Den teatrale kroppen – i spennet mellom disiplinering og lek

Forfattere

  • Kristine Storsve OsloMet - Storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7577/information.4145

Sammendrag

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker jeg hvordan utvalgte grunnlagsøvelser i drama- og teaterpraksis aktiviserer den teatrale kroppen i spennet mellom den disiplinerte og den lekende kroppen. Studien undersøker elevens erfaring og dramapedagogens egen praksis. Datamaterialet er fra forskningsprosjektet «Demokratiske og estetiske rom» som består av videoopptak av grunnlagsøvelser, elevintervjuer og forskerdagbok fra feltarbeid i to syvendeklasser. Begrepet kroppsliggjort kompetanse (Frambaugh-Kritzer et al., 2015) diskuteres, og Foucault og Gadamers teorier anvendes i perspektiver på den disiplinerte og den lekende kroppen. Studien viser at aktivisering av den teatrale kroppen innebærer trening i tilstedeværelse, samspill, respons og mottagelighet med kropp som meningsskapende verktøy og kommunikativt formspråk. Samtidig kan noen grunnlagsøvelser resultere i karikering av allerede stereotype ideer om rollekategorier. Videre gir grunnlagsøvelsenes fiksjonelle ramme, gjennom «det teatrale blikket», elevene muligheter i «lekerommet» til å aktivisere den teatrale kroppen. Fokus på spontanitet og å redusere blokkeringer har betydning for å styrke elevenes selvforvaltning. Jeg ønsker å utvide diskursen og plassere drama- og teaterpraksis inn i et utvidet fysisk aktivitetsperspektiv.

Forfatterbiografi

Kristine Storsve, OsloMet - Storbyuniversitetet

Kristine Storsve er universitetslektor ved OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for barnehagelærerutdanning, 

Barn som holder hverandre i hendene med armene krysset

Nedlastinger

Publisert

2021-01-29 — Oppdatert 2021-01-29

Hvordan referere

Storsve, K. (2021). Den teatrale kroppen – i spennet mellom disiplinering og lek. Nordic Journal of Art and Research, 10(1). https://doi.org/10.7577/information.4145

Utgave

Seksjon

Artikler