Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

FormAkademisk – forskningstidsskrift for design og designdidaktikk – publiserer open access forskning innen design og designutdanning i et innovativt og bærekraftig perspektiv. Tidsskriftet bygger på et generisk designbegrep, i betydningen menneskeskapte gjenstander og de prosessene som ligger bak, på linje med Herbert Simon, som sier at ‘Everyone designs who devises courses of action aimed at changing existing situations into preferred ones’ (Simon, 1969, p. 55).

Design sees som et samlebegrep som bygger på det beste fra kunst og det beste fra håndverk.

Det vitenskapelige tidsskriftet FormAkademisk har sitt utspring i interesseorganisasjonen Kunst og design i skolen (KDS). De gir ut fagtidsskriftet FORM, det eneste fagdidaktiske tidsskriftet for lærere i design, kunst og håndverk i grunnskole, videregående opplæring og lærerutdanning i Norge. KDS hadde i lengre tid sett behovet for opprettelse av et akademisk tidsskrift i tillegg til deres fagtidsskrift FORM og hadde derfor helt siden 2002 dette nedfelt i sitt arbeidsprogram. I forarbeidet til opprettelsen av et akademisk tidsskrift for fagfeltet i 2007, var det derfor naturlig å gi dette navnet FormAkademisk.

I 1995 åpnet Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for at også kunstnere, designere og lærereutdannere innen feltet kunne ta doktorgrad der. Siden de som startet FormAkademisk var doktorgradsstudenter ved AHO, ble den første redaksjonen rekruttert fra dette miljøet. Forskning innen design og designdidaktikk bredt definert, ble derfor fokus for tidsskriftet.

FormAkademisk tar mål av seg til å bli Nordens viktigste faglige forum for design- og designdidaktisk forskning og kvalitetsutvikling på sitt felt.

FormAkademisk er et fagfellevurdert forum åpent for publisering av forskning innen design, slik som industridesign, visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign, tjenestedesign, arkitektur, landskapsarkitektur og urbanisme, og designdidaktikk på alle utdanningsnivå fra barnehage til doktorgrad. FormAkademisk har som mål å skape et forum for utveksling av forskningsresultater og konsepter på tvers av ulike designkulturer og designpraksiser, innen designteori og designhistorie, praksisbasert forskning og designdidaktikk.

Dette åpner for at forskere med ulik designidentitet kan samles i ett forskningsfelleskap under én felles fane. Tidsskriftet henvender seg med dette i første rekke til forskere innen design ved høyere utdanningsinstitusjoner, andre forskningsinstitusjoner og næringsliv i Norge, Norden og internasjonalt.

FormAkademisk tar et ansvar for å utvikle norsk og skandinavisk akademisk språk innen design og designdidaktikk ved at tidsskriftet er åpen for publisering på norsk (nynorsk og bokmål), svensk og dansk. Samtidig tillater vi også publisering på engelsk.  

Den faglige kvaliteten i tidsskriftet sikres gjennom systematisk fagfellevurdering (dobbel blind peer review). FormAkademisk skal først og fremst presentere ny faglig innsikt i en form som er tilgjengelig for interesserte forskere. Dernest skal tidsskriftet holde fagfeltet i god hevd, ved å gi gratis tilgang til tidsskriftets egne artikler og ved å gi oversikt over kvalitetsvurdert faglitteratur.

Tidsskriftets ansvarlige redaktør bærer det hele og fulle redaktøransvaret for tidsskriftet etter redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør plikter imidlertid på eget initiativ å rådføre seg med sine redaksjonelle medarbeidere og redaksjonsrådet. Det er dermed kollegene i redaksjonen og redaksjonsrådet som kollektivt går god for det faglige kvalitetsarbeidet den ansvarlige redaktøren leder i FormAkademisk

Prosessen rundt fagfellevurderingen

Forfatteren(e) har suveren rådighet over og ansvar for eget arbeid. Bidragsytere som sender inn manuskript til tidsskriftet skal til enhver tid være sikret suveren rådighet over og fullt ansvar for sitt eget bidrag, helt fram til manuskriptet publiseres. Ved publiseringen gir forfatteren(e) tidsskriftet varig rett til å fremføre det publiserte manuskriptet offentlig i den formen det ble publisert, og til å siteres som første utgiver av manuskriptet. Dette vil blant annet innebære at forfatteren(e) før publisering når som helst kan tilbakekalle manuskriptet sitt, motsette seg foreslåtte endringer, og fremme egne forslag til endringer. Når manuskriptet er akseptert for publisering etter fagfellevurdering, faller forfatteren(e)s ubetingete rett til å kreve innholdsmessige endringer bort. Hvis forfatteren(e) likevel stiller slike krav, er det opp til redaksjonen å vurdere om manuskriptet da også må gjennomgå ny fagfellevurdering, eller må avvises. Ved publisering trer så alle rettigheter og plikter som følger av forfatterens opphavsrett i kraft. Fagfellevurdering ved innsending av et bidrag vurderer redaksjonen aller først om bidraget er relevant for tidsskriftets hovedfokus og spennvidde. Alle relevante faglige bidrag vil deretter gjennomgå en eller flere runder med anonym fagfellevurdering, som bestyres av en seksjonsredaktør, og utføres av faglig kvalifiserte fagfeller (interne redaktører og eksterne fagfeller).

