Læring i teknologifag

Opplæringen for yrker innenfor industriteknologi for å møte kravene til det 21. århundrets arbeidsliv og kompetansebehov

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.5495

Sammendrag

I lys av den teknologiske utviklingen i Industri 4.0 har læringsfabrikker blitt en viktig arena for å utvikle teknologisk kompetanse. Men det har vært en økende bekymring for at det menneskelige aspektet og betydningen av bærekraft har blitt oversett. I denne diskusjonen har vi tatt utgangspunkt i seks ulike artikler som omhandler forskjellige aspekter av læringsfabrikker. Vi har også kritisert begrensningen som ligger i Industri 4.0 og trukket inn konseptene Industri 5.0 og Samfunn 5.0 som legger vekt på innovasjon og en mer menneskeorientert tilnærming.

Som et alternativ til den tradisjonelle definisjonen av læringsfabrikk, har vi utviklet en ny definisjon som tar hensyn til disse aspektene: "En læringsfabrikk er et læringsmiljø, hvor prosesser og teknologier er basert på et ekte industriområde som tillater en direkte tilnærming til verdikjeder, produksjons – og arbeidsprosesser. Læringen forankres i en virksomhetsorganisatorisk sammenheng og tar opp i seg skiftene i samfunn og økonomi. Bærekraft og innovasjon er sentralt, der balansering av økonomisk utvikling i lys av samfunns- og klimautfordringer er en del av læringsfabrikkens kontekst. Læringsfabrikken er basert på didaktisk tenkning med vekt på erfarings – og problembasert læring. Kontinuerlige forbedringsfilosofi utvikles gjennom deltakernes egne handlinger og interaktive involvering." Denne definisjonen er utformet for å guide vårt empiriske arbeid med læringsfabrikken på Raufoss. Intensjonen er at den kan bidra til en mer helhetlig og fremtidsrettet forståelse av læringsfabrikk som yrkesdidaktisk konsept.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Referanser

Abele, E., Chryssolouris, G., Sihn, W., Metternich, J., ElMaraghy, H., Seliger, G., Sivard, G., ElMaraghy, W., Hummel, V., Tisch, M. & Seifermann, S. (2017). Learning factories for future oriented research and education in manufacturing. CIRP Annals, 66(2), 803-826. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2017.05.005

Abele, E., Metternich, J. & Tisch, M. (2019a). Historical Development, Terminology, and Definition of Learning Factories. I Learning Factories : Concepts, Guidelines, Best-Practice Examples (s. 81-97). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92261-4_4

Abele, E., Metternich, J. & Tisch, M. (2019b). Learning Factories : Concepts, Guidelines, Best-Practice Examples (1st ed. 2019. utg.). Springer International Publishing : Imprint: Springer.

Abele, E., Metternich, J., Tisch, M., Chryssolouris, G., Sihn, W., Elmaraghy, H., Hummel, V. & Ranz, F. (2015). Learning Factories for Research, Education, and Training. I(Bd. 32, s. 1-6).

Abele, E., Tisch, M., Hertle, C., Metternich, J. & Tenberg, R. (2016). Learning factory design: a competency-oriented approach integrating three design levels. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 29(12), 1355-1375. https://doi.org/10.1080/0951192X.2015.1033017

Ansari, F., Hold, P., Mayrhofer, W., Schlund, S. & Sihn, W. (2018). AUTODIDACT: Introducing the Concept of Mutual Learning into a Smart Factory Industry 4.0. I. International Association for Development of the Information Society.

Belinski, R., Peixe, A. M. M., Frederico, G. F. & Garza-Reyes, J. A. (2020). Organizational learning and Industry 4.0: findings from a systematic literature review and research agenda. Benchmarking: An International Journal, 27(8), 2435-2457. https://doi.org/10.1108/BIJ-04-2020-0158

Bughin, J., Hazan, E., Lund, S., Dahlström, P., Wiesinger, A. & Subramaniam, A. (2018). Skill shift: Automation and the future of the workforce. McKinsey Global Institute, 1. http://hdl.voced.edu.au/10707/456560

Cappelen, Å., Gjefsen, H. M., Gjelsvik, M. L., Holm, I. & Stølen, N. M. (2013). Forecasting demand and supply of labour by education (Bd. 48/2013). Statistics Norway. https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/144096?_ts=141cb387d78

Carberry, K., Cheese, P., Husbands, C., Keep, E., Lauder, H., Pollard, D. & Unwin, L. (2015). How should our schools respond to the demands of the twenty first century labour market? Eight perspectives. Education & employers research: Occasional taskforce research paper, 1-33.

Carlin, M. S., Skjellaug, B., Nygaard, S., Vermesan, O., Svagård, I. S., Andreassen, T. W., Knutstad, G. A. J., Gran, I. R., Andresen, I., Røhne, M., Ausen, D. & Boysen, E. S. (2015). Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv. http://hdl.handle.net/11250/2378812

Colquhoun, H. L., Levac, D., O'Brien, K. K., Straus, S., Tricco, A. C., Perrier, L., Kastner, M. & Moher, D. (2014). Scoping reviews: time for clarity in definition, methods, and reporting. Journal of Clinical Epidemiology, 67(12), 1291-1294. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.03.013

Construction City. (2022). Construction City. https://constructioncity.no/nb/

De Zan, G., De Toni, A. F., Fornasier, A. & Battistella, C. (2015). A Methodology for the Assessment of Experiential Learning Lean: The Lean Experience Factory Study. European Journal of Training and Development, 39(4), 332-354. https://dx.doi.org/10.1108/EJTD-05-2014-0040

Diwangkoro, E. & Soenarto. (2020). Development of teaching factory learning models in vocational schools. J. Phys.: Conf. Ser, 1456(1), 12046. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1456/1/012046

DNV AS. ((u.å.), (u.å.)). Technology Outlook 2030. Hentet 21. juni fra https://www.dnv.com/to2030/overview/index.html

European, C., Directorate-General for, R., Innovation, Breque, M., De Nul, L. & Petridis, A. (2021). Industry 5.0 : towards a sustainable, human-centric and resilient European industry. Publications Office. https://doi.org/doi/10.2777/308407

Fisk, P. (2019, 6. desember). Megatrends 2020-2030… what they mean for you and your business, and how to seize the new opportunities for innovation and growth. Peter Fisk. . https://www.peterfisk.com/2019/12/mega-trends-with-mega-impacts-embracing-the-forces-of-change-to-seize-the-best-future-opportunities/

Gottschaldt, K. (1926). Über den Einfluß der Erfahrung auf die Wahrnehmung von Figuren - I. Über den Einfluß gehäufter Einprägung von Figuren auf ihre Sichtbarkeit in umfassenden Konfigurationen. Psychological research, 8(1), 261-317. https://doi.org/10.1007/BF02411523

Haugland, B. K. (2017, 5. februar). 15 globale trender å være oppmerksom på i 2017. Teknisk Ukeblad Media AS. https://www.tu.no/artikler/15-globale-trender-a-vaere-oppmerksom-pa-i-2017/376069

Herde, C. N., Lievens, F., Solberg, E. G., Harbaugh, J. L., Strong, M. H. & J. Burkholder, G. (2019). Situational Judgment Tests as Measures of 21st Century Skills: Evidence across Europe and Latin America. Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones, 35(2), 65-74. https://doi.org/10.5093/jwop2019a8

Holm Ingelsrud, M. & Steen, A. H. (2019). YS arbeidslivsbarometer. Norsk arbeidsliv 2019.

Kompetanse i det digitale arbeidslivet, Arbeidsforskningsinstituttet AFI. OsloMet. https://s32603.pcdn.co/wp-content/uploads/2019/08/Rapport-Arbeidslivsbarometer_2019.pdf

Ifenthaler, D. (2018). Digital Workplace Learning: Bridging Formal and Informal Learning with Digital Technologies. Cham: Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46215-8

Kolb, D. A., Rubin, I. M. & McIntyre, J. M. (1974). Organizational psychology : an experiential approach (2nd. utg.). Prentice-Hall.

