Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Manuskriptet må ikke være tidligere publiser og ikke sendt til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren'). Manuskriptet kan bygge på en eksamensoppagave, og tittelen på oppgaven oppgis da som en kilde i artikkelen. En eksamensoppgave oppfattes likevel ikke som "publisert" selv om den måtte ligge på et åpent nettsted.
 • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word
 • Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).

 • Teksten skal settes i enkel linjeavstand

  - 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Caramond)

  - Kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser)

  - Ikke bruke fet skrift (unntatt i overskrifter)

  - Eneste uthevingsmåte er kursiv

  - i teksten bør det markeres hvor man helst vil at illustrasjoner, figurer og tabeller skal settes inn

 • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.

   

 • Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, er særinstruksen for å Sikre anonym Fagvurdering) fulgt. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)
 • Innsetting av formler kan man få hjelp med, ta kontakt med redaksjonen.
 • Alle forfattere oppgis med fullt navn, arbeidssted og e-adresse. Corresponding author opp gis med e-asresse og telefonnummer.

   

Author Guidelines

There are no charges for publishing or submitting manuscripts to this journal.

Language: Manuscripts in Norwegian, Swedish, Danish or English are accepted. A manuscript in a Scandinavian language requires an additional abstract in English.

Key-words: A minimum of four keywords, one of which describes the research method used. The editors will also suggest keywords.

Manuscript with abstract: The length of the abstract and the manuscript is free, however, the abstract most be concise. The manuscript must follow the IMRaD structure (Introduction, (Material and) Methods, Results, Discussions) and Conclusions unless methodological considerations makes an alternative structure more appropriate.

Figures: Must be in jpeg format, numbered (Figure 1, Figure 2, etc.), and submitted as separate files. All Tables are to be submitted in a separate word document, with the tables numbered (Table 1, Table 2, etc.). Figure texts and Table texts must be written to explain the content of the table or figure as accurately as possible. The numbered Figure texts and Table texts should be submitted in a separate word document.
It is possible to use figures (illustrations or pictures) available under the Creative Commons license. The right to publish images are requested to be clarified by the author. The journal encouraged authors to mainly use figures (illustrations or pictures) owned and produced by themselves.
Writers may also include film clips, uploaded in Vimeo. Advice concerning footage are given by the editors.
In the manuscript, the author is requested to indicate where figures and tables preferably are to be inserted. Unless this is in conflict with other layout demands, the requests will be followed.
Color and lines in graphs are requested to be selected so that it is clearly visible also in monochrome print (such as light gray and black, or "line of stars", versus solid line).

References: The number of sources is up to the author. The editors will check that the sources are correctly referenced, and will add a Digital Object identificator (DOI) and PMid via CrossRef.

Technical Developments

Technical developments provide a brief description and results of new imaging techniques, procedures, or equipment. 

Tutorials

The main criteria for acceptance are accessibility and potential benefit to the field. Even though some tutorials may be invited, all tutorials will undergo a thorough review process.

Privacy Statement

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.