Kjønn på dagsordenen: Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene?

Forfattere

  • Kari H. Hansen NTNU
  • Grete Haaland OsloMet
  • Ellen Møller Etterstad videregående skole
  • Inger Vagle OsloMet

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.3715

Emneord (Nøkkelord):

fagopplæring, yrkesfaglærerutdanning, kjønnsbalanse, kjønn, likestilling

Sammendrag

Hensikten med denne artikkelen er å sette kjønn på dagsordenen i yrkesfaglærerutdanningene. Som lærerutdannere ønsker vi å belyse hvordan perspektivet på kjønn og mangfold ivaretas i planverket for yrkesfaglærerutdanningene i tre fylker i Norge, samt hvordan yrkesfaglærere kan bidra til å skape bedre kjønnsbalanse i yrkesopplæringen.
Mangel på reell valgfrihet i yrkesopplæring og arbeidsliv er fremdeles en samfunnsutfordring. Det er i liten grad lagt til rette for at verken jenter eller gutter kan være minoriteter i yrkesopplæringen og i arbeidslivet. #metoo har ført til økt åpenhet rundt kjønnsubalanse og har satt denne problematikken på dagsordenen også i det yrkesfaglige utdanningsfeltet.
I artikkelen besvares følgende problemstilling:
Hvordan kan kjønn som minoritet ivaretas i yrkesopplæringen?
Artikkelens utgangspunkt er en tematisk analyse av resultater fra en dialogkonferanse for fagar-beidere, lærere og rådgivere i videregående opplæring, samt nasjonale føringer og lokale planer som legger føringer for yrkesfaglærerutdanningene. Datagrunnlaget fra dialogkonferansen er basert på deltagernes egne erfaringer med yrkesopplæringen.
De politiske føringene om arbeid for bedre kjønnsbalanse i utdanning og arbeidsliv videreføres i svært liten grad i planer for praktisk- pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) og treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL). Dette kan føre til at yrkesfaglærere utvikler liten bevissthet rundt utfordringer knyttet til dette feltet, samt hvordan de profesjonsfaglig kan håndtere disse. Funnene drøftes i forhold til relevant teori og nyere kjønnsforskning på feltet.
r

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Nedlastinger

Publisert

2020-11-06

Hvordan referere

Hansen, K. H., Haaland, G., Møller, E., & Vagle, I. (2020). Kjønn på dagsordenen: Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 5(1), 145–166. https://doi.org/10.7577/sjvd.3715

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler