Social innovation for modified consumption by means of the school subject Art and crafts

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4643

Emneord (Nøkkelord):

Consumption, production, biology, pedagogy

Sammendrag

In this paper I will take a look at how one can facilitate the change in consumption through social inno­vation, based on the subject of art and design in Norwegian general education. This paper will give a presentation of books, featured relevant articles and formal documents put into context to identify different causal mechanisms around our consumption. The discussion will be anchored around the resources and condition that must be provided to achieve and identify opportunities for action under the subject of Art and crafts, a subject in Norwegian general education with designing at the core of the subject, ages 6–16. The question that this paper points toward is: How can we, based on the subject of Art and crafts in primary schools, facilitate the change in consumption through social innovation?

 

Forfatterbiografi

Anita Neuberg , OsloMet - storbyuniversitetet

Universitetslektor

Referanser

Chalmer, A. (2013). What is this thing called science? (4th Eds.). Open University Press

Carbon Trust. (2011). International Carbon Flows – Clothing. https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/public/International%20Carbon%20Flows%20-%20Clothing%20-%20REPORT.pdf

Espeland M., Arnesen T.E., Grønsdal I.A., Holte A., Sømoe K., Wergedahl H., & Aadland H. (2013). Skolefagundersøkelsen 2011. Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskule. [Schoolwork Survey 2011. Practical and aesthetic subjects at primary school in Norway]. (Vol. 2013/7). Høgskulen på Vestlandet. http://hdl.handle.net/11250/152148

Foros, P.B. & Vetlesen A.J. (2015). Angsten for oppdragelse. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse [The anxiety of the upbringing. A societal ethical perspective on education]. Universitetsforlaget.

Hausstätter, R.S. & Sanna Sarromaa, S. (2009). Et teoretisk bidrag til en miljørettet pedagogikk [A theoretical contribution to an in-law education]. Norsk pedagogisk tidsskrift, 93(1), 67-75. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2009-01-07

Hessen, D.O. (2010). Natur – Hva skal vi med den? [Nature-What are we going to do with it] (3.utg.). Gyldendal Norsk Forlag.

Kaiser, M & Ugelvik, I. L. (2000). Hva er vitenskap? [What is Science] (2.utg.). Universitetsforlaget.

Kasa, S. (2016). Bærekraftig forbruk som miljøpolitikk i Norge og Storbritannia: Ulike strategier, felles begrensninger. [Sustainable consumption as environmental policy in Norway and the UK: Different strategies, common constraints.] In G. Vittersø, A. Borch, K. Laitala & P. Strandbakken (Red.), Forbruk og det grønne skiftet (ss. 39-54). Novus.

Klepp, I.G. & Laitala, K. (2016). Klærs levetid – LCA på liv og død. [Clothes life-LCA on life and death]. In G. Vittersø, A. Borch, K. Laitala & P. Strandbakken (Red.), Forbruk og det grønne skiftet (ss. 195-210). Novus.

Kunnskapsdepartementet. (2012). Kunnskap for en felles framtid. Strategiplan [Knowledge for a common future. Strategic plan]. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kunnskap-for-en-felles-framtid/id696562/

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper [General section- values and principals]. https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Lagerstrøm B., Moafi H., and Revold M.K. (2014). Kompetanseprofil I grunnskolen Hovedresultater 2013/2014 [Profile of skills in primary schools Main results 2013/2014]. https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/kompetanseprofil-i-grunnskolen

Løkvik C.& Reitan J.B. (2017). Understanding sustainability through making a basic t-tunic in primary school. In A. Berg, E. Bohemia, L. Buck, T. Gulden, A. Kovacevic & N. Pavel (Eds.). Building community: Design education for a sustainable future : proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Product Design Education, HiOA University, Oslo, Norway, on the 7th & 8th September 2017. (pp. 158-163). The Design Society. https://hdl.handle.net/10642/5666

Meld. St. 22 (2010-2011). Motivasjon – Mestring – Muligheter. Ungdomstrinnet [Motivation – Mastering –Possibilities. Lower secondary education]. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/taler-og-presentasjoner/ungdomstrinnsmelding_pressekonferanse.pdf

Meld. St. 28 (2015-2016). Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet [Subjects - specialization - understanding: a renewal of the Knowledge Promotion]. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Neuberg, A. & Digranes I. (2017). Common language for community building. In A. Berg, E. Bohemia, L. Buck, T. Gulden, A. Kovacevic, N. Pavel (Eds.), Building community: Design education for a sustainable future : proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Product Design Education, HiOA University, Oslo, Norway, on the 7th & 8th September 2017 (pp. 394-399). The Design Society. https://hdl.handle.net/10642/6337

NOU 2015:8. (2015). Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser [Future school. Renewal of subjects and competencies]. https://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/nou-2015-8/

Opstad K.D. (2013). Vi trenger ikke kunst og håndverk for å bli lærere, [We do not need Art and crafts to become teachers]. FORM, (5), 22-23. http://media.wix.com/ugd/75f35c_5c71e23e1b06430da40987e64715a061.pdf

Orheim, M.S. & Nielsen, L.M. (2017) Redesign of Garments in General Education: A Path to Reduced Consumption. In A. Berg, E. Bohemia, L. Buck, T. Gulden, A. Kovacevic & N. Pavel (Eds.), DS 88: Proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE17), Building Community: Design Education for a Sustainable Future, Oslo, Norway, 7 & 8 September 2017 (pp. 405-410). Design Society. https://hdl.handle.net/10642/6227

Patel, R & Davidson, B. (1999). Forskningsmetodikkens grunnlag [The basis of the research methodology] (2.utg.). Universitetsforlaget.

Perduco Kultur, (2008). Skolelederundersøkelsen [Headmaster survey]. https://slideplayer.no/slide/2159119/

Pöllänen, S. (2009). Contextualising Craft: Pedagogical Models for Craft Education. International Journal of Art and Design Education, 28(3), 249-206. https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2009.01619.x

Porko-Hudd M., Pöllänen S. & Lindfors E. (2018). Common and holistic crafts education in Finland. Techne Serien A, 25(3), 26-38. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3025

SSB (1999). Forbrukerundersøkelsen, 1998. [Consumer survey]. https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/fbu/aar/1999-12-13

SSB. (2013). Statistikkbanken [Statbank]. https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp?subjectcode=al&ProductId=al&MainTable=UtgHusVare&SubTable=1&PLanguage=0&nvl=True&Qid=0&gruppe1=Hele&gruppe2=Hele&VS1=ForbrukHushold2&VS2=&mt=0&KortNavnWeb=fbu&CMSSubjectArea=&StatVariant=&checked=true

Strand, P. (2014). Vi kjøper mer av det meste [We buy more of the most]. SSB. https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/vi-kjoper-mer-av-det-meste

Strandbakken, P. (2016). Produktlevetid og produktkvalitet som redusert forbruk? [Product life and product quality that reduced consumption?]. In G. Vittersø, A. Borch, K. Laitala & P. Strandbakken (Red.), Forbruk og det grønne skiftet (ss. 185 -194). Novus.

Vittersø, G. & Strandbakken, P. (2016). Forbruk og det grønne skiftet. [Consumption and the green shift]. In G. -Vittersø, A. Borch, K. Laitala & P. Strandbakken (Red.), Forbruk og det grønne skiftet (ss. 9-24). Novus.

Nedlastinger

Publisert

2021-12-29

Hvordan referere

Neuberg , A. . (2021). Social innovation for modified consumption by means of the school subject Art and crafts. FormAkademisk , 14(4). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4643

Cited by