Språkkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.4526

Emneord (Nøkkelord):

språkkompetanse, voksenopplæring, helsearbeiderfaget, yrkesretting

Sammendrag

Tidligere forskning har pekt på svake språkferdigheter som ett av flere hindre for sysselsetting av innvandrergrupper. Formell kompetanse i form av utdanning har vist seg å gi mer varig tilknytning til arbeidslivet. Helsearbeiderfaget er et populært utdanningsvalg for mange voksne innvandrere.

Denne artikkelen tar for seg kravene som stilles til språkkompetanse i opplæringen og i yrket som helsefagarbeider. Problemstillingen som reises, er: Hvilke krav stilles til språkkompetanse i helsefagarbeiderutdanningen, og hvordan kan denne språkkompetansen utvikles hos voksne minoritetsspråklige elever i skoleløpet?

Artikkelen presenterer en analyse av kravene som stilles til elevenes språklige ferdigheter i læreplanene i Helse- og oppvekstfag Vg1 og Helsearbeiderfaget Vg2. Analysen viser at læreplanene stiller omfattende krav til elevenes fagspesifikke og generelle språkkompetanse. Det er svært få kompetansemål som ikke stiller språklige krav. I yrkesutøvelsen er helsefagarbeidere også omgitt av ulike språklige sjangrer, både muntlige og skriftlige.

For å møte læreplanens og arbeidslivets krav til språkkompetanse, må skolen tilrettelegge for at elevene utvikler slik kompetanse. På bakgrunn av tidligere forskning argumenterer artikkelen for at en helhetlig yrkeskompetanse for voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen kan utvikles med en god kombinasjon av praksis, yrkesrettet norskopplæring, fagopplæring og god nok tid.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Referanser

Andenæs, E. (2016). Språk og språkopplæring på jobb: Fag, relasjoner og deltaking. I Syke-huset, samfunnet og språket. Språkrådets skrifter, (6), 94–102. https://www.sprakradet.no/globalassets/vi-og-vart/publikasjoner/sprakradets-skrifter/sykehuset-samfunnet-og-spraket-web.pdf.

Andersen, T. (2019). Formell kvalifisering av flyktninger: «å tenke utenfor boksen». En case-studie av ledelse for sosial rettferdighet og kvalitet. [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. DUO Vitenarkiv. https://www.duo.uio.no/handle/10852/72895.

Berg, B. & Molden, T. H. (2007). VINN, VINN. Evaluering av Omsorgsarbeiderprosjektet for innvandrere. NTNU Samfunnsforskning.

Berg, B. & Svendsen, S. (2010). Fra langtidsledig til arbeidstaker – fagbrevet som inngang til norsk arbeidsliv. Fontene Forskning (1), 67-78. https://fonteneforskning.no/pdf15.26512.0.3.e201ca084c.

Beyrer, S., Hjemås, G., Skjøstad, O. & Hansen, J. (2020). Helsefagarbeideres arbeidssted og nyutdannede helsefagarbeideres tilknytning til arbeidslivet. Statistisk sentralbyrå. (Rap-porter 2019/20). https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/391417?_ts=16badab6b88.

Bourdieu, P. (1977). The economics of linguistic exchanges. Social Science Information, 16(6), 645-668. https://doi.org/10.1177/053901847701600601

Bødtker-Lund, D., Hansen, K. H., Haaland, G. & Vagle, I. (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? – Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvi-kling. (2). http://dx.doi.org/10.7577/sjvd.2577

Council of Europe (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4.

Dahlback, J., Hansen, K. H., Haaland, G. & Sylte, A. L. (2017). Yrkesdidaktisk kunnskaps-utvikling og implementering av nye læreplaner (KIP). Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1. HiOA Tema 2017:1. https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/83.

Dahlström, M. & Gannå, L. (2019). En didaktisk modell för integrering av yrkes- och sfi-undervisning inom YFI-projektet. Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet. http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.382792.1524165322!/menu/standard/file/Didaktisk%20modell%20YFI%20NC.pdf.

Degler, E., Liebig, T. & Senner, A.-S. (2017). Integrating Refugees into the Labour Market Where Does Germany Stand? FORUM, 15(3), 6–10. https://www.cesifo-group.de/DocDL/dice-report-2017-3-degler-liebig-senner-october.pdf.

