«Du blir litt sånn selvsikker, og tenker at ‹wow› noen vil faktisk sende bilen til oss!»

Ungdomsbedrift som virkemiddel for en opplevd relevant skolehverdag

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.4999

Sammendrag

Det er reist mye kritikk om for mye teoretisk innhold på yrkesfag i Norge. Klasseromsundervisning går særlig hardt ut over ungdommer som har mye energi i kroppen og et ønske om å jobbe praktisk. Mange elever i risikosonen for å falle fra videregående opplæring trenger derfor en skolehverdag som inkluderer en betydelig mengde praksis, og en hverdag som gir elevene en opplevelse av mening. Forskning viser at faktorer som familiebakgrunn og kjønn påvirker elevenes sannsynlighet for å fullføre og bestå videregående opplæring. Gutter med minoritetsbakgrunn på yrkesfaglige studieretninger har lavest sannsynlighet for å fullføre på normert tid. Målet med denne artikkelen er å undersøke om bruk av ungdomsbedrift på vg2 Kjøretøy kan fremme mestring og motivasjon for denne elevgruppen på en østkantskole i Oslo og artikkelens forskningsspørsmål er: Hvordan kan et prosjekt med ungdomsbedrift på yrkesfag bidra til relevans for gutter i en storbyskole? Studiens teoretiske perspektiver er basert på teorier som kan brukes i forbindelse med begrepene elever med minoritetsbakgrunn, relevant opplæring på yrkesfag og entreprenørskap. Studiens datagrunnlag er basert på kvalitative intervjuer med ti elever, alle tilknyttet vg2 Kjøretøy, ved en større videregående skole i hovedstadsregionen. Resultatene viser at elevene i hovedsak opplevde arbeidet med ungdomsbedriftene som motiverende og mange elever lærte mye av dette arbeidet.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Referanser

Battin-Pearson, S., Newcomb, M. D., Abbott, R. D., Hill, K. G., Catalano, R. F. & Hawkins, J. D. (2000). Predictors of early high school dropout: A test of five theories. Journal of Educational Psychology, 92(3), 568-582. https://doi.org/10.1037//0022-0663.92.3.568

Birkelund, G. E., Hermansen, A. S. & Evensen, Ø. (2010). Skolesegregering – et problem? Elevsammensetning, frafall og karakterer i Oslo-skolen. Universitetet i Oslo. https://www.sv.uio.no/iss/forskning/prosjekter/segregering-i-osloskolen/publikasjoner/skolesegregering.pdf

Bratsberg, B., Nyen, T. & Raaum, O. (2017). Fagbrev i voksen alder: Vocational qualifications in adulthood. Søkelys på arbeidslivet, 34(1-02), 24-43. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2017-01-02-02

Bødtker-Lund, D., Hansen, K. H., Haaland, G. & Vagle, I. (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglæreres erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. Scandinavian Journal of Vocations in Development, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2577

Casson, M. & Casson, C. (2014). The history of entrepreneurship: Medieval origins of a modern phenomenon. Business History, 56(8), 1223-1242. https://doi.org/10.1080/00076791.2013.867330

Crumpton, H. E. & Gregory, A. (2011). "I'm Not Learning": The Role of Academic Relevancy for Low-Achieving Students. The Journal of educational research (Washington, D.C.), 104(1), 42-53. https://doi.org/10.1080/00220670903567398

Dahlback, J. (2019). Yrkesretting av yrkesfaglige utdanningsprogram. I K. M. Lyngsnes & M. Rismark (Red.), Yrkesopplæring (1. utgave. utg.). Gyldendal.

Dahlback, J., Hansen, K., Haaland, G. & Vagle, I. (2022). Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv. Scandinavian Journal of Vocations in Development, 7(1). https://doi.org/10.7577/sjvd.4573

Dahlback, J., Haaland, G., Hansen, K. & Sylte, A. L. (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1. Rapporter og utredninger (Høgskolen i Akershus). https://hdl.handle.net/20.500.12199/204

Elder, I., Sølvberg, A. & Johansen, V. (2017). ''Ofte opplever jeg at jeg virkelig lærer noe, fordi elevene kan mer om sin interesse enn det jeg kunne'' - En kvalitativ studie om læreres opplevelser av å lede kreative og innovative prosesser i nær relasjon med elever i ungdomsbedrift. I. NTNU.

Elffers, L., Oort, F. J. & Karsten, S. (2012). Making the connection: The role of social and academic school experiences in students' emotional engagement with school in post-secondary vocational education. Learning and individual differences, 22(2), 242-250. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.08.005

European Commission. (2016). Entrepreneurship Education at School in Europe. Eurydice Report. https://data.europa.eu/doi/10.2797/301610

Finn, J. D. (1989). Withdrawing From School. Review of Educational Research, 59(2), 117-142. https://doi.org/10.3102/00346543059002117

Gibbs, G. (2018). Analyzing qualitative data (U. Flick, Red.). SAGE.

Grewe, U. & Brahm, T. (2020). Development of entrepreneurial competences in mini-companies at schools. Education & training (London), 62(7/8), 917-931. https://doi.org/10.1108/ET-08-2019-0186

Grønmo, S. (2016). Samfunnsvitenskapelige metoder (2. utg. utg.). Fagbokforl.

Hegna, K., Dæhlen, M., Smette, I. & Wollscheid, S. (2012). «For mye teori» i fag- og yrkesopplæringen – et spørsmål om målsettinger i konflikt? – Europeiske utdanningsregimer og den norske modellen. Tidsskrift for samfunnsforskning, (02), 217-232. https://doi.org/https://doi.org/10.18261/ISSN1504-291X-2012-02-04

Heusdens, W. T., Bakker, A., Baartman, L. K. J. & De Bruijn, E. (2015). Contextualising Vocational Knowledge: A Theoretical Framework and Illustrations From Culinary Education. Vocations and learning, 9(2), 151-165. https://doi.org/10.1007/s12186-015-9145-0

Hiim, H. (2017). Ensuring Curriculum Relevance in Vocational Education and Training: Epistemological Perspectives in a Curriculum Research Project. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 4(1), 1-19. https://doi.org/10.13152/IJRVET.4.1.1

Jacobsen, D. I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg. utg.). Cappelen Damm akademisk.

Johannessen, A., Christoffersen, L. & Tufte, P. A. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (5. utg. utg.). Abstrakt.

Johansen, V. (2014). Kan entreprenørskapsprosjekter øke motivasjon og oppmøte? I L. A. Støren (Red.), Entreprenørskapsutdanning i Norge : tilnærminger, utbredelse og effekter. Fagbokforl.

Johansen, V. (2018a). Innovation Cluster for Entrepreneurship Education. ENRI - Research Report,, 01/2018. https://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2018/01/201801_Innovation_Cluster_for_Entrepreneurship_Education_Revised_edition.pdf

Johansen, V. (2018b). Sammenhenger mellom deltakelse i Ungdomsbedrift og indre motivasjon og innsats i videregående skole. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 12(2), 29-47. https://doi.org/10.23865/fou.v12.1759

Johansen, V. & Støren, L. A. (2014). Forskning på entreprenørskapsopplæring. I Entreprenørskapsutdanning i Norge : tilnærminger, utbredelse og effekter. Fagbokforl.

Katznelson, N. & Görlich, A. (2017). Hvordan skaber man motivation for uddannelse blandt udsatte unge. Center for Ungdomsforskning. https://www.cefu.dk/media/599008/piece_cefu_17_for_web.pdf

Kolb, D. (1984). Experiential learning : experience as the source of learning and development. Prentice-Hall.

Kolb, D. & Kolb, A. Y. (2013). THE KOLB LEARNING STYLE INVENTORY 4.0. Experience Based Learning Systems, Inc. https://www.researchgate.net/profile/David_Kolb/publication/303446688_The_Kolb_Learning_Style_Inventory_40_Guide_to_Theory_Psychometrics_Research_Applications/links/57437c4c08ae9f741b3a1a58/The-Kolb-Learning-Style-Inventory-40-Guide-to-Theory-Psychometrics-Research-Applications.pdf

Kruglanski, A. W., Thompson, E. P., Higgins, E. T., Atash, M. N., Pierro, A., Shah, J. Y., Spiegel, S. & Kruglanski, A. W. (2000). To "do the right thing" or to "just do it": locomotion and assessment as distinct self-regulatory imperatives. Journal of personality and social psychology, 79(5), 793-815. https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.5.793

Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet & Nærings- og handelsdepartementet. (2009). Entreprenørskap i utdanningen: fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/rega/rapporter/entreprenorskap_i_utdanningen.pdf?id=2292351

Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet & Kommunal- og regionaldepartementet. (2005). Se mulighetene og gjør noe med dem!: strategi for entreprenørskap i utdanningen, 2004-2008. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/grunnskole/strategiplaner/75561_entrepenorskap_strategi.pdf

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju, 3. utg., 2. oppl. Gyldendal akademisk.

Lackèus, M. (2016). A ‘value’ and ‘economics’ grounded analysis of six value creation based entrepreneurial education initiatives. 3E ECSB Entrepreneurship Education Conference in Leeds, UK, 11-13 May 2016., Leeds. http://vcplist.com/wp-content/uploads/2016/03/A-value-and-economics-grounded-analysis-of-six-cases-Lackeus-160317.pdf

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning : legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Liguori, E., Corbin, R., Lackeus, M. & Solomon, S. J. (2019). Under-researched domains in entrepreneurship and enterprise education: primary school, community colleges and vocational education and training programs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 26(2), 182-189. https://doi.org/10.1108/JSBED-04-2019-402

Lindqvist, S. H. (2017). What and How Students Perceive They Learn When Doing Mini-Companies in Upper Secondary School. https://ungforetagsamhet.se/sites/default/files/general_files/what%20and%20how%20students%20perceive%20they%20learn%20when%20doing%20mini-companies%20in%20upper%20secondary%20school%20HUNTER%20LINDQVIST.pdf

Mjaavatn, P. E. & Frostad, P. (2014). Tanker om å slutte på videregående skole - Er ensomhet en viktig faktor? Spesialpedagogikk. https://utdanningsforskning.no/artikler/tanker-om-a-slutte-pa-videregaende-skole-er-ensomhet-en-viktig-faktor/

Mjaavatn, P. E. & Frostad, P. (2018). Fra ungdomsskole til videregående skole – hvordan opplever elevene overgangen? Norsk pedagogisk tidsskrift, 102(03), 282-297. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2018-03-07

NOU 2018:2. (2018). Fremtidige kompetansebehov I: Kunnskapsgrunnlaget. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon,. https://www.regjeringen.no/contentassets/e6acac1df4964805a34c767fa9309acd/no/pdfs/nou201820180002000dddpdfs.pdf

NOU 2018:15. (2018). Kvalifisert, forberedt og motivert: Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-15/id2621801/

NOU 2019:3. (2019). Nye sjanser – bedre læring: Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Kunnskapsdepardementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-3/id2627718/

Pedersen, O., Pettersen, J. A. & Snoen, E. (2019). Pedagogisk entreprenørskap i yrkesdidaktikken. I M. Rismark (Red.), Yrkesopplæring (1. utgave. utg.). Gyldendal.

Polidano, C. & Tabasso, D. (2014). Making it real: The benefits of workplace learning in upper-secondary vocational education and training courses. Economics of Education Review, 42(October), 130-146. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2014.06.003

Ruskovaara, E. (2014). Entrepreneurship Education in Basic and Upper Secondary Education: Measurement and Empirical Evidence [Lappeenranta University of Technology]. Lappeenranta. https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/101021/V%C3%A4ikk%C3%A4ri%20Ruskovaara%20A4.pdf?s

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020

Schmid, E. (2021). «Alle sammen støtter hverandre og hjelper hverandre hvis vi trenger motivasjon»: Et elevperspektiv på læring og relasjoner i flerkulturelle videregående skoler med lave inntakskrav. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning. https://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2021-01-03

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2011). Motivasjon for skolearbeid. Tapir akademisk.

Spetalen, H. (2017). Teori og praksis i yrkesfaglige læreplaner – myter og realiteter. Scandinavian Journal of Vocations in Development, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2264

Spilling, O. R., Johansen, V. & Støren, L. A. (2015). Entreprenørskapsutdanning i Norge - status og veien videre : sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen (Bd. 2015/2). NIFU. https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/278042/NIFUrapport2015-2.pdf?sequence=1

SSB. (2021, 13.06.2022). Gjennomføring i videregående opplæring. Hentet 09.09.2022 fra https://www.ssb.no/utdanning/videregaende-utdanning/statistikk/gjennomforing-i-videregaende-opplaering

St.meld. nr. 11 (2008-2009). Læreren: rollen og utdanningen. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-11-2008-2009-/id544920/?ch=1

Thrana, H. M. (2016). Ungdommenes forklaringer på hvorfor de ikke fullfører videregående opplæring. I J. Rogstad (Red.), De Frafalne : om frafall i videregående opplæring - hvem er de, hva vil de og hva kan gjøres? Gyldendal akademisk.

Ungt Entreprenørskap. (2020). Ungdomsbedrift: Videregående skole. https://www.ue.no/program/ungdomsbedrift

Utdanningsdirektoratet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Utdanningsdirektoratet. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ny-generell-del-av-lareplanen/

Utdanningsdirektoratet. (2018, 06.07.2018). Nye læreplaner på yrkesfag. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-pa-yrkesfag/

Utdanningsdirektoratet. (2019a). Hvilken betydning har innvandrerbakgrunn for sjansene for å få læreplass? https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag-og-yrkesopplaring/analyser/hvilken-betydning-har-innvandrerbakgrunn-for-sjansene-for-a-fa-lareplass/

Utdanningsdirektoratet. (2019b). Hvorfor får ikke alle søkere læreplass? En kunnskapsoversikt. https://www.udir.no/contentassets/4a898f6ef35c442ea7421d880599e675/kunnskapsoversikt_lareplass.pdf

Vansteenkiste, M., Lens, W. & Deci, E. L. (2006). Intrinsic Versus Extrinsic Goal Contents in Self-Determination Theory: Another Look at the Quality of Academic Motivation. Educational psychologist, 41(1), 19-31. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4101_4

Wenger, E. (2012). En social teori om læring. I K. Illeris (Red.), (s. 140 - 148). Samfundslitteratur.

Nedlastinger

Publisert

2024-04-30

Hvordan referere

Gilberg, A. (2024). «Du blir litt sånn selvsikker, og tenker at ‹wow› noen vil faktisk sende bilen til oss!»: Ungdomsbedrift som virkemiddel for en opplevd relevant skolehverdag. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 9(1), 1–17. https://doi.org/10.7577/sjvd.4999

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler