Manuskript

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (gi eventuelt en utfyllende forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptet følger formatkravene for stil og formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen.
 • DOI eller URL-adresser er oppgitt i referanselisten for alle siterte kilder som foreligger på nett. DOI og URL-adressene skal være klikkbare
 • Manuskriptet følger Forfatterinstruksen som muliggjør anonym fagfellevurdering.
 • Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. Utfylt og signert erklæring om medforfatterskap sendes inn for artikler som har flere enn én forfatter.

Forfatterinstruks

Artikler må være i tråd med SJVDs hensikt og mål som beskrevet i Om tidsskriftet

Publisering i SJVD er gratis. For å lette publiseringsprosessen ber redaktørene bidragsyterne om å overholde denne forfatterinstruksen.

Generelle retningslinjer
Tidsskriftet publiserer tre typer manuskript:

 1. Fagfellevurderte forskningsartikler
 2. Populærvitenskapelige artikler i det yrkespedagogiske og yrkesfaglige feltet
 3. Bokomtaler

Vennligst klargjør i innleveringen hvilken type manuskript som sendes inn. Populærvitenskapelige artikler og bokomtaler vurderes av tidsskriftets redaksjon og publiseres i en egen del av tidsskriftet.

Bidrag kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk (UK eller US).   

Dersom bidraget skal inngå som del av et temanummer, skal dette komme frem ved innlevering.

Manuskript bør leveres i vårt nettbaserte system. Dersom det er flere enn én forfatter, skal den forfatteren som leverer inn manuskriptet stå ansvarlig for kommunikasjonen med tidsskriftet.

Bidraget tilhører forfatter/e med mindre annet er beskrevet.

Dersom deler av manuskriptet er publisert tidligere, skal det legges ved en uttalelse fra publiseringsstedet som bekrefter og aksepterer dette uten copyrightkostnader. Forfatter/e er ansvarlige for å fremskaffe en slik godkjennelse fra dem som sitter med Copyright.

Manuskriptet vil bli vurdert så sant det ikke er til vurdering i andre tidsskrift, allerede publisert eller planlagt publisert i et annet tidsskrift eller publikasjon.

Forfatter/e er ansvarlige for å innhente tillatelse fra eiere av copyright ved bruk av illustrasjoner, tabeller, figurer eller lengre sitat dersom de har vært publisert tidligere.

Vennligst følg retningslinjene for engelsk språkføring og stavemåte i de delene av teksten hvor dette gjelder.

Manuskriptet skal være språkvasket før første innlevering.

Ved innlevering skal det lastes opp et separat dokument som inneholder artikkelens tittel, kontaktinformasjon for forfatter/e, en kortfattet forfatterbiografi med stillingstittel og institusjonstilknytning, og kontaktdetaljer for foreslåtte potensielle fagfeller innenfor det aktuelle fagområdet.

Manuskriptet
Manuskript til vitenskapelige artikler skal ikke overskride 8000 ord, eksklusive referanser og sluttnoter. Populærvitenskapelige manuskripter skal ikke overskride 4000 ord, bokomtaler av enkeltbøker til 1500 ord, mens omtale av flere bøker settes til 3000 ord.

Artikler på et skandinavisk språk må ha tittel (og undertittel) både på skandinavisk og engelsk. Videre må de ha to abstrakter, ett på skandinavisk og ett på engelsk. Abstraktene skal inneholde 250 - 300 ord hver, og presentere formålet med bidraget, beskrive og begrunne bruk av metode og teori, betone vesentlige resultat og konklusjon. I bokomtaler eller populærvitenskapelige artikler bør abstraktet beskrive innholdet i bidraget. Abstraktet etterfølges av tre til fem emneord. Artikler på et skandinavisk språk skal ha emneord/keywords både på skandinavisk og engelsk.

Fotnoter aksepteres ikke (begrunnet i hensynet til universell utforming), og sluttnoter bør holdes på et minimum.

Manuskriptet bør settes opp i følgende rekkefølge: Tittel, abstrakt og nøkkelord på norsk og engelsk, hovedtekst, eventuelle sluttnoter, takksigelser og informasjon om finansiering, referanser.

Artikler må følge APA-veiledningen APA 7th, både med hensyn på referanser og formatering, inkludert videoer, bilder, figurer og tabeller.
Legg merke til at det er forskjeller i APA-standard for engelskspråklige artikler og artikler som skrives på et skandinavisk språk.

Forfatteren har selv ansvaret for at referansene følger APA-standarden. Tidsskriftet tar ikke ansvaret for å rette opp feil i referansene, og feil vil føre til forsinkelser i vurdering av manuskriptet og i en eventuell publisering.

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI-lenken skal være klikkbar. Hvis du er usikker på om en referanse har en DOI-kode, kan du gjøre et søk på denne siden https://search.crossref.org/references

Dobbelt blind fagfellevurdering
Manuskriptfilen (Microsoft Word) og andre mediefiler må være helt anonymisert (inkludert filenes metadata), dvs. at alle direkte eller indirekte person- og institusjonsopplysninger om forfatter/e er utelatt for å muliggjøre dobbelt blind fagfellevurdering. I de delene av teksten hvor det refereres til publikasjoner av forfatteren skal disse erstattes med «forfatter». Utelat eventuelle opplysninger i tilknytning til «Takksigelser» (Acknowledgements) og finansiering. Dersom manuskriptet godkjennes for publisering, skal forfatteren gjeninnsette disse detaljene.

Filformat og stiler
Filformat på manuskriptet og andre tekstdokumenter er Microsoft Word

 • Dokumentformat: A4
 • Marger, topp, bunn, venstre og høyre: 2,5 cm
 • Font: Times New Roman
 • Størrelse brødtekst: 12 pt
 • Kursiv: Kan brukes
 • Understreket tekst: Kun tillatt i nettadresser og DOIer
 • Fet: bare tillatt i overskrifter
 • Tittelhierarki: Overskrifter av samme rang skal ha samme skrifttype og størrelse
 • Justering: Venstre
 • Linjeavstand: 1,5
 • Ekstra linjeskift for å markere nytt avsnitt
 • Ikke legg inn ekstra ordmellomrom, myke linjeskift eller tabulatorer. Dette forsinker layoutarbeidet
 • Bruk typografisk anførselstegn – «eksempel»
 • Sitater på mer enn 40 tegn skal være i eget avsnitt uten anførselstegn
 • Alle illustrasjoner, figurer og tabeller vises på riktig plass
 • Illustrasjoner og figurer skal ha oppløsning på minimum 300 ppi. Bruk filformat jpg eller tif. Disse skal også lastes opp som egne dokumenter

Redaksjonell vurdering
SJVD-redaksjonen utfører en første redaksjonell gjennomgang av alle innleverte manuskripter. Redaktørene meddeler forfatteren resultatet av den innledende vurderingen, inkludert en relevant tilbakemelding med forslag til forbedringer (hvis aktuelt). Avhengig av kvaliteten på manuskriptet igangsettes fagfellevurderingsprosessen. Etter fagfellevurderingen foretar redaksjonen en endelig redaksjonell vurdering av manuskriptet og meddeler resultatet inkludert en relevant tilbakemelding med forslag til forbedringer til forfatteren.

Resultatet av vurderingen av manuskriptet
Gjennomgangsprosessen kan ha ett av fire utfall:

 • Artikkelen er egnet for publisering uten endringer
 • Det kreves kun mindre justeringer før publisering
 • Artikkelen kan kun publiseres etter store revisjoner
 • Artikkelen vurderes ikke å være egnet for publisering i SJVD

Redaksjonen avgjør hvorvidt det er behov for en ny fagfellevurderingsprosess dersom manuskriptet aksepteres på betingelse av revisjon.

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.