Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen og andre filer er levert i etablerte, og helst foretrukne formater.
  • Teksten bruker 15 punkts linjeavstand; 11-punkts skrifttype som normalskrift (Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten og nummerert.
  • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.
  • Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, er særinstruksen for å sikre anonym fagfellevurdering fulgt.
  • Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)

Forfatterinstruks

Det er gratis å sende inn bidrag og publisere i tidsskriftet.

Innsendte bidrag kan inneholde tekst, lyd, bilde og/eller video.

Eventuelle lyd- og filmformater må være egnet for nettpublisering. Eksempler på lydformater: MP3 (foretrekkes), OMF eller AAC. Eksempler på videoformater: H.264, MPEG-2 eller MPEG-4.

Alle bidrag skal følges av en presenterende tekst (abstract) og emneord (keywords). ARtikler på norsk eller skandinaviske språk må også ha et abstract på engelsk.

Kunstneriske utviklingsarbeider skal inneholde et refleksjonsaspekt.

Artikler bør normalt ha et omfang på mellom 4500 og 7000 ord, og evt. tabeller, bilder o.a. bør være montert og nummerert fortløpende i teksten.

Litteraturlister må følge en normert stil. Tidsskriftet bruker APA 7th. For mer informasjon: APA 7th.

Normalt kreves det at manuskriptet som sendes inn er anonymisert, dvs. at alle direkte eller indirekte person- og institusjonsopplysninger om forfatteren er utelatt. I tilfeller der dette er umulig, for eksempel på grunn av lyd-, bilde- eller videomateriale, vil redaktøren gjøre en vurdering av hvordan fagfellevurderingen kan foregå.

Forfattere må normalt selv sørge for at manuskriptet er språkvasket og korrekturlest.

Artikler

##section.default.policy##

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.