Manuskript

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (gi eventuelt en utfyllende forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Filformat for manuskript og kontaktinformasjon: Microsoft Word
  Bildeformat: jpg eller tiff, 300ppi
 • Manuskriptet følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen.
 • DOI eller URL-adresser er oppgitt i referanselisten for alle siterte kilder som foreligger på nett. DOI og URL-adressene skal være klikkbare
 • Manuskriptet følger Forfatterinstruksen som muliggjør anonym fagfellevurdering.
 • Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se Forskningsetiske retningslinjer og Medforfattarskap fra de nasjonale forskningsetiske komiteer). Utfylt og signert erklæring om medforfatterskap sendes inn for artikler som har flere enn én forfatter.

Forfatterinstruks

Tidsskriftet er åpent for mottak av artikler

Etter uklarhet om forutsetningene for videre drift av tidsskriftet, er det nå avklart at tidsskriftet videreføres i samarbeid med Universitetsbiblioteket OsloMet. Vi oppforder derfor forfattere til å sende inn relevante forskningsartikler.

Artikler må være i tråd med SJVDs hensikt og mål som beskrevet i Om tidsskriftet

Publisering i SJVD er gratis. For å lette publiseringsprosessen ber redaktørene bidragsyterne om å overholde denne forfatterinstruksen.

Språk
SJVD godtar manuskript på engelsk (UK eller US) og skandinavisk språk.

Manuskriptet
Manuskriptet, inkludert abstrakter og referanseliste, skal inneholde 6 - 8 000 ord. Artikler på et skandinavisk språk må ha tittel (og undertittel) både på skandinavisk og engelsk. Videre må de ha to abstrakter, et på skandinavisk og et på engelsk. Abstraktene skal inneholde 250 - 300 ord hver. Abstraktet etterfølges av tre til fem emneord. Artikler på et skandinavisk språk har emneord/keywords både på skandinavisk og engelsk.

Stiler og bibliografisk formatering
Artikler må følge APA-veiledningen APA 7th, både med hensyn på referanser og formatering, inkludert videoer, bilder, figurer og tabeller.

 • Font: Times New Roman
 • Størrelse: 12 pt
 • Kursiv: kan brukes
 • Understreket tekst: Kun tillatt i nettadresser og DOIer
 • Fet: bare tillatt i overskrifter
 • Justering: Venstre
 • Linjeavstand: 1,5
 • Ekstra linjeskift for å markere nytt avsnitt
 • Ikke legg inn ekstra ordmellomrom, myke linjeskift eller tabulatorer. Dette forsinker layoutarbeidet.
 • Marger, topp, bunn, venstre og høyre: 2,5 cm
 • Bruk typografisk anførselstegn «tekst»
 • Sitater på mer enn 40 tegn skal være i eget avsnitt uten anførselstegn
 • Alle illustrasjoner, figurer og tabeller vises på riktig plass.
 • Illustrasjoner og figurer skal ha oppløsning 300 ppi. Filformat jpg eller tif.
 • Fotnoter aksepteres ikke (begrunnet i hensynet til universell utforming)

Redaksjonell vurdering
SJVD-redaksjonen utfører en første redaksjonell gjennomgang av alle innleverte manuskripter. Redaktørene meddeler forfatteren resultatet av den innledende vurderingen, inkludert en relevant tilbakemelding med forslag til forbedringer (hvis aktuelt). Avhengig av kvaliteten på manuskriptet igangsettes fagfellevurderingsprosessen. Etter fagfellevurderingen foretar redaksjonen en endelig redaksjonell vurdering av manuskriptet og meddeler resultatet inkludert en relevant tilbakemelding med forslag til forbedringer til forfatteren.

Dobbelt blind fagfellevurdering
Manuskriptfilen (Microsoft Word) og andre mediefiler må være helt anonymisert (inkludert filenes metadata), dvs. at alle direkte eller indirekte person- og institusjonsopplysninger om forfatteren(e) er utelatt for å muliggjøre dobbelt blind fagfellevurdering. Alle referanser til forfatter(e) fjernes og erstattes med «forfatter». 

SJVDs fagfellevurderingsskjema gir en ide om fokus for prosessen.

Vennligst oppgi kontaktinformasjon for forfatteren(e), inkludert artikkelens tittel, et kortfattet notat med biografiske detaljer, og kontaktdetaljer for foreslåtte potensielle fagfeller innenfor det aktuelle fagområdet i et eget dokument som lastes opp sammen med manuskriptet ved innlevering.

SJVD oppfordrer sine forfattere til å støtte fagfellevurderingsprosessen ved å foreslå kvalifiserte potensielle fagfeller innen sine fagfelt.

Resultatet av vurderingen av manuskriptet
Gjennomgangsprosessen kan ha ett av fire utfall:

 • Artikkelen er egnet for publisering uten endringer
 • Det kreves kun mindre justeringer før publisering
 • Artikkelen kan kun publiseres etter store revisjoner
 • Artikkelen vurderes ikke å være egnet for publisering i SJVD

Redaksjonen avgjør hvorvidt det er behov for en ny fagfellevurderingsprosess dersom manuskriptet aksepteres på betingelse av revisjon.

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.