Det tekstilfaglege i endring 1994-2017

- ved Institutt for estetiske fag, HiO/HiOA

Forfattere

  • Randi Veiteberg Kvellestad OsloMet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3597

Emneord (Nøkkelord):

faglærarutdanning, tekstilopplæring, handverk, danning, samfunnsoppdrag

Sammendrag

Artikkelen presenterer endringar i tekstilopplæringa ved Faglærarutdanning i design, kunst og handverk ved Høgskolen i Oslo (HiO), seinare Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og som i dag er kalla Institutt for estetiske fag (EST) ved  OsloMet – Storbyuniversitetet i perioden 1994 til 2017. Opplæringa var tidlegare knytt til solide fagstudium innan broderi, vev, biletvev og saum. Desse spesialstudia forsvann på 1990–2000-talet, og eit nytt innhald i Faglærarutdanninga og eit nytt studium i Mote og produksjon blei etablert. Dei to utdanningane har ulike samfunnsoppdrag og danningsomgrepet har endra seg. Studentane i begge studium utviklar ein breiare kompetanse innan fagfeltet. Handverk, ferdigheit og skriftleg refleksjon er sentrale kjenneteikn på utdanningane, men undervisingspraksis og bransjeerfaring er blitt ein viktigare del i lærings- og danningsprosessen. Det er læring inne på campus og læring ute i samfunnet. Samfunnsoppdraget til utdanningane har dermed påverka innhald og organisering.

Forfatterbiografi

Randi Veiteberg Kvellestad, OsloMet

Institutt for estetiske fag, førstelektor

Referanser

Aakre, Bjørn Magne. (2005). Formgiving og design i et didaktisk perspektiv (Bind 2005:105). [Doktoravhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet]. https://www.nb.no/items/b516cd0b3236a357d096c8a6e09e3e5d?page=0&searchText=Bj%C3%B8rn%20magne%20aakre

Aakre, Bjørn Magne. (2014). Formgiving, design og håndverk. Fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 7(2), 1-13. https://doi.org/10.7577/formakademisk.443

Brænne, Karen. (2009). Mellom ord og handling : om verdsetjing i kunst og handverksfaget (CON-TEXT 41). [Doktoravhandling, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo]. http://hdl.handle.net/11250/2406784

Digranes, Ingvild. (2009). Praktisk-estetiske fag i grunnskulen - personlegdom og kollektive omsyn. I Elin Angelo & Signe Kalsnes (Red.) Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning (ss. 82-96). Cappelen Damm Akademisk.

Engelstad, Helen. (1963). Taler til elevene fra 1950-1963. Historisk samling, Institutt for estetiske fag, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet – storbyuniversitetet.

Fauske, Laila Belinda. (2014). Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø. Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 7(5), 1-16. https://doi.org/10.7577/formakademisk.930

Foros, Per Bjørn, & Vetlesen, Arne Johan. (2012). Angsten for oppdragelse. Universitetsforlaget.

Glambek, Ingeborg. (1988). Kunsten, nytten og moralen : kunstindustri og husflid i Norge 1800-1900. Solum.

Grimen, Harald. (2008). Profesjon og kunnskap. I Anders Molander & Lars Inge Terum. (Red.), Profesjonsstudier (ss. 71-86). Universitetsforlaget.

Gulliksen, Marte Sørebø & Hjardemaal, Finn. (2010). Arbeidsformer i faglærerutdanningen i formgiving kunst og håndverk – en introduserende og kvantitativ studie av studentenes erfaringer. Acta Didactica Norge, 4(1), 1-25. https://doi.org/10.5617/adno.1052

Haugen, Trine. (2011). Disiplinfagenes plass i profesjonsutdanningene. I Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (Red.), Dannelse. Tenkning, modning, refleksjon. Nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forsking (ss. 754-762). Dreyers Forlag.

Holmberg, Annelie. (2009). Hantverksskicklighet och kreativitet. Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-2001. (Studia textilia ; 1) [Doktorsavhandling, Uppsala universitet]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-119721

Hyllseth, Berit. (2001). Forskningsbasert undervisning. Norgesnettrådet. https://docplayer.me/3830693-Forskningsbasert-undervisning.html

Høgskolen i Oslo, (1997). Studiehåndbok 1997-98. Avdeling for estetiske fag. Høgskolen i Oslo.

Høgskolen i Oslo, (2000). Studiehåndboka 2000-2001. Avdeling for estetiske fag. Høgskolen i Oslo.

Høgskolen i Oslo, (2007). Studiehåndboka 2007-2008. Avdeling for estetiske fag. Høgskolen i Oslo.

Høgskolen i Oslo (2010). Strategi 2011-2020. Faglig organisering. Én høgskole på vei mot universitet. Høgskolen i Oslo.

Høgskolen i Oslo og Akershus. (2012). Strategi 2020. Ny viten - Ny praksis. Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus. HiOA. https://hioa.arkivplan.no/content/download/40375/161824/file/strategi%202020.pdf

Illeris, Helene. (2002). Billede, pædagogik og magt: postmoderne optikker i det billedpædagogiske felt. Samfundslitteratur.

