Vattentäta strategier: Långsiktig planering av eftersatt underhåll av kommunal infrastruktur

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4667

Emneord (Nøkkelord):

kommunal infrastruktur, strategi, underhåll

Sammendrag

Följande artikel har till syfte att undersöka strategier som kommuner med eftersatt underhåll använder för att komma till rätta med den så kallade underhållsskulden. I Sverige är underhållet generellt eftersatt vad gäller kommunalt ägd infrastruktur. Framtida reinvesterings- och investeringsbehov är stora, vilket är välkänt. Trots framskrivna styrdokument och policyer avseende god ekonomisk hushållning är långvarigt eftersatt underhåll ett tillstånd för kommuner i olika storlekar och olika delar av Sverige och tidigare forskning framhåller att det är mycket ovanligt att kommuner lyckats vända långvarigt eftersatt underhåll. Dock är Skellefteå unikt i det avseendet att kommunen, trots olika finansieringsformer för VA respektive gata, lyckats med förvaltning av sina anläggningstillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning under senare år. Utifrån begreppsparet strategi och taktik och genom intervju- och dokumentstudier ämnar vi undersöka vilka strategier Skellefteå kommun utvecklade för att vända ett långvarigt eftersatt underhåll. Resultaten visar att genom att kommunen arbetat utifrån två övergripande strategier, vårdastrategin och samverkansstrategin lyckats vända eftersatt underhåll inom båda områdena. Medan vårdastrategin handlar om att förvalta anläggningstillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning och att utveckla anläggningstillgångar på ett medvetet hushållningssätt handlar samverkansstrategin om att på vilket sätt kommunen valt att organisera de berörda verksamheterna för att underlätta tvärsektoriellt arbete. Sammantaget kan de strategier som Skellefteå valt, vara en källa till inspiration för andra kommuner i arbetet med att hantera underhållsskulden inom VA samt gator och väg. Värt att understryka är dock att varje enskild kommun har sina kontextuella utmaningar såsom klimat, topografi, ekonomi och befolkningstäthet som medverkar till att det är nödvändigt att översätta valda strategier till den egna kommunens förhållanden.

Statistikk

Laster statistikk…

Referanser

Alm, J., Paulsson, A. & Jonsson, R. (2021). Capacity in municipalities. Infrastructures, maintenance debts and ways of overcoming a run-to-failure mentality. Local Economy, 36(2), 81–97. https://doi.org/10.1177/02690942211030475 https://doi.org/10.1177/02690942211030475

Bacharach, S. B., Bamberger, P. & Mundell, B. (1995). Strategic and Tactical Logics of Decision Justification: Power and Decision Criteria in Organizations. Human Relations, 48(5), 467-488. https://doi.org/10.1177/001872679504800502 https://doi.org/10.1177/001872679504800502

Bengtsson, U. (2013). Stora investeringar i mindre kommuner, Scope, Scale och Stage Construction som strategier. BAS. PhD dissertation https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34410

Bergholz, C. (2018). Inter-municipal cooperation in the case of spillovers: evidence from Western Germany municipalities. Local Government Studies, 44(1), 22–43. https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1403902 https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1403902

Bergholz, C., & Bischoff, I. (2018). Local council members’ view on intermunicipal cooperation: does office-related self-interest matter? Regional Studies, 52(12), 1624–1635. https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1428293 https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1428293

Brorström, B., Haglund, A. & Solli, R. (2014). Förvaltningsekonomi. Lund: Studentlitteratur.

Brorström, S. (2017). The paradoxes of city strategy practice: Why some issues become strategically important and others do not. Scandinavian Journal of Management, 33(4), 213–221. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2017.06.004 https://doi.org/10.1016/j.scaman.2017.06.004

Buchanan, I. (2000). Michel de Certeau: Cultural theorist. London/Thousand Oaks/New Delhi: SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446218235 https://doi.org/10.4135/9781446218235

Casadesus-Masanell, R. & Ricart, J. E. (2010). From Strategy to Business Models and onto Tactics. Long Range Planning, 43(2/3), 195-215. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.01.004 https://doi.org/10.1016/j.lrp.2010.01.004

Chia, R., C. H. & Holt, R. (2009). Strategy Without Design: The Silent Efficacy of Indirect Action. Cambridge: Cambridge University Press.

Clegg, S., Carter, C., Kornberger, M. & Schweitzer, J. (2011). Strategy: Theory and Practice. London: Sage.

Cornut, F., Giroux, H. & Langley, A. (2012). The strategic plan as a genre. Discourse and Communication, 6(1), 21-54. https://doi.org/10.1177/1750481311432521 https://doi.org/10.1177/1750481311432521

Cumming, S. & Dellenbach, U. (2009). A Guide to the Future of Strategy: The History of Long Range Planning. Long Range Planning 42, 234-263. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2008.12.005 https://doi.org/10.1016/j.lrp.2008.12.005

de Certeau, M. (1984). The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.

Dick, P. & Collings, D.G. (2014) Discipline and Punish? Strategy Discourse, Senior Manager subjectivity and Contradictory Power Effects. Human Relations, 67(12), 1513-1536. https://doi.org/10.1177/0018726714525810 https://doi.org/10.1177/0018726714525810

Fenton, C. & Langley A. (2011) Strategy as Practice and the Narrative Turn. Organization Studies, 32(9), 1171-1196. https://doi.org/10.1177/0170840611410838 https://doi.org/10.1177/0170840611410838

Fishman, D, B. (1999). The Case for Pragmatic Psychology. London: New York University press

Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstanding about case-study research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245. https://doi.org/10.1177/1077800405284363 https://doi.org/10.1177/1077800405284363

Flyvbjerg, B. (2011). “Case study”, in N.K. Denzin and Y. S. Lincoln (eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research, pp. 301-316. 4th edition. Thousand Oaks, CA: Sage

Gasparro, K. (2018). “Partnerships in local infrastructure delivery: a matched pairs case study comparing two crowdfunded and two traditionally funded projects.” In: Conference paper: Construction Research Congress 2018, New Orleans, LA, 2–4 April 2018. https://doi.org/10.1061/9780784481295.041 https://doi.org/10.1061/9780784481295.041

George, A.L. & Bennett, A. (2005). Case studies and theory development in the social sciences. MIT Press: Cambridge, MA & London, UK

Giles, W. D. (1991). Making Strategy Work. Long Range Planning, 24(5), 75–91. https://doi.org/10.1016/0024-6301(91)90254-L https://doi.org/10.1016/0024-6301(91)90254-L

Graham, S. & Marvin, S. (2001). Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition (1st ed.). Abingdon: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203452202 https://doi.org/10.4324/9780203452202

Haraldsson, M. (2019). Planering och genomförande av VA-investeringar. En branschövergripande analys. Svenskt vatten utveckling. Rapport nr. 2019–18.

Holmström, O. & Holm, L. (2011). ”Utbrott av cryptosporidium i Skellefteå: Flera hundra beräknas ha insjuknat” Sveriges television. Tillgänglig den 24 januari 2021 via https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/utbrott-av-cryptosporidium-i-skelleftea-flera-hundra-beraknas-ha-insjuknat

InfraMaint (2021). Projekthemsida. www.mistrainframaint.se, tillgänglig online 2021-04-27.

Iversen, E. (2017) ”Ny vattenläcka i Skellefteå.” Sveriges television. Tillgänglig den 24 januari 2021 via https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/ny-vattenlacka-i-skelleftea-1

Jarzabkowski P., Balogun J. & Seidl, D. (2007). Strategizing: The challenges of a practice perspective. Human Relations, 60(1),5-27. https://doi.org/10.1177/0018726707075703 https://doi.org/10.1177/0018726707075703

Jarzabkowski, P. (2004). Strategy as Practice: Recursiveness, Adaptation, and Practices-in-Use. Organization Studies, 25(4), 529-560. https://doi.org/10.1177/0170840604040675 https://doi.org/10.1177/0170840604040675

Jarzabkowski, P. & Spee, P. A. (2009). Strategy-as-practice: A review and future directions for the field. International Journal of Management Reviews, 11(1), 69-95 https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2008.00250.x https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2008.00250.x

Johnson, G., Langley, A., Melin, L. & Whittington, R. (2008). Strategy as Practice- Research Directions and Resources. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511618925 https://doi.org/10.1017/CBO9780511618925

Jonsson, R. (2017). Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet – En studie av förmågor, brister och förbättringspotential. Svenskt vatten utveckling. Rapport nr. 2017–15.

Jonsson, R. & Thomasson, A. (2017). Aktivt ägarskap är nyckeln! I J. Syssner, S. Häggroth & U. Ramberg (Red.). Att äga framtiden (pp. 231–239). Linköping: Centrum för kommunstrategiska studier

Jonsson, R. & Thomasson, A. (2019). Anläggningstillgångar inom VA – Hur beskrivs de i budgetar och årsredovisningar? Svensk vatten utveckling. Rapport nr 2019–6.

Jonsson, R. & Syssner, J. (2016). Demografianspassad infrastruktur? Om hantering av anläggningstillgångar i kommuner med minskande befolkningsunderlag. Nordiskt Administrativt Tidskrift, 93(3), 45–64. https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/nat/index.php

Jonsson, R. & Syssner, J. (2018). New demography, old infrastructure: the management of fixed assets in shrinking municipalities in Sweden. In Dealing with Urban and Rural Shrinkage: Formal and Informal Strategies (pp. 31–44). LIT Verlag GmBH and Co. KG Wien.

Knights, D. & Morgan, G. (1990). The Concept of Strategy in Sociology: A Note of Dissent. Sociology 24(3), 475-483. https://doi.org/10.1177/0038038590024003008 https://doi.org/10.1177/0038038590024003008

Knutsson, H., Mattisson, O., Ramberg, U., & Tagesson, T. (2008). Do strategy and management matter in municipal organisations? Financial Accountability & Management, 24, 295-319. https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2008.00454.x https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2008.00454.x

Knutsson, H., Mattisson, O., Ramberg, U. & Tagesson, T. (2006). God kommunal hushållning måste man arbeta för. Lund: Studentlitteratur

Kommuninvest (2018a). Dialog, nr 1. https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2018/04/Kommuninvest_Dialog_1-2018.pdf

Kommuninvest (2018b). Dialog, nr. 3. ” Vatten och avlopp nästa stora utmaning” https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2018/10/Dialog-3-2018-Uppslag.pdf

Kvale, S. & Brinkmann, S (2009). Interviews. Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing. 2nd edition. Los Angeles/London/New Delhi/Singapore: Sage.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur

McCabe, D. (2009). Strategy-as-power: Ambiguity, contradiction and the exercise of power in a UK building society. Organization, 17(2), 151–175. https://doi.org/10.1177/1350508409338885 https://doi.org/10.1177/1350508409338885

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur: Lund

Nilsson, J. (2017a). ”Vattenläcka under tågspår – tusentals drabbade.” Sveriges television. Tillgänglig den 24 januari 2021 via https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/vattenlacka-under-tagspar-kommunen-uppmanar-till-varsamhet

Nilsson, J. (2017b). ”Efter vattenläckan – uppmanas att koka vattnet”. Sveriges television. Tillgänglig den 24 januari via https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/efter-vattenlackan-uppmanas-att-koka-vattnet

Persson, C. (2020). Perform or conform? Looking for the strategic in municipal spatial planning in Sweden. European Planning Studies, 28(6), 1183-1199. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1614150 https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1614150

SCB (2021). “Kommuner i siffror”. https://kommunsiffror.scb.se/?id1=2482&id2=null

Skellefteå kommun (2014). Träbyggnadsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2014. https://www.trastad.se/wp-content/uploads/2019/05/strategi_skelleftea.pdf

Skellefteå kommun (2021). ”Förvaltningar och avdelningar”. Tillgängliga den 7 oktober 2021 via https://skelleftea.se/invanare/startsida/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-avdelningar

SKR (2016). Skulden till underhåll. Det kommunala underhållsbehovet för gator, broar och belysning. https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-446-5.pdf?issuusl=ignore

Statskontoret (2014). Det kommunala utjämningssystemet – en beskrivning av systemet från 2014. 2014:2. Dnr: 2013/251–5 https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2014/201402.pdf

Svenskt Vatten (2018). Resultatrapport för hållbarhetsindex 2018. https://www.svensktvatten.se/globalassets/organisation-och-juridik/vass/hallbarhetsindex/hallbarhetsindex_resultatrapport_2018.pdf

Syssner, J. (2014). Politik för kommuner som krymper. Centrum för kommunstrategiska studier. Linköpings universitet. Rapport 2014:4.

Syssner, J., Häggroth, S. & Ramberg, U. (2017). Att äga framtiden – perspektiv på kommunal utveckling. Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.

Syssner, J. & Jonsson, R. (2020). Understanding Long-Term Policy Failures in Shrinking Municipalities: Examples from Water Management System in Sweden. Scandinavian Journal of Public Administration, 24, 3-19. https://ojs.ub.gu.se/index.php/sjpa/article/view/4514

Vaara, E. (2010). Taking the linguistic turn seriously: Strategy as A multifaceted and interdiscursive phenomenon In J.A.C. Baum & J. Lampel (Eds), The Globalization of Strategy Research. Advances in Strategic Management, 27, 29-50. Bingley: Emerald. https://doi.org/10.1108/S0742-3322(2010)0000027005 https://doi.org/10.1108/S0742-3322(2010)0000027005

Warlenius, R. (2018). Climate debt. The origins of a subversive misnomer. In J. S. Gaarsmand (Ed.) Climate Justice and the Economy. Social Mobilization, Knowledge and the Political. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315306193-2 https://doi.org/10.4324/9781315306193-2

Westlander, G. (1990). The Kiba Manual – an inventory for office work environment analysis. Arbetsmiljöinstitutet.

Whittington, R. (2006). Completing the Practice Turn in Strategy Research. Organization Studies, 27(5), 613-634. https://doi.org/10.1177/0170840606064101 https://doi.org/10.1177/0170840606064101

Whittington, R. (1996). Strategy as practice. Long Range Planning, 29(5), 731–735. https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)00068-4 https://doi.org/10.1016/0024-6301(96)00068-4

Skellefteå kommuns budget 2018, 2019 samt 2020

Skellefteå kommuns årsredovisning 2018, 2019 samt 2020

Skellefteå kommun. Dagvattenstrategi. https://skelleftea.se/invanare/startsida/bo-trafik-och-miljo/vatten-och-avlopp/dagvatten

Skellefteå kommun. Träbyggnadsstrategi. https://www.trastad.se/wp-content/uploads/2019/05/strategi_skelleftea.pdf

Publisert

2022-12-14

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler

Cited by