Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (gi eventuelt en utfyllende forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptet følger formatkravene for stil og formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen.
 • DOI eller URL-adresser er oppgitt i referanselisten for alle siterte kilder som foreligger på nett. DOI og URL-adressene skal være klikkbare
 • Manuskriptet følger Forfatterinstruksen som muliggjør anonym fagfellevurdering.
 • Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. Utfylt og signert erklæring om medforfatterskap sendes inn for artikler som har flere enn én forfatter.
 • Forfatteren(e) bekrefter at tidsskriftets artikkelmal er brukt i utformingen av manuskriptet.

Forfatterinstruks

 

Generelle retningslinjer

Artikler må være i tråd med SJVDs hensikt og mål som beskrevet i Om tidsskriftet

Tidsskriftet publiserer tre typer manuskript:

 1. Fagfellevurderte forskningsartikler
 2. Populærvitenskapelige artikler i det yrkespedagogiske og yrkesfaglige feltet
 3. Bokomtaler

Vennligst klargjør i innleveringen hvilken type manuskript som sendes inn. Populærvitenskapelige artikler og bokomtaler vurderes av tidsskriftets redaksjon og publiseres i en egen del av tidsskriftet.

 • Bidrag kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk (UK eller US).   
 • Dersom bidraget skal inngå som del av et temanummer, skal dette komme frem ved innlevering.
 • Manuskript bør leveres i vårt nettbaserte system. Dersom det er flere enn én forfatter, skal den forfatteren som leverer inn manuskriptet stå ansvarlig for kommunikasjonen med tidsskriftet og øvrige bidragsytere.
 • Bidraget tilhører forfatter/e med mindre annet er beskrevet.
 • Dersom deler av manuskriptet er publisert tidligere, skal det legges ved en uttalelse fra publiseringsstedet som bekrefter og aksepterer dette uten copyrightkostnader. Forfatter/e er ansvarlige for å fremskaffe en slik godkjennelse fra dem som sitter med Copyright.
 • Manuskriptet vil bli vurdert så sant det ikke er til vurdering i andre tidsskrift, allerede publisert eller planlagt publisert i et annet tidsskrift eller publikasjon.
 • Forfatter/e er ansvarlige for å innhente tillatelse fra eiere av copyright ved bruk av illustrasjoner, tabeller, figurer eller lengre sitat dersom de har vært publisert tidligere.
 • Vennligst følg retningslinjene for engelsk språkføring og stavemåte i de delene av teksten hvor dette gjelder.
 • Manuskriptet skal være språkvasket før første innlevering.
 • Ved innlevering skal det lastes opp et separat dokument som inneholder artikkelens tittel, kontaktinformasjon for forfatter/e, en kortfattet forfatterbiografi med stillingstittel og institusjonstilknytning, og kontaktdetaljer for mulige fagfeller innenfor det aktuelle fagområdet.

Dobbelt blind fagfellevurdering 
Manuskriptfilen (Microsoft Word) og andre mediefiler må være helt anonymisert (inkludert filenes metadata), dvs. at alle direkte eller indirekte person- og institusjonsopplysninger om forfatter/e er utelatt for å muliggjøre dobbelt blind fagfellevurdering. I de delene av teksten hvor det refereres til publikasjoner av forfatteren skal disse erstattes med «forfatter». Utelat eventuelle opplysninger i tilknytning til «Takksigelser» (Acknowledgements) og finansiering. Dersom manuskriptet godkjennes for publisering, skal forfatteren gjeninnsette disse detaljene.

Redaksjonell vurdering 
SJVD-redaksjonen utfører en første redaksjonell gjennomgang av alle innleverte manuskripter. Redaktørene meddeler forfatteren resultatet av den innledende vurderingen, inkludert en relevant tilbakemelding med forslag til forbedringer (hvis aktuelt). Avhengig av kvaliteten på manuskriptet igangsettes fagfellevurderingsprosessen. Etter fagfellevurderingen foretar redaksjonen en endelig redaksjonell vurdering av manuskriptet og meddeler resultatet inkludert en relevant tilbakemelding med forslag til forbedringer til forfatteren.

Resultatet av vurderingen av manuskriptet 
Gjennomgangsprosessen kan ha ett av fire utfall:

 • Artikkelen er egnet for publisering uten endringer
 • Det kreves kun mindre justeringer før publisering
 • Artikkelen kan kun publiseres etter store revisjoner
 • Artikkelen vurderes ikke å være egnet for publisering i SJVD

Redaksjonen avgjør hvorvidt det er behov for en ny fagfellevurderingsprosess dersom manuskriptet aksepteres på betingelse av revisjon.

Manuskriptets format
Manuskript til vitenskapelige artikler skal ikke overskride 8000 ord, eksklusive referanser og sluttnoter. Populærvitenskapelige manuskripter skal ikke overskride 4000 ord, bokomtaler av enkeltbøker til 1500 ord, mens omtale av flere bøker settes til 3000 ord.

For å forenkle behandlingen av manuskriptet, ber vi forfatterne om å anvende tiskriftets mal for artikkeloppsett Norsk mal eller English template

 • Artikler på et skandinavisk språk må ha tittel (og undertittel) både på skandinavisk og engelsk. Videre må de ha to abstrakter, ett på skandinavisk og ett på engelsk. Skandinaviske forfattere som skriver på engelsk, skal også levere abstrakter på to språk. Abstraktene skal inneholde 250 - 300 ord hver, og presentere formålet med bidraget, beskrive og begrunne bruk av metode og teori, betone vesentlige resultat og konklusjon. I bokomtaler eller populærvitenskapelige artikler bør abstraktet beskrive innholdet i bidraget. Abstraktet etterfølges av tre til fem nøkkelord. Artikler på et skandinavisk språk skal ha nøkkelord/keywords både på skandinavisk og engelsk. Det samme gjelder engelske artikler av skandinaviske forfattere.
 • Fotnoter aksepteres ikke (begrunnet i hensynet til universell utforming), og sluttnoter bør holdes på et minimum.
 • Manuskriptet bør settes opp i følgende rekkefølge: Tittel, abstrakt og nøkkelord på norsk og engelsk, hovedtekst, eventuelle sluttnoter, takksigelser og informasjon om finansiering, referanser.
 • Referanser må følge APA-veiledningen APA 7. utg. Legg merke til at det er forskjeller i APA-standard for engelskspråklige artikler og artikler som skrives på et skandinavisk språk.
 • Forfatteren har selv ansvaret for at referansene følger APA-standarden. Tidsskriftet tar ikke ansvaret for å rette opp feil i referansene, og feil vil føre til forsinkelser i vurdering av manuskriptet og i en eventuell publisering.
 • Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI-lenken skal være klikkbar. Hvis du er usikker på om en referanse har en DOI-kode, kan du gjøre et søk på denne siden https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery
 • Illustrasjoner og figurer skal ha oppløsning på minimum 300 ppi. Bruk filformat jpg eller tif. Disse skal lastes opp som egne dokumenter
 • I manuskriptet skal tabeller, illustrasjoner og figurer settes inn på riktig plass.
 • Legg vekt på å utforme tabellene slik at de blir oversiktlige. Redaksjonen gjør den endelige ferdigstillelsen av utseendet på tabeller i publiseringsprosessen.

Filformat og stiler

 • Kursiv: Kan brukes til utheving i løpende tekst
 • Understreket tekst: Kun tillatt i nettadresser og DOIer
 • Fet: Kun tillatt i overskrifter
 • Tittelhierarki: Overskrifter av samme rang skal ha samme skrifttype og størrelse
 • Ikke legg inn ekstra ordmellomrom, myke linjeskift eller tabulatorer. Dette forsinker layoutarbeidet
 • Bruk typografisk anførselstegn – «eksempel» og ikke kursiv til direkte sitater
 • Sitater på mer enn 40 tegn skal være i eget avsnitt uten anførselstegn
 • Alle illustrasjoner, figurer og tabeller vises på riktig plass
 • Bruk 9 pt skrift med enkel linjeavstand i tabeller. Redaksjonen gjør den endelige formateringen av tabeller i forbindelse med publiseringen

Publisering i SJVD er gratis. For å lette publiseringsprosessen ber redaktørene bidragsyterne om å overholde denne forfatterinstruksen.

Special issue on vocational didactics

Bidrag til spesialutgaven om yrkesdictisk forskning

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.