Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen

Forfattere

  • Kari Spernes Høgskolen i Østfold

Sammendrag

Teksten forsøker å finne svar på hvilken betydning opplevelse av egen skolegang kan ha
for at så få ungdommer med innvandrerbakgrunn velger å utdanne seg til lærere. Studien
bygger på fokusgruppeintervju av elever i videregående skole og intervju av lærerstudenter.
Alle informantene har innvandrerbakgrunn. Som analyseverktøy brukes
Goodlads modell om ulike læreplannivåer, fra ideenes læreplan til elevenes erfarte
læreplan, og Jacksons teori om skolens skjulte læreplan. Funnene viser at de erfaringene
informantene har fra skolen knyttet til karriererådgiving, rollemodeller og anerkjennelse,
kan ha betydning for at en så liten andel ungdom med innvandrerbakgrunn velger
lærerutdanning.

Forfatterbiografi

Kari Spernes, Høgskolen i Østfold

Kari Spernes er førstelektor ved Høgskolen i Østfold hvor hun underviser i pedagogikk
og elevkunnskap ved grunnskolelærerutdanningen. Hun har lang erfaring
som lærer i grunnskolen, og hun arbeidet i flere år med prosjektet «Minoritetsspråklige
foreldre – en ressurs for elevenes opplæring i skolen» i regi av Foreldreutvalget
for grunnopplæringen (FUG). Spernes har skrevet bøkene En flerkulturell
skole i bevegelse (Gyldendal 2012) og En flerkulturell barnehage i bevegelse (Gyldendal
2013). Hun har publisert artikler knyttet til flerkulturell utdanning i Norge og til
utdanning i rurale områder i Kenya.

Nedlastinger

Hvordan referere

Spernes, K. (2014). Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 14(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1601

Utgave

Seksjon

Artikler