The story of “aestexts”

About developing a concept and exploring it as a tool in a research process about the kindergarten's soundscapes

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7577/ar.4984

Abstract

This article explores how "aestexts" can be created and create meaning in a practice-led research process on exploring the kindergarten’s soundscapes. By ‘aestexts’ is meant texts with aesthetic qualities, often in different modalities, that serve as tools in research both in individual thought processes and in reflexive collaborative processes. The aestexts act as ’tools of thought‘ in the exploration of researcher roles, as empirical data together with photographs and transcribed group conversations, and as examples of analysis. A/r/tography, poetic inquiry and narrative analysis are used as methodological approaches. In the article, the reader can follow the development of the aestexts from being verbal, poetic renderings to also encompassing auditory and visual narratives. Through this change, the aestext also goes from acting as a tool in exploring one’s own research role to having significance as a co-creative research tool in a research group. The’work also shows that aestexts can lend themselves to express complexity and subjective experiences including the evocative and that the kindergarten’s soundscapes emerge with several nuances. The texts are further explored as knowledge resources in practice-led research in close cooperation between the kindergarten sector and early childhood education.

Webpage photo: "Lyttelinjer" by Tona Gulpinar

 

Author Biography

Nina Engesnes, Oslo Metropolitan University

Nina Engesnes is assistant professor and Phd research fellow at Oslo Metropolitan University, Faculty of Education and International Studies, Department of Early Childhood Education.

 

References

Barone, T. & Eisner, E. W. (2012). Arts based research. Sage.

Birkeland, L. (1998). Pedagogiske erobringer : om praksisfortellinger og vurdering i barnehagen. Pedagogisk forum.

Bjørkvold, J. R. (2008). Å sette fyr på en tanke. Samtale med Jon-Roar Bjørkvold. I M. M. Andersen (Red.), Skriveboka (s. 41-46). Aschehoug.

Bourriaud, N. (2002). Relational form. I N. Bourriaud (Red.), Relational aesthetics (s. 11-24). Presses du réel.

Bresler, L. (2006). Toward Connectedness: Aesthetically Based Research. Studies in Art Education: A Journal of Issues and Research in Art Education, 48(1), 52-69. https://doi.org/10.1080/00393541.2006.11650499

Burroway, J., Stuckey-French, E. & Stuckey-French, N. (2019). Call Me Ishmael. Point of view. I J. Burroway, E. Stuckey-French & N. Stuckey-French (Red.), Writing fiction : a guide to narrative craft (10. utgave. utg., s. 153-179). The University of Chicago Press.

Børli, H. (2020). Beste dikt. Aschehoug.

Cahnmann, M. (2003). The Craft, Practice, and Possibility of Poetry in Educational Research. Educational researcher, 32(3), 29-36. https://doi.org/10.3102/0013189X032003029

Cox, C. (2009). Sound Art and the Sonic Unconscious. Organised sound : an international journal of music technology, 14(1), 19-26. https://doi.org/10.1017/S1355771809000041

Creswell, J. W. & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches (4th ed. utg.). SAGE Publications.

Deleuze, G. & Guattari, F. (2015). Tusen Platåer (G. Holmbäck, Overs.). Tankekraft Förlag.

Dewey, J. (2008). "Å gjøre en erfaring" fra Art as Experience (1934). I A. Bø-Rygg & K. Bale (Red.), Estetisk teori : en antologi (s. 196-213). Universitetsforl.

Dohn, N. B. (2008). Fordrer adækvat aktionsforskning 'viden i praksis'? Nogle videnskabsteoretiske overvejelser. Res Cogitans, 5(1), 57-85.

Eik, L. T. (2021). Det viktige profesjonsspråket. Barnehagefolk, 3.

Eisner, E. W. (1993). Forms of Understanding and the Future of Educational Research. Educational Researcher, 22(7), 5-11. https://doi.org/10.3102/0013189X022007005

Eisner, E. W. (2008). Art and knowledge. I J. G. Knowles & A. L. Cole (Red.), Handbook of the arts in qualitative research : perspectives, methodologies, examples and issues (s. 3-12). Sage Publications.

Engesnes, N. (2019). Estekster i intra-aksjon, en utforsking av poetisk skriving [Exam text on the course Arts Based Research Processes - An Introduction (PHUV9380)].

Faulkner, S. L. (2017). Poetic Inquiry. Poetry as/in/for Social Research. I P. Leavy (Red.), Handbook of Arts-Based Research (s. 208-230). Guilford Publications Inc. M.U.A.

Fossland, B. (2017). I stormens øye: Eksistensielle utviklingsdialoger i lærerutdanning. I S. M. Gjøtterud, H. Hiim, D. Husebø, L. H. Jensen, T. Steen-Olsen & E. Stjernstrøm (Red.), Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold (s. 231-250). Cappelen Damm akademisk.

Gadamer, H.-G. (2012). Sannhet og metode : grunntrekk i en filosofisk hermeneutikk (L. Holm-Hansen, Overs.). Pax.

Haseman, B. (2006). A manifesto for performative research [Paper in: Practice-led Research. Green, Lelia and Haseman, Brad (eds).]. Media international Australia incorporating Culture & policy, (118), 98-106. https://doi.org/10.3316/ielapa.200603420

Haug, K. H. & Jamissen, G. (2015). Se min fortelling : digital historiefortelling i barnehagen. Cappelen Damm akademisk.

Heron, J. (2014). Co-Operative Inquiry. I D. Coghlan & M. Brydon-Miller (Red.), The SAGE Encyclopedia of Action Research (Bd. 1, s. 188-192). SAGE Publications. http://ebookcentral.proquest.com/lib/hioa/detail.action?docID=1712670

Heron, J. & Reason, P. (2008). Extending Epistemology within a Co-operative Inquiry. I P. Reason & H. Bradbury (Red.), 24 Extending Epistemology within a Co-operative Inquiry (2nd. utg., s. 366). London: SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781848607934.n32

Hohr, H. (2013). Estetikk og erfaring. I S. Haugen, G. Løkken, M. Röthle & G. Abrahamsen (Red.), Småbarnspedagogikk : fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2. utg. utg.). Cappelen Damm akademisk.

Irwin, R. L., Beer, R., Springgay, S., Grauer, K., Xiong, G. & Bickel, B. (2006). The Rhizomatic Relations of A/r/tography. Studies in Art Education, 48(1), 70-88. https://doi.org/10.1080/00393541.2006.11650500

Irwin, R. L. & LeBlanc, N. (2019). A/r/tography. Oxford research encyclopeia, education, 1-21. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.393

Irwin, R. L. & Springgay, S. (2008). A/r/tography as practice-based research. I S. Springgay, R. L. Irwin, C. Leggo & P. Gouzouasis (Red.), Being with a/r/tography. Sense.

Kalleberg, R. (2004). Feltmetodikk, forskningsopplegg og vitenskapsteori. I M. Hammersley & P. Atkinson (Red.), Feltmetodikk. Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning (2. utg. utg., s. 7-28). Ad Notam Gyldendal.

Kisliuk, M. (1996). (Un)doing Fieldwork: Sharing Songs, Sharing Lives. I G. F. Barz & T. J. Cooley (Red.), Shadows in the Field : New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology (s. 23-44). Oxford University Press.

Krogh, E. (2017). Hvordan og hva aksjonsforskning kan bli til. I S. M. Gjøtterud, H. Hiim, D. Husebø, L. H. Jensen, T. Steen-Olsen & E. Stjernstrøm (Red.), Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold (s. 111-132). Cappelen Damm akademisk.

Lafton, T. & Furu, A. (2019). Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. Nordisk barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.3428

Lahman, M. K. E., Geist, M. R., Rodriguez, K. L., Graglia, P. E., Richard, V. M. & Schendel, R. K. (2010). Poking Around Poetically: Research, Poetry, and Trustworthiness. Qualitative inquiry, 16(1), 39-48. https://doi.org/10.1177/1077800409350061

Lenz Taguchi, H. (2010). Bortenfor skillet mellom teori og praksis : en introduksjon til intra-aktiv pedagogikk i barnehagefeltet. Fagbokforlaget.

