Yrkesfaglæreres profesjonsfaglige digitale kompetanse i et spenningsfelt mellom skole og arbeidsliv

En studie av ePortfolioer og dokumentasjonssystem i bruk og utprøving.

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/sjvd.5648

Emneord (Nøkkelord):

Profesjonsfaglig digital kompetanse, yrkesfaglærer, yrkesdidaktikk, ePortfolioer

Sammendrag

Begrepet profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) har fått gjennomslag i forskningslitteraturen om nye krav til læreres yrkeskompetanse i et digitalisert arbeidsliv. Imidlertid har denne forskningen i liten grad belyst hva PfDK kan innebære for yrkesfaglærere. Artikkelen tar utgangspunkt i et yrkesdidaktisk perspektiv på pedagogisk integrering av digitale ressurser for å fremme læring i en yrkesutdanning som veksler mellom opplæring i skole og arbeidsliv. En modell for yrkesfaglærernes PfDK, YFL-modellen, er utviklet med basis i denne forståelsen og blir i denne studien av ePortfolioer og digitale dokumentasjonssystemer i flere yrkesfag underkastet en eksplorerende validering.

Teoretisk plasseres studien i en sosiokulturell forståelse av læring hvor bruksområder og ulike formål for denne teknologien sees i lys av muligheter for læring på tvers av arenaer i samarbeid med andre aktører. Forskningsdesignet er inspirert av designbasert forskning der forskningsbaserte prinsipper for systemutforming implementeres i flere runder med lokalt utviklingsarbeid og tett samarbeid mellom forskere og praktikere. Datamaterialet er analysert tematisk og som integrerte slutninger i tråd med prinsipper for metodekombinert forskning

For å lykkes med teknologistøttede grensekryssingspraksiser viser resultatene, i lys av YFL-modellen, at yrkesfaglærere har behov for både profesjonsforankrede og fagintegrerte kompetanser. Dette viser seg eksempelvis i profesjonell kommunikasjon om yrkesdidaktiske formål for bruk av ePortfolioer, og i en mer innovativ og transformativ praksis når elever opprettet personlige læringsportfolier som kommuniserer yrkeskompetanse. Dette utfordrer yrkesfaglærerrollen ved å kreve en mer adaptiv pedagogisk tilnærming. En utvikling av PfDK i et bredt profesjonsperspektiv omfatter kompetansedimensjoner knyttet til andre aktørers holdninger til teknologi, samarbeidsmuligheter i utviklingen av de teknologiske systemer og i overvinnelse av organisatoriske og politiske hindringer. Videre forskning bør gjøre en systematisk studie av viktige dimensjoner i YFL-modellen i flere yrkesfag.

Nedlastinger

Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Referanser

Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2012). Crossing Boundaries Between School and Work During Apprenticeships. Vocations and Learning, 5(2), Art. 2. https://doi.org/10.1007/s12186-011-9073-6

Alirezabeigi, S., J. Masschelein & Decuypere, M. (2020). Investigating Digital Doings Through Breakdowns. Learning, Media and Technology 45(2), 193–207. https://doi:10.1080/17439884.2020.1727501

Alvesson, M., & Kärreman, D. (2011). Qualitative Research and Theory Development: Mystery as Method. SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446287859

Anderson, T., & Shattuck, J. (2012). Design-Based Research: A Decade of Progress in Education Research? Educational Researcher, 41(1), 16–25. https://doi.org/10.3102/0013189X11428813

Attwell, G., & Elferink, R. (2008). Developing tools to support work based competence development: E-Portfolios and apprenticeship. Network of innovative apprenticeship. http://www.pontydysgu.org/wp-content/uploads/2008/02/toolosforapprenticeship.pdf

Bazeley, P. (2012). Integrative Analysis Strategies for Mixed Data Sources. American Behavioral Scientist 56(6), 814–828. https://doi.org/10.1177/0002764211426330

Bouw, E., Zitter, I., & de Bruijn, E. (2019). Characteristics of learning environments at the boundary between school and work – A literature review. Educational Research Review, 26, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.12.002

Braun, V., & Clarke, V. (2016). (Mis) conceptualising themes, thematic analysis, and other problems with Fugard and Potts’ (2015) sample-size tool for thematic analysis. International Journal of Social Research Methodology, 19(6), 739–743. https://doi.org/10.1080/13645579.2016.1195588

Brown, A. L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. The Journal of The Learning Sciences, 2(2), 141–178.

Cattaneo, A. A. P., & Aprea, C. (2018). Visual Technologies to Bridge the Gap Between School and Workplace in Vocational Education. I D. Ifenthaler (Red.), Digital Workplace Learning (s. 251–270). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46215-8_14

Cattaneo, A. A. P., Gurtner, J.-L., & Felder, J. (2021). Digital tools as boundary objects to support connectivity in dual vocational education. I E. Kyndt, S. Beausaert & I. Zitter (Red.), Developing Connectivity between Education and Work (s.137–157). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003091219-11

Cattaneo, A. A. P., Antonietti, C., & Rauseo, M. (2022). How digitalized are vocational teachers? Assessing digital competence in vocational education and looking at its underlying factors. Computers & Education, 176, 104358. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104358

Choy, S., Wärvik, G.-B., & Lindberg, V. (Red.). (2018). Integration of Vocational Education and Training Experiences (Bd. 29). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8857-5

Conde, M. Á., García-Peñalvo, F. J., Casany, M. J., & Forment, M. A. (2013). Personal Learning Environments and the Integration with Learning Management Systems. I M. D. Lytras, D. Ruan, R. D. Tennyson, P. Ordonez De Pablos, F. J. García Peñalvo, & L. Rusu (Red.), Information Systems, E-learning, and Knowledge Management Research (Bd. 278, s. 16–21). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-35879-1_3

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (4. utg.). SAGE

Dabbagh, N., & Castaneda, L. (2020). The PLE as a framework for developing agency in lifelong learning. Education Tech Research Dev, 68, 3041–3055. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09831-z

Daunert, A. L., & Price, L. (2014). E-Portfolio: A Practical Tool for Self-Directed, Reflective, and Collaborative Professional Learning (pp. 231–251). https://doi.org/10.1007/978-94-007-7012-6_13

Eggebø, H. (2020). Kollektiv kvalitativ analyse. Norsk sosiologisk tidsskrift, 4(2), 106–122. https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2020-02-03

Engeström, Y. (2009). The Future of Activity Theory: A Rough Draft. I Sannino, A., Daniels, H., & Gutiérrez, K. D. (Red.), Learning and Expanding with Activity Theory (1. utg., s. 303–328). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511809989.020

Enochsson, A.-B., Kilbrink, N., Andersén, A., & Ådefors, A. (2020). Connecting school and workplace with digital technology: Teachers’ experiences of gaps that can be bridged. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 43–64. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010143

Enochsson, A.-B., Kilbrink, N., Andersén, A., & Ådefors, A. (2022). Obstacles to progress: Swedish vocational teachers using digital technology to connect school and workplaces. International Journal of Training Research, 20(2), 111–127. https://doi.org/10.1080/14480220.2021.1979623

Fangen, K. (2010). Deltagende observasjon. Fagbokforlaget.No. Retrieved October 26, 2023, from https://www.fagbokforlaget.no/Deltagende-observasjon/I9788245010015

Lahn, L. C., & Nore, H. (2014). Bridging the gap between work and education in vocational education and training: A study of Norwegian apprenticeship training offices and e-portfolio systems. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 1(1), 21–34. https://doi.org/10.13152/IJRVET.1.1.2

Lahn, L. C., & Nore, H. (2018). EPortfolios as Hybrid Learning Arenas in Vocational Education and Training. I S. Choy, G.-B. Wärvik, & V. Lindberg (Red.), Integration of Vocational Education and Training Experiences: Purposes, Practices and Principles (s. 207–226). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8857-5_11

Lahn, L. C., & Berntsen, S. K. (2023). Frameworking vocational teachers’ digital competences: An integrative literature review and synthesis. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 7(2), Art. 2. https://doi.org/10.7577/njcie.5322

Godhe, A.-L. (2019). Digital Literacies or Digital Competence: Conceptualizations in Nordic Curricula. Media and Communication, 7(2), 25–35. https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1888

Hansen, K. H. (2017). Hva er yrkesdidaktikk i dagens yrkesopplæring i skole? Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2. https://doi.org/10.7577/sjvd.2134

Hansen, J. J., & Karim, A. S. (2020). Alt drejer sig om it: Erhvervsskolelæreres tilgang tilgang til it. Syddansk Universitet.

