Hur kompatibla är svenska myndigheters styrdokument?

En jämförelse mellan Skolverkets och Socialstyrelsens kompetenskrav på äldreomsorgens personal – med fokus på normer och värderingar

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.5655

Emneord (Nøkkelord):

situated learning, vocational education, adult education, norms, values

Sammendrag

Den svenska utbildningen till undersköterska är på gymnasial nivå och finns både på ungdomsgymnasiet och i vuxenutbildningen. För att säkerställa kompetensen hos äldreomsorgens personal i Sverige har både utbildningen och yrket undersköterska genomgått stora förändringar de senaste åren.

En explorativ dokumentanalys har genomförts som synliggör hur normer och värderingar uttrycks i myndigheterna Skolverkets och Socialstyrelsens bindande föreskrifter som behandlar utbildning samt kunskaps- och kompetenskrav för äldreomsorgens personal. Analysen visar att dessa politiskt styrda aktörer ibland har olika begreppsapparater, vilket exempelvis återspeglas i de lagrum som accentueras i respektive föreskrifter. En diskrepans gäller Socialstyrelsens kompetenskrav på vilka lagar och förordningar som personalen ska ha kunskap om, vilka inte återfinns i Skolverkets styrdokument. När det gäller kultur, normer och värderingar ska eleverna lära sig om andra kulturer och hur omsorgstagare med annan bakgrund ska bemötas. Detta skulle kunna tolkas som att de redan förväntas besitta kunskap om och ha tillskansat sig de normer och värderingar som finns i samhället men framför allt inom äldreomsorgen, samt har anammat och kan applicera dem i arbetet – trots att nära hälften av de yrkeselever som väljer att läsa en vård- och omsorgsutbildning på vuxenutbildningen idag är utrikesfödda. I analysen har begrepp från teorin om situerat lärande använts. Begreppet politiskt praktiklandskap är centralt för att förstå betydelsen av myndigheternas föreskrifter för utbildningens och äldreomsorgens praktikgemenskaper, och vikten av yrkeslärarnas kunskapsförmåga, det vill säga att ha kunskap om stora delar av praktiklandskapet, framträder. Vidare diskuteras hur läraren får en nyckelroll för att i utbildningen överbrygga de skillnader som identifierats mellan de två myndigheternas bindande föreskrifter. En slutsats som kan dras är att mer kunskap behövs om var och hur normer och värderingar förs fram och diskuteras i praktikgemenskaperna vuxenutbildning och äldreomsorg.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Referanser

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Brockmann, M., Clarke, L. & Winch, C. (2008). Knowledge, skills, competence: European divergences in vocational education and training (VET)—the English, German and Dutch cases. Oxford Review of Education, 34(5), 547–567. https://doi.org/10.1080/03054980701782098

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber.

Choy, S. & Wärvik, G.-B. (2019). Integration of learning for refugee and migrant students: VET teachers’ practices through practice theory lens. Journal of Vocational Education and Training, 71(1), 87–107. https://doi.org/10.1080/13636820.2018.1518921

Cohen, L Manison, L., & Morrison, K.. (2018). Research methods in education. Routledge.

Cui, D. (2019). Decolonising dominant knowledge constructions in the education of immigrant youth in Canada. International Journal of Lifelong Education, 38(1), 67–75. https://doi.org/10.1080/02601370.2018.1544938

De Roos, P. & Edvardsson, D. (2019). Personcentrerad vård: En kärnkompetens för god och säker vård. Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund. https://swenurse.se/download/18.9f73344170c003062310d6/1583937715986/personcentrerad%20v%C3%A5rd%202019.pdf

Dobbins, M. & Busemeyer, M. R. (2015). Socio-economic institutions, organized interests and partisan politics: The development of vocational education in Denmark and Sweden. Socio-Economic Review, 13(2), 259–284. https://doi.org/10.1093/ser/mwu002

Effektiv vård: Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. (SOU 2016:2). Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/contentassets/42b0aef4431c4ebf9410b8ee771830eb/effektiv-vard---slutbetankande-av-en-nationell-samordnare-for-effektivare-resursutnyttjande-inom-halso--och-sjukvarden_sou-2016-2.pdf

Eliasson, E. & Rehn, H. (2017). Health and social care teachers’ descriptions of challenges in their teaching at upper secondary school. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), 42–63. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177142

Eliasson, E. (2009). Metod, personlighet och forskning: Kontinuitet och förändring i vårdlärarutbildarnas kunskapskultur 1958–1999. [Doktorsavhandling, Stockholms universitet]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-28838

Elmeroth, E. (2018). Etnisk maktordning i skola och samhälle (Andra uppl.). Studentlitteratur.

En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. (2016). Effektiv vård: Slutbetänkande (SOU 2016:2). Wolters Kluwer Sverige AB. https://www.regeringen.se/contentassets/42b0aef4431c4ebf9410b8ee771830eb/effektiv-vard---slutbetankande-av-en-nationell-samordnare-for-effektivare-resursutnyttjande-inom-halso--och-sjukvarden_sou-2016-2.pdf

Falkenström, E. (2013). Värdet av chefers etiska kompetens. Socialmedicinsk Tidskrift, 90(6), 857–865. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1068

Fejes, A. (2016). Vuxenutbildningens utmaningar i migrationens tidevarv. I B. Kindenberg (Red.), Flerspråkighet som resurs: Symposium 2015 (s. 310–323). Liber.

Förordning om vuxenutbildning. (SFS 2011:1108). Utbildningsdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20111108-om-vuxenutbildning_sfs-2011-1108

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor. (HSLF-FS2023:149). Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2023-4-8473.pdf

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105–112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001

Gustafsson, L.-K., Anbäcken, E-M., Elfström, ML., Zander, V. & Östlund, G. (2019). A collaborative approach. Nordic Journal of Nursing Research, 39(4), 178–185. https://doi.org/10.1177/2057158519850974

Gymnasieutredningen. (2016). En gymnasieutbildning för alla: Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Wolters Kluwer Sverige AB. https://data.riksdagen.se/dokument/H4B377

Hälso- och sjukvårdslag HSL. (SFS 2017:30). Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30

Harman, K. (2016). Examining work-education intersections: The production of learning reals in and through practice. European journal for research on the education and learning of adults, 7(1), 89–106. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela0162

Hellstrand, S. & Lundh Nilsson, F. (2021). Yrkesutbildning. I E. Larsson & J. Westberg (Red.), Utbildningshistoria (Vol. 3:4, s. 179–198). Studentlitteratur.

Henning Loeb, I. (2006). Utveckling och förändring i kommunal vuxenutbildning: En yrkeslivshistorisk ingång med berättelser om lärarbanor. [Doktorsavhandling, Göteborgs universitet]. http://hdl.handle.net/2077/9428

Hjerm, M., Eger, M., Bohman, A. & Fors Connoly, F (2020). A new approach to the study of tolerance: Conceptualizing and measuring acceptance, respect, and appreciation of difference. Social Indicators Research, 147(3), 897–919. https://doi.org/10.1007/s11205-019-02176-y

Huupponen, M. (2019). Svenska språket: A och O inom äldreomsorgen. Kommunal. https://docplayer.se/160666759-Svenska-spraket-a-och-o-inom-aldreomsorgen.html

Johansson, M. (2020). Arbetsmiljö och säkerhet: Praktikgemenskaper på könade byggarbetsplatser. [Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-78453

Kommittédirektiv: Reglering av yrket undersköterska. (Dir. 2017:103). Regeringen. https://www.regeringen.se/contentassets/55013881c1c84066ba8c44797c035a39/reglering-av-yrket-underskoterska-dir2017_103.pdf

Köpsén, S. (2014). How vocational teachers describe their vocational teacher identity. Journal of Vocational Education & Training, 66(2), 194–211. https://doi.org/10.1080/13636820.2014.894554

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Lill, L. (2007). Att göra etnicitet – inom äldreomsorgen. [Doktorsavhandling, Malmö högskola]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mau:diva-7651

Lincoln, Y. & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.

Martin, J. (2018). Historical and documentary research. I L. Cohen, L. Manion, & K. Morrison (Red.), Research methods in education (Vol. 8, s. 323–333). Routledge.

Martinsson, L. & Reimers, E. (2008). Inledning. I L. Martinsson & E. Reimers (Red.), Skola i normer (s. 9–30). Gleerup.

Nationalencyklopedin (u.å.-a). Norm. Hämtad 31 maj 2024 från https://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=norm

Nationalencyklopedin (u.å.-b). Värdegrund. Hämtad 31 maj 2024 från https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4rdegrund:

Nationalencyklopedin (u.å-c.). Värdering. Hämtad 31 maj 2024 från https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4rdering:

Nylund, M. (2012). The relevance of class in education policy and research: The case of Sweden’s vocational education. Education Inquiry, 3(4), 591–613. https://doi.org/10.3402/edui.v3i4.22056

Patientsäkerhetslag. (SFS 2010:659). Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659

Rehn, H. & Eliasson, E. (2015). Caring disposition and subordination: Swedish health and social care teachers’ conceptions of important vocational knowledge. Journal of Vocational Education and Training, 67(4), 558–577. https://doi.org/10.1080/13636820.2015.1091031

Robson, J., Bailey, B. & Larkin, S. (2004). Adding value: Investigating the discourse of professionalism adopted by vocational teachers in further education colleges. Journal of Education and Work, 17(2), 183–195. https://doi.org/10.1080/13639080410001677392

Skollag. (SFS 2010:800). Utbildningsdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K2

Skolverket. (2018). Redovisning av uppdrag om förslag till justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till de förordningsändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d623/1553968144815/pdf4009.pdf

Skolverket. (2021). Vård- och omsorgsprogrammet. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DVO001%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa9295

Skolverket. (2022a). Anatomi och fysiologi. (SKOLFS 2022:34). https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DANO%26date%3D2023-08-22%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Skolverket. (2022b). Gerontologi och geriatrik. (SKOLFS 2022:128). https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGER%26date%3D2023-08-22%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Skolverket. (2022c). Hälso- och sjukvård. (SKOLFS 2022:154). https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DHAO%26date%3D2023-08-22%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Skolverket. (2022d). Läroplan för vuxenutbildningen. (SKOLFS 2022:14). https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-gymnasial/laroplan-lvux12-for-vuxenutbildningen?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dvuxgy&sv.url=12.6011fe501629fd150a271a9#anchor_1

Skolverket. (2022e). Omvårdnad. (SKOLFS 2022:241). https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DOMV%26date%3D2023-08-22%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Skolverket. (2022f). Psykiatri. (SKOLFS 2022:259). https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DPSY%26date%3D2023-08-22%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Skolverket. (2022g). Social omsorg. (SKOLFS 2022:282). https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSOA%26date%3D2023-08-22%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Skolverket. (2023a). Funktionsförmåga och funktionsnedsättning. (SKOLFS 2023:97). Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DFUT%26date%3D2023-08-22%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Skolverket. (2023b). Förändringar av vård- och omsorgsprogrammet. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/forandringar-pa-gymnasial-niva/forandringar-av-vard--och-omsorgsprogrammet

Skolverket. (2023c). Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux. https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/organisera-och-genomfora-kombinationsutbildningar-inom-komvux

Skolverket. (2023d). Styrdokumenten sätter ramarna för ditt arbete. https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-gymnasial/styrdokumenten-satter-ramarna-for-ditt-arbete-inom-komvux-pa-gymnasial-niva

Skolverket. (2023e). Sök statistik – Elever, bakgrundsinformation kalenderåret 2022. https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Komvux&omrade=Elever%20och%20kursdeltagare&lasar=2022&run=1

Skolverket. (2023f). Yrkespaket vård och omsorg. https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/yrkespaket-inom-komvux/yrkespaket-vard-och-omsorg

Socialstyrelsen. (2011a). Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. (SOSFS 2011:12). https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201112-om-grundlaggande-kunskaper-hos-personal-som-arbetar-i-socialtjanstens-omsorg-om-aldre/

