Ledelse og styring i helsesektoren – en balansekunst mellom tillit og kontroll

Forfattere

  • Lars Erik Kjekshus Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo https://orcid.org/0000-0002-0122-0625

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4090

Emneord (Nøkkelord):

Tillit, makt, ledelse, autoritet, mål- og resultatstyring, styringsreformer

Sammendrag

Tillit blir sett på som gullet i nordisk arbeidsliv. Samtidig hevdes det at nye styringsreformer som mål- og resultatstyring har skapt en tillitskrise i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i offentlig sektor og at det er behov for en tillitsreform. Det er imidlertid uklart hva slike reformer skal inneholde og hvordan de vil virke i praksis. I denne artikkelen presenterer en analytisk modell som kan bidra til å forstå betydningen av ulike styring- og ledelsesideal, situasjonsdefinisjon, kontekst og grad av målenighet som viktige faktorer for tillit i arbeidslivet. Det empiriske grunnlaget for artikkelen er offentlige dokumenter og publiserte studier av styringsreformene i sykehussektoren. Empirien blir i denne sammenhengen brukt for å eksemplifisere og utdype en analytisk modell for forståelse av tillit i arbeidslivet og framsette hypoteser som vil kunne testes empirisk. Det teoretiske utgangspunktet er forståelsen av offentlige organisasjoner som komplekse virksomheter med inkonsistente mål og sammensatte ledelsesideal. I denne sammenhengen skiller jeg mellom fagledelse og profesjonell ledelse. I realiteten vil ikke ledelsesidealene finnes i en rendyrket form. Sektorer med sterke profesjonsnormer og autonomi er særlig sårbare for at styring og kontroll fører til mistillit, og slike sektorer har derfor behov for mer balanserte ledelsesidealer.

Nedlastinger

Publisert

2020-12-23

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler

Cited by