola.

Santos, S. A., Nada, C., Macedo, E., & Araújo, H. C. (2020). What do young adults’ educational experiences tell us about Early School Leaving processes? European Educational Re-search Journal, 19(5), 463-481. https://doi.org/10.1177/1474904120946885

Sharif, H. (2017). ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt”: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning ["Here in Sweden you have to go to school to get respect": Newly arrived youth in the Swedish upper second-ary introductory education]. Uppsala University.

Siddiqui, N. (2017). Socio-economic segregation of disadvantaged children between schools in Pakistan: comparing the state and private sector. Educational Studies, 43(4), 391-409. https://doi.org/10.1080/03055698.2016.1277139

Skolverket [The National Agency for Education]. (2016). Nyanlända – aktuell statistik no-vember 2015 [New arrivals - current statistics November 2015]. https://www.skolverket.se/getFile?file=3574

Sveriges Radio [Swedish Radio]. (May 10, 2017). Politiker vill ställa krav på arbetslösa nyan-lända [Politicians want to make demands on unemployed new arrivals]. https://sverigesradio.se/artikel/6693430

SVT Nyheter [SVT News]. (26 april, 2018). Politikerna svarar på frågor om integration [Politi-cians' answers to questions about integration]. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politikerna-svarar-pa-fragor-om-integration

Svensk författningssamling [Swedish Code of Statutes]. (2017). Lag (2017:353) om uppehålls-tillstånd för studerande på gymnasial nivå [Act (2017: 353) on residence permits for students at upper secondary level]. Justitiedepartementet L7 [Ministry of Justice L7]. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017353-om-uppehallstillstand-for_sfs-2017-353

Swedish Research Council (2017). Good Research Practice. https://www.vr.se/download/18.5639980c162791bbfe697882/1555334908942/Good-Research-Practice_VR_2017.pdf

Treviño, E., Béjares, C., Wyman, I., & Villalobos, C. (2018). Influence of Teacher, Student and School Characteristics on Students’ Attitudes Toward Diversity In A. Sandoval-Hernández, M. M. Isac, & D. Miranda (Eds.), Teaching Tolerance in a Globalized World (pp. 33-65). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78692-6_4

van Noord, J., Spruyt, B., Kuppens, T., & Spears, R. (2019). Education-Based Status in Com-parative Perspective: The Legitimization of Education as a Basis for Social Stratification. Social Forces, 98(2), 649-676. https://doi.org/10.1093/sf/soz012

Van Zanten, A. (2005). New Modes of Reproducing Social Inequality in Education: the chang-ing role of parents, teachers, schools and educational policies. European Educational Research Journal, 4(3), 155-169. https://doi.org/10.2304%2Feerj.2005.4.3.1

Villalobos, C., Treviño, E., Wyman, I., & Béjares, C. (2018). School Segregation of Immigrant Students. In A. Sandoval-Hernández, M. M. Isac, & D. Miranda (Eds.), Teaching Tolerance in a Globalized World (pp. 67-86). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78692-6_5

Nedlastinger

Publisert

2022-09-02

Hvordan referere

Asghari, H., & Abraham, G. Y. (2022). Nyanlända yrkeselevers livs- och studiesituation: Förståelse av lärarberättelser genom Foucault’s makt och motmakt. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 7(1), 103–122. https://doi.org/10.7577/sjvd.4593

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler