Undervisning og undervisningspraksis i yrkesfaglærerutdanning

Yrkesfaglærerstudenters og praksislæreres perspektiv på lærerutdanning for og i praksis

Forfattere

  • Rosaline Mary Schaug OsloMet - storbyuniversitetet
  • Karin Herudsløkken OsloMet - storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.3218

Emneord (Nøkkelord):

Yrkesfaglærer, yrkesfaglærerutdanning, yrkesdidaktikk, teori-praksis

Sammendrag

Denne artikkelen retter søkelyset mot praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfags (PPU-y) relevans for og i pedagogisk praksis, sett fra studentenes og praksislærernes synsvinkel.

Det er begrenset kunnskap om hva praksisfeltet ser som relevant i studentens første undervisningspraksis. Formålet med denne artikkelen er derfor å bidra til mer kunnskap om dette feltet. Følgende forskningsspørsmålene ble stilt:

Hvilke aspekter av sin utdanning oppfatter yrkesfaglærer-studenter som relevante for og i undervisningspraksis?

Hvordan samsvarer studentenes forståelse av relevans med praksislærernes syn?

Data ble innsamlet ved hjelp av et kvantitativt/kvalitativt spørreskjema, semistrukturerte intervjuer og fokusgruppeintervjuer, og representerer både PPU-y-studenters og praksislæreres synspunkter.

Våre funn viser at studenters oppfatning av hva som er relevant å erfare i pedagogisk praksis, er noe forskjellig fra hva praksislærerne sier. Resultatene viser også forskjeller i erfaringer med yrkesdidaktikk. Resultatene indikerer videre at både praksislærere og studenter opplever utfordringer med veiledning, og praksislærerne ønsker og trenger mer støtte. Basert på våre funn vil vi si at det er et presserende behov for å etablere en mer formell dialog mellom universitetet og praksisfeltet, både på et personlig nivå så vel som på et organisatorisk nivå, med hensyn til innhold i PPU-y utdanning, retningslinjer for pedagogisk praksis, samt rolle og status for praksislærer.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Rosaline Mary Schaug, OsloMet - storbyuniversitetet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

universitetslektor

Karin Herudsløkken, OsloMet - storbyuniversitetet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

universitetslektor

Nedlastinger

Publisert

2019-05-08

Hvordan referere

Schaug, R. M., & Herudsløkken, K. (2019). Undervisning og undervisningspraksis i yrkesfaglærerutdanning: Yrkesfaglærerstudenters og praksislæreres perspektiv på lærerutdanning for og i praksis. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), 53–80. https://doi.org/10.7577/sjvd.3218

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler