Skolestrukturers betydning for skole-ledelse: En analyse af meningsskabelse, delegering og specialisering i to forskellige skolestrukturer i Danmark

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4458

Emneord (Nøkkelord):

skolestruktur, skoleledelse, specialisering, delegering, autonomi, meningsskabelse

Sammendrag

Dette studie undersøger skolestrukturens betydning for ledelse set fra et skolechef perspektiv, og hvordan denne opleves som meningsskabende i et skolelederperspektiv. I løbet af de seneste tiår har mange danske kommuner med forskellige begrundelser ændret skolestrukturen, men der findes kun begrænset forskning, der belyser skolestrukturers betydning for skoleledelse. Studiet er et mixed methods design, hvor udgangspunktet er en kvantitativ genereret baseline med fokus på, hvordan skolechefer i Danmark vurderer en specifik kommunal skolestruktur. På basis af denne viden er der gennemført et kvalitativt studie baseret på individuelle- og fokusgruppeinterview samt interview-genererede fortællinger om ledelse i to cases repræsenterende, dels en traditionel-, dels en distrikts­baseret skolestruktur. Dermed har studiet et komparativt perspektiv. Studiets kvantitative analyser viser, at de to skolestrukturvarianter er funderet i forskellige styrings- og organiseringsprincipper med forskellige grad af ledelsesmæssig autonomi. Studiets kvalitative analyser viser, at delegering og specialisering i ledelse har forskellige muligheder indenfor de to typer af skolestrukturer. Studiet konkluderer, at den traditionelle skolestruktur gennem skoleledelsens meningsskabelse både kan hæmme og fremme mulig­heder for delegering og specialisering for ledelse, mens den distriktsbaserede skolestruktur i højere grad kan fremme delegering og specialiseringsmulighederne for ledelse. Således konkluderer studiet, at skolestruktur har forskellige konsekvenser for skoleledelsers meningsskabelse af ledelsesopgaverne.

Referanser

Abrahamsen, H. (2018). Redesigning the role of deputy heads in Norwegian schools – tensions between control and autonomy? International Journal of Leadership in Education, 21(3), 327–343. https://doi.org/10.1080/13603124.2017.1294265

Bakken, T., & Hernes, T. (2006). Organizing is Both a Verb and a Noun: Weick Meets Whitehead. Organization Studies, 27(11), 1599–1616. https://doi.org/10.1177/0170840606068335

Bree, M., & Stoopendaal, A. (2018). De- and Recoupling and Public Regulation. Organization Studies, 41(5), 599–620. https://doi.org/10.1177/0170840618800115

Brunsson, N. (2009). Reform as routine: organizational change and stability in the modern world. Oxford University Press.

Coburn, C. E. (2004). Beyond Decoupling: Rethinking the Relationship Between the Institutional Environment and the Classroom. Sociology of Education, 77(3), 211–244. https://doi.org/10.1177/003804070407700302

Coburn, C. E., & Woulfin, S. L. (2012). Reading Coaches and the Relationship Between Policy and Practice. Reading Research Quarterly, 47(1), 5–30. https://doi.org/10.1002/RRQ.008

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Sage.

Czarniawska, B. (2004). On Time, Space, and Action Nets. Organization, 11(6), 773–791. https://doi.org/10.1177/1350508404047251

Czarniawska, B. (2009). Emerging Institutions: Pyramids or Anthills? Organization Studies, 30(4), 423–441. https://doi.org/10.1177/0170840609102282

Czarniawska, B. (2014). A Theory of Organizing. (3 Udg.). Edward Elgar.

Diamond, J. B. (2012). Accountability Policy, School Organization, and Classroom Practice: Partial Recoupling and Educational Opportunity. Education and Urban Society, 44(2), 151–182. https://doi.org/10.1177/0013124511431569

EVA. (2010). Evaluering af Lolland Kommunes nye skolestruktur. Danmarks Evalueringsinstitut, https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/Evaluering%20af%20Lolland%20Kommunes%20nye%20skolestruktur.pdf

Glatter, R. (2021). The “independent state school” and its aftermath: implications for the processes and structures surrounding school leadership. School Leadership & Management, 41(1-2), 93–116. https://doi.org/10.1080/13632434.2020.1814236

Glynn, M. A., & Watkiss, L. (2020). Of Organizing and Sensemaking: From Action to Meaning and Back Again in a Half‐Century of Weick’s Theorizing. Journal of Management Studies, 57(7), 1331–1354. https://doi.org/10.1111/joms.12613

