Religiøsitet blant unge muslimer og kristne i Oslo

Forfattere

  • Ronald Mayora Synnes

Sammendrag

Denne artikkelen sammenligner unge muslimer og kristnes forståelse
av sin religiøsitet. Artikkelen bygger på kvalitative intervjuer av åtte unge muslimer og kristne i Oslo. Individualisering er ofte sett som et nøkkelbegrep i forståelsen av ungdoms mentalitet og religiøsitet. Hovedspørsmålet i denne artikkelen er hvordan ungdommene begrunner sine religiøse valg. Analysen viser at det er mange likheter mellom de muslimske og kristne informantene. Både unge muslimer og kristne ønsker å markere et skille i ungdomstiden, der deres religiøsitet går fra å
være en del av foreldrenes religiøsitet til å bli deres egenvalgte
tro og overbevisning. Dette skjer på tross av at alle informantene
ender opp med en religiøsitet som ligger nært opp til det
de forteller om foreldrenes religiøsitet. Forskjellen mellom de
muslimske og kristne informantene er at mens muslimer forteller
om et spenningsfylt møte med storsamfunnet, og at deres
etniske og kulturelle opprinnelse står sentralt i deres religiøse
diskurs, er dette ikke tema for de kristne informantene.

Nedlastinger

Hvordan referere

Synnes, R. M. (2010). Religiøsitet blant unge muslimer og kristne i Oslo. Tidsskrift for ungdomsforskning, 10(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1040

Utgave

Seksjon

Artikler