Interkulturelt ungdomsarbeid i spennet mellom gamle og nye forestillinger

Forfattere

  • Kristin Beate Vasbø Universitetet i Oslo

Sammendrag

Artikkelen beskriver betydningen av forestillinger om kulturelle fellesskap og kulturelle forskjeller når unge møtes på internasjonale ungdomsutvekslinger, og hva det innebærer for det interkulturelle læringsutbyttet når tematisering av nettopp disse forestillingene er så godt som fraværende innenfor de pedagogiske rammene. Analysen er basert på en etnografisk studie av en norsk ungdomsgruppe før, under og etter en internasjonal ungdomsutveksling i Brasil. Studiens funn viser at ungdommen selv fremsto som både representanter og produsenter av en transkulturell kulturforståelse, mens de voksenstyrte pedagogiske rammene var forankret i et utdatert og tradisjonelt kulturbegrep. Disse kulturperspektivene representerer motstridende fortolkninger av hva som konstituerer forskjell og likhet. Analysen viser at manglende tematisering av forskjeller medførte enten at ungdommene skapte stereotypier av seg selv og «de andre», eller at reelle og erfarte ulikheter mellom ungdomsgruppene ble utvisket av deres opplevelse av å dele en lang rekke globale ungdomskulturelle uttrykk. For å nå målsettingen om å styrke de unges interkulturelle læringsutbytte må interkulturelt ungdomsarbeid ta utgangspunkt i en transkulturell kulturforståelse som gir resonans i de unges hverdagserfaringer.

Forfatterbiografi

Kristin Beate Vasbø, Universitetet i Oslo

Kristin Vasbø har doktorgrad i pedagogikk og disputerte ved Universitetet i Oslo i
2011. Hun er i dag postdoktor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i
Oslo. Av særlige interesser kan nevnes ungdomsliv i ulike generasjoner, interkulturell
læring og kulturmøter, sosiale medier i klasserommet, læring og identitetsutvikling
på tvers av læringsarenaer, samt forskjeller mellom minoritetsungdom og
majoritetsungdom når det gjelder skoleprestasjoner, motivasjon og utdanningsvalg.

Nedlastinger

Hvordan referere

Vasbø, K. B. (2014). Interkulturelt ungdomsarbeid i spennet mellom gamle og nye forestillinger. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 14(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/975

Utgave

Seksjon

Artikler