Heikkinen, H. L. T., de Jong, F. P. C. M., & Vanderlinde, R. (2016). What is (good) practitioner research? Vocations and Learning, 9(1), 1–19. https://doi.org/10.1007/s12186-016-9153-8

Hiim, H. (2015). Educational Action Research and the Development of Professional Teacher Knowledge. I Action Research for Democracy (s. 147–165). Routledge.

Kelentrić, M., Helland, K., & Astorp, A.-T. (2017). Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Hentet 23. august 2022, fra https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/rammeverk-larerens-profesjonsfaglige-digitale-komp/

Kilbrink, N., Enochsson, A-B., Andersén, A., & Ådefors, A. (2021). Teachers’ use of digital boundary objects to connect school and workplace-based learning in dual vocational education. I Developing Connectivity between Education and Work (s. 119-135) Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003091219

Koehler, M. & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)?. Contemporary issues in technology and teacher education, 9(1), 60-70. https://www.learntechlib.org/primary/p/29544/

Kunnskapsdepartementet. (2020a). Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for kunnskapsløftet). https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/yrkesfagleg-fordjuping/yrkesfaglig-fordypning-for-de-yrkesfaglige-utdanningsprogrammene-yff/

Kunnskapsdepartementet. (2020b). Overordnet del: Verdier og prinsipper i grunnopplæringen. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). InterView: Introduktion til et håndværk. Hans Reitzels Forlag.

Maxwell, J. A., Chmiel, M., & Rogers, S. (2015). Designing integration in mixed method and multi method research. I S. Hesse-Biber & R. B. Johnson (Red.), Oxford handbook of mixed method and multi-method research (s. 223–239). Oxford University Press.

McDonagh, A., Camilleri, P., Engen, B. K., & McGarr, O. (2021). Introducing the PEAT model to frame professional digital competence in teacher education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 5(4), Article 4. https://doi.org/10.7577/njcie.4226

OECD (2021). Teachers and Leaders in Vocational Education and Training. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/59d4fbb1-en

Postholm, M.B., & Skrøvset, S. (2013). The researcher reflecting on her own role duringaction research. Educational Action Research, 21(4), 506–518. https://doi.org/10.1080/09650792.2013.833798

Riis, M., Brodersen, A., & Rasmussen, C. L. (2019). Skitse til en grænsekrydsningsdidaktik i erhvervsuddannelser: Med fokus på muligheder for at skabe samspil og sammenhæng gennem brug af informations- og kommunikationsteknologi. https://www.ucviden.dk/da/publications/skitse-til-en-gr%C3%A6nsekrydsningsdidaktik-i-erhvervsuddannelser-med-

Schwendimann, B. A., Cattaneo, A. A. P., Dehler Zufferey, J., Gurtner, J.-L., Bétrancourt, M., & Dillenbourg, P. (2015). The ‘Erfahrraum’: A pedagogical model for designing educational technologies in dual vocational systems. Journal of Vocational Education & Training, 67(3), 367–396. https://doi.org/10.1080/13636820.2015.1061041

Skantz-Åberg, E., Lantz-Andersson, A., Lundin, M., & Williams, P. (2022). Teachers’ professional digital competence: An overview of conceptualisations in the literature. Cogent Education, 9(1), 2063224. https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2063224

Tynjälä, P. (2022). Workplace learning from the organizational point of view. Professional and Practice-Based Learning. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89582-2_20

UNESCO-UNEVOC (2022). Trends mapping study: Digital skills development in TVET teacher training—UNESCO Digital Library. (n.d.). Hentet 26.09.2023, fra https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380899

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: Development of higher psychological processes. Harvard university press.

Yen, C.-J., Tu, C.-H., Sujo-Montes, L. E., Harati, H., & Rodas, C. R. (2019). Using Personal Learning Environment (PLE) Management to Support Digital Lifelong Learning: International Journal of Online Pedagogy and Course Design, 9(3), 13–31. https://doi.org/10.4018/IJOPCD.2019070102

Yin, R. K. (2013). Validity and generalization in future case study evaluations. Evaluation, 19(3), 321–332. https://doi.org/10.1177/1356389013497081

Nedlastinger

Publisert

2024-04-30

Hvordan referere

Berntsen, S., & Lahn, L. C. (2024). Yrkesfaglæreres profesjonsfaglige digitale kompetanse i et spenningsfelt mellom skole og arbeidsliv: En studie av ePortfolioer og dokumentasjonssystem i bruk og utprøving . Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 9(1), 47–65. https://doi.org/10.7577/sjvd.5648

Utgave

Seksjon

Vitenskapelige artikler