Pedagogisk entreprenørskap i læringsoppgaver

Forfattere

  • Marit Engum Hansen
  • Else Snoen

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.1849

Emneord (Nøkkelord):

pedagogisk entreprenørskap, entreprenørielle læringsoppgaver, relevans, aktivitet

Sammendrag

Bakgrunn: I handlingsplanen “Entreprenørskap i utdanningen- fra grunnskole til høyere utdanning” (2009-2014), ble det foreslått å etablere et nettsted for digitale læremidler i entreprenørskap i grunnopplæring. PedEnt (Pedagogisk entreprenørskap) ble lansert høsten 2014 og begge artikkelforfatterne har bidratt til den faglige utviklingen av nettstedet. To av læringsoppgavene som er publisert på PedEnt utgjør forskningsgjenstandene for denne studien. Metode: Med utgangspunkt i pedagogisk entreprenørskap presenteres her en casestudie av læringsarbeid gjennomført av elever på et ungdomstrinn og i videregående opplæring. Ved hjelp av en analyse av oppgavetekster og videoopptak har vi identifisert kjennetegn på entreprenørielle læringsformer slik de kom til uttrykk gjennom den enkelte case. Resultat: Analysen viste at læringsoppgavene kan karakteriseres som entreprenørielle fordi de fremmet elevenes aktørrolle og kreativitet.  Vi fant at sammenhengen mellom oppgavenes relevans og konteksten de blir gitt i er en viktig forutsetning for at elever skal opplevde læringsarbeidet som meningsfullt. Konklusjon: Entreprenørielle læringsformer utfordrer et tradisjonelt syn der teori har forrang i forhold til praksis. Å arbeidsrette læringsoppgaver i relevante kontekster gir elevene muligheter til selv å erfare behovet for økt kunnskap.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Marit Engum Hansen

Høgskolen i Oslo og Akershus
Fakultet for lærerutdanning og int. studier
Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Else Snoen

Nord universitet
PHS
Enhet for lærerutdanning og kulturfag

Nedlastinger

Publisert

2016-11-16

Hvordan referere

Hansen, M. E., & Snoen, E. (2016). Pedagogisk entreprenørskap i læringsoppgaver. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 1. https://doi.org/10.7577/sjvd.1849

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler