Simulering i yrkesutbildning

Didaktiska samtal om simulatorstödd undervisning

Forfattere

  • Susanne Gustavsson Göteborgs universitet: Insitutionen för pedagogik och specialpedagogik

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.4076

Emneord (Nøkkelord):

Yrkesutbildning, körsimulatorer, simulatorstödd undervisning, yrkeslärare

Sammendrag

Studien behandlar körsimulatorer i gymnasial yrkesutbildning. Syftet är att via yrkeslärares erfarenheter och frågor identifiera möjligheter och utmaningar när simulatorer implementeras i undervisningen. I bakgrunden beskrivs studier om digitalisering i utbildning, samt mer specifikt studier om simulering i yrkesutbildning. Studiens empiri utgörs av deltagande observationer av undervisning och utbildning för yrkeslärarare samt samtal med yrkeslärare i anslutning till undervisningen. Som analysverktyg används det teoretiska ramverket TPACK med perspektiven innehåll, pedagogik och teknik. Studiens slutsatser belyser betydelsen av att synliggöra yrkeslärarens didaktiska resonemang i ett kollegialt sammanhang, som ett led i ett systematiskt kvalitetsarbete. De tre perspektiven innehåll, pedagogik och teknik balanseras i yrkeslärares resonemang om simulatorstödd undervisning, där fokus på yrkeskunnande ger innehållsfrågan en central betydelse. Vidare uttrycks hur pedagogiken och tekniken behöver varieras för att eleverna ska ges förutsättningar att uppnå yrkeskunnande. I diskussionen behandlas yrkesutbildningens och skolans arbete med implementering av ny teknik i undervisningen, samt yrkeslärarens roll och situation. För att ytterligare utveckla kunskap om simulatorstödd undervisning i yrkesutbildning krävs mer praktiknära studier av elevers lärandeprocess och hur undervisningen bidrar till utveckling av yrkeskunnande.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Referanser

Ahn, S., & Nyström, S. (2020). Simulation-based training in VET through the lens of a soci-omaterial perspective. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(1), 1-17. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.201011

Allen, R. W., Park, G. D., & Cook, M. L. (2010). Simulator Fidelity and Validity in a Trans-fer-of-Training Context. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2185(1), 40-47. https://doi.org/10.3141/2185-06

Andreasson, I., & Dovemark, M. (2013). Transforming Insecurity into a Commodity: Using the digital tools Unikum and InfoMentor as an example in Swedish education. Europe-an Educational Research Journal, 12(4), 480-491. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2013.12.4.480

Aspers, P. (2011). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. (2., [uppdaterade och utökade] uppl.). Liber.

Cant, R. P., & Cooper, S. J. (2017). The value of simulation-based learning in pre-licensure nurse education: A state-of-the-art review and meta-analysis. Nurse Education Today Nurse, 27, 45-62. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.08.012

de Winther, J. C. F., van Leeuwen, P. M., & Happee, R. (2012). Advantages and disad-vantages of driving simulators: A discussion. I A. J. Spink, F. Grieco, O. E. Krips, W. S. Loijens, L. P. J. J. Noldus, & P. H. Zimmerman (Red.), Proceedings of Measuring Be-havior 2012 (47–50). https://measuringbehavior.org/mb2012/files/2012/ProceedingsPDF(website)/Special%20Ses-si-ons/Measuring%20Driver%20and%20Pilot%20Behavior/de_Winter_et_al_MB2012.pdf

Dahlstrom, N., Dekker, S., Van Winsen, R., & Nyce, J. (2009). Fidelity and validity of simu-lator training. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 10(4), 305–314. https://doi.org/10.1080/14639220802368864

Ellström, P. (1992). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska perspektiv (1. uppl.). Publica.

Fangen, K. (2005). Deltagande observation. Liber ekonomi.

Fredriksson, U., Gajek, E., & Jedeskog, G. (2009). Ways to use ICT in schools to optimize the impact on teaching and learning. Acta Didactica Napocensia, 2(4), 21-31. https://eric.ed.gov/?id=EJ1052248

Gaffney, M. (2010). Enhancing Teachers’ Take-up of Digital Content: Factors and Design Principles in Technology Adoption. Education Services Australia. http://www.ndlrn.edu.au/verve/_resources/Enhancing_Teacher_Takeup_of_Digital_Content_Report.PDF

Graham, A. C., & Mcaleer, S. (2018). An overview of realist evaluation for simulation-based education. Advances in Simulation, 3(1), 13. https://doi.org/10.1186/s41077-018-0073-6

Grönlund, Å. (2014). Att förändra skolan med teknik. Bortom ”en dator per elev”. Örebro universitet. http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:706366/FULLTEXT01.pdf

Gustavsson, S., Messina Dahlberg, G., & Berglund , I. (2020). Digitala körsimulatorer i yr-kesutbildning: Utmaningar och möjligheter: [Digital driving simulators in vocational education: Challenges and opportunities]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 10(1), 108–136. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.20101108

Hansson, A. (2013). Arbete med skolutveckling - En potentiell gränszon mellan verksamhet-er? Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv på en svensk skolas arbete över tid med att verk-samhetsintegrera IT. [Doktorsavhandling, Mittuniversitetet]. Härnösand: Mittuniversite-tet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:649839/FULLTEXT02.pdf

