Kebabnorskdebatten. En språkideologisk forhandling om sosial identitet

Forfattere

  • Bente Ailin Svendsen Universitetet i Oslo

Sammendrag

Artikkelen presenterer en diskursanalyse av debatten om «kebabnorsk» som fant sted i norsk presse i perioden 4.6–19.6.2009. I debatten promoteres et bilde av språklig praksis hos unge i flerspråklige byrom som uforståelig, avvikende og som «dårlig norsk». Gjennom konstruerte sammenhenger fremstilles deres språklige praksis som årsak til arbeidsledighet. De unge beskrives som én bestemt homogen gruppe, nemlig «ungdom med innvandrerbakgrunn», og posisjoneres som de etniske «Andre». Språklig og sosial variasjon er visket ut. Kebabnorskdebatten reflekterer en begrenset og unyansert forståelse av de unges språklige praksis. Ved å vurdere eller typifisere språk og språkbrukere, objektifiserer man samtidig bestemte representasjoner av en språklig og sosial virkelighet. En slik objektifisering er langt fra verdinøytral og handler også om en symbolsk kamp om interesser og forståelsen av tradisjonelle sosiale og etniske kategorier.

Forfatterbiografi

Bente Ailin Svendsen, Universitetet i Oslo

Bente Ailin Svendsen er professor i Norsk som andrespråk og Nordisk språkvitenskap.
Hun er nestleder ved MultiLing Senter for flerspråklighet (Multilingualism in Society
across the Lifespan), et senter for fremragende forskning ved Institutt for lingvistiske
og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, se http://www.hf.uio.no/multiling/.
Svendsen forsker på flerspråklighet hos individet og i samfunnet, språkbruk blant
ungdom i flerspråklige bymiljøer og tilegnelse av norsk som andrespråk. Hennes
forskningsinteresser inkluderer språk, språklig endring og kommunikasjon i sin
alminnelighet og i det flerkulturelle samfunnet spesielt.

Nedlastinger

Hvordan referere

Svendsen, B. A. (2014). Kebabnorskdebatten. En språkideologisk forhandling om sosial identitet. Tidsskrift for ungdomsforskning, 14(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/976

Utgave

Seksjon

Artikler