Tidsskriftet

VIKTIG BESKJED / IMPORTANT MESSAGE - April 1th 2020:

DET INFORMERES OM AT NBF ER UNDER OMORGANISERING SOM VIL MEDFØRE REDAKSJONELLE OG ORGANISATORISKE ENDRINGER. NBF ER UTEN REDAKSJON/REDAKTØR OG MANUS BLIR DESSVERRE IKKE BEHANDLET. 

PR. 1. APRIL ER SITUASJONEN BEKLAGELIGVIS FORTSATT UAVKLART, OG VIL SANNSYNLIGVIS VÆRE DET UT 2020. 

The journal is undergoing an evaluation and the journal's status for 2020 is uncertain. Unfortunately, we will not accept new manuscripts until the journal's status is settled.

---

Hovedfokus og spennvidde

Nordisk barnehageforskning er et tidsskrift for forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til barnehage og utdanning. Forskning om barnehageområdet er i stor grad utviklet i fagmiljøer som har lærerutdanning for barnehagefeltet som hovedoppgave. Innen barnehagefeltet er det viktig å utvikle arenaer for fagfellevurderte artikler fra forsknings- og utviklingsarbeid som kan utvikle solid kunnskap om barnehager og barndom. For tidsskriftet er det derfor viktig å ha romslighet for vitenskapelige og profesjonelle bidrag så vel fra barnehagepedagogikk som fra et bredt spekter av kunnskapsområder, perspektiv, metoder, fag og disipliner. Tidsskriftet tar mål av seg til å bli et vesentlig nasjonalt og nordisk forum for forsknings- og utviklingsarbeid innen barnehagefeltet. Tidsskriftet publiseres elektronisk, med bidrag på alle nordiske språk, samt engelsk og med norsk som redaksjonsspråk.

En prioritert oppgave for Nordisk barnehageforskning er å presentere ny kunnskap og innsikt om barnehager og barnehagepedagogikk for forskere og andre interesserte. Publikasjonene skal bidra til vitenskapelig utvikling av barnehageforskningen. For å sikre dette blir innsendte forskningsbidrag behandlet gjennom systematisk fagfellevurdering (peer review) før de kan være aktuelle for publisering.

Initiativet til tidsskriftet kom fra høgskoler og universitet med barnehagelærerutdanning. Disse institusjonene er samtidig viktige langsiktige støttespillere for tidsskriftet. Samtidig er tidsskriftet et selvstendig og uavhengig faglig forum, som blir styrt og drevet av utvalgte sentrale forskere med barnehageforskning som interesseområde.

Tidsskriftet har fire mål:

1) Å publisere vitenskapelige artikler fra barnehagefeltet, maks. 7000 ord (inkl. litteraturliste, fotnoter, mv.)

2) Å være et Open Access Tidsskrift uten vederlag, der alle har tilgang til å laste ned gratis artikler på tidsskriftets hjemmeside

3) Å publisere eller linke opp andre interessante tekster for barnehagefeltet som for eksempel bokanmeldelser og konferanser.

4) Å utgi artiklene på nettet, så snart de er kvalitetssikret gjennom fagfellesystemet.

 

Administrasjon

Tidsskriftet har to hovedredaktører og en redaksjonsleder som har ansvaret for utgivelsene. Ansvarlige redaktører plikter samtidig på eget initiativ å rådføre seg med de nordiske fagredaktørene og andre medarbeidere i redaksjonen. Institutt for barnehagelærerutdanning og fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet stiller uten vederlag nødvendige institusjonelle rammer til disposisjon for tidsskriftet etter en særskilt avtale. Men det er ansvarlige redaktører og de nordiske fagredaktørene som har det fulle vitenskapelige ansvaret for tidsskriftets profil og disponeringen av de ressursene tidsskriftet har fått stilt til rådighet.

 

Nordiske fagredaktører

Fra 2017 har tidsskriftet 10 fagredaktører fra ulike nordiske land. Disse redaktørenes ansvar er å lede arbeidet med vurdering av enkelte artikler. Fagredaktøren er i dialog med forfatteren, finner fagfeller for vurdering og følge fagfellevurderingene til en artikkel er klar for publisering. Disse er:

  1. Gudrun Alda Hardardottir, Universitetet på Island, Háskóli Íslands, Island
  2. Maritta Hännikäinen, Universitetet i Jyäskylän, Finland
  3. Ellen Beate Sandseter, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Norge
  4. Tora Korsvold, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Norge
  5. Anette Emilson, Linneuniversitetet, Kalmar, Sverige
  6. Annika Åkerblom Høgskolen i Malmø, Sverige
  7. Marit Alvstad, Universitetet i Stavanger, Norge
  8. Susanne Thulin, Høgskolen i Kristianstad, Sverige
  9. Margareth Sandvik, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge
  10. Nina Gram Garmann, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge

Redaksjonsråd

I tillegg til det nordiske redaksjonsteamet, har tidsskriftet et redaksjonsråd som kvalitetssikre og overvåker tidsskriftets publiseringer. Disse er:

Norge
Agnes Andenæs, Universitetet i Oslo
Berit Bae, Høgskolen i Oslo
Asta Balto, Samisk høgskole, Kautokeino
Eva Johansson, Universitetet i Stavanger
Lars Gulbrandsen, NOVA, Oslo
Ole-Fredrik Lillemyr, DMMH, Trondheim
Gunvor Løkken, Høgskolen i Vestfold
Thomas Moser, Høgskolen i Vestfold
Frode Søbstad, Trondheim

Danmark
Stig Broström, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet
Bente Jensen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet
Jan Kampmann, Roskilde universitetscenter 

Finland
Maritta Hännikäinen, Jyväskylän yliopisto
Eeva Hujala, Tampereen yliopisto
Marita Lindahl, Åbo Akademi
Anneli Niikko, Joensuun yliopisto,
Mikko Ojala, Helsingin yliopisto

Færøyene
Hildur Paturson

Island
Jóhanna Einarsdóttir, Kennaraháskóla Íslands
Kristín Karlsdóttir, Kennaraháskóla Íslands

Sverige
Maj Asplund Carlsson, Högskolan i Väst
Gunilla Halldén, Tema Barn, Linköpings universitet
Kerstin Holmberg, Umeå universitet
Inge Johansson, Stockholms universitet
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet
Ingegerd Tallberg Broman, Malmö högskola

Prosessen med fagfellevurderinger

Hver artikkel som blir lastet opp og innsendt til tidsskriftet for publisering, blir først lest og vurdert av hovedredaktører. Enkelte av disse blir avvist med en gang, noen får veiledende kommentarer og blir anbefalt å sende inn artikkelen på nytt, mens andre blir sendt direkte til ett av medlemmene i det nordiske redaktørteamet.

Det er hver av de nordiske redaktørene som har ansvar for å finne fagfeller som egner seg til å vurdere artikkelen for publisering. Fagredaktøren kan derfor enten avvise artikkelen med en gang, sende den tilbake til forfatter med veiledende kommentarer eller sende artikkelen videre til to fagfeller. Artikkelen anonymiseres (om forfatteren ikke har gjort det selv) og sendes deretter til to fagfeller som også forblir anonyme. Alt gjøres online, slik at både forfatter, fagredaktør og fagfeller skal kunne følge artikkelens “historikk” og vurderinger helt fram til publisering. Fordi arbeid med fagfellevurderinger som regel innebærer en-to revisjoner fra forfatters side, tar fagfelleprosessen tid. Forfattere må derfor regne med et halvt til et helt år, fra innsendt til publisert artikkel. Noen ganger tar det kortere tid.

Tidsskriftet Nordisk Barnehageforskning har til en hver tid om lag 50 fagfeller til å vurdere våre artikler, men vi trenger flere.

Publiseringsfrekvens

Redaksjonen ved redaksjonsleder vil publisere 1-2 volum årlig.

Hva er Open Access?

Dette tidsskriftet gir åpen tilgang på publiserte artikler, og vil dermed bidra til at forskning blir fritt tilgjengelig for alle. Dermed støtter tidsskriftet en større global utveksling av kunnskap om forskning. Slik tilgang er assosiert med økt lesertall og økt sitering av en forfatters arbeid. For mer informasjon om denne tilnærmingen, se Public Knowledge Project, som har utviklet dette systemet for å forbedre den allmenne kvaliteten i forskningen, og som fritt distribuerer journalsystemer samt annen programvare for Open Access publisering av vitenskapelige artikler.

Prosessen rundt fagfellevurderingen

Fagfelleprosessen i dette tidsskriftet er dobbeltblind.

Hva innebærer det å være en av de nordiske fagredaktørene?

Under punktet Annet på vår hjemmeside under Om dette publiseringssystemet finner du en skjematisk modell over tidsskriftets publiseringssystem. Ved hjelp av et fargekodesystem synliggjør modellen prosessen med det å være hovedredaktører, fagredaktører i tidsskriftet og fagfelle.

Hovedredaktørene vil første lese igjennom og vurdere alle artiklene før disse distribueres videre til en av de nordiske fagredaktørene som har ansvar for den videre fagfelleprosessen. Distribusjonen har som mål å fordele artikler på tvers av de nordiske landene for vurdering. Deretter er det de nordiske fagredaktørene som har ansvar med å finne egnet fagfelle og videre overvåke prosessen mellom fagfellen og forfatter.  Tidsskriftet har en liste over registrerte fagfeller, men redaktørene kan også velge å sende artikler til nye fagfeller som må registrere seg i tidsskriftets nettportal.

Det er altså de nordiske fagredaktørene som holder kontakt med valgte fagfeller og passer på at det tidsskjemaet for vurdering - som fagredaktør bestemmer- overholdes.

De nordiske fagredaktørene skal altså bistå fagfellene med vurderingsprosessen, og sørge for at denne foregår ut fra vitenskapelige fagkriterier, det vil si vurderer om artikkelen holde de krav som stilles til vitenskapelig publisering (se punktet om artikkelskriving ovenfor). Når fagfellen har avsluttet sitt arbeid med vurdering og artikkelen er godkjent, skal den sendes til redaksjonsleder gjennom vårt online system, som legger artikkelen ut på vår nettside. Forfatterne vil få  en ombrekket versjon av manuskriptet til siste gjennomlesning før endelig publisering.