Liestøl, G. (2006). Sammensatte tekster - sammensatt kompetanse. Nordic journal of digital literacy, 1(4), 277-305.

Merleau-Ponty, M. (1994). Kroppens fenomenologi. Pax.

Mäkelä, M. & Nimkulrat, N. (2018). Documentation as a practice-led research tool for reflection on experiential knowledge. Formakademisk, 11(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.1818

Nerland, M. H., H. . (2017). Sosiomaterielle perspektiver på profesjonskvalifisering: kunnskapsressursenes betydning. . I S. Mausethagen & J.-C. Smeby (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforl.

Nilsen, A. M. (2021). Miljøets tilbydelser beveger. En estetisk-teoretisk synliggjøring av begrepet affordance som aktivt tilstedeværende i barnehagen [Masteroppgave, OsloMet - Storbyuniversitetet].

Polkinghorne, D. E. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. International Journal of Qualitative Studies in Education, 8(1), 5-23. https://doi.org/10.1080/0951839950080103

Postholm, M. B. (2007). Interaktiv aksjonsforskning: Forskere og praktikere i gjensidige bytteforhold. I M. B. Postholm (Red.), Forsk med! : lærere og forskere i læringsarbeid. Damm.

Raen, F. D. (2017). Organisering og utbytte av praksisopplæringen. I S. Mausethagen & J.-C. Smeby (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse (s. 106-117). Universitetsforlaget.

Rasmussen, B. (2013). Fra erfaring til refleksiv kunnskap. Sentrale premisser i drama og i praksisledet forskning. I A.-L. Østern, G. Stavik-Karlsen & E. Angelo (Red.), Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling (s. 261-272). Universitetsforlaget.

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. Sage Publications.

Ruud, E. (2005). Lydlandskap : om bruk og misbruk av musikk. Fagbokforlaget.

Schafer, R. M. (1977/1994). Our sonic environment and the soundscape. The tuning of the world. Destiny Books.

Schryer, C. (2009). Sonic images. I M. Ulvaeus & D. Rothenberg (Red.), The Book of Music and Nature: An Anthology of Sounds, Words, Thoughts (2nd ed. utg.) (Music/culture). Wesleyan University Press.

Schwencke, E. (2017). Kritisk Utopisk Aksjonsforskning (CUAR) og utfordringer i deltakende prosesser. Hvordan kan frirom og estetisk holdning bidra til å videreutvikle validiteten i aksjonsforskning? I S. M. Gjøtterud, H. Hiim, D. Husebø, L. H. Jensen, T. Steen-Olsen & E. Stjernstrøm (Red.), Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold (s. 357-377). Cappelen Damm akademisk.

Springgay, S., Irwin, R. L., Leggo, C. & Gouzouasis, P. (2008). Being with a/r/tography. Sense.

Trevarthen, C. & Malloch, S. (2009). Musicality: Communicating the vitality and interests of life. I C. Trevarthen & S. Malloch (Red.), Communicative musicality: exploring the basis of human companionship. Oxford University Press.

Vist, T. (2009). Følelseskunnskap – kunnskapsområde i musikkfaget? NMH-publikasjoner, 11, 185-205.

Vist, T. (2023, under fagfellevurdering). Research From the Eye of the Hurricane: Slow Sensitivity as Resilient Re-engagement in Research After Physical Trauma. I S. M. Griffin & N. Niknafs (Red.), Trauma Resisted and (Re)engaged: Inquiring into Lost and Found Narratives in Music Education. Springer Nature.

Foto av bølger i tekstil og skiver av tre med nagler

Published

2023-03-31

How to Cite

Engesnes, N. (2023). The story of “aestexts”: About developing a concept and exploring it as a tool in a research process about the kindergarten’s soundscapes. Nordic Journal of Art & Research, 12(1). https://doi.org/10.7577/ar.4984

Issue

Section

Articles