Ulikhet i rekruttering og frafall i den organiserte idretten i Trondheim

Forfattere

  • Tone Rian Myrli Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Ingar Mehus NTNU

Sammendrag

Organisert idrett blir trukket frem som en verdifull arena i en rekke sammenhenger, og
anses som viktig for barn og unges oppvekst. Likevel vet vi at idretten har vanskelig for
å leve opp til målsettingen om «Idrett for alle», og det blir dermed viktig å undersøke om
det er systematiske skjevheter i rekruttering og frafall. Denne artikkelen undersøker
ungdoms ulikhet i idrettsdeltagelse i lys av kjønn, majoritets- og minoritetsbakgrunn og
sosioøkonomisk status. Resultatene viser at guttene rekrutteres til den organiserte idretten
i større grad enn jentene og at jentene faller tidligere fra. Ungdom med minoritetsbakgrunn
rekrutteres i mindre grad enn unge med majoritetsbakgrunn, men mønstret
for frafall er likt på tvers av bakgrunn. Sosioøkonomisk status har betydning for frafall
gjennom at ungdom fra familier med lav sosioøkonomisk status avslutter organisert
idrettsaktivitet tidligere enn ungdom fra familier med høy sosioøkonomisk status.
Dataene er hentet fra ungdomsundersøkelsen i Trondheim (UngHiT), 2009, og analysene
omfatter ungdommer i første og andre klasse på videregående skole (N=1907).

Forfatterbiografier

Tone Rian Myrli, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Tone Rian Myrli er stipendiat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU). Doktorgradsarbeidet hennes dreier seg om sosial ulikhet i barne- og
ungdomsidretten med fokus på unges velferd og psyko-sosiale helse. Hun har en
mastergrad i idrettsvitenskap fra NTNU (2005) på temaet selvoppfatning og fysisk
aktivitet i et kjønnsperspektiv. Hun jobber for tiden i Helsedirektoratet i avdeling
for økonomi og analyse.

Ingar Mehus, NTNU

Ingar Mehus er førsteamanuensis i Idrettsvitenskap ved NTNU. Han har master i
Idrettsvitenskap og PhD i Psykologi (2012). Ingar underviser på bachelor i
samfunns- og idrettsvitenskap, master i idrettsvitenskap, og lektorutdanningen i
kroppsøving og idrettsvitenskap. Forskningsinteresser omfatter barne- og ungdomsidrett,
skoleprestasjoner, motivasjonsteori, og måling av fysisk aktivitet.

Nedlastinger

Hvordan referere

Myrli, T. R., & Mehus, I. (2015). Ulikhet i rekruttering og frafall i den organiserte idretten i Trondheim. Tidsskrift for ungdomsforskning, 15(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1598

Utgave

Seksjon

Artikler