Små- og stordriftsfordeler i yrkesfaglige løp: Stedets betydning for opplæring i skole og bedrift

Authors

  • Britt Karin Utvær førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning, Norwegian University of Science and Technology
  • Ellen Saur

DOI:

https://doi.org/10.7577/njcie.3270

Keywords:

vocational education and training (VET); upper-secondary education; school quality; in-depth vocational study module (YFF); rural schools

Abstract

This study is a part of the larger Qualities in Education project, in which three upper secondary schools in Mid-Norway—an urban and two rural schools—with seemingly stark differences in quality are compared to identify possible reasons for such differences. Quality in upper secondary education in Norway is measured primarily according to students’ performance and throughput. In our study, we investigated factors connected to their geographical context that could inform quality in Norwegian upper secondary schools for students in vocational tracks. The school’s collaboration with the local labour market and its access to equipment relevant to in-depth vocational study module has been of particular interest. From interviews, we accessed the opinions of vocational teachers, heads of vocational departments and school counsellors, whereas we collected responses from 277 students in various vocational programmes by administering a survey. Our results reveal that, despite seemingly major differences in quality, the rural schools have much in common; all students become involved with the working lifestyle and tasks early on and compared to students at the urban school, most significantly agreed that vocational training as well as involvement with the working lifestyle and tasks early on work well. School counsellors particularly highlighted the benefits of using so-called “tailor seam” and “sharp assignments” for examining how they organised work processes to suitably pair students and workplaces as well as for facilitating students’ motivation and the experience of meaning. Overall, the urban and rural schools pose different benefits and challenges related to ensuring the quality of their upper secondary education.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ellen Saur

professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norwegian University of Science and Technology

References

Bruem, T. (2017). Videregående opplæring i det nye Trøndelag. Hentet fra https://docplayer.me/52555632-Videregaende-opplaering-i-det-nye-trondelag.html

Chrzanowska, J. (2002). Interviewing Groups and Individuals in Qualitative Market Research. London: SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781849209342

Falch, T., Bensnes, S. & Strøm, B. (2016). Skolekvalitet i videregående opplæring. Utarbeidelse av skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet (SØF rapport 1/2016). Trondheim: Senter for økonomisk forskning.

Hovdenak, S. S. & Stray, J. H. (2015). Hva skjer med skolen? En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag. Oslo: Fagbokforlaget.

Höghielm, R. (2014). Man lär så länge man har elever: Yrkeselevers arbetsplatslärande ur företagsperspektiv (Ratio rapport 15/2014). Hentet fra http://ratio.se/app/uploads/2014/11/man-lar-sa-lange-man-har-elever1.pdf

Høst, H., Nyen, T., Reegård, K. & Tønder, A. H. (2018). Evaluering av vekslingsmodell i fag og yrkesopplæringen. Delrapport 3 (Fafo-notat 1/2018). Hentet fra https://www.fafo.no/images/pub/2018/10266.pdf

Kunnskapsdepartementet. (2013). På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen (Meld. St. 20 2012–2013). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-20-20122013/id717308/sec1

Markussen, E., Flatø, M. & Reiling, R. B. (2017). Skolebidragsindikatorer i videregående skole. Indikatorer for skolens bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for skoleåret 2014–2015 og kullet som begynte i videgående skole høsten 2012 (NIFU rapport 7/2017). Hentet fra https://www.nifu.no/publications/1474357/

Mårtensson, A., Andersson, P. & Nyström, S. (2019). A recruiter, a matchmaker, a fire fighter: Swedich vocational teachers’ relational work. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), 89–110. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199189

Nyseth, T. & Aarsæther, N. (2012). Fra implisitt til eksplisitt komparasjon: komparativ metode i stedsforskning. I A. Førde, B. Kramvig, N. G. Berg & B. Dale (Red.), Å finne sted, s. 221–236. Trondheim: Akademika forlag.

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2012). Fleksibilitet eller faglighet? En studie av innføringen av faget projekt til fordypning i Kunnskapsløftet (Fafo rapport 47/2012). Hentet fra https://www.fafo.no/media/com_netsukii/20274.pdf

Olsen, O. J. & Reegård, K. (2013). Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp. I H. Høst (Red.), Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2. Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, s. 17–72 (Rapport 23/2013). Oslo/Bergen: NIFU, Fafo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen.

Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. & Skålholt, A. (2014). På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid. I H. Høst (Red.), Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3. Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, s. 17–80 (Rapport 12/2014). Oslo/Bergen: NIFU, Fafo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen.

Sennet, R. (2009). Håndverkeren. Arbejdets kulturhistorie: Hånd og ånd. Gjern: Forlaget Hovedland.

Sidorkin, A. M. (2011). On the essence of education, Studies in Philosophy and Education, 30(5), 521–527. https://doi.org/10.1007/s11217-011-9258-3

Statistisk sentralbyrå. (SSB). (2018). Kommunefakta Trondheim. Hentet fra https://www.ssb.no/kommunefakta/trondheim

Ursin, M. (2019- i trykk). Kvalitetsbegrepet i den rurale videregående skolen - elevperspektivet . I E. Saur, H. Oldervik & H. P. Ulleberg (Red.), Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning- problematisering av en snever kvalitetsforståelse, s. 92–107. Oslo: Universitetesforlaget.

Utdanningsdirektoratet. (2016a). Yrkesfaglig fordypning - YFF (tidligere prosjekt til fordypning, PTF). Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning/

Utdanningsdirektoratet. (2016b). Fleksibilitet i fag- og timefordelingen. Hentet fra https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/veiledning-fleksibilitet-i-fag--og-timefordeling/

Utdanningsdirektoratet. (2018). Oversikt: Trøndelag fylke. Hentet fra https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/videregaaende-skole/troendelag-fylke

Oppfølgingstenesta (2011). Forskrift til opplæringslova. Kapittel 13. Oppfølgingstenesta i videregående opplæring (FOR-2011-12-20-1522). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_15#KAPITTEL_15

Downloads

Published

2019-12-09

How to Cite

Utvær, B. K., & Saur, E. (2019). Små- og stordriftsfordeler i yrkesfaglige løp: Stedets betydning for opplæring i skole og bedrift. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(3), 43–60. https://doi.org/10.7577/njcie.3270