Klafki, Wolfgang. (2014). Dannelsesteori og didaktik : nye studier (3. udg. utg., Bind 14). Klim. (Opprinnelig utgitt 1985)

Kunnskapsdepartementet. (2011). Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). https://www.regjeringen.no/contentassets/e579f913fa1d45c2bf2219afc726670b/nkr.pdf

Kvellestad, Randi Veiteberg. (2013). Flid, nytte og kvalitet - danningsideal ved Den Kvinnelege Industriskole frå 1875 til 1960. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 6(3), 1-21. https://doi.org/10.7577/formakademisk.532

Kvellestad, Randi Veiteberg. (2015). Statens lærer(høg)skole i forming, Oslo 1966-1994 - ein utdanningsinstitusjon med samfunnsansvar og berekraft i fokus. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(3), 1-21. https://doi.org/10.7577/formakademisk.962

Lindseth, Anders. (2009). Dannelsens plass i profesjonsutdanninger. I Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre. Innstilling fra Dannelsesutvalget for høyere utdanning (ss. 21-27). https://w2.uib.no/filearchive/innstilling-dannelsesutvalget.pdf

Lutnæs, Eva. (2011). Standpunktvurdering i grunnskolefaget Kunst og håndverk. Læreres forhandlingsrepetoar. [Doktoravhandling, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo]. http://hdl.handle.net/11250/93051

Løvlie, Lars. (2011). Dannelse og profesjonell tenking. Utfordringen for lærerutdanningen de neste tiårene. I . I Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic, (Red.), Dannelse. Tenking, modning, refleksjon (ss. 735-753). Dreyers forlag.

Maus, Gjerdrum Ingvill. (2017). Developing holistic understanding in design education for sustainability. I Astrid Skjerven & Janne Beate Reitan (Eds.), Design for a Sustainable Culture: Perspectives, Practices and Education. (pp. 157-170). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315229065-12

Maus, Gjerdrum Ingvill. (2019). Enhancing design literacy for sustainability among youth in crafts-based design education. Techne Series A, 26(1), 93 -108. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/2851

Nasjonalt læremiddelsenter. (1994). Veiviseren. Nasjonalt læremiddelsenter.

Nielsen, Liv Merete. (2009). Fagdidaktikk for Kunst og håndverk : i går, i dag, i morgen. Universitetsforlaget.

Nielsen, Liv Merete. (2010). Kunst- og designfagenes plassering i videregående opplæring 1976-2006. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 3(2), 97-110. https://doi.org/10.7577/formakademisk.113

Nielsen, Liv Merete (2019). Fagdidaktikk for kunst og håndverk. I går, i dag, i morgen. (2. utgave). Universitetsforlaget.

NOKUT (u.å.). NOKUTs mål og virkemidler. https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/nokut-stimulerer-til-kvalitetsutvikling/

NOU 1988:28. (1988). Med viten og vilje. Kultur- og vitenskapsdepartementet. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_200708170402

OsloMet – storbyuniversitetet. (2017) Strategi 2024. Strategi og Visjon. OsloMet. https://www.oslomet.no/om/strategi-og-visjon

Pettersen, Roar C. (2017). Problembasert læring for studenter og lærere. Universitetsforlaget.

Strøm, Eva. (2009). Teknologi og veving – innovasjonspraksis. Estetisk Forum – 50 års jubileum i 2010, (ss. 64-67). Høgskolen i Oslo.

Sømoe, Kjetil. (2013). Kunst og håndverk – fag eller tverrfaglig felt? FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 6(3), 1-15. https://doi.org/10.7577/formakademisk.352

Telhaug, Alfred Oftedal. (1997). Utdanningsreformene. Oversikt og analyse. Didakta Norsk Forlag.

Telhaug, Alfred Oftedal. (2003). Tilbakeblikk på tida etter regjeringsskiftet høsten 2001 : norsk utdanning under Kristin Clemet. Stiftelsen Skolen – årbok for norsk utdanningshistorie, 191-207.

Thuen, Harald. (2012). Den gode lærer for sin tid. I Yngve Troye Nordkvelle, Geir Haugsbakk & Lene Nyhus (Red.), Pedagogisk utvikling - veier og omveier til en god skole (ss. 158-180). Cappelen Damm Akademisk.

UH-loven. (2019). Lov om universiteter og høgskoler (LOV-2005-04-01-15). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=kunstnerisk%20forskning-%20og%20utviklingsarbeid,%201995

Utdanningsdirektoratet (2020). Læreplanverket. Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

Nedlastinger

Publisert

2021-10-19

Hvordan referere

Kvellestad, R. V. (2021). Det tekstilfaglege i endring 1994-2017 : - ved Institutt for estetiske fag, HiO/HiOA . FormAkademisk , 14(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3597

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by