Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert. Det er heller ikke til fagfellevurdering i noe annet tidsskrift. (Gi en forklaring i feltet «Kommentarer til redaktøren» om annet er tilfelle.)
  • Filen er levert i Microsoft Word eller som RTF-fil
  • Om mulig, er URL-adresser til alle de nettbaserte referansene oppgitt. URL-adressene må være klikkbare (f.eks. http://pkp.sfu.ca).
  • Teksten har: enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); aldri fet skrift (unntatt i overskrifter, kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
  • Teksten følger kravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i «Forfatterinstruks».

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler

Vitenskapelige artikler skal være basert på egen empirisk og/eller teoretisk analyse og vil bli vurdert av en eller flere konsulenter. Fagfellevurderte vitenskapelige artikler skal være 5,000–8,000 ord, inklusiv tittel og sammendrag på maksimalt 200 ord, men eksklusiv referanser. Forfatteropplysninger med kontaktadresser, epost, institusjonstilknytning og forfatternes ORCiD-kode skal oppgis i et eget dokument. Sammendraget skal skrives i ett avsnitt og beskrive tema, problemstilling, metode, konklusjoner og hvilke følger resultatene har for teori eller praksis. Sammendraget skal være uten referanser. Alle figurer og tabeller skal nummereres og ha en kort, dekkende tittel. Dersom tabeller og figurer brukes, skal disse forklares/omtales i teksten. For samfunnsvititenskapelige artikler skal referanser og litteraturliste settes opp etter APA 7-formatet. Noter skal ikke brukes. Juridiske artikler kan bruke Harvard-formatet med referanser i noter. 

Fagartikkel

Fagartikler skal være 3,000–6,000 ord, inklusiv tittel og sammendrag på maksimalt 150 ord. Fagartikler vurderes av redaksjonen men gjennomgår ikke anonym fagfellevurdering. Sammendraget skal skrives i ett avsnitt og beskrive tema, problemstilling, data (hvis aktuelt), konklusjoner og hvilke følger konklusjonene har for teori eller praksis. Sammendraget skal være uten referanser. Alle figurer og tabeller skal nummereres og ha en kort, dekkende tittel. Dersom tabeller og figurer brukes, skal disse forklares/omtales i teksten. For samfunnsvititenskapelige artikler skal referanser og litteraturliste settes opp etter APA 7-formatet. Noter skal ikke brukes. Juridiske artikler kan bruke Harvard-formatet med referanser i sluttnoter. 

Kommentarer

Kommentarer og debattartikler skal være 1,000–3,000 ord. Sammendrag brukes ikke for slike artikler.

Bokanmeldelser

Bokanmeldelser kan være inntil 1,000 ord og skal være uten bruk av referanser.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som oppgis til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg. De vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre formål eller for uvedkommende.