Djuve, A. B., Kavli, H. C., Sterri, E. B. & Bråten, B. (2017). Introduksjonsprogram og norsk-opplæring: Hva virker - for hvem? (Fafo-rapport 2017/31). https://www.fafo.no/images/pub/2017/20639.pdf.

Dreyfus, H. & Dreyfus, S. (2012). Fem stadier af færdighedstilegnelse – fra nybegynder til ekspert. I K. Illeris (Red.), 49 tekster om læring, 423-437. Samfundslitteratur.

Fjæstad, D. (2020, november). Foreløpige resultater fra undersøkelse blant lærere og skolele-dere i VO i Viken. Innlegg presentert ved OsloMet/Viken. Nasjonalt senter for flerkultu-rell opplæring (NAFO). OsloMet.

Furre, A.-K. & Ree, N. A. (1999). Fokus på form i undervisningen av voksne fremmed-språklige. I J. E. Hagen & K. Tenfjord (Red.), Andrespråksundervisning. Teori og prakis, 171-209. Ad Notam Gyldendal.

Gannå, L. (2021). Att utveckla en integrerande språk- och yrkesdidaktik. Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet. https://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.552109.1619155261!/menu/standard/file/Att%20utveckla%20en%20integrerande%20spr%C3%A5k-%20och%20yrkesdidaktik.pdf.

Golden, A. (2014). Ordforråd, ordbruk og ordlæring (4. utg.). Gyldendal Akademisk.

Golden, A. (2021). Voksne innlæreres leksikalske profil. I V, Pàjaro & Monsen, M. Andre-språkslæring hos vaksne. Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner, 68-89. Cap-pelen Damm Akademisk.

Hernes, V., Arendt, J. N., Joona, P. A. & Tronstad, K.R. (2019). Nordic integration and set-tlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration out-comes. (TemaNord 2019:52). http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306724/FULLTEXT01.pdf.

Hellne-Halvorsen, E. B. (2019). To kontekster - to skrivepraksiser? Skriving i skole og be-drift i fag- og yrkesopplæringen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), 43-65. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199143.

Hellne-Halvorsen, Lahn & Nore (2021). Writing Competences in Norwegian Vocational Ed-ucation and Training: - How Students and Apprentices Express their Professional Com-petences. Vocations and Learning (2021). https://doi.org/10.1007/s12186-020-09262-0.

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning. Hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv? Gyldendal Akademisk.

Hiim, H. (2017). Ensuring Curriculum Relevance in Vocational Education and Training: Epistemological Perspectives in a Curriculum Research Project. International Journal for Research in Vocational Education and Training, (4)1, 1-19. https://doi.org/10.13152/IJRVET.4.1.1.

Hiim, H. (2020). The quality and standing of school-based Norwegian VET. Journal of Vo-cational Education & Training, (72)2, 228-249. https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1734062.

Høie, E. (2009). En egen stemme : analyse av kommunikativ virksomhet hos minoritetsspråk-lige pleiere på en omsorgsinstitusjon. [Masteroppgave, Universitetet i Oslo]. DUO Vite-narkiv. https://www.duo.uio.no/handle/10852/32401.

Høst, H. (2010). Helsefagarbeiderutdanning for voksne. (NIFU STEP Rapport 25/2010). https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/279211/NIFUrapport2010-25.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Høst, H. & Reymert, I. (2017). Modeller for fagopplæring for voksne innvandrere. (NIFU Arbeidsnotat 2017/03). https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/handle/11250/2439247.

Illeris, K. (2012). Hvad er det særlige ved voksnes læring? I K. Illeris (Red.), 49 tekster om Læring, 573-584. Samfundslitteratur.

Integreringsloven. (2020). Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (LOV-2020-11-06-127). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-127.

Johannesen, L. M. & Ryen, E. (2019). Pasienters synlighet og medvirkning i vaktskifterap-porter. I R. Hellesø & R. M. Olsen (Red.), Digitalisering i sykepleietjenesten – en ar-beidshverdag i endring, 33–47. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.71.ch2.

Kompetanse Norge (2016). Profil for grunnleggende ferdigheter på jobben. Pleieassistent. https://www.kompetansenorge.no/contentassets/2158080e0bc743ff8465ad1efd633812/profil_pleieassistent.pdf.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Verdier og prinsipper for grunnopplæringen – overordnet del av læreplanverket. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen/id2570003.

