Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

Forfattere

  • Mari Kristin Sisjord
  • Kari Fasting
  • Trond Svela Sand

Sammendrag

Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF), retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå.

Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

Nedlastinger

Hvordan referere

Sisjord, M. K., Fasting, K., & Sand, T. S. (2011). Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 11(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1033

Utgave

Seksjon

Artikler