Greve, C. (2015). Ideas in Public Management Reform for the 2010s. Digitalization, Value Creation and Involvement. Public Organization Review, 15(1), 49–65. https://doi.org/10.1007/s11115-013-0253-8

Greve, C., Lægreid, P., & Rykkja, L. H. (2016). The Nordic Model Revisited: Active Reformers and High Performing Public Administrations. I C. Greve, P. Lægreid, & L. H. Rykkja (Red.), Nordic Administrative Reforms: Lessons for Public Management (s. 189–212). https://doi.org/10.1057/978-1-137-56363-7_10

Hallett, T. (2010). The Myth Incarnate: Recoupling Processes, Turmoil, and Inhabited Institutions in an Urban Elementary School. American Sociological Review, 75(1), 52–74. https://doi.org/10.1177/0003122409357044

Hallett, T., & Hawbaker, A. (2020). The case for an inhabited institutionalism in organizational research: interaction, coupling, and change reconsidered. Theory and Society, 50, 1–32. https://doi.org/10.1007/s11186-020-09412-2

Hashim, A. K., Bush-Mecenas, S., Strunk, K. O., & Marsh, J. A. (2021). Inside the black box of school autonomy: how diverse school providers use autonomy for school improvement. Leadership and Policy in Schools. https://doi.org/10.1080/15700763.2020.1863433

Heffernan, A. (2018). Power and the “autonomous” principal: autonomy, teacher development, and school leaders’ work. Journal of Educational Administration and History, 50(4), 379–396. https://doi.org/10.1080/00220620.2018.1518318

Heikkinen, H. L. T., Wilkinson, J., & Bristol, L. (2021). Three orientations for understanding educational autonomy: school principals’ voices from Australia, Finland, and Jamaica. Journal of Educational Administration and History, 53(3-4), 198–214. https://doi.org/10.1080/00220620.2020.1849060

Hernes, T. (2008). Understanding Organization as Process. Milton Park. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203934524

Hernes, T. (2014). A process theory of organization. Oxford Scholarship Online. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199695072.001.0001

Hernes, T., & Maitlis, S. (red.). (2010). Process, sensemaking, and organizing. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199594566.001.0001

Keddie, A., Gobby, B., & Wilkins, C. (2018). School autonomy reform in Queensland: governance, freedom and the entrepreneurial leader. School Leadership & Management, 38(4), 378–394. https://doi.org/10.1080/13632434.2017.1411901

Krevi. (2010). Konsekvenser af en ændret skolestruktur. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, https://www.vive.dk/da/udgivelser/konsekvenser-af-en-aendret-skolestruktur-9302/

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). Interview: introduktion til et håndværk. Hans Reitzel.

Langley, A., Smallman, C., Tsoukas, H., & Van De Ven, A. H. (2013). Process studies of change in organization and management: Unveiling temporality, activity, and flow. Academy of Management Journal, 56(1), 1–13. https://doi.org/10.5465/amj.2013.4001

Lovændring. (2012). Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (L. O. V. nr 379 af 28/04/2012, Red.). https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141611&exp=1.

Moos, L. (2014). Educational Governance in Denmark. Leadership and Policy in Schools, 13(4), 424–443. https://doi.org/10.1080/15700763.2014.945655

Moos, L. (2015). Leadership for creativity. International Journal of Leadership in Education, 18(2), 178–196. https://doi.org/10.1080/13603124.2014.915060

Moos, L. (2016). Pædagogisk ledelse i en målstyret skole?. Hans Reitzel Forlag.

Moos, L., Johansson, O., Paulsen, J. M., Strand, M., & Risku, M. (2016). Democracy in Complex Networks: Political Leaders and Administrative Professionals. I L. Moos, E. Nihlfors, & M. J. Paulsen (Red.), Nordic Superintendents: Agents in a Broken Chain (s. 177–205). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25106-6_6

Moos, L., Kofod, K. K., & Brinkkjær, U. (2016). Danish Superintendents as Players in Multiple Networks. I L. Moos, E. Nihlfors, & M. J. Paulsen (Red.), Nordic Superintendents: Agents in a Broken Chain (s. 25–63). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25106-6_2

Moos, L., Nihlfors, E., & Paulsen, J. M. (2016). Tendencies and Trends. I L. Moos, E. Nihlfors, & J. M. Paulsen (Red.), Nordic Superintendents: Agents in a Broken Chain (s. 311–334). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25106-6_11

Moos, L., Paulsen, J. M., Johansson, O., & Risku, M. (2016). Governmentality Through Translation and Sense-Making. I L. Moos, E. Nihlfors, & J. M. Paulsen (Red.), Nordic Superintendents: Agents in a Broken Chain (s. 287–310). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25106-6_10

Orton, J. D., & Weick, K. E. (1990). Loosely Coupled Systems: A Reconceptualization. The Academy of Management Review, 15(2), 203–223. https://doi.org/10.5465/amr.1990.4308154

Pache, A. C., & Santos, F. (2013). Inside the hybrid organization: selective coupling as a response to competing institutional logic. Academy of Management Journal, 56(4), 972. https://doi.org/10.5465/amj.2011.0405

Pashiardis, P., & Brauckmann, S. (2019). New Public Management in Education: A Call for the Edupreneurial Leader? Leadership and Policy in schools, 18(3), 485–499. https://doi.org/10.1080/15700763.2018.1475575

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). Public management reform: a comparative analysis. Oxford University Press.

Rambøll. (2020). Praksisavdækning af modeller for skolestruktur. https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/24006805-33782030-1.pdf

Saarivirta, T., & Kumpulainen, K. (2016). School autonomy, leadership and student achievement: reflections from Finland. International Journal of Educational Management, 30(7), 1268–1278. https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2015-0146

Sandgaard, A. (2019a). Big data and data governance: From the ‘world of ideas’ to the ‘world of practice’. I J. Storm Pedersen & A. Wilkinson (Red.), Big Data: Promise, Application and Pitfalls. Edward Elgar Pub. https://doi.org/10.4337/9781788112352.00017

Sandgaard, A. (2019b). Inklusion som reformidé: Spredning, oversættelse og implementering af reformidéen om inklusion. Syddansk Universitet.

Sauder, M., & Espeland, W. N. (2009). The Discipline of Rankings: Tight Coupling and Organizational Change. American Sociological Review, 74(1), 63–82. https://doi.org/10.1177/000312240907400104

SFI. (2017). Gør skoleledelse en forskel? Ledelse af implementeringen af folkeskolereformen. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, https://www.vive.dk/media/pure/6685/686894

Storm Pedersen, J., & Aagaard, P. (2015). Dirigent eller dukke?: lederen i reformstaten. Gyldendal.

Undervisningsministeriet. (2014). LBK nr 1534 af 11/12/2015. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1534

Undervisningsministeriet. (2015). Ledelse af den nye folkeskole. Undervisningsministeriet og danske forskningsinstitutioner.

Van de Ven, A. H., & Poole, M. S. (2005). Alternative Approaches for Studying Organizational Change. Organization Studies, 26(9), 1377–1404. https://doi.org/10.1177/0170840605056907

VIVE. (2018). Evaluering af ny skolestruktur i Ballerup Kommune. https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-af-nye-skolestruktur-i-ballerup-kommune-10822/

Weick, K. E. (1988). Enacted Sensemaking in Crisis Situations. Journal of Management Studies, 25(4), 305–317. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1988.tb00039.x

Weick, K. E. (1995). Sensemaking in organizations. Sage.

Weick, K. E. (2001). Making sense of the organization. Blackwell Publishers.

Weick, K. E. (2012). Organized sensemaking: A commentary on processes of interpretive work. Human Relations, 65(1), 141–153. https://doi.org/10.1177/0018726711424235

Weick, K. E. (2020). Sensemaking, Organizing, and Surpassing: A Handoff*. Journal of Management Studies, 57(7), 1420–1431. https://doi.org/10.1111/joms.12617

Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., & Obstfeld, D. (2005). Organizing and the Process of Sensemaking. Organization Science, 16(4), 409–421. https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0133

Weiner, J. M., & Woulfin, S. L. (2017). Controlled autonomy: novice principals’ schema for district control and school autonomy. Journal of Educational Administration, 55(3), 334–350. https://doi.org/10.1108/JEA-03-2016-0032

Woods, P. A., Roberts, A., Jarvis, J., & Culshaw, S. (2021). Autonomy, leadership and leadership development in England’s school system. School Leadership & Management, 41(1-2), 73–92. https://doi.org/10.1080/13632434.2020.1811661

Woulfin, S. L. (2016). Vehicles of Logics: The role of policy documents and instructional materials in reform. Educational Research for Policy and Practice, 15(3), 175–188. https://doi.org/10.1007/s10671-016-9193-8

Yin, R. K. (2014). Case study research: design and methods (5. Udg.). Sage.

Nedlastinger

Publisert

2021-11-10

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler

Cited by