Har de vokst det av seg? Generasjons- og livsfaseforklaringer på ungdoms holdninger til frivillig organisering

Forfattere

  • Dag Wollebæk
  • Jacob Aars

Sammendrag

I denne artikkelen analyserer vi holdninger til frivillighet og organisasjonsdeltakelse blant ulike aldersgrupper. Spørsmålet vi reiser, er om forskjeller i holdninger mellom aldersgrupper primært er livsfase- eller generasjonsbetingede. Til å besvare disse spørsmålene benytter vi to befolkningsundersøkelser med frivillighet som tema. Den første ble gjennomført i 1998, og den andre ble gjennomført i 2009. Mange av spørsmålene er like i de to undersøkelsene. Selv om vi ikke kan følge enkeltpersoner over disse elleve årene, har vi undersøkt om dagens 27–35-åringer svarer det samme som 16–24-åringene gjorde i 1998. Vi har i tillegg undersøkt betydningen av utskiftning av alderskohorter i befolkningen.

Ungdoms svar på holdningsspørsmålene i 1998-undersøkelsen varslet om et nytt, mer individualisert organisasjonssamfunn. I dag kan vi slå fast at det er stor grad av stabilitet i holdningene til frivillig organisering internt i kohortene. Våre analyser viser med andre ord at generasjonsperspektivet er klart viktigere enn livsfaseperspektivet for å forstå holdningsforskjeller mellom aldersgruppene. Hvis det er rett, slik blant annet forskningen om valgdeltakelse har vist, at deltakelsesmønstrene setter seg i ung alder, er det grunn til å anta at endringene vi har observert over den siste tiårsperioden, kommer til å tilta i styrke og betydning i årene framover.

Nedlastinger

Hvordan referere

Wollebæk, D., & Aars, J. (2014). Har de vokst det av seg? Generasjons- og livsfaseforklaringer på ungdoms holdninger til frivillig organisering. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1036

Utgave

Seksjon

Artikler