Hvordan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet?

Forfattere

  • Hans Christian Sandlie

Sammendrag

Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning av at de unges boligetablering er i endring. I denne artikkelen blir det stilt spørsmål om hvorvidt også norsk ungdoms tilpasning til boligmarkedet har endret seg de siste årene. En gjennomgang av relevant litteratur på feltet og analyser basert på levekårsundersøkelsene fra perioden 1997–2007 viser imidlertid stor grad av stabilitet i ungdommens boligetablering. Ungdom flytter hjemmefra omkring tjueårsalderen. Når de flytter hjemmefra, etablerer de seg som oftest i en bolig de leier. I perioden etter årtusenskiftet har imidlertid andelen unge boligeiere økt, særlig blant unge aleneboende.

Nedlastinger

Hvordan referere

Sandlie, H. C. (2011). Hvordan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet?. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1032

Utgave

Seksjon

Artikler