Anmeldelse av temanummer i Tidsskrift for ungdomsforskning:

Ungt medborgerskap: Kunnskap, mobilisering og deltakelse – The International Civic and Citizenship Education Study 2016 (ICCS 2016)

Authors

  • Evy Jøsok OsloMet - Storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7577/njcie.3197

Keywords:

ICCS 2016

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Biseth, H. (2012). Educators as Custodians of Democracy: A comparative investigation of democracy in multicultural school environments in the Scandinavian capitals (Doktoravhandling). Universitetet i Oslo, Oslo.

Børhaug, K. (2007). Oppseding til demokrati. Ein studie av politisk oppseding i norsk skule (Doktoravhandling, Universitetet i Bergen). Hentet fra: https://bora.uib.no/handle/1956/2601.

Hegna, K. (2018a). Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltakelse blant ungdom 2009 - 2016: Økte sosiale forskjeller og polarisering? Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1), 51–74. Hentet fra: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2996

Hegna, K. (2018b). Har ungdomsholdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1), 75–97. Hentet fra: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2997

Hegna, K., Ødegård, G., & Seland, I. (2018). Ungt medborgerskap: Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1), 7–27. Hentet fra: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3163

Hodgson, J., Rønning, W., & Tomlinson, P. (2012). Sammenhengen mellom undervisning og læring: En studie av læreres praksis og deres tenkning under Kunnskapsløftet. (NF rapport nr. 4/2012). Hentet fra: http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/132403-1412587174/Dokumenter/Rapporter/2012/Rapport_04_2012.pdf.

Huang, L., Ødegård, G., Hegna K., Svagård V., Helland T., & Seland, I. (2016). UNGE MEDBORGERE Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.- klassinger i Norge. The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016. (NOVA rapport nr 15/17). Hentet fra: https://iccs.iea.nl/fileadmin/user_upload/Editor_Group/Documents/ICCS_2016_National_Report_Norway.pdf

Mikkelsen, R., Buk-Berge, E., Ellingsen, H., Fjeldstad, D., & Sund, A. (2001). Demokratisk beredskap og engasjement hos 9.-klassinger i Norge og 27 andre land: Civic Education Study Norge 2001. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Oslo: Universitetet i Oslo.

Mikkelsen, R., Fjeldstad, D., & Ellingsen, H. (2002). Demokratisk beredskap og engasjement hos elever i videregående skole i Norge og 13 andre land: Civic Education Study Norge 2002. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Oslo: Universitetet i Oslo.

Mikkelsen, R., Fjeldstad, D., & Lauglo, J. (2011). Morgendagens samfunnsborgere. Norske ungdomsskoleelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61). Hentet fra https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61

Seland, I., & Huang, L. (2018). Literacy som aspekt ved norske elevers demokratikunnskap. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1), 123–145. Hentet fra: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2999

Solhaug, T. (2003). Utdanning til demokratisk medborgerskap (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Hentet fra: https://www.duo.uio.no/handle/10852/32283.

Stray, J. H. (2010). Demokratisk medborgerskap i norsk skole? En kritisk analyse. (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Hentet fra: https://www.duo.uio.no/handle/10852/30460.

Stray, J., & Huang, L. (2018). Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse autoriteter i samfunnet. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1), 98–122. Hentet fra: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2998

Utdanningsdirektoratet. (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/ufd/prm/2005/0081/ddd/pdfv/256458-kunnskap_bokmaal_low.pdf .

Valen-Sendstad, Å. (2014). Religion, livssyn og etikk (RLE) som et demokratifag: pluralisme og demokratiske verdier. I J. Madsen & H. Biseth (Red.), Må vi snakke om demokrati? Om demokratiske praksiser i skolen (s. 234–254). Oslo: Universitetsforlaget.

Ødegård, G., & Svagård, V. (2018). Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere? Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1), 28–50. Hentet fra: https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2995

Downloads

Published

2019-05-28

How to Cite

Jøsok, E. (2019). Anmeldelse av temanummer i Tidsskrift for ungdomsforskning:: Ungt medborgerskap: Kunnskap, mobilisering og deltakelse – The International Civic and Citizenship Education Study 2016 (ICCS 2016). Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(1), 116–122. https://doi.org/10.7577/njcie.3197