Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted

Forfattere

  • Anne Kristin Bø
  • Sylvi Stenersen Hovdenak

Sammendrag

I artikkelen drøfter vi hva som kjennetegner en god relasjon mellom lærer og elev, vurdert fra elevenes ståsted, og den betydning denne relasjonen har for elevenes holdninger til skolefagene. Begrepene faglig og personlig støtte står sentralt i analysen. Faglig støtte dreier seg først og fremst om hjelp til skolefaglige spørsmål. Personlig støtte handler om at elevene føler seg verdsatt, om å bli møtt med respekt og bli rettferdig behandlet. Artikkelen er basert på funn fra prosjektet «Kunnskapsproduksjon og identitetskonstruksjon – skolen som del av ulike ungdommers oppvekstmiljø», Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, og bygger på intervjuer med 18 elever i tiende klasse ved to ungdomsskoler i Oslo.

Nedlastinger

Hvordan referere

Bø, A. K., & Hovdenak, S. S. (2011). Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1038

Utgave

Seksjon

Artikler