Lai, E., DiCerbo, K. & Foltz, P. (2017). Skills for Today: What We Know about Teaching and Assessing Collaboration. Pearson. https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/efficacy-and-research/skills-for-today/Collaboration-FullReport.pdf

Lefebvre, C., Glanville, J., Briscoe, S., Littlewood, A., Marshall, C., Metzendorf, M.-I., Noel-Storr, A., Rader, T., Shokraneh, F., Thomas, J., Wieland, L. S. & Group, o. b. o. t. C. I. R. M. (2019). Searching for and selecting studies. I Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (s. 67-107). https://doi.org/10.1002/9781119536604.ch4

Lindvig, K. & Mathiasen, H. (2020). Translating the Learning Factory model to a Danish Vocational Education Setting. Procedia manufacturing, 45, 90-95. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.04.077

Martin, J. P. (2018). Skills for the 21st century. https://doi.org/10.1787/96e69229-en

Meld. St. 27 (2016–2017). Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende. Nærings- og fiskeridepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20162017/id2546209/

Modig, N. & Åhlström, P. (2012). Dette er Lean : løsningen på effektivitetsparadokset. Rheologica Publ.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. BMJ, 339, b2535. https://doi.org/10.1136/bmj.b2535

NCE Manufacturing. ((u.å.)). NCE Manufacturing. https://ncemanufacturing.no/hjem

NHO. (2015, 25. september). Digitalisering: Slik møter du de globale megatrendene. https://www.nho.no/tema/teknologi-og-forskning/artikler/digitalisering-slik-moter-du-de-globale-megatrendene/

Norsk Industriarbeidermuseum. (2018). Bedriftsskolen, sveisearbeider. https://digitaltmuseum.no/021018030032/bedriftsskolen-sveisearbeider

Norsk katapult - Siva. ((u.å.)). Norsk katapult. https://norskkatapult.no/

NOU 2014: 7. (2014). Elevenes læring i fremtidens skole — Et kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-7/id766593/

NOU 2015: 8. (2015). Fremtidens skole : fornyelse av fag og kompetanser. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning. http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDFS.pdf

NOU 2018:2. (2018). Fremtidige kompetansebehov I — Kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-2/id2588070/

NOU 2019:2. (2019). Fremtidige kompetansebehov II — Utfordringer for kompetansepolitikken. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-2/id2627309/

NOU 2020:2. (2020). Fremtidige kompetansebehov III — Læring og kompetanse i alle ledd. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-2/id2689744/

Revans, R. (2011). ABC of Action Learning (1. utg.). Farnham: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315263533

Roll, M. & Ifenthaler, D. (2021). Learning Factories 4.0 in technical vocational schools: can they foster competence development? Empirical Research in Vocational Education & Training, 13(1), 1-23. https://doi.org/10.1186/s40461-021-00124-0

Rørstad, K., Børing, P., Solberg, E. & Carlsten, T. C. (2017). NHOs Kompetansebarometer 2017 : Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017. I. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. http://hdl.handle.net/11250/2451954

Rørstad, K., Børing, P., Solberg, E. & Carlsten, T. C. (2019). NHOs kompetansebarometer 2019 : Resultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2019. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. http://hdl.handle.net/11250/2618581

Scheid, R. (2018). Learning Factories in Vocational Schools. I D. Ifenthaler (Red.), Digital Workplace Learning: Bridging Formal and Informal Learning with Digital Technologies (s. 271-289). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46215-8_15

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Ullah, A. M. M. S. (2019). Fundamental Issues of Concept Mapping Relevant to Discipline-Based Education: A Perspective of Manufacturing Engineering. Education sciences, 9(3), 228. https://doi.org/10.3390/educsci9030228

UNESCO. (1972). Learning to beThe world of education today and tomorrow. I. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000001801

UNESCO. (1996). Learning: The treasure within. Unesco. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590

Utdanningsdirektoratet. ((u.å.)). Fagfornyelsen. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Önday, Ö. (2019). Japan’s Society 5.0: Going Beyond Industry 4.0. Business Economics. https://doi.org/10.4172/2151-6219.1000389

Nedlastinger

Publisert

2024-04-30

Hvordan referere

Grydeland, A., Karstensen, S., Lier, A. R., & Sannerud, A. R. (2024). Læring i teknologifag: Opplæringen for yrker innenfor industriteknologi for å møte kravene til det 21. århundrets arbeidsliv og kompetansebehov. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 9(1), 18–46. https://doi.org/10.7577/sjvd.5495

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler