Transnasjonale hverdagsliv: Østeuropeisk innvandrerungdom i distrikts-Norge

Forfattere

  • Johan Fredrik Rye Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sammendrag

Mange østeuropeiske ungdommer flytter til norske utkantkommuner som følge av at
foreldrene får arbeid i de tradisjonelle bygdenæringene. I denne artikkelen analyserer jeg
hverdagslivserfaringene til disse ungdommene, deres identiteter og livsprosjekter, og
diskuterer hvordan de forhandler sine posisjoner som innvandrere i distriktssamfunnene.
Utgangspunktet er et kvalitativt materiale som består av individuelle intervjuer og
fokusgruppeintervjuer med 19 østeuropeiske ungdommer i én kystregion i Midt-Norge.
Materialet viser hvordan ungdommenes sosiale virkelighet preges av deres multi-lokale
identiteter, tilhørigheter og sosiale praksiser. Resultatet er ambivalente hverdagsliv
utformet i spennet mellom lokalsamfunnet og forskjellige transnasjonale sosiale rom.
Samtidig som det synes å være mange likhetstrekk mellom innvandrerungdommene i
distriktene og i de mer urbane regionene, demonstrerer materialet også hvordan den
rurale sosiogeografiske konteksten påvirker deres hverdagsliv i utkant-Norge.

Forfatterbiografi

Johan Fredrik Rye, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Johan Fredrik Rye (dr.polit) er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og
statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Rye forsker på
ulike former for mobilitet i de senmoderne samfunnene. De siste årene har han
konsentrert seg om ulike aspekter knyttet til arbeidsinnvandringen fra de
østeuropeiske landene.

Nedlastinger

Hvordan referere

Rye, J. F. (2016). Transnasjonale hverdagsliv: Østeuropeisk innvandrerungdom i distrikts-Norge. Tidsskrift for ungdomsforskning, 16(1), 3–39. Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1589

Utgave

Seksjon

Artikler