Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel – fellesskap og frigjering gjennom internettverk

Forfattere

  • Ivar Sognnæs Eimhjellen

Sammendrag


sjonsteknologi er vorte ein
viktig del av kvardagen, spes
ielt for unge menneske. Denne
artikkelen tar føre seg korle
is døve ungdomar i Noreg opplever
Internett som ein viktig sosial
arena der dei
opplever å få meir
kontakt med både døve og høyr
ande ungdomar. I tillegg blir
dei sosiale funksjonane som ne
ttkommunikasjon har, og døve si
oppleving av tilhørsel og eigen
identitet drøfta. Artikkelen er
basert på ei kvalitativ interv
juundersøking av ungdomar i alde-
ren 15–21 år gjennom
Internett. Den empiriske analysen blir
knytt opp til tidlegare funn og me
ir generelle teoriar kring iden-
titet, fellesskap og indi
vidualitet i dagens samfunn.

Hvordan referere

Eimhjellen, I. S. (2014). Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel – fellesskap og frigjering gjennom internettverk. Tidsskrift for ungdomsforskning, 8(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1082

Utgave

Seksjon

Artikler