Socialstyrelsen. (2011b). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah. (SOSFS 2011:5). Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20115-om-lex-sarah/

Socialstyrelsen. (2012). Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. (SOSFS 2012:3). https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2012-2-20.pdf

Socialstyrelsen. (2022). Nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre: Inrättande av centrum vid Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-3-7804.pdf

Socialstyrelsen. (2023a). Information om skyddad yrkestitel för undersköterskor. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/

Socialstyrelsen. (2023b). Kompetens för en fast läkarkontakt i primärvården: Underlagsrapport för kunskapsstödjande kompetensmål. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2023-1-8320.pdf

Socialstyrelsen. (2023c). Språkförmåga i äldreomsorgen: Information till verksamheter som ska använda stödet. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2023-2-8349-bilaga-information-till-verksamheter-som-ska-anvanda-stodet.pdf

Socialtjänstlag SoL. (SFS 2001:453). Socialdepartementet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453

Somerville, M. & Abrahamsson, L. (2003). Trainers and learners constructing a community of practice: Masculine work cultures and learning safety in the mining industry. Studies in the Education of Adults, 35(1), 19–34. https://doi.org/10.1080/02660830.2003.11661472

Sporre, K. (2020). Ethics in compulsory education – Human dignity, rights and social justice in five contexts. Hervormde teologiese studies, 76(1), 1-10. https://doi.org/10.4102/hts.v76i1.5821

Statisitiska Centralbyrån SCB. (2023). De 30 största yrkena: Antal efter yrke, kön och år. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/pong/tabell-och-diagram/30-vanligaste-yrkena/

Svedberg, E. (2006). Två etiska dilemman om äldre och mat. Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2006-123-46_200612346.pdf

Sveriges Kommuner och Regioner SKR. (2022). Välfärdens kompentensförsörjning. https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/valfardenskompetensforsorjning.68208.html

Tanggaard, L. (2007). Learning at trade vocational school and learning at work: Boundary crossing in apprentices' everyday life. Journal of Education and Work, 20(5), 453–466. https://doi.org/10.1080/13639080701814414

Thunborg, C. (2016). Learning behind the curtins: Becoming health care assistents in Sweden. Diversity & Equality in Health and Care, 13(1), 165–171. https://doi.org/10.21767/2049-5471.100047

Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. (2017). Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (SOU 2017:21). Wolters Kluwer Sverige AB. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201721/

Vård- och Omsorgscollege. (2023). Vi är den bästa arenan för samverkan mellan arbetsliv och utbildning för tryggad kompetensförsörjning i vård och omsorg. https://www.vo-college.se/

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge University Press.

Wenger-Trayner, E. & Wenger-Trayner, B. (2015). Learning in landscapes of practice: A framework. I E. Wenger-Trayner, M. Fenton-O'Creevy, S. Hutchinson C. Kubiak & B. Wenger-Trayner (Red.), Learning in landscapes of practice: Bounderies, identity, and knowledgeability in practice-based learning (s. 13–29). Routledge.

Westlund, I. (2020). Hermeneutik. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys (3 uppl., s. 72–90). Liber.

Widén, P. (2020). Kvalitativ textanalys. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys (3 uppl., s. 193–210). Liber.

Working with short-term goal-directed reablement with older adults: Strengthened by

Wärvik, G.-B. (2013). The reconfiguration of adult education VET teachers: Tensions amongst organisational imperatives, vocational ideals and the needs of students. International Journal of Training Research, 11(2), 122–134. https://doi.org/10.5172/ijtr.2013.11.2.122

Nedlastinger

Publisert

2024-06-14

Hvordan referere

Kindevåg, Åsa, & Andersson, P. (2024). Hur kompatibla är svenska myndigheters styrdokument? En jämförelse mellan Skolverkets och Socialstyrelsens kompetenskrav på äldreomsorgens personal – med fokus på normer och värderingar. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 9(1), 110–136. https://doi.org/10.7577/sjvd.5655

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler