Ramfaktorernas inverkan på (yrkes)lärarutbildares undervisningsarbete

En berättelsestudie inom korta lärarutbildningar vid ett svenskt universitet

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.4582

Emneord (Nøkkelord):

Lärarutbildare, Yrkeslärarutbildare, Korta lärarutbildningar, Narrativ forskning, Ramfaktorer

Sammendrag

Denna studie handlar om sex lärarutbildares beskrivningar av sin undervisning av (yrkes)ämnesdidaktik på en kort lärarutbildning vid ett universitet i Sverige. Analysen har genomförts kategoriskt utifrån intervjumaterial från två fokusgruppsintervjuer och med ett narrativt förhållningssätt. Centralt i den narrativa ansatsen är grundantagandet att berättelser konstrueras tillsammans med och i relation till andra människor. Det teoretiska förhållningssättet i studien bygger på begreppet ramfaktorer. Vi har antagit Hiims (2010) didaktiska relationsmodell, men använder bara ramfaktorer utifrån hennes modell. Studien försöker besvara forskningsfrågan: Vilka kategorier av undervisningens ramfaktorer framträder ur lärarutbildarnas beskrivningar av deras undervisning? I resultatanalysen framträder fyra kategorier av ramfaktorer och analysen visar att tid, auktoriteter, utvärdering och studentunderlag, aspekter som är relaterade till andra ingående faktorer i Hiims (2010) didaktiska relationsmodell, styr lärarutbildares undervisning. Slutsatsen är att lärarutbildarna försöker skapa möjligheter för sina studenter, som är blivande lärare, att skaffa sig pedagogiska färdigheter i en pågående samhällsutveckling, men detta försök påverkas av ramfaktorer som de själva inte har möjlighet att förändra.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Referanser

Agricola, B. T., Prins, F. J., van der Schaaf, M. F., & van Tartwijk, J. (2021). Supervisor and student perspectives on undergraduate thesis supervision in higher education. Scandi-navian Journal of Educational Research, 65(5), 877-897. https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1775115

Ahlgren, C., & Gillander-Gådin, K. (2011). Struggle for time to teach: Teachers' experiences of their work situation. Work, 40(Supplement 1), 111-118. https://doi.org/10.3233/WOR-2011-1272

Andersén, A., Asghari, H., & Petersson, M. (2018). Yrkesämnesdidaktik på universitet: Mål, innehåll, arbetssätt och examination [Vocational subject didactics at university: Learn-ing goals, content, working methods and exams]. Nordic Journal of Vocational Educa-tion and Training, 8(3), 98-123. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188398

Asghari, H. (2014). Från uppväxt till lärargärning: en livsberättelsestudie med åtta yrkeslära-re på industritekniska programmet [From growing up to the teacher act: A life story study with eight vocational teachers in the industrial-technology programme]. Fakulte-ten för humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-33669

Asghari, H., Andersén, A., & Petersson, M. (2019). Att vara lärare för lärare: Ämnesdidaktiska syften i utbildning till yrkeslärare och ämneslärare [Being a teacher for teachers: Sub-ject didactic purposes in education for vocational teachers and subject teachers]. In M. Svanberg & C. Vikström (Eds.), Pedagogiska utvecklingsprojekt vid Karlstads universitet: Bidrag från universitetspedagogisk konferens 2017-2019 (pp. 11-36). Karlstads universi-tet.

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: What the Student Does. McGraw-Hill Education.

Broady, D., & Lindblad, S. (1999). På återbesök i ramfaktorteorin [Revisiting frame factor theory]. Pedagogisk Forskning i Sverige [Swedish Educational Research Association], 4(1), 1-4.

Brockmeier, J., & Carbaugh, D. A. (2001). Introduction. In J. Brockmeier & D. A. Carbaugh (Eds.), Narrative and identity: Studies in autobiography, self and culture (pp. 1-22). John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/sin.1.01bro

Bruner, E. M. (1986). Experience and its expressions. In V. W. Turner & E. M. Brunder (Eds.), The anthropology of experience (pp. 3-30). Unversity of Illinois Press.

Dahllöf, U. (1967). Skoldifferentiering och undervisningsförlopp [School differentiation and teaching process]. Almqvist & Wiksell.

Denzin, N. K. (1988). Interpretive biography. Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781412984584

Duch, H., Larsen, V., & Lund, B. (2021). FoU i lektorkvalificering og dets betydning for un-dervisning [R&D in the associate professor qualification process and its impact on teaching]. Scandinavian Journal of Vocations in Development - SJVD, 6(1). https://doi.org/https://doi.org/10.7577/sjvd.3909

Eiríksdóttir, E. (2018). Variations in implementing the dual VET system: Perspectives of stu-dents, teachers, and trainers in the certified trades in Iceland. In S. Choy, G.-B. Wärvik, & V. Lindberg (Eds.), Integration of vocational education and training experiences: Pur-poses, practices and principles (pp. 145-163). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8857-5_8

Emanuelsson, J., & Sahlström, F. (2008). The price of participation: Teacher control versus student participation in classroom interaction. Scandinavian Journal of Educational Re-search, 52(2), 205-223. https://doi.org/10.1080/00313830801915853

Erbilgin, E. (2019). Two mathematics teacher educators’ efforts to improve teaching and learning processes: An action research study. Teaching and Teacher Education, 78, 28-38. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.11.005

Fenton-O’Creevy, M., Brigham, L., Jones, S., & Smith, A. (2015). Students at the academic workplace boundary. In E. Wenger-Trayner, M. Fenton-O’Creevy, S. Hutchinson, C. Ku-biak, & B. Wenger-Trayner (Eds.), Learning in landscapes of practice: Boundaries, identi-ty, and knowledgeability in practice-based learning (pp. 43-63). Routledge.

Freeman, M. (2010). Hindsight: the promise and peril of looking backward. Oxford Universi-ty Press.

Gandeel, A. M. (2016). English language teachers' beliefs and practices regarding the teach-ing of speaking [Doctoral dissertation]. University of Leeds.

Gibbs, G. (1992). Creating a teaching profile. Technical and Educational Services.

Goodson, I. F., & Choi, P. L. (2008). Life history and collective memory as methodological strategies: Studying teacher professionalism. Teacher education quarterly, 35(2), 5-28.

Goodson, I. F., & Sikes, P. J. (2001). Life history research in educational settings: Learning from lives. Open University Press.

Gustafsson, C. (1999). Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete [Frame factors and pedagogical development work]. Pedagogisk Forskning i Sverige [Swedish Educational Research Association], 4(1), 43-57.

Gustafsson, J., & Thång, P. O. (2017). Workplace learning in higher education: Two examples from a Swedish context (pp. 35-49). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1479-367920170000032002

Henriksson, A.-S., & Elmgren, M. (2015). Universitetspedagogik. Norstedts.

Hiim, H. (2010). Pedagogisk aksjonsforskning. Tilnærminger, eksempler og kunnskapsfiloso-fisk grunnlag [Pedagogical Action Research. Examples, principles and epistemology]. Gyldendal Norsk Forlag AS.

Hiim, H. (2012). Relevant, praksisbasert yrkesutdanning. Artikkel i Ledelse og profesjonsut-øvelse [Relevant, practice-based vocational education. Article in Authorities and pro-fessional practice]. In B. Aamotsbakken (Ed.), Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole [Authorities and professional practice in kindergarten and school] (pp. 123-137). Universitetsforlaget.

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning [Practice based vocational education]. Gyl-dendal Akademisk.

Hiim, H. (2015). Kvalitet i yrkesutdanningen: Resultater fra et aksjonsforskningsprosjekt om yrkesforankring av innholdet i yrkesutdanningen [The quality of curriculum in VET: Re-sults from an action research project on content and structure in VET]. Norsk Pedagogisk Tidsskrift [The Norwegian Journal of Pedagogy], 99(2), 136-148. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2015-02-07

Hill, H. C., Blunk, M. L., Charalambous, C. Y., Lewis, J. M., Phelps, G. C., Sleep, L., & Ball, D. L. (2008). Mathematical knowledge for teaching and the mathematical quality of instruc-tion: An exploratory study. Cognition and instruction, 26(4), 430-511. https://doi.org/10.1080/07370000802177235

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative research inter-viewing. Sage publications.

Impedovo, M. A. (2021). Identity and teacher professional development: A reflective, collab-orative and agentive learning journey. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71367-6

Janssen, F., Westbroek, H., & Doyle, W. (2014). The practical turn in teacher education: Designing a preparation sequence for core practice frames. Journal of Teacher Educa-tion, 65(3), 195-206. https://doi.org/10.1177/0022487113518584

Jenset, I. S., Klette, K., & Hammerness, K. (2018). Grounding teacher education in practice around the world: An examination of teacher education coursework in teacher educa-tion programs in Finland, Norway, and the United States. Journal of Teacher Education, 69(2), 184-197. https://doi.org/10.1177/0022487117728248

Johansson, M. C. (2019). The institutionalisation of validation and the transformation of vocat-ional knowledge: The case of admission into Vocational Teacher Education in Sweden [Doctoral dissertation]. Linnaeus University Press.

Kitchen, J., & Petrarca, D. (2016). Approaches to teacher education. In J. Loughran & M. L. Hamilton (Eds.), International handbook of teacher education (pp. 137-186). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0366-0

Krueger, R. A. (2014). Focus groups: A practical guide for applied research. Sage publica-tions.

Langellier, K., & Peterson, E. E. (2004). Storytelling in daily life: Performing narrative. Tem-ple University Press.

Laura, K. (2017). Examining mathematics classroom interactions: elevating student roles in teaching and learning. International Journal of Educational Methodology, 3(2), 93-102. https://doi.org/10.12973/ijem.3.2.93

Leahy, S., Lyon, C., Thompson, M., & Wiliam, D. (2005). Classroom assessment: Minute by minute, day by day. Assessment, 63(3), 19-24.

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). Narrative research: Reading, analysis and interpretation. Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781412985253

Lindberg, V. (2003). Learning practices in vocational education. Scandinavian Journal of Educational Research, 47(2), 157-179. https://doi.org/10.1080/00313830308611

Loo, S. (2020). Professional development of teacher educators in further education: Path-ways, knowledge, identities and vocationalism. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429056741

Loughran, J., & Hamilton, M. L. (2016). Developing an understanding of teacher education. In J. Loughran & M. L. Hamilton (Eds.), International handbook of teacher education (pp. 3-22). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0366-0

Lundgren, U. P. (1972). Frame factors and the teaching process: A contribution to curricu-lum theory and theory on teaching. Almqvist & Wiksell.

Lundgren, U. P. (1981). Att organisera omvärlden: En introduktion till läroplansteori [Organ-izing one's world: An introduction to curriculum theory]. Liber.

Mayer, D. (2021). Teacher education policy and research: An introduction. In D. Mayer (Ed.), Teacher education policy and research (pp. 1-10). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3775-9_1

Mayer, D., & Reid, J.-A. (2016). Professionalising teacher education: Evolution of a changing knowledge and policy landscape. In J. Loughran & M. L. Hamilton (Eds.), International handbook of teacher education (pp. 453-486). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0366-0

McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (2009). Power in the classroom I: Teacher and student perceptions. Communication Education, 32(2), 175-184. https://doi.org/10.1080/03634528309378527

Mishler, E. G. (1999). Storylines: Craftartists' narratives of identity. Harvard University Press.

Moon, J. (2004). Linking levels, learning outcomes and assessment criteria. Exeter Universi-ty. http://aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/Bol_semin/Edinburgh/J_Moon_backgrP.pdf

National Archives Collection. (2011). Föreskrifter om ändring av riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universi-tet och högskolor [Archival and records management legislation and regulations (RA-FS 2007: 1) on thwarting and return of documents at universities]. https://riksarkivet.se/rafs?pdf=rafs/RA-FS%202011-02.pdf

Nicol, D., Thomson, A., & Breslin, C. (2014). Rethinking feedback practices in higher educa-tion: A peer review perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(1), 102-122. https://doi.org/10.1080/02602938.2013.795518

Phelan, A. M., & Morris, J. D. (2021). Teaching and teacher education for a post-pandemic Canada: Context, crisis, critique and complication. In D. Mayer (Ed.), Teacher education policy and research (pp. 43-56). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3775-9_4

Ping, C., Schellings, G., & Beijaard, D. (2018). Teacher educators' professional learning: A literature review. Teaching and Teacher Education, 75, 93-104. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.06.003

Plummer, K. (2006). Documents of life 2: An invitation to a critical humanism. Sage Publica-tions.

Polkinghorne, D. E. (2007). Validity issues in narrative research. Qualitative inquiry, 13(4), 471-486. https://doi.org/10.1177/1077800406297670

Richardson, D. (2008). Don't dump the didactic lecture; fix it. Advances in Physiology Educa-tion, 32(1), 23-24. https://doi.org/10.1152/advan.00048.2007

Richmond, V. P., & McCroskey, J. C. (2009). Power in the classroom II: Power and learning. Communication Education, 33(2), 125-136. https://doi.org/10.1080/03634528409384729

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. Sage Publications.

Sakamoto, N. (2021). Teacher awareness as professional development: Assistant language teachers in a cross-cultural context. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88400-0

Scherp, H. Å. (2002). Lärares lärmiljö: Att leda skolan som lärande organisation [Teacher's learning environment: To lead the school as a learning organization]. Karlstad Universi-ty.

Squire, C., Andrews, M., & Tamboukou, M. (2008). Introduction: What is narrative research? In M. Andrews, C. Squire, & M. Tamboukou (Eds.), Doing narrative research (pp. 1-21). Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9780857024992.d2

Swedish Research Council, (2017). Good research practice. https://www.vr.se/download/18.5639980c162791bbfe697882/1555334908942/Good-Research-Practice_VR_2017.pdf

Timmerman, G. (2009). Teacher educators modelling their teachers? European Journal of Teacher Education, 32(3), 225-238. https://doi.org/10.1080/02619760902756020

Toom, A. (2017). Teachers’ professional and pedagogical competencies: A complex divide between teacher work, teacher knowledge, and teacher education. In D. J. Clandinin & J. Husu (Eds.), The Sage handbook of research on teacher education (pp. 803-819). Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781526402042.n46

Wibeck, V., Dahlgren, M. A., & Öberg, G. (2007). Learning in focus groups: An analytical di-mension for enhancing focus group research. Qualitative Research, 7(2), 249-267. https://doi.org/10.1177/1468794107076023

Wilkinson, S. (2011). Analysing focus group data. In D. Silverman (Ed.), Qualitative research (3rd ed., pp. 87-104). Sage Publications.

Nedlastinger

Publisert

2022-05-30

Hvordan referere

Asghari, H., & Andersén, A. (2022). Ramfaktorernas inverkan på (yrkes)lärarutbildares undervisningsarbete: En berättelsestudie inom korta lärarutbildningar vid ett svenskt universitet . Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 7(1), 62–83. https://doi.org/10.7577/sjvd.4582

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler