Lads i senmoderne felle? Skolemotstand i individualiseringens tid

Forfattere

  • Lena Marie Johansen
  • Helene Aarseth

Sammendrag

Artikkelen diskuterer skoletilpasning og fremtidsorientering hos
elever i et klasseperspektiv, med utgangspunkt i en etnografisk
studie av arbeiderklasseungdom ved en bygg- og anleggslinje og
middelklasseungdom ved en medie- og kommunikasjonslinje.
Vi viser at det som på ett nivå fremstår som en felles oppslutning
om skolens betydning og en felles tro på det senmoderne
samfunnets mange muligheter, har svært ulik mening og får
ulike implikasjoner for bygg- og anleggselevene og medie- og
kommunikasjonselevene. For middelklasseelevenes del ser
fortellingen ut til å stimulere drømmer om egen fremtid på
måter som kan bidra til økt lærelyst. For arbeiderklasseelevene
ser fortellingen derimot ut til å forsterke en frakopling mellom
selvfortolkning og faktiske muligheter.

Nedlastinger

Hvordan referere

Johansen, L. M., & Aarseth, H. (2012). Lads i senmoderne felle? Skolemotstand i individualiseringens tid. Tidsskrift for ungdomsforskning, 12(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1027

Utgave

Seksjon

Artikler