Literacy som aspekt ved norske elevers demokratikunnskap

Skolens bidrag til elevers læring om demokrati undersøkt gjennom læreplaner og karakterer i fire fag

Forfattere

  • Idunn Seland, Forsker II NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet
  • Lihong Huang, Forsker I NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet

Sammendrag

Norske elever som skårer høyt i kunnskapstesten om demokrati i International
Civic and Citizenship Education Study (ICCS) i 2016, har også høye karakterer
i samfunnsfag, norsk, matematikk og engelsk. Et sentralt spørsmål i
demokratiforskningen er om slik kunnskap skyldes trekk ved undervisningen
eller ved elevenes bakgrunn. Vi undersøker hvordan læreplanenes innhold
kan sannsynliggjøre elevenes resultat i ICCS’ kunnskapstest gjennom å øve
elevene i skriftkyndighet (literacy). Betydningen av literacy er tidligere kjent
fra forskning om demokratikunnskap, men ICCS-studien måler ikke literacy
på individnivå. Vår karakteranalyse drøftet i lys av literacy-begrepet bidrar
til å styrke en konklusjon om at skolens undervisning bidrar til elevers demokratikunnskap.

Nedlastinger

Publisert

2018-10-23

Hvordan referere

Seland, I., & Huang, L. (2018). Literacy som aspekt ved norske elevers demokratikunnskap: Skolens bidrag til elevers læring om demokrati undersøkt gjennom læreplaner og karakterer i fire fag. Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2999