Innleveringer

Dette tidsskriftet tar for øyeblikket ikke imot bidrag.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
  • Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
  • Teksten bruker enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
  • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.
  • Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, er særinstruksen for å sikre anonym fagfellevurdering fulgt.
  • Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer

Forfatterinstruks

Tidsskriftet Arkiv har som formål å styrke den vitskaplege tilnærminga til arkivfaget og vere ein uavhengig arena for fagleg utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer artiklar i to kategoriar: fagartikkel og fagfellevurdert artikkel.

Artikkelmanuskript skal leverast elektronisk i eit av følgjande format: MS Word (.doc),

Open Office (.odt) eller Rich Text Format (.rtf). Teksten, inkludert overskrifter, skal vere i 12 pkt skrift og med 1,15 linjeavstand. Overskrifter og avsnitt skal markerast med doble linjeskift utan ekstra mellomrom. Topp- og botntekstfunksjonane skal ikkje vere aktivert.

Kjeldetilvisingar og litteraturliste skal helst følgje APA-systemet.

Saman med artikkelen skal forfattaren sende opplysningar om utdanning, fagleg praksis og arbeidsstad, som vil bli publisert saman med artikkelen. Artiklar som skal til

fagfellevurdering skal ha eit resyme («abstract») på maksimalt 1.000 teikn.

Før ein artikkel blir publisert kan forfattaren bli beden om å underteikne ei erklæring om at artikkelen ikkje inneheld noko som involverer tredjeparts opphavsrett.

Manuskript som ikkje samsvarer med desse krava kan bli returnert til forfattaren utan
vurdering.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.