Generasjonskløfta som forsvant. Et ungdomsbilde i endring

Forfattere

  • Tormod Øia
  • Viggo Vestel

Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i en serie empiriske funn fra Ung i Oslo undersøkelsene (1996, 2006, 2012) som indikerer at ungdom i Norge er blitt mindre opprørske og opposisjonelle og at generasjonskløfta er blitt betydelig mindre. Hva ligger bak ei slik utvikling? Forfatterne retter oppmerksomheten mot noen historiske utviklingstrekk som danner bakgrunn for framveksten av de moderne ungdomssubkulturene og generasjons-motsetningene slik vi har kjent dem fra etterkrigstida og framover. Disse motsetningene konfronteres med nye empiriske indikasjoner på endringer i ungdoms oppfatninger av «de signifikante andre», der foreldre og nær familie har fått fornya tillit og betydning. Vi argumenterer så for at ei ny og mer elastisk voksenrolle har vokst fram. Til dette bildet hører også at sosialiseringsinstitusjonene har fått en økende innflytelse på barn og unges oppvekst, og at muligheten for kontroll og kontakt generasjonene i mellom også styrkes av den nye digitale teknologien. Ettersom de transnasjonale musikkbaserte ungdomssubkulturene tradisjonelt har fungert som spydspissene i motsetningene og «fremmedheten» mellom generasjonene, gjennomgår vi de tre mest aktuelle av disse for å vurdere om vi her finner tendenser til at også disse subkulturelle uttrykka har blitt mer stuereine og mindre opposisjonelle. Vi konkluderer så med at bildet av ungdom som opprørsk og i konflikt med voksengenerasjonen, i dag ser ut til å måtte vike til fordel for et bilde som impliserer en ny, mer «positiv» og dialogisk relasjon mellom ungdom og voksne.

Forfatterbiografi

Tormod Øia

Tormod Øia er en nestor innenfor ungdomsforskningen og har skrevet en rekke
rapporter, bøker og artikler om ungdom. I mange år ledet han Program for Ungdomsforskning
(Ungforsk), som etter hvert inngikk i stiftelsen av NOVA. Videre var
han med på å etablere Tidsskrift for Ungdomsforskning, satt lenge i redaksjonen, og
var også i en periode redaktør. Allerede midt på 1980-tallet var han sentral i etableringen
av Ungdata som har hatt en skiftende tilværelse, men som nå endelig viser
sitt fulle potensiale. Han nyter nå sitt otium.

Nedlastinger

Hvordan referere

Øia, T., & Vestel, V. (2014). Generasjonskløfta som forsvant. Et ungdomsbilde i endring. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 14(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/978

Utgave

Seksjon

Artikler