Fagfellenes arbeid konkluderes dermed med anbefalingen til redaksjonen om at manuskriptet enten blir akseptert, kreves omarbeidet, eller blir avvist. Etter fagfellevurderingen er det likevel helt opp til redaksjonen å treffe beslutningen om manuskriptet skal publiseres eller ikke. (Nærmere opplysninger om fagfellevurderingen og den redaksjonelle vurderingen vil finnes i omtalen av tidsskriftets seksjoner, siden vurderingsprosessen i noen grad må tilpasses bidragenes ulike art.) Redaksjonen krever at fagfeller har doktorgrad eller tilsvarende.

Dette kvalitetssystemet forutsetter at fagfellenne kan holdes anonyme for hverandre og forfatteren(e). Tidsskriftets ansvarlige redaktør har det overordnede ansvaret for å verve fagkonsulenter som dekker tidsskriftets behov for fagvurdering. Gjennomføringen av den enkelte vurderingsprosessen gjennomføres av seksjonsredaktørene. Tilsyn med vurderingsprosessene føres av tidsskriftets ansvarlige redaktør og redaksjonsleder. Tidsskriftet erkjenner at de nordiske fagmiljøene for designforskning er for små og gjennomsiktige til at det lar seg gjøre å opprettholde integriteten og troverdigheten til en helt og fullstendig anonym fagfellevurderingsprosess.

Det vil særlig kunne stilles spørsmål ved forfatterens anonymitet, spesielt i de tilfellene hvor forfatteren allerede er vel kjent og publisert i feltet. Likevel vil tidsskriftet i utgangspunktet gjøre sitt ytterste for å etablere og vedlikeholde en mest mulig anonym ordning, og forutsetter dermed også at alle medarbeidere, bidragsytere og støttespillere er seg sitt medansvar bevisst. Dersom det blir nødvendig å endre tidsskriftets retningslinjer eller rutiner for fagfellevurdering i retning av en enda mer transparent ordning, vil dette bli kunngjort i god tid før endringene gjennomføres. Slike endringer skal likevel aldri kunne gis tilbakevirkende kraft. (Et eksempel på en slik mer åpen prosess for fagfellevurdering praktiseres i et av verdens fremste fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrift, jamfør British Medical Journals "Resources for authors: Peer review process".)

Redaksjonell kvalitetssikring

Tidsskriftet sørger dessuten for fullverdig redaksjonell kvalitetsvurdering av alle innsendte bidrag, og alle publiserte manuskript vil ha gjennomgått en redaksjonell manuskriptbehandling, som omfatter både manusredigering, layoutredigering, og korrektur (se Oversikt over den redaksjonelle prosessen). Forfatteren(e) har både rett og plikt til å godkjenne eller avvise de forslagene til endringer og rettelser som legges fram under manusbehandlingen. Inntil manuskriptet er publisert, vil det fra redaksjonens side bli behandlet med fortrolighet, på linje med personlig informasjon.

Språkvask

Forfatteren må selv sørge for at manuset blir profesjonelt språkvasket etter at den er godkjent for publisering. For språkvask av artikler på norsk - bokmål eller nynorsk - krever vi at forfatterne bruker firmaet EDChelighem ved Elin Digranes Chelighem. Send epost til edchelighem@gmail.com for prisoverslag.

For språkvask av artikler på engelsk, krever vi at man bruker firmaet Scribendi på www.scribendi.com. Velg Academic Editing og huk av for English isn't your first language.

Kvittering på at manuset er profesjonelt språkvasket av nevnte leverandører må sendes inn som vedlegg før publisering.

Publiseringsfrekvens

FormAkademisk publiserer bidragene til tidsskriftet fortløpende, så snart de er ferdig fagfellevurdert og redaksjonelt behandlet. I tillegg kommer temanummer hvor artiklene blir publisert samtidig. 

Retningslinjer om Open Access

FormAkademisk gir alle registrerte brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold. For mer informasjon, se Public Knowledge Project.

Lesere av tidsskriftet kan ta utskrift av manuskriptene under samme betingelser som gjelder ved kopiering av fysiske eksemplar. Dette innebærer at masseframstilling av fysiske eksemplar, eller framstilling av eksemplar for kommersielle formål, ikke er tillatt uten etter avtale med forfatteren(e).

Om samforfatterskap og gjenpublisering

Samforfatterskap

Når et manuskript har flere forfattere, skal alle forfatterene ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at den enkelte samforfatteren kan ta offentlig ansvar for hele innholdet. En eller flere forfattere må dessuten ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare personer som oppfyller alle de tre kriteriene nedenfor kan være medforfatter av en artikkel: Samforfatteren har gitt vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolking av data. Samforfatteren har bidratt til utarbeidingen av selve manuskriptet, eller til kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold. Samforfatteren har hatt godkjenningsansvar for artikkelversjonen som skal publiseres. Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, kan likevel takkes i et eget avsnitt på slutten av artikkelen. I så fall bør det presiseres hvordan den enkelte har bidratt (slik takk forutsetter for øvrig de aktuelle personenes samtykke).

Gjenpublisering

Tidsskriftet kan publisere aktuelle og relevante meddelelser som tidligere er publisert internasjonalt, oftest i engelskspråklige konferanserapporter eller fagtidsskrift. I spesielle tilfeller kan gjenpublisering også godtas selv om primærpublikasjonen er på et av de skandinaviske språkene (se Seksjonsretningslinjene for mer informasjon). Artikler som gjenpubliseres må oppfylle følgende krav: Redaktørene av begge publikasjonene må være fullt informert. Kopi av den primære versjonen vedlegges manuskriptet til sekundærpublikasjonen. I innledningen til sekundærpublikasjonen skal det henvises til primærpublikasjonen. Den sekundære artikkelen må omskrives med tidsskriftets leserkrets for øye. Den skal dermed ikke være en ren gjengivelse eller direkte oversettelse. Den sekundære artikkelen skal gjengi primærpublikasjonen på en korrekt og pålitelig måte. I sammendraget til den sekundære artikkelen skal det fremgå at samme materiale er publisert, eller vurderes for publisering, i et annet tidsskrift. (Ovenstående er utarbeidet på grunnlag av tilsvarende bestemmelser i Tidsskrift for den Norske Lægeforening)

Redaksjonell struktur og ansvarsfordeling

Ansvarlig redaktør er hovedansvarlig for driften av tidsskriftet. Det er også oppnevnt en redaksjon som består av 20 personer.

Redaksjonsleder skriver referater fra redaksjonsmøtene og skal for øvrig bistå ansvarlig redaktør.

Redaksjonsmedlemmene er seksjonsredaktører som har ansvar for hvert sitt felt, og som dessuten skal gjennomføre driften av selve fagfellevurderingsprosessen for sitt felt. Seksjonsredaktørene kan knytte til seg temaredaktører etter behov, etter avtale med ansvarlig redaktør.

Seksjonsredaktører kan enten knyttes til redaksjonen for en begrenset periode for temanummer, eller som faste redaktører i redaksjonen for FormAkademisk.

FormAkademisk har en redaksjonsleder som har hovedansvar for å overvåke trinnene i den forlagsmessige manuskriptbehandlingen: henholdsvis manuskriptredigering, layout og korrekturlesing.

Det hele og fulle ansvaret for den daglige driften av tidsskriftet hviler på ansvarlig redaktør, med hensyn til både faglig drift og administrativ drift. Ansvarlig redaktør og redaksjonen har begge et selvstendig ansvar for både revisjon og vedlikehold av driften.

FormAkademisk  offentliggjør navnene på medlemmene i redaksjonen og redaksjonsrådet for å gjenspeile bredden innen forskningsfeltet 

Redaksjonsrådet

Redaksjonsrådet skal:

  • gi faglige råd etter forespørsel fra redaksjonen.
  • gi fagfellevurdering av innsendte manus etter forespørsel
  • foreslå fagfellevurdering for innsendte manus etter forespørsel
  • inviteres til ett felles møte med redaksjonen pr. år.

Invitasjon til sponsorer og støttespillere

  • Tidsskriftet er avhengig av sponsorer som er villige til å gi ressurser uten vilkår, som støtte til tidsskriftets arbeid og formål.
  • Slik økonomisk støtte kan ytes til tidsskriftet i to hovedformer: ved bevilgning eller ved avsetning av relevant arbeidsplikt til tidsskriftsarbeid.
  • Vi søker økonomisk støtte fra alle relevante virksomheter, men vi oppfordrer særlig utdanningsinstitusjonene innen design og designdidaktikk til å støtte opp om arbeidet vårt.
  • Vi vil også be disse institusjonene om å gi erklæring om at de vil anerkjenne faglig og redaksjonelt arbeid i tidsskriftet som faglig relevant praksis i stillings- og opprykksvurderinger.
  • Alle relevante institusjoner som avgir en slik erklæring, vil bli registrert som støttespillere for tidsskriftet på FormAkademisk sine nettsider.

ISSN-nummer

ISSN (International Standard Serial Number) er et mangesifret tall som identifiserer periodika, og som også omfatter nettpublikasjoner.

Tidsskriftets ISSN-nummer for online publisering er: ISSN 1890-9515

Sponsorer

Digital bevaring i PKP Preservation Network

Tidsskriftet har registrert seg i PKP Preservation Network (PKP PN) som bruker LOCKSS-programmet for desentralisert distribuert digital bevaring. Dette sikrer fortsatt tilgang til tidsskriftets innhold i tilfelle katastrofal svikt eller hvis tidsskriftet ikke lenger publiseres og fjernes fra nettet, så kan innholdet fortsatt gjøres tilgjengelig igjen av PKP PN.