Fra fagarbeider til yrkesfaglærer: Førsteårsstudenters opplevelser av undervisning og veiledning i akademiske skriveferdigheter

Forfattere

  • Marit Lindset Norges Teknisk - naturvitenskapelige universitet – NTNU
  • Britt Karin Støen Utvær Norges Teknisk - naturvitenskapelige universitet – NTNU

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.2008

Emneord (Nøkkelord):

Nøkkelord, akademisk skriving, yrkesfaglærerutdanning, skrivekurs, tilbakemeldinger på oppgaver

Sammendrag

Introduksjon: Yrkesfaglærerstudentene begynner på en utdanning der gode skriveferdigheter er en forutsetning for å klare seg gjennom utdanningen. Som lærerutdannere opplever vi at mange studenter strever med å beherske de kravene som stilles til akademisk skriving i høyere utdanning. Dette var bakgrunnen for at to lærere ved 3-årig yrkesfaglærerutdanningen i Trondheim startet en studie hvor formålet var å utforske hvordan førsteårstudentene opplevde et innføringskurs i skriving av akademiske oppgaver og ulike former for tilbakemelding på oppgaver i studiet (skriftlige, muntlige og digitale).

Teori: Studien støtter seg i hovedsak til Illeris sine perspektiver på læring.

Metode: Dataene utgjør 24 refleksjonslogger av 12 førsteårsstudenter i perioden 2014 – 2015. Analysene baserer seg på Lindseth og Norbergs fenomenologiske- hermeneutiske fremgangsmåte.

Resultat: Studien viser at studentene ser et innføringskurs i akademisk skriving som helt nødvendig og av stor betydning for utvikling av deres skriveferdigheter og for videreutvikling av oppgaver. Konkrete, skriftlige tilbakemeldinger direkte i teksten sammen med en oppsummerende tekst til slutt er en form for tilbakemelding studentene opplever som viktig og nyttig. Muntlige tilbakemeldinger virker oppklarende og motiverende. Sammen med muntlige tilbakemeldinger fremheves digitale tilbakemeldinger som svært viktig for å skape trygghet og motivasjon for å jobbe videre.

Konklusjon: Førsteårsstudenter forteller om stor usikkerhet og sårbarhet i skrivearbeidet. De opplever et skrivekurs som vesentlig for å mestre kravene som stilles til akademisk skriving i høyere utdanning og ser kvaliteter ved både skriftlige, muntlige og digitale tilbakemeldinger i arbeidet med å ferdigstille oppgaver i studiet. Skriftlige tilbakemeldinger oppleves som helt nødvendige.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Marit Lindset, Norges Teknisk - naturvitenskapelige universitet – NTNU

Universitetslektor ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Britt Karin Støen Utvær, Norges Teknisk - naturvitenskapelige universitet – NTNU

Førsteamanuensis ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Nedlastinger

Publisert

2017-04-10

Hvordan referere

Lindset, M., & Utvær, B. S. (2017). Fra fagarbeider til yrkesfaglærer: Førsteårsstudenters opplevelser av undervisning og veiledning i akademiske skriveferdigheter. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2008

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler