Tidsskriftet

Skandinavisk tidsskrift for yrker i utvikling (SJVD) er et fagfellevurdert Open Access tidsskrift på nivå 1 for det yrkes- og profesjonsfaglige feltet. Tidsskriftet har rutiner for dobbelblind fagfellevurdering. Fra 2021 publiseres alle artikler I tidsskriftet under Creative Commons License CC-BY 4.0

 

Bakgrunn

Det yrkesfaglige feltet preges av utfordringer knyttet til raske endringer og omstillinger i arbeidslivet med økt teknologisering av arbeidsoppgaver og nye kompetansebehov. Dette gir igjen økt behov for kompetanseutvikling blant fagarbeidere, instruktører og lærere i yrkes- og profesjonsutdanninger.

 

Hensikt og mål for tidsskriftet

Tidsskriftet publiserer forsknings- og utviklingsarbeid fra det yrkes- og profesjonsfaglige feltet. Hensikten med tidsskriftet er å stimulere til vitenskapelig arbeid i det yrkesfaglige feltet, og å formidle aktuell forskning som kan bidra til debatt om styrking av yrkes- og profesjonsutdanning. SJVD vil bidra til kunnskapsutvikling som kan vekke interesse og danne grunnlag for videre forskning innenfor det yrkesfaglige feltet. Målet er å bidra til kvalitetsutvikling i utdanning og arbeid i samarbeid med arbeidslivet, organisasjoner, myndigheter, råd og utvalg. Tidsskriftet skal bidra til utvikling i det yrkesfaglige feltet for å styrke sammenhengen mellom utdanning, forskning og arbeidsliv, og til kompetanseutvikling for et bærekraftig arbeidsliv i kontinuerlig endring.

 

Målgruppe

Alle med interesse for det yrkesfaglige feltet, for eksempel aktører i fag- og yrkesopplæringen, relevante profesjonsutdanninger, fagarbeidere, fagfeller og forskere.

 

Bidrag som publiseres

Artiklene som publiseres, skal bidra til å belyse sentrale utfordringer på feltet og til et tettere samarbeid mellom høgskole-/universitet, de videregående skolene og arbeidslivet. Bidragene skal ha god struktur og klar språkføring. De skal presentere ny innsikt på feltet, ha en form som gjør resultatene anvendelige, og et språk som gjør resultatene tilgjengelige for målgruppa.

Artiklene publiseres fortløpende, og samles i ett nummer per år. Det åpnes også for temanummer i tidsskriftet.

 

Språk

SJVD publiserer artikler på skandinaviske språk og engelsk (UK eller US).

Digital bevaring i PKP Preservation Network

Tidsskriftet har registrert seg i PKP Preservation Network (PKP PN) som bruker LOCKSS-programmet for desentralisert distribuert digital bevaring. Dette sikrer fortsatt tilgang til tidsskriftets innhold i tilfelle katastrofal svikt eller hvis tidsskriftet ikke lenger publiseres og fjernes fra nettet, så kan innholdet fortsatt gjøres tilgjengelig igjen av PKP PN.