Helms Jørgensen, C. (2011). Teachers learning in TVET: transfer, transition and transformation. Paper presented at ECER 2011, Berlin, Germany. https://forskning.ruc.dk/en/publications/teachers-learning-in-tvet-transfer-transition-and-transformation

Håkansson Lindqvist, M. (2015). Conditions for technology enhanced learning and educa-tional change: a case study of a 1:1 initiative. [Doktorsavhandling: Umeå universitet]. https://www.semanticscholar.org/paper/Conditions-for-Technology-Enhanced-Learning-and-%3A-a-Lindqvist/26b6d99ead2fbc0e4d431e1e7419d537f7684958

Khaled, A., Gulikers, J., Biemans, H., & Mulder, M. (2015). How authenticity and self-directedness and student perceptions thereof predict competence development in hands-on simulations. British Educational Research Journal, 41(2), 265-286. https://doi.org/10.1002/berj.3138

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What Happens When Teachers (Design Educational Technology? The Development of Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152. https://doi.org/10.2190/0EW7-01WB-BKHL-QDYV

Koehler, M. & Mishra, P. (2009). What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. https://doi.org/10.1177/002205741319300303

Livingstone, S. (2012). Critical reflections on the benefits of ICT in education. Oxford Re-view of Education, 38(1), 9-24. https://doi.org/10.1080/03054985.2011.577938

Ludvigsen, S., Lund, A., Rasmussen, I., & Säljö, R. (2010). Introduction: Learning across sites; new tools, infrastructures and practices. I S. R. Ludvigsen, A. Lund,

I. Rasmussen (Red.), Learning Across Sites: New Tools, Infrastructures and Practices (1-14). Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9780203847817

Mishra, P., & Koehler, M. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Frame-work for Teacher Knowledge. Teachers Collage Record, 108(6), 1017-1054. https://www.learntechlib.org/p/99246/?nl=1

Nordkvelle, Y. (2004) Technology and didactics: historical mediations of a relation, Journal of Curriculum Studies, 36(4), 427-444. https://doi.org/10.1080/0022027032000159476

Palak, D. & Walls R. T. (2014). Teachers’ Beliefs and Technology Practices. A Mixed-methods Approach. Palak, D. & Walls R. T. (2014). Teachers’ Beliefs and Technology Practices. A Mixed-methods Approach. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 417-441. https://doi.org/10.1080/15391523.2009.10782537

Perselli, A-K. (2014). Från datasal till en-till-en. En studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i undervisningen. [Doktorsavhandling, nr. 196, Mittuniversitetet].

Player-Koro, C. (2012). Factors influencing teachers' use of ICT in education. Education Inquiry, 3(1), 93-108. https://doi.org/10.3402/edui.v3i1.22015

Ricoeur, Paul (1993). Från text till handling: En antologi om hermeneutic (4. uppl.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Salavati, S. (2017). Dilemmas in Teachers’ Use of Digital Technologies in Everyday School Practice. Paper from the 18th annual International Conference Dilemmas for Human Services: Organizing, Designing and Managing. http://dx.doi.org/10.15626/dirc.2015.16

Sellberg, C. (2016). Representing and enacting movement: The body as an instructional re-source in a simulator-based environment. Educ Inf Technol, 22, 2311-2332. http://doi.org/10.1007/s10639-016-9546-1

Sellberg, C. (2017). Training to become a master mariner in a simulator-based environment : The instructors' contributions to professional learning (Gothenburg studies in education-al sciences, 409). [Doktorsavhandling: Göteborgs universitet] http://hdl.handle.net/2077/54327

Säljö, R. (2010). Digital tools and challenges to institutional traditions of learning: technologies, social memory and the performative nature of learning. Journal of Com-puter Assisted Learning, 26, 53-64. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2009.00341.x

Tallvid, M. (2015). 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring. (CUL 42) [Doktorsavhandling: Göteborgs universitet]. http://hdl.handle.net/2077/37829

Twining, P., Raffaghelli, J., Albion, P., & Knezek, D. (2013). Moving education into the digital age: the contribution of teachers' professional development. Journal of Computer Assisted Learning, 29, 426-437. https://doi.org/10.1111/jcal.12031

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådet.

Willermark, S. (2018). Digital Didaktisk Design : Att utveckla undervisning i och för en digi-taliserad skola. (Informatics with Specialization in Work-Integrated Learning No. 13). [Doktorsavhandling: Högskolan Väst]. urn:nbn:se:hv:diva-12009

Warren, J. N., Luctkar-Flude, M., Godfrey, C., & Lukewich, J. (2016). A systematic review of the effectiveness of simulation-based education on satisfaction and learning out-comes in nurse practitioner programs. Nurse Education Today, 46, 99-108. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.08.023

Nedlastinger

Publisert

2021-11-25

Hvordan referere

Gustavsson, S. (2021). Simulering i yrkesutbildning: Didaktiska samtal om simulatorstödd undervisning. Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, 6(1). https://doi.org/10.7577/sjvd.4076

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler