Bestyrkende faktorer som fremmer en positiv overgang fra skole til varig arbeidslivstilknytning for elever i lærekandidat-ordningen.

Forfattere

  • Nils Breilid Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Eva Dyrnes Høgskolen i Østfold

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.2179

Emneord (Nøkkelord):

Spesialundervisning, Lærekandidatordningen, Overgang skole – yrkesliv, Empowerment

Sammendrag

Introduksjon: Artikkelen omhandler ungdom som har hatt spesialundervisning i grunn- og videregående skole og faktorer som kan bidra til en god overgang til varig yrkeslivstilknytning i privat eller offentlig virksomhet. I denne artikkelen ønsker vi, gjennom en kvalitativ tilnærming å forfølge problemstillingen; Hvilke bestyrkende faktorer kan fremme positive overganger fra skole til varig arbeidslivstilknytning for elever i lærekandidatordningen?

Teoretisk tilnærming: Artikkelens teoretiske tilnærming forankres i forståelse og fortolkning av norsk skolelovgivning og teori om «empowerment». De teoretiske perspektivene anvendes i drøfting av empiri.

Metode: Den metodiske tilnærmingen er kvalitativ. Det er gjennomført fire semi-strukturerte intervjuer av unge informanter som har gjennomført videregående skole i lærekandidatordningen og som har hatt minimum ett års tilknytning til bedrift. Det er gjennomført tematiske analyser av datamaterialet gjennom anvendelse av NVivo 11, et data-analyseprogram som støtter kvalitative data og blandede forskningsmetoder.

Resultat og diskusjon: Gjennom tematisk analysen fant vi tre betydningsfulle bestyrkningsfaktorer som har bidratt til gode arenaoverganger og varig arbeidslivstilknytning:

a)    Anvendelse og utvikling av elevens kompetanse - mestring og mening
b)    Betydningen av relasjon, kommunikasjon og velfungerende sosio-økologiske nettverk
c)    Betydningen av elevmedvirkning og elevmedbestemmelse

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Nils Breilid, Høgskolen i Oslo og Akershus

Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Eva Dyrnes, Høgskolen i Østfold

Avdeling for lærerutdanning

Nedlastinger

Publisert

2017-06-21

Hvordan referere

Breilid, N., & Dyrnes, E. (2017). Bestyrkende faktorer som fremmer en positiv overgang fra skole til varig arbeidslivstilknytning for elever i lærekandidat-ordningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2179

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler