Kva styrer og kva styrker samspelet mellom barnehagepersonalet og foreldra?

Ein studie om kommunikasjon mellom personale i barnehagen og fleirkulturelle foreldre med migrasjonsbakgrunn

Authors

  • Gunnhild Bergset Høgskulen i Volda

DOI:

https://doi.org/10.7577/njcie.3334

Keywords:

Kindergarten; communication; immigrant parents; multicultural; parental cooperation

Abstract

The purpose of this article is to present and discuss some of the challenges in communication and interaction between a kindergarten staff and a parent group of migrant background. Based on an interview study conducted in a kindergarten, the article works to provides insight into and understanding of the kindergarten staff’s experiences and reflections from their efforts to improve communication and interaction practices in daily contact with parents of migrant background. The staff completed a kindergarten-based project of the initiative of the principal, in which all employees implemented specific communication and interaction measures. Then, in-depth interviews were conducted with all staff, as well as two focus group interviews with the same group of informants. The study is based on a dynamic concept of culture and highlights the challenges of asymmetric communication and the possibilities of communicating and interacting based on a resource perspective. The findings show that a movement has taken place towards dialogue-based reciprocity in the staff`s attitudes towards communication and interaction with these parents. The article argues that connection between a trying-out of concrete, professionally grounded practice and pedagogical reflection constitutes the necessary basis for a shift from a problem orientation to a resource orientation in communication and interaction. One outcome of this resource perspective was that the kindergarten staff recognized the parent`s experiences and perceptions as valuable for achieving the parental involvement required by kindergarten`s social mandate.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Gunnhild Bergset, Høgskulen i Volda

Høgskulelektor ved institutt for pedagogikk på Høgskulen i Volda

References

Andersen, C., Engen, T.O., Gitz-Johansen, T., Kristoffersen, C.S., Obel, L. S., Sand, S. og Zachrisen, B. (2011). Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder. Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. Høgskolen i Hedemark. Rapport nr. 15-2011. Lasta ned 10.08.2018 frå https://www.academia.edu/5156491/Den_flerkulturelle_barnehagen_i_rurale_omr%C3%A5der_2011_

Bakhtin, M. M. (1984). Problems of Dostoevsky`s Poetics, Emerson, C. (red. og oms.). Minneapolis: Universtity of Minnesota Press. Lasta ned 08.08.2018 frå https://monoskop.org/images/1/1d/Bakhtin_Mikhail_Problems_of_Dostoevskys_Poetics_1984.pdf

Barnehageloven. (2018) Barnehageloven og forskrifter: Med forarbeider og tolkinger. Oslo: Pedlex.

Becher, A. A. (2006). Flerstemmig mangfold. Samarbeid med minoritetsforeldre. Bergen: Fagbokforlaget.

Bergersen, A. (2017). Global forståelse. Barnehagelæreren som kulturell brobygger. Bergen: Fagbokfor-laget

Bergset, G. (2017). Først då blir det ekte vennskap: Kva opplever krysskulturelle barn som viktig for vennskapsbygging med andre barn i barnehagen? Barn nr. 4, s. 21–35, Norsk senter for barneforskning

Bergsland, M.D. (2018). Barnehagens møte med minoritetsforeldre. En kritisk studie av anerkjennelsens og miskjennelsens tilblivelser og virkninger. (Doktoravhandling) NTNU, Trondheim.

Blackledge, A. (2001). The wrong sort of capital? Bangladeshi women and their childrens schooling in Birmingham, UK. University of Birmingham.

Dahl, Ø. (2013) Møter mellom mennesker. Interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Dewilde, J., Kjørven, O.L., Skaret, A., Skrefsrud, T.-A. (2018). International Week in a Norwegian School. A Qualitative Study of the Participant Perspective. Scandinavian Journal of Educational Research, 62(3), 474-486. DOI: https://doi.org/10.1080/00313831.2017.1306800.

Dysthe, O. (2001) Om samanhengen mellom dialog, samspel og læring. I: Dysthe, O. (red.), Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag.

Glaser, V. ( 2013). Foreldresamarbeid- barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget.

Gotvassli, K.-Å. (2013) Strategisk kompetanseutvikling i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Gudykunst, W.B & Kim; Y.Y. (2003). Communicating with strangers: an approach to intercultural Communication. Boston: McGraw-Hill.

Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik (2013): Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Klausen, A. M. (1992) Kultur - mønster og kaos. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Kumar, L. (2003) Djulaha! Om å forstå annerledeshet. Oslo: Høyskoleforlaget.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen. Innhald og oppgåver. Oslo: Utdannings-direktoratet. Lasta ned 10.05 2018 frå https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf.

Kuvaas, B. og Dysvik, A. (2012) Lønsomhet gjennom menneskelige ressurser. Bergen: Fagbokforlaget.

Myklebust, R. (2018) Muntlighet i det flerspråklige klasserommet. En studie av elevers samtaler på norsk i femgruppearbeid på sjuende klassetrinn. Avhandling for graden ph.d. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo.

Nieto, S. (2018) Language, Culture, and Teaching. Critical Perspectives (3rd ed.). New York: Routledge.

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring: Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Oslo: Kunnskapsdepartementet. Lasta ned 09.09. 2018 frå https://www.regjeringen.no/contentassets/4009862aba8641f2ba6c410a93446d29/no/pdfs/nou201020100007000dddpdfs.pdf.

Spernes, K. og Hatlem, M (2013) Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tjora, A. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Utdanningsdirektoratets tall og analyse for 2018. Lasta ned 03.05.2019 frå https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/tall-og-analyse-av-barnehager-2018/barn-i-barnehagen/

Vandenbroeck, M., Roets, G., and Snoeck, A. (2009) Immigrant mothers crossing borders: Nomadic dentities and multiple belongings in early childhood education. European Early Childhood Edu-cation Research Journal, 17(2), 203–216. DOI: https://doi.org/10.1080/13502930902951452.

Van Laere, K. & Vandenbroeck, M. (2017). Early learning in preschool: meaningful and inclusive for all? Exploring perspectives of migrant parents and staff. European Early Child-hood Education Research Journal, 25(2), 243-257, DOI: https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1288017.

Wolf, K. D. (2018) Stakeholders`opinions of qality in Norwegian kindergartens. Early Years. DOI: https://doi.org/10.1080/09575146.2018.1547686

Wolf, K. D. (2019). Samarbeid i barnehagen – «Like barn leker best»? Perspektiver på samarbeid fra foreldre med ulik bakgrunn. Norsk pedagogisk tidsskrift, 103(02-03), 172-183. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03-04.

Downloads

Published

2019-12-08

How to Cite

Bergset, G. (2019). Kva styrer og kva styrker samspelet mellom barnehagepersonalet og foreldra? Ein studie om kommunikasjon mellom personale i barnehagen og fleirkulturelle foreldre med migrasjonsbakgrunn. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 3(4), 49–64. https://doi.org/10.7577/njcie.3334