Llukaj, E.-B. S. (2019). Skriving og erfaringslæring på Helsearbeiderfagets premisser. Et ak-sjonsforskningsprosjekt om utvikling av didaktiske prinsipper for undervisning i pedago-giske tiltaksplaner. [Masteroppgave, OsloMet]. ODA Open Digital Archive. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/10642/7541.

Lykkeslet, E. (2003). Bevegelig handlingskunnskap. En studie i sykepleiens praksis [Doktor-avhandling]. Universitetet i Tromsø. https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/1225/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Meld. St. 16 (2015-2016). Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læ-ring. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20152016/id2476199.

Meld. St. 28 (2015–2016). Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955.

Mølland, E., Guribye, E. & Salomonsen, J. (2018) Hastverk er lastverk? En revurdering av målinger av resultater for introduksjonsprogrammet for flyktninger i Agder og Telemark. Agderforskning. (FoU-rapport 1/2018). https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/handle/11250/2632447.

NOU 2018: 13. (2018). Voksne i grunnskole- og videregående opplæring - Finansiering av livsopphold. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/37a02a7bd6d94f5aacd8b477a3a956f3/no/pdfs/nou200320030016000dddpdfs.pdf.

NOU 2021: 2. (2021). Kompetanse, aktivitet og inntektssikring - Tiltak for økt sysselsetting. Arbeids- og sosialdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2021-2/id2832582.

Nødland, S. I. & Vedøy, G. (2017). Mellom mange stoler – radikal innovasjon ved et læ-rings-senter. I G. Vedøy, Ledelse i og av flerkulturelle skoler, 206-237. Universitetsfor-laget.

OECD (2014). Skills Strategy Diagnostic Report: Norway. http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Norway.pdf.

Pàjaro, V. & Monsen, M. (2021). Norskopplæring for voksne: en kritisk sosiolingvistisk tilnærming. I V, Pàjaro & Monsen, M. Andrespråkslæring hos voksne. Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner, 11-28. Cappelen Damm Akademisk.

Schön. D. (1995). Knowing-In-Action: The New Scholarship Requires a New Epistemology. Change (27)6, 27-34. https://doi.org/10.1080/00091383.1995.10544673.

Selj, E. (2019a). Minoritetselevene, språket og skolen. I E. Selj & E. Ryen (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer (3. utg.), 11-39. Cappe-len Damm Akademisk.

Selj, E. (2019b). Skriving på andrespråket. I E. Selj & E. Ryen (Red.), Med språklige minori-teter i klassen. Språklige og faglige utfordringer (3. utg.), 152-200. Cappelen Damm Akademisk.

Skjervheim, H. (2001). Deltakar og tilskodar (1957). I Norsk tro og tanke Bd. 3 1940-2000,473-481. Tano Aschehoug.

Støten, K. (2008). Yrkeskunnskap og utdanningsstrategier i helsearbeiderfag. Gyldendal Akademisk.

Sylte, A. L. (2020). Predicting the Future Competence Needs in Working Life: Didactical Implications for VET. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 7(2), 167-192. https://doi.org/10.13152/IJRVET.7.2.3.

Tkachenko, E. (2021). Å bygge yrkesidentitet gjennom å jobbe med arbeidsrelevante tekster. I M. Monsen & V. Pájaro, Andrespråkslæring hos voksne. Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner, 216-236. Cappelen Damm Akademisk.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Videregående opplæring for voksne. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/videregaende-opplaring.

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/hsf01-03.

Utdanningsdirektoratet. (2021a). Læreplan i Vg2 helsearbeiderfag (HEA02‑04). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.https://www.udir.no/lk20/hea02-04.

Utdanningsdirektoratet. (2021b). Læreplanverket. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket.

Wittgenstein, L. (2003). Filosofiske undersøkelser. De norske bokklubbene.

Wood, D. J., Bruner, J. S. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Jour-nal of Child Psychiatry and Psychology, 17(2), 89-100. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x

Øzerk, K. (2019). Grunnleggende norsk for språklige minoriteter - Sett i lys av Fagfornyel-senav Kunnskapsløftet og konstruktivistisk læringsteori. I E. Selj & E. Ryen (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. (3. utg.), 279-298. Cappelen Damm Akademisk.

Nedlastinger

Publisert

2021-11-29

Hvordan referere

Andersen, T. (2021). Språkkompetanse hos voksne innvandrere i helsefagarbeiderutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 6(1). https://doi.org/10.7577/